Zápis  z  jednání  ÚORVO  konaného  dne  17. 10. 2018  v Praze.

Přítomni:  dle prezenční listiny

Zapsala:  Dagmar Hladíková

 

Program jednání:

  1. Zahájení, schválení programu
  2. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání
  3. Poznatky z využívání programu „EVIDENCE SDH“
  4. Zabezpečení valných hromad sborů a okrsků 2018/2019
  5. Stav aktuálnosti směrnic SH ČMS
  6. Návrh plánu práce na rok 2019
  7. Rukověť funkcionáře – novela (první verze)
  8. Různé a organizační záležitosti (informace z jednání orgánů SH ČMS a další)
  9. Rekapitulace přijatých závěrů, ukončení jednání

 

K bodu 1 a 2)  Zasedání ÚORVO zahájil a řídil vedoucí rady p. Lubomír Janeba. Přivítal všechny přítomné členy, omluvil nepřítomnost řádně omluvených členů rady. Následně přítomným připomenul  program dnešního jednání, který byl schválen bez připomínek. Současně provedl kontrolu plnění usnesení z posledního zasedání rady s konstatováním, že uložené úkoly byly splněny kromě usnesení č. 16/18 – trvá  (s pí.Švejdovou připraví usnesení a přednese je na VV SH ČMS 22.11.2018 v Přibyslavi) a č. 19/18, které bylo zrušeno z důvodu úmrtí starosty SH ČMS Ing.Karla Richtera – výjezdní zasedání do Plzeňského kraje bylo přesunuto na květen 2019.

Po diskuzi byl přijat tento závěr: 

21/18   ÚORVO  bere na vědomí  program zasedání a kontrolu plnění usnesení s konstatováním – úkoly splněny, kromě usnesení č. 16/18které trvá, č. 19/18,  které bylo zrušeno.

 

K bodu 3)  K projednávanému bodu vystoupil ředitel Kanceláře Ing. Aulický, konstatoval, že program EVIDENCE SDH je v současné době  funkční, řada uživatelů s ním má však problém, v Hlášení o činnosti byl přidán řádek – Extrémní sucho, momentálně se řeší mobilní aplikace tohoto programu, největší zásah se týká mailové pošty uvnitř programu. Zaměr je, aby mohli program připomínkovat po přihlášení pouze ti členové, kteří s ním pracují, dále jeho využití pro převody členů z okresů do okresů.V současné době se také řeší evidence spotrovců, jedná se o značně velký zásah do programu Evidence SDH vzhledem k podobě a počtu potřebných údajů – závisí na tom však finanční prostředky pro sdružení. Pokud jsou zásadní připomínky k programu Evidence SDH jako takovému, stále mohou být zasílány Ing. Aulickému Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. K tisku členských průkazů hovořil kriticky, prozatím je velmi malý počet vytištěných průkazů vzhledem k členské základně sdružení, k dnešnímu dni tisknou členské průkazy – Kancelář SH ČMS, Jihomoravský a Zlínský kraj.

Po diskuzi byl přijat tento závěr:

22/18   ÚORVO   bere na vědomí   předložené informace k programu Evidence SDH.

 

K bodu 4) S písemným materiálem k zabezpečení valných hromad sborů a okrsků 2018/ 2019 přítomné seznámil vedoucí rady p.Janeba. Konstatoval, že na posledním zasedání vedení SH ČMS bylo přijato usnesení o  posunutí termínu pro konání SS OSH na 8. prosince 2018. Materiál je umístěn na webových stránkách SH ČMS – www.dh.cz. Bylo doporučeno vedoucímu rady zkontrolovat obsah tohoto materiálu a zajistit úpravu dle zaslaných připomínek.. Co se týče zabezpečení valných hromad – úplnou podobu mu dá právě SS OSH.

