KE STAŽENÍ

Zápis  z  jednání  ÚORVO  konaného  dne  05. 04. 2019 v Přibyslavi

Přítomni:          dle prezenční listiny

Zapsala:           Tereza Švejdová

 

Program jednání:

 1. Zahájení, schválení programu
 2. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání
 3. Harmonogram přípravy VI. Sjezdu SH ČMS (po projednání ve VV SH ČMS)
 4. Výsledky činnosti SH ČMS za rok 2018
 5. Dopracování materiálu „Příručka funkcionáře“
 6. Účast členů ÚORVO na školení funkcionářů SH ČMS
 7. Různé a organizační záležitosti
 8. Rekapitulace přijatých závěrů, ukončení jednání

 

K bodu 1 a 2) Zasedání ÚORVO zahájil a řídil vedoucí rady pan Lubomír Janeba. Přivítal hosta dnešního zasedání starostu SH ČMS Jana Slámečku, dále všechny přítomné členy, omluvil nepřítomnost řádně omluvených členů rady. Následně přítomným připomenul  program dnešního jednání, který byl schválen bez připomínek. Současně provedl kontrolu plnění usnesení z posledního zasedání rady s konstatováním, že uložené úkoly byly splněny.

Po diskuzi byl přijat tento závěr: 10/19   ÚORVO  bere na vědomí program zasedání a kontrolu plnění usnesení s konstatováním – úkoly splněny.

 

K bodu 3) Harmonogram příprav VI. Sjezdu SH ČMS byl předložen v písemné podobě a odeslán členům rady ke kontrole a případným připomínkám. Materiál byl předložen na posledním jednání VV SH ČMS dne 21. 3. 2019. Vedoucí rady upřesnil místo a datum konání VI. sjezdu: 11. července 2020 v sále rotundy areálu Veletrhy Brno. Ubytování je zajištěno v Hotelu Voroněž. Bude dána možnost všem účastníkům, aby přijeli již v pátek večer. Program sjezdu je plánován od 9 hodin a ukončení je též plánováno na sobotu. Ve večerních hodinách se uskuteční společenský večer pro všechny účastníky sjezdu. Následně informoval o schváleném organizačním výboru, který je tvořen mimo jiné i všemi členy ÚORVO. Materiál Harmonogram VI. sjezdu se předkládá na dubnovém jednání SS OSH (12. 4. 2019) ke schválení. Do materiálu byla zapracována připomínka Ing. Maděry týkající se termínu konání SS OSH v roce 2020.

Po diskuzi byl přijat tento závěr: 11/19   ÚORVO  bere  informaci na vědomí včetně doplňujících informací.

 

K bodu 4) Výsledky činnosti SH ČMS za rok 2018 byly předloženy tiskovou mluvčí SH ČMS formou Výročních zpráv SH ČMS za rok 2018 (velká a malá verze). Na jednání SS OSH dostane každý starosta OSH a KSH  obě verze Výroční zprávy SH ČMS za rok 2018 ke své dispozici. Obě budou k dispozici na www.dh.cz. Následně podrobněji představila všechny oblasti, které Výroční zpráva SH ČMS obsahuje.

Vedoucí rady ÚORVO členy informoval, že v loňském roce ubylo 15 sborů a přibylo 790 členů.

Po diskuzi byl přijat tento závěr:  12/19   ÚORVO   bere na vědomí informace tiskové mluvčí k výroční zprávě SH ČMS  za rok 2018.

  

K bodu 5) Materiál „Příručka funkcionáře“ byl předložen písemně. K předloženému materiálu proběhla diskuse přítomných členů včetně zaslaných připomínek p. Pazdery a pí. Steinerové. Členové odsouhlasili doplnit do názvu materiálu (pod nadpisem – „doporučující materiál“), dále rada odsouhlasila seřazení funkcí ve sboru dle důležitosti s tím, že funkce revizora sboru, který není členem výboru sboru bude zařazena na konec materiálu.

K bodu proběhla rozsáhlá diskuse.

Projednané přílohy:

 1. Materiál zajištění VH SDH – předloženo písemně – dohodnuto doplnění materiálu v úvodním textu a upřesnění obsahu první a druhé výborové schůze týkající se „volební“ a „nevolební“.
 2. Návrh Vedení VH SDH – předloženo písemně – projednáno bez připomínek.
 3. Zpráva o hospodaření – předloženo písemně – doporučeno rozdělení materiálu.
 4. Zpráva revizora – předloženo písemně jako součást zprávy o hospodaření – bude odděleno do samostatné přílohy. Materiál bude doplněn o formu výkazu vlastního majetku sboru (movitý a nemovitý).
 5. Návrh Usnesení VH SDH – předloženo písemně – projednáno bez připomínek.

 Po diskuzi byl přijat tento závěr:  13/19 

1) ÚORVO schvaluje písemné materiály po zapracování připomínek (p. Janeba a Ing. Aulický).

2) ÚORVO děkuje všem svým členům za aktivní přístup při tvorbě uvedeného   materiálu.

 

K bodu 6) Školení funkcionářů SH ČMS proběhne zítra v zámku Přibyslav. Pozvánku členové ÚORVO obdrželi písemně. Zahájení v 9:30 hod. Program byl upraven z hlediska aktuálnosti a omluvy přednášejících.

Ing. Aulický přečetl program a informoval o účasti 79 osob. Paní Fabiánová (přednášející) se omluvila z účasti ze zdravotních důvodů – tento bod bude přednášet Ing. Aulický. Podrobně informoval o bodech školení včetně ostatních přednášejících. Předpokládaný závěr v 17 hodin. Pan Studník (Evidence SH ČMS) a paní Švejdová (přeregistrace SDH) budou k dispozici v předsálí pro aktuální problémy OSH.

14/19  ÚORVO bere na vědomí informace přednesené Ing. Aulickým

 

 K bodu 7) V bodu různé vystoupil p. Netík a stručně ifnormoval členy o plánovaném zasedání AZH dne 24. 4. 2019 v Praze, další setkání je plánováno na listopad 2019 na Olomoucku. Na závěr informoval o plánovaném udělení titulů ZH v zámku Přibyslav ve dnech 2. a 3. května 2019.

Následně informoval vedoucí rady o posledním jednání vedení a VV SH ČMS ze dne 21. 3. 2019.

 

Evidence SH ČMS

Ing. Aulický představil pana Miroslava Studníka – správce programu členské základny SH ČMS.

Na p. Studníka se v rámci diskuse o programu Evidence SH ČMS obraceli členové ÚORVO s aktuálními dotazy. Dotazy byly na místě vyřešeny.

V diskuzi byl přijat tento závěr: 15/19  ÚORVO ukládá panu Studníkovi vygenerovat k 31. 12. 2019 stav výměny členských průkazů u všech OSH a  KSH. Přehled předložit Kanceláři SH ČMS.

 

K bodu 8) Závěrem dnešního zasedání poděkoval vedoucí rady pan Lubomír Janeba členům rady za velmi uspokojivou účast, zájem a reakce k  jednotlivým bodům jednání. Některé  členy omluvil ze zítřejšího školení funkcionářů. Popřál všem šťastnou cestu domů dnes či po zítřejším školení a připomenul, že naše příští jednání bude dle schváleného plánu práce ve dnech 15. – 16. 5. 2019 ve Zbirohu – nahlásit účast do 6. 5. 2019 na email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..