KE STAŽENÍ

Zápis  z  jednání  ÚORVO  konaného  dne  06. 02. 2019  v Praze.

 

Přítomni:          dle prezenční listiny

Zapsala:           Dagmar Hladíková

 

Program jednání:

 1. Zahájení, schválení programu
 2. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání
 3. Zpráva o činnosti ÚORVO za rok 2018
 4. Zpráva o vyřizování stížností a připomínek za rok 2018
 5. Informace o činnosti Aktivu ZH za rok 2018
 6. Obsahová příprava školení funkcionářů SH ČMS
 7. Návrh Harmonogramu přípravy VI. sjezdu SH ČMS
 8. Projednání návrhu Příručky funkcionáře
 9. Různé a organizační záležitosti (informace z jednání orgánů SH ČMS a další)
 10. Rekapitulace přijatých závěrů, ukončení jednání

 

K bodu 1 a 2)  Zasedání ÚORVO zahájil a řídil vedoucí rady pan Lubomír Janeba. Přivítal hosta dnešního zasedání starostu SH ČMS Jana Slámečku, dále všechny přítomné členy, omluvil nepřítomnost řádně omluvených členů rady. Vzhledem k programu pana starosty mu předal slovo, ten pozdravil přítomné, vyslovil obdiv práci dlouholetému vedoucímu rady panu Janebovi, následně hovořil k připravě blížícího se sjezdu SH ČMS, poté se omluvil a z pracovních důvodů jednání opustil. Znovu si převzal slovo vedoucí rady pan Janeba, následně přítomným připomenul  program dnešního jednání, který byl schválen bez připomínek. Současně provedl kontrolu plnění usnesení z posledního zasedání rady s konstatováním, že uložené úkoly byly splněny.

Po diskuzi byl přijat tento závěr:  01/19   ÚORVO  bere na vědomí  program zasedání a kontrolu plnění usnesení s konstatováním – úkoly splněny.

 

K bodu 3)  Zpráva o činnosti ÚORVO za rok 2018 byla předložena v písemné podobě a odeslána členům rady ke kontrole a případným připomínkám. Drobné připomínky byly zapracovány a zpráva bude postoupena tiskové mluvčí SH ČMS paní Čečrdlové k zapracování do Výroční zprávy SH ČMS za rok 2018.

Po diskuzi byl přijat tento závěr:  02/19   ÚORVO   schvaluje  Zprávu o činnosti ÚORVO za rok 2018.

 

K bodu 4) Zpráva o vyřizování stížností a připomínek za rok 2018 byla předložena na lednovém VV SH ČMS s konstatováním, že byly v součinnosti s ÚKRR řešeny 2 stížnosti a to stížnost člena ÚKRR pana Bělohlávka na postup KSH Karlovarského kraje. Další stížnost byla z SDH Chlumín, která se týkala přijatého rozhodnutí VV SH ČMS a rozhodnutí VV KSH Středočeského kraje k volbě starosty SH ČMS do VI. sjezdu SH ČMS. ÚKRR své stanovisko poslala do SDH Chlumín 4.12.2018, VV SH ČMS schválil odpověď na tuto stížnost na svém jednání 24.1.2019. Informace byly členy rady vzaty na vědomí.

Po diskuzi byl přijat tento závěr:  03/19   ÚORVO   bere na vědomí   všechny informace, které k tomuto bodu zazněly.

 

K bodu 5)  Informace o činnosti Aktivu ZH přednesl přítomným vedoucí AZH pan Josef Netík. Sdělil, že 1.-2.11.2018 se uskutečnilo výjezdní zasedání aktivu v Benešově, které hodnotil jako důstojné, na zpáteční cestě členové Aktivu uctili památku zemřelého starosty SH ČMS Ing.Karla Richtera u jeho hrobu v Tuklatech. Dále hovořil o předávání titulů ZH v Přibylavi, uvedl počty žijících držitelů titulů ZH – mužů i žen, uvedl také, že v současné době schází zástupce AZH v Praze a Ústeckém kraji, poslední informace se týkala naplánovaných zasedání v roce 2019 – první bude v Praze a výjezdní pak v Olomouckém kraji.

Po diskuzi byl přijat tento závěr:  04/19  ÚORVO   bere na vědomí  informace k činnosti AZH za rok 2018.

 

K bodu 6)  S obsahovou přípravou školení funkcionářů SH ČMS seznámil přítomné vedoucí rady pan Janeba. Školení se uskuteční v sobotu dne 6.4.2019 v Přibyslavi a návrh programu je následující:

 • Stanovy SH ČMS
 • Příprava a zabezpečení valných hromad 2019/2020
 • Návrh Harmonogramu přípravy a konání VI. sjezdu SH ČMS
 • Hospodaření KSH, OSH, SDH, dotace
 • Práce s webem a web SH ČMS
 • Vystupování na veřejnosti při různých příležitostech
 • Směrnice k registraci sportovců a trenérů

Požádal současně členy o další případné náměty na školení, bylo doporučeno pozvat na jednání ÚORVO dne 5.4.2019 pana Studníka – správce programu Evidence. V závěru bylo uloženo řediteli Kanceláře Ing.Aulickému věcně dořešit registrační list sportovného oddílu SDH.