Po diskuzi byl přijat tento závěr:

23/18   ÚORVO   bere na vědomí   všechny informace, které k tomuto bodu zazněly, současně   doporučuje   vedoucímu rady p. Janebovi  zkrontrolovat obsah  materiálu z vedení umístěný na webu.

 

K bodu 5)  V tomto bodu jednání  konstatoval vedoucí rady  p.Janeba, že stav podoby stávajících směrnic odpovídá potřebě SH ČMS a není nutné je měnit. V diskuzi pak pí.Fabianová navrhla přílohu č.1, která se týká struktury SH ČMS, doladit v barevné podobě s ohledem na větší přehlednost – materiál předložila v písemné podobě, používá jej na školeních UDH, kde se velmi osvědčil. Ing.Aulický hovořil ke Stejnokrojovému předpisu – kritizoval nošení polokošilí s dalšími výstrojními součástmi – kšiltovky, brigadýrky, kloboučky, nosí se bez výstrojové kázně. Problém vidí hlavně v tom, že řada sborů a členů nakupuje součásti od dodavatelů HZS a nectí schválené doplňky jako takové, k dalším pochybením patří, že schází znalost tohoto předpisu, situaci se snaží  napravovat právě na školeních UDH. Vedoucí rady p.Janeba doporučil nechat doběhnout oba běhy UDH a poté shrnout všechny poznatky s ustrojováním do nějakého závěru. Jednu výhodu však máme – jednotná uniforma a pokrývka hlavy – lze považovat za úspěch. Čeká nás tvorba nové listiny zakládajících symbolů – následně spojit a uvažovat o „rozumných úlevách“.

Po diskuzi byl přijat tento závěr:

24/18  ÚORVO   bere na vědomí  informace k podobě stávajících směrni pověřuje p. Janebu, Ing. Aulického a pí. Fabianovou po ukončení UDH dát dohromady poznatky a připravit případné návrhy na změny. 

 

K bodu 6)  Návrh plánu práce ÚORVO na rok 2019 předložil vedoucí rady p.Janeba v písemné podobě, byl schválen bez připomínek.

Po diskuzi byl přijat tento závěr:

25/18   ÚORVO   schvaluje  plán práce ÚORVO na rok 2019.  

 

K bodu 7)  Návrh připravované metodiky – Rukověť funkcionáře SDH – byl zpracován do písemné podoby a předložen vedoucím rady p.Janebou. Jedná se o původní materiál rozšířený o návrhy jednotlivých vedoucích ústředních odborných rad. Po jeho rozeslání členům ÚORVO došly další připomínky a návrhy, které vedoucí rady p.Janeba doporučuje dopracovat v úzkém kolektivu – Ing.Aulický, pí.Fabianová a p.Janeba. Poté se v diskuzi k jednotlivým problémům vyjadřovali znovu členové ÚORVO. Větším problémem se ukázala otázka proč by měl či neměl být velitel JSDHO  a jeho povinnosti součástí  naší metodiky. Pan Dumbrovský, zástupce Moravskoslezského kraje, se vyjádřil  negativně k zařazení do metodiky s oddůvodněním, že se nechtějí tito velitelé ničím řídit, v tomto mu vedoucí rady p. Janeba oponoval, jedná se o metodický pokyn, nikoliv nařizování a proto si myslí, že takto by byl materiál  prostě kompletní pro všechny členy výboru. Pan Stejskal, zástupce Libereckého kraje, doporučil řešit situaci užitím slova „zpravidla“, nikomu není nic vnucováno, zůstává na rozhodnutí výboru. Dalšími připomínkami, které poslal písemně p.Pazdera  se bude zabývat jmenovaná užší komise, která je případně dopracuje do konečné podoby „Rukověti funkcionáře SDH“, v diskuzi bylo také navrženo změnit název z „Rukověti“ na „Příručku funkcionáře SDH“. Pan Stejskal se vyjádřil také k prevenci – je nutné rozlišovat odbornost preventista a odborníka – osobu způsobilou, každý má jiné kompetence – určitě je zapotřebí řešit. Dále se hovořilo o zastoupení v požárním sportu – také je nutno doplnit, v tomto okamžiku doporučil vedoucí rady p.Janeba počkat na nové směrnice hasičského sportu včetně doplňků pro SH ČMS a potom případně vymyslet něco pro výbor SDH. V závěru diskuze  se členové shodli na tom, že součástí „Příručky“ by měly být materiály k valným hromadám – kdy, jak svolat, všechny materiály, které předkládají, apod., tento materiál směrovat na valné hromady roku 2019 – před sjezdem, navíc rozlišit  na valné hromady před sjezdem a valné hromady v mezidobí.

