KE STAŽENÍ

Zápis  z  jednání  ÚORVO  konaného  dne  16. 5. 2018  v Přibyslavi.

Přítomni:          dle prezenční listiny

 

Zapsala:           Dagmar Hladíková

 

Program jednání:

  1. Zahájení, schválení programu
  2. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání
  3. Stav přeregistrace kontrolních orgánů SH ČMS – KSH
  4. Organizační řád SH ČMS – poslední verze pro VV SH ČMS
  5. Rukověť funkcionáře – připomínky k materiálu, vlastní připomínky a náměty
  6. Příprava výjezdního zasedání ÚORVO – Zbiroh, Plzeňský kraj
  7. Různé a organizační záležitosti (informace z jednání orgánů SH ČMS a další)
  8. Rekapitulace přijatých závěrů, ukončení jednání

 

K bodu 1 a 2)  Zasedání ÚORVO zahájil a řídil vedoucí rady p.Lubomír Janeba. Přivítal všechny přítomné členy, pochválil jejich dochvilnost a hojnou účast, omluvil nepřítomnost řádně omluvených členů rady. Následně přítomným připomenul  program dnešního jednání, který byl schválen bez připomínek. Současně provedl kontrolu plnění usnesení z posledního zasedání rady s konstatováním, že uložené úkoly byly splněny kromě usnesení č. 11/18 trvá (viz bod 5) dnešního jednání) – Rukověť funkcionáře.

Po diskuzi byl přijat tento závěr:  

15/18   ÚORVO  bere na vědomí  program zasedání a kontrolu plnění

           usnesení s konstatováním – úkoly splněny, kromě usnesení č. 11/18,

           které trvá.

 

K bodu 3)  Materiál k projednávanému bodu byl předložen písemně pí. Terezou Švejdovou, obsahoval přehledy o zrušených a nově zaregistrovaných sborech, změnách starostů na OSH  a dále přehled doposud zapsaných kontrolních orgánů OSH a KSH. Dále informovala, že i přes urgence z její strany se nedaří získat podklady pro zapsání kontrolních orgánů OSH a KSH.. Bylo uloženo vedoucímu rady p.Janebovi, aby pomohl s řešením situace.

Po diskuzi byl přijat tento závěr:  

16/18   ÚORVO   bere na vědomí   předložené informace ke stavu zápisů,

            tak jak byly předloženy a  ukládá  vedoucímu  rady p.Janebovi

            předložit v různém na jednání VV SH ČMS problém s registrováním

            kontrolních orgánů OSH a KSH a naformulovat usnesení směrem

            k urychlenému zaregistrování revizních orgánů OSH a KSH těm,

            kteří úkol doposud nesplnili.

                                        T: 14.6.2018

                                 

K bodu 4) Organizační řád byl předložen členům rady v písemné podobě, jedná se o poslední verzi dokumentu, která bude předložena VV SH ČMS ke schválení. Vedoucí rady p.Janeba upozornil, že byla vypuštěna věta týkající se zániku sboru ve vztahu k poklesu členů na 3 osoby jako neopodstatněná, pokud si členové plní své povinnosti. V diskuzi bylo doporučeno členům rady, pokud by měli ještě k materiálu zásadní připomínky, aby je odeslali na mailovou adresu Ing.Aulického – Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  do 25.5.2018 !!!

Po diskuzi byl přijat tento závěr:

17/18   ÚORVO   bere na vědomí   všechny informace, které k tomuto bodu

            zazněly, současně  doporučuje členům rady zásadní připomínky

            k OŘ SH ČMS zaslat Ing.Aulickému do 25.5.2018.

 

K bodu 5)  V tomto bodu jednání  vysvětlil vedoucí rady  p.Janeba pohled na projednávaný materiál, nespadá do oficiálních předpisů, jedná se o metodiku, která má sloužit k řádnému zabezpečení činnosti sboru jednotlivými funkcionáři, nebude to pouze úprava názvosloví, ale celková úprava dle současného stavu v souladu s platnou legislativou. Dále informoval, že oslovil vedoucí rad s žádostí o pomoc při zpracování tohoto dokumentu.

Po diskuzi byl přijat tento závěr: 

18/18  ÚORVO   bere na vědomí  informace k Rukověti funkcionáře

           a pověřuje p. Janebu, Ing. Aulického a pí.Fabianovou prvotními

           úpravami zmíněného dokumentu pro funkcionáře sborů, aby

           splňoval svůj účel.

