ZÁPIS KE STAŽENÍ

Přítomni: Bc. Josef Orgoník, Dana Vilímková, Alois Pazdera, Vlastimil Nevařil, JUDr. Vladimír Maxa, Eva Steinerová, Ing. Jiřina Brychcí, Petr Razima, Jiří Sazima, Mgr. Jan Dumbrovský, Josef Černý, Tereza Švejdová, Nikola Fenclová
Omluveni: Ing. Zdeněk Nytra, Eva Vovsíková, Matěj Prošek, JUDr. Michal Hašek, Ing. Bc. Helena Kotrcová
Zapsala: Tereza Švejdová


Program jednání:
1. Zahájení, úvod
2. Kontrola plnění usnesení z minulých jednání
3. Informace z jednání Výkonného výboru a Vedení SH ČMS
4. Informace z jednání pracovních skupin ÚORVO – Stanovy
5. Projednání aktuálních dokumentů – Stanovy SH ČMS a Stejnokrojový předpis SH ČMS
6. Různé a informace členů ÚORVO


K bodu 1)
Zasedání ÚORVO zahájil a řídil vedoucí rady Josef Orgoník. Vedoucí rady přivítal všechny přítomné a omluvil nepřítomnost řádně omluvených členů rady. Na závěr přečetl program jednání ÚORVO.


K bodu 2)
Vedoucí rady krátce informoval o posledním zasedání ÚORVO. Z minulého jednání vyplynulo usnesení týkající se datových schránek pro SDH – splněno.


K bodu 3)
J. Orgoník – přítomné informoval o přípravách Celostátního setkání historických praporů v Telči, kde také proběhne slavnostní předávání Záslužného řádu čestnému starostovi SH ČMS Janu Slámečkovi a starostovi OSH Uherské Hradiště Václavu Holáskovi, kterým bylo nejvyšší vyznamenání řádně odsouhlaseno tajnou volnou na jednání VV SH ČMS. Od jarního SS OSH probíhá předávání objednávek medailí ke 160. výročí, které si jednotlivá OSH objednali pomocí Google formuláře. Dále informoval o proběhnuté kontrole z NSA v Kanceláři SH ČMS.
Na závěr stručně informoval o proběhnutém SS OSH, kde byl schválen Stejnokrojový předpis a proběhla prezentace stanov SH ČMS. Zápis včetně usnesení z SS OSH je zveřejněn na dh.cz.


K bodu 4)
Vedoucí rady informoval o činnosti z jednáních pracovních skupin ÚORVO. Stanovy SH ČMS – z prezentace na SS OSH vyplynuly úkoly pro starosty OSH, kteří mají na svých OSH projednat zásadní čtyři body a na následujícím SS OSH rozhodnout o zásadních bodech (viz zápis a usnesení z SS OSH). Stanovy budou zveřejněny na dh.cz do 1.6.2024. Poté vedoucí ÚORVO stručně informoval o aktuálním dění ohledně přeměny pobočných spolků CHH a ÚHŠ na zapsané ústavy dle právních norem. S touto problematikou pomáhá právní kancelář. Pracovní skupina se sejde 25.5. v menším složení z důvodu konečné kontroly textu ve stanovách před jejich zveřejněním. Poté se skupina sejde na svém pravidelném jednání 1. a 2. 6., kde bude nadále pracovat na Organizačním, Volebním a Jednacím řádu, aby všechny potřebné dokumenty korespondovaly s novými stanovami. Stejnokrojový předpis SH ČMS – materiál byl předložen VV SH ČMS, kde po diskusi byly vyškrtnuty kalhoty krátké PS II. Následně bylo předloženo SS OSH, kde ještě proběhly drobné úpravy – odznak na čepici (přidáno slovo klobouk) + označení jedné rozety v SDH (vedoucí družstva). Nyní je nutné vytvořit obrazový katalog včetně fotografií. J. Brychcí, D. Vilímková a T. Švejdová začnou pracovat na obrazovém katalogu Stejnokrojového předpisu. Materiálové složení oděvů – zda výrobcům zadávat podmínky či ne. Po krátké diskusi se rada shodla, že certifikace dodavatelů by byla vhodná. Sáčko či bolerko na šaty – po diskusi rada požádala D. Vilímkovou, aby kontaktovala Požární bezpečnost ohledně jejich návrhu na sako k šatům.
Na závěr proběhla krátká diskuse týkající se loga SH ČMS na oděvech dle Stejnokrojového předpisu SH ČMS – tento návrh rada zamítla. 

Evidenční program SH ČMS – pracovní skupina momentálně čeká na zpracování podkladů od vedoucího rady ÚORVO pro M. Studníka. Vedení ve spolupráci s pracovní skupinou bude ještě zjišťovat jinou cenovou nabídku od jiné firmy.


K bodu 5)
Ochranné známky – byly podány návrhy na ochranou známku pro logo POOD, titul Zasloužilý hasič a Řád českého hasičstva. Bude vytvořen návrh licenční smlouvy k předmětu průmyslového vlastnictví, kterou je nezbytné uzavřít vždy, pokud chce jakákoliv právnická či fyzická osoba využívat naše chráněné symboly ke komerčním účelům. Úkol ÚORVO je zapracovat licenční smlouvu do Metodického pokynu.
Organizační řád – příloha č. 4 Členský průkaz – na základě připomínky z VV SH ČMS rada připravila změnu přílohy č. 4 Organizačního řádu ve smyslu vydávání pouze plastových průkazů. Na závěr diskuse proběhlo hlasování, ze kterého vyplynulo, že na členském průkazu by mělo být uváděn datum členství v SH ČMS, nikoli SDH.
Statut četných vyznamenání a titulů SH ČMS – členové ÚORVO se věnovali posledním drobným úpravám i na základě diskuse členů VV a starostů na jednání SS OSH. Proběhla rozsáhlá diskuse týkající se podmínek pro udělení titulu ZH. Členové došli k závěru, že rozhodnutí, zda udělit titul ZH je na jednotlivých OSH. Dále projednali finanční odměny u udělování stuh pro SDH. Vedoucí ÚORVO zjistí v co nejkratší době, kdy byla provedena poslední změna v dokumentu týkající se finanční odměny při udělování Čestného praporu a stuhy pro SDH.


K bodu 6) různé
D. Vilímková rozvinula diskusi ohledně papírových přihlášek pro hasiče a mladé hasiče – zda přidat kolonku „sportovec“. Na dotaz bylo odpovězeno, že tento údaj je velice proměnlivý a nelze ho vyplnit dopředu.
E. Steinerová se dotázala na přehled sportovců ke konci roku. Po krátké diskusi vyplynulo, že je povinností SDH nahlásit na OSH skutečnost, že člen již není „sportovec“.
Na závěr členové ÚORVO diskutovali ohledně rodného čísla cizinců v evidenčním programu SDH.


J. Orgoník poděkoval a rozloučil se se všemi přítomnými a uvedl, že se rada sejde na příštím jednání 10. 9. 2024 od 10:00 v Praze.