Zápis  z  jednání  ÚORVO  konaného  dne  6.- 7. 4. 2018  v Přibyslavi.

Přítomni:          dle prezenční listiny

 Zapsala:           Dagmar Hladíková

 

Program jednání:

  1. Zahájení, schválení programu
  2. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání
  3. Úprava směrnic SH ČMS po přijetí posledních změn Stanov SH Č MS
  4. Organizační řád SH ČMS
  5. Rukověť funkcionáře SH ČMS – úpravy
  6. Různé a organizační záležitosti (informace z jednání orgánů SH ČMS a další)
  7. Rekapitulace přijatých závěrů, ukončení jednání
  8. Účast na školení funkcionářů SH ČMS

  

K bodu 1 a 2)  Zasedání ÚORVO zahájil a řídil vedoucí rady pan Lubomír Janeba. Přivítal všechny přítomné členy, pozdravil je jménem pana starosty Ing. Karla Richtra, který je momentálně v nemocenském stavu a chystá se do lázní, poděkoval za účast, omluvil nepřítomnost řádně omluvených členů rady. Následně přítomným připomenul  program dnešního jednání, který byl schválen bez připomínek. Současně provedl kontrolu plnění usnesení z posledního zasedání rady s konstatováním, že uložené úkoly byly splněny.

Po diskuzi byl přijat tento závěr:

             09/18   ÚORVO  bere na vědomí  program zasedání a kontrolu plnění

                         usnesení s konstatováním – úkoly splněny.

  

K bodu 3)  Vedoucí rady pan Janeba navrhl k bodu 3b) týkající se Rukověti funkcionáře, aby byla do konce dubna vytvořena upravená verze materiálu, následně rozeslána všem členům rady ke studiu a projednána na dalším zasedání ÚORVO dle plánu práce. K bobu 3a) dostali všichni členové k prostudování Organizační řád SH ČMS v písemné podobě, jednotlivé připomínky a podněty byly postupně kolektivně zapracovávány do připraveného textu. Jednalo se o první etapu úprav týkající se především upřesnění  názvosloví v souladu s platnými Stanovami SH ČMS včetně úpravy formulací jednotlivých článků a odstavců. Materiál je nyní připraven k následným právním konzultacím, kterých se ujme Mgr.Jana Březinová.

Po diskuzi byly přijaty tyto závěry:

             10/18   ÚORVO   ukládá   vedoucímu rady p. Janebovi a

                         Ing. Aulickému  ve spolupráci s Mgr. Březinovou návrh

                        OŘ SH ČMS  dopracovat a předložit  VV  SH ČMS  

                        k projednání dne 14.6.2018.

             11/18   ÚORVO   ukládá   vedoucímu rady p. Janebovi zpracovat

                         první verzi úprav Rukověti funkcionáře SH ČMS do konce

                         dubna, poté ji rozeslat všem členům rady ke studiu a následně

                         ji projednat na dalším zasedání rady dle plánu práce.

                        .

K bodu 4) V různém vedoucí rady pan Janeba podal přítomným informace z březnového jednání Vedení a VV SH ČMS které se mimo jiné zabývalo přípravou dubnového SS OSH, Výroční zprávou SH ČMS za rok 2017 (po několika urgencích odevzdali již všichni),  přípravou MČR Plamen a dorostu, PS, CTIF a TFA. Dále se hovořilo o akcích k 100. výročí vzniku samostatného Československa, jednou z největších bude festival Re: publika 1918 – 2018, který vznikl z iniciativy statutárního města Brna a jeho primátora, do kterého se SH ČMS zapojí. Akce se bude konat pod záštitou prezidenta ČR, předsedy Senátu a Poslanecké sněmovny, Ministerstva kultury ČR, hejtmana Jihomoravského kraje, Asociace krajů ČR, Svazu měst a obcí, několika vysokých škol a dalších osobností a institucí. Tato akce připomene vše co naše republika během sta let zažila – převratné historické momenty, nezapomenutelné osobnosti, slavná vítězství, užitečné vynálezy a bezkonkurenční umělecká díla. Význam akce přesahuje hranice naší země. Plánované akce na výstaviště v Brně jsou rozloženy do čtyř víkendů – 26.- 27.5.2018 slavnostní zahájení výstav, 2.- 3.6 2018 program věnovaný dětem, 9. – 10.6.2018 program zaměřený na 100 let Československého sportu a 16. – 17.6.2018 finále. K aktivitám SH ČMS bude patřit hvězdicová propagační jízda a setkání historických praporů, dále víkend pro veřejnost a mladé hasiče s ukázkami soutěží IZS + soutěž TFA, olympijský park - ukázky požárního útoku a požárního sportu.

 

Ing.Aulický – seznámil přítomné s návrhem změny spolkového znaku SH ČMS, jsou oslovení kromě heraldika další zpracovatelé, kteří návrh připravují, řešení problému je směrováno na podzimní zasedání SS OSH. Další informace se týkala PYROCARU, který se uskuteční ve dnech 17. – 18.8.2018, v letošním roce již 5.ročník největšího setkání hasičů a požárních automobilů. Připravuje se bohatý kulturní a hasičský program, vše probíhá dle harmonogramu, vstup opět zdarma.

 

p.Janeba – informoval o novém ročníku Univerzity dobrovolného hasiče, jsou již domluveny termíny přednášek týkající se vnitrosvazové tématiky, lektory byli stanoveni p.Janeba, Ing. Aulický a pí. Fabianová. Dále navrhl změnu dalšího zasedání ÚORVO, která byla členy schválena. Jako poslední připomínka bylo zpracování nového tiskopisu „Návrh na vyznamenání“ tak, aby se do něj dalo psát bez posouvání textu (šablona), úkolem pověřil Ing. Aulického.

Po diskuzi byly přijaty tyto závěry:

 

            12/18   ÚORVO   bere na vědomí   všechny informace, které k tomuto

                        bodu zazněly.

            13/18   ÚORVO  schvaluje   nový termín pro příští zasedání rady a to

                       16 .5. 2018 v Praze a  12.- 13. 9. 2018  v Plzeňském kraji ve

                        Zbirohu.

             14/18   ÚORVO  ukládá  Ing. Aulickému zadat nové zpracování

                         tiskopisu „Návrh na vyznamenání“ a jeho umístění na

                         webových stránkách sdružení.

  

K bodu 5 a 6))  Závěrem dnešního zasedání ÚORVO poděkoval vedoucí rady pan Janeba členům rady za účast, zájem a reakce k jednotlivým bodům jednání, připomenul, že školení funkcionářů SH ČMS začíná v 9.30 hodin a jako poslední připomenul nové datum dalšího zasedání rady a to 16.5 2018 v Praze.