  

K bodu 6)  O přípravě výjezdního zasedání ÚORVO, které se uskuteční ve dnech 12.- 13.9.2018 ve Zbirohu, informoval přítomné člen rady a starosta KSH Plzeňského kraje p.Josef Černý. bylo mu doporučeno, aby  dodal  nejpozději  do  25.srpna 2018  podklady pro vytvoření pozvánky a pozval zástupce OSH Rokycany a funkcionáře KSH Plzeňského kraje ke společnému zasedání.

Po diskuzi byl přijat tento závěr: 

19/18   ÚORVO   bere na vědomí   podané informace a   ukládá 

           p. Černému dodat podklady pro pozvánku.                                                              

                              T:  do 25.9.2018

 

K bodu 7)  V různém podal vedoucí rady p. Janeba informace ze zasedání VV a SS OSH, které proběhlo ve slavnostním duchu v Přibyslavi, mimo jiné zde byla řešena stížnost p.Bělohlávka, člena ÚKRR, dále se projednávaly přípravy všech celostátních nejen sportovních akcí, Brno, PYROCAR, byla projednána Výroční zpráva za rok 2017, seznámili se s návrhem nové podoby znaku SH ČMS (středová část znaku), zápisy jsou umístěny na našich webových stránkách. Dále v různém vystoupili:

 

Ing. Aulický -  informoval přítomné o nové příloze k OŘ SH ČMS – členské přihlášce. Z A6 bude zvětšena na A5, bude obsahovat veškeré důležité údaje spojené s GDPR a bude zůstávat na okresním sdružení. Vzhledem k tomu, že máme členství od 3 let, musí přihlášku mladého hasiče podepsat jeho zákonný zástupce a následně po dovršení 18 let bude muset novou přihlášku, se zachovaným datem vstupu, znovu podepsat člen osobně, tzn. okres u něj bude registrovat časem dvě přihlášky (tzn. jedna jako mladý hasič a druhá jako dospělý hasič). Bude vydána směrnice a metodický pokyn starosty SH ČMS týkající se práce s daty v Kanceláři SH ČMS, stejný dokument bude vytvořen i pro OSH, která jsou rovněž zpracovatelem osobních údajů a zodpovídají zcela za případný únik dat, bude možno využít i pro sbory. V současnosti se řeší problém např. PO očima dětí nebo dětské tábory – těchto akcí se neúčastní pouze hasičské děti, ale také řada cizích, jejichž osobní údaje získáváme a musíme také chránit.

Ing. Brychcí – informovala členy o oslavách k 60-ti letům Ústřední hasičské školy v Bílých Poličanech, kterého se zúčastnila spolu s náměstkem starosty SH ČMS p.Richardem Dudkem. Jednalo se o důstojné oslavy, byla zde předána řada ocenění, uspořádána výstavka.

p. Stejskal – hovořil k zveřejňování konání Valná hromady HVP, jehož je Sdružení největším akcionářem, dobu zveřejňování považuje za velmi krátkou, nedává prostor k tomu, aby se hasiči v případě zájmu mohli zúčastnit, požaduje, aby se Sdružení v této záležitosti angažovalo a pomohlo s nápravou.

pí. Fabianová – navázala na problematiku HVP s konstatováním, že hasiči nebyli informováni ani v případě změny nového krajského ředitele v Jihomoravském kraji.

 p. Kumpán – kriticky hovořil směrem k dodržování stejnokrojového předpisu, situace z jeho pohledu je stále horší. Jako příklad uvedl pietní akci v Přibyslavi a nedůstojné ustrojení starostů OSH.

p. Netík – souhlasí s předchozím příspěvkem, rozdílnost a nedodržování ustrojení je zřejmé také při udělování titulů ZH, kde je mnohdy velmi kriticky přítomnými vnímáno, nutno řešit v okresech, bylo mu doporučeno vystoupit na podzimním shromáždění starostů OSH.

Mgr. Dumbrovský – prosí o radu – při setkání praporů chtějí použít staré dobové uniformy, pokud je to důstojné a pořadatel souhlasí není důvod takové ustrojení zakázat.

p. Sazima – má problém s vloženými fotografiemi v programu Evidence, jedná se o cca 12 osob – Ing.Aulický pomůže problém vyřešit.

Po diskuzi byl přijat tento závěr: 

20/18   ÚORVO   bere na vědomí   všechny informace, které v tomto bodě zazněly.

  

K bodu 8)  Závěrem dnešního zasedání poděkoval vedoucí rady pan Janeba členům rady za účast, zájem a reakce k jednotlivým bodům jednání, popřál hezkou a hlavně odpočinkovou dovolenou k načerpání nových sil na další práci. Připomenul poslat případné připomínky k Organizačnímu řádu SH ČMS do daného termínu, popřál šťastnou cestu domů  s tím, že naše další setkání bude výjezdní a to  12.- 13. 9.2018 ve Zbirohu.