Po diskuzi byl přijat tento závěr:  05/19   ÚORVO   schvaluje  program školení funkcionářů SH ČMS a  ukládá   členům  rady posílat panu Janebovi a řediteli Kanceláře Ing. Aulickému případné další náměty na školení.                     T: do konce února 2019

 

K bodu 7)  Harmonogram přípravy a konání VI. sjezdu SH ČMS byl v písemné podobě rozeslán členům rady k prostudování mailem, v dnešní diskuzi byly provedeny drobné  úpravy v textu. S ohledem na plánovanou akci - MČR hry Plamen a dorostu - bude původní datum sjezdu posunut, byly stanoveny předběžně dva termíny – 20.-21.6.2020 nebo 11.-12.7.2020 o kterých se bude jednat, místo konání je Brno, Masarykova univerzita. Upravený materiál bude předložen 12.2. 2019 vedení a následně 21.3.2019 VV SH ČMS.

Po diskuzi byl přijat tento závěr:  06/19   ÚORVO   bere na vědomí   všechny informace, které v tomto bodě zazněly.

 

K bodu 8) Příručka funkcionáře je také písemný materiál zaslaný mailem již před zasedáním k prostudování všem členům rady. Vedoucí pan Janeba poděkoval členu rady Mgr.Dumbrovskému za precizní připomínkování materiálu a určené pracovní skupině za zpracování a předložení textu Příručky funkcionáře. Po diskuzi byla některá ustanovení opět upravena a v této podobě bude materiál předložen vedoucím všech ústředních rad. Po jejich připomínkování materiál znovu projedná rada ÚORVO. Je cílem rady, aby nejpozději v květnu 2019 mohla být Příručka vyvěšena, včetně příloh na webových stránkách SH ČMS.      U přílohy tohoto materiálu – Zpráva o hospodaření - bylo doporučeno rozpracovat na 2 zprávy, úpravy byly doporučeny také u další přílohy – Návrh usnesení z valné hromady sboru. Na příštím jednání rady bude projednán i materiál Zajištění valných hromad sborů pro období 2019/2020 a Návrh vedení valné hromady sboru.

Po diskuzi byly přijaty tyto závěry: 

07/19  ÚORVO  ukládá řediteli Kanceláře Ing.Aulickému dopracovat do Příručky funkcionáře všechny připomínky, nechat provést korektury (Bc.Halašová a Mgr.Dumbrovský) a následně  ukládá  vedoucímu rady panu Janebovi postoupit materiál do dalšího jednání.

 

08/19  ÚORVO  ukládá  řediteli Kanceláře Ing.Aulickému dopracovat připomínky do příloh Příručky funkcionáře – Zpráva o hospodaření a Návrh usnesení valné

hromady sboru.

 

K bodu 9) V různém podal vedoucí rady p. Janeba informace z jednání vedení a VV SH ČMS, zápisy jsou umístěny na našich webových stránkách www.dh.cz .

V následné diskuzi zazněla připomínka – zmapovat výměnu členských průkazů – informace pro dubnové SS OSH (p. Janeba, Ing. Aulický a p.Studník), do Hlášení za rok 2019 zapracovat tento požadavek.

 

p. Janeba – informace o připravovaném jednání s prezidiem DPO, dále informoval o žádosti  HZS Moravskoslezského kraje, povolit použití chráněné části velkého znaku SH ČMS na jejich prapor – členy ÚORVO byl vysloven souhlas.

 

p. Černý – informoval o přípravě výjezdního zasedání ÚORVO ve dnech 15.-16.5.2019 v Plzeňském kraji, nastínil program, o kterém bude ještě jednáno.

 

p. Stejskal – dával ke zvážení výtisk Příručky funkcionáře. V diskuzi zazněl návrh vydat jako přílohu HN.

V diskuzi byl přijat tento závěr: 09/19  ÚORVO   bere na vědomí   všechny informace, které v tomto bodu zazněly.

 

K bodu 10)  Závěrem dnešního zasedání poděkoval vedoucí rady pan Lubomír Janeba členům rady za velmi uspokojivou účast, zájem a reakce k  jednotlivým bodům jednání. Popřál všem šťastnou cestu domů, připomenul, že naše příští jednání bude dle schváleného plánu práce dne 5. dubna  2019 v Přibyslavi, v předvečer školení funkcionářů SH ČMS (účast nahlásit do konce února 2019 z důvodu ubytování).