Po diskuzi byl přijat tento závěr:

26/18   ÚORVO   bere na vědomí   všechny informace, které v tomto bodě zazněly a ukládá   užší komisi ve složení Ing. Jan Aulický, Jitka Fabianová a Lubomír Janeba, aby  zapracovali do „Příručky funkcionáře SDH“ všechny došlé připomínky do 15.12.2018 s tím, že na prvním zasedání ÚORVO v  roce 2019 bude členům rady předložen k další rozpravě kompletní materiál.

  

K bodu 8) V různém podal informace z jednání vedoucí rady p. Janeba, zápisy jsou umístěny na našich webových stránkách www.dh.cz , po náhlém úmrtí starosty SH ČMS Ing. Karla Richtera bylo přijato výkonným výborem SH ČMS rozhodnutí, které směřuje k volbě nového starosty – 8. 12. 2018, Shromáždění starostů OSH je odložené nikoliv náhradní. Na listopadovém zasedání VV SH ČMS bude předložen volební řád k volbě nového starosty, volby budou tříkolové a každý okres bude hlasovat s mandátem. Dále pokračovali v informacích jednotliví přítomní:

 

Ing. Aulický – informoval, že 27.- 28.10.2018 se uskuteční přehlídka akcí v Praze ke 100 letům vzniku ČSR, skupina SH ČMS se 14 prapory bude k vidění od 14.00 hodin, ukázky na Letné pak budou až do neděle. Dále podal informace ke stavu zachování periodika SH ČMS – Hasišských novin, svou činnost ukončil redaktor p.Oldřich Přibyl. Sešla se redakční rada, která nechce ukončení periodika, uvažuje se o další možnosti – elektronické podobě, závěrečné rozhodnutí bude vysloveno na  jednání VV SH ČMS – 22.11.2018.

 

p. Netík – informoval přítomné o připravovaném výjezdním zasedání AZH do Středočeského kraje, konkrétně do Benešova, které se uskuteční ve dnech 1.- 2.11.2018.

 

pí. Fabianová – informovala přítomné o schůzce zástupců Jihomoravského kraje s ministrem vnitra panem Janem Hamáčkem. Dotazy byly směrovány na financování pracovníků OSH, KSH, daňové zvýhodnění, požární nádrže (součinnost s ministerstvem zemědělství), hovořilo se také o zvýšení fondu zábrany škod z 3 % na 8%.

V diskuzi byl přijat tento závěr:

       27/18  ÚORVO   bere na vědomí   všechny informace, které v tomto bodu

       zazněly.

 

K bodu 9)  Závěrem dnešního zasedání poděkoval vedoucí rady pan Lubomír Janeba členům rady za velmi uspokojivou účast, odvedenou práci, zájem a reakce k  jednotlivým bodům jednání a to nejen na tomto posledním zasedání, ale v průběhu celého roku 2018. Připomenul poslat případné připomínky k „Příručce funkcionáře SDH“ do daného termínu, aby mohla zvolená komise pracovat na jeho finální podobě, popřál všem šťastnou cestu domů s tím, že naše příští jednání bude dle schváleného plánu práce dne 6. února  2019 v Praze.