Zápis  z jednání  ÚORVO konaného dne 03. 07.2019 v Praze

Přítomni:          dle prezenční listiny

Zapsala:          Tereza Švejdová

 

Program jednání:

  1. Zahájení, schválení programu
  2. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání
  3. Teze návrhu změn stanov SH ČMS pro VI. Sjezd SH ČMS
  4. Různé, informace a organizační záležitosti
  5. Rekapitulace přijatých závěrů, ukončení jednání

 

Usenesení č. 15/19  - ÚORVO ukládá panu Studníkovi vygenerovat k 31. 12. 2019 stav výměny členských průkazů u všech OSH a  KSH. Přehled předložit Kanceláři SH ČMS.

– Trvá do31.12.2019

 

K bodu 1 a 2)Zasedání ÚORVO zahájil a řídil vedoucí rady pan Lubomír Janeba. Přivítal všechny přítomné členy včetně nově zvoleného člena pana JUDr. Vladimíra Maxe. Omluvil nepřítomnost řádně omluvených členů rady. Následně přítomným připomenul program dnešního jednání – hlavní bod jednání je Teze návrhu změn stanov pro VI. sjezd SH ČMS. Z důvodu projednání a diskusí týkající se hlavního bodu jednání byla na jednání přizvána Mgr. Jana Březinová. Současně provedl kontrolu plnění usnesení z posledního zasedání rady s konstatováním, že uložené úkoly byly splněny.

Krátce informoval o aktuálním stavu Příručky funkcionáře – materiál byl stažen z webových stránek z důvodu připomínek v oblasti represe. Po diskusi a případného zapracování připomínek  od vedoucího ÚORR a připomínek starosty OSH Ostrava v této oblasti, bude materiál nejdříve zaslán vedoucím ÚORad a poté předložen ke schválení VV SH ČMS v září 2019.

23/19   ÚORVO  bere na vědomí program zasedání a kontrolu plnění usnesení s konstatováním – úkoly splněny.

 

K bodu 3)Písemný materiál „Teze návrhu změn stanov SH ČMS byl členům ÚORVO zaslán emilem před jednáním rady k prostudování. Vzhledem k usnesení VV OSH ze dne 13.6.2019, kde VV ukládá  ÚORVO předložit VV SH ČMS do 19. září 2019 návrh textu změn stanov SH ČMS pro VI. sjezd SH ČMS vedoucí rady doporučil podrobně projednat zaslané připomínky od členů ÚORVO – Jan Dumbrovský, Eva Steinerová, Jan Kumpán, Alois Pazdera.

Následně proběhla rozsáhla diskuse týkající se každého bodu zvlášť.

Na závěr bodu vedoucí rady zkonstatoval, že podněty ke zpracování jsou dostatečné. Navrhl pracovní komisi  ve složení Jan Dumbrovský, Mgr. Jana Březinová, Lubomír Janeba, Tereza Švejdová.

Podněty z diskuse bude pracovní skupina zapracovávat do materiálu v přůběhu měsíce srpna.

 

K bodu 4) V bodu různé vystoupil pouze vedoucí rady ÚORVO, vedoucí rady a přítomné členy krátce informoval o posledním jednání VV SH ČMS dne 13.6.2019.

 

24/19  ÚORVO bere informace z jednání VV SH ČMS na vědomí.

 

K bodu 5) Závěrem dnešního zasedání poděkoval vedoucí rady pan Lubomír Janeba členům rady za velmi uspokojivou účast,zájem a reakce k jednotlivým bodům jednání.Jednání ukončil s přáním šťastného návratu domů.

 

Příští jednání se uskuteční od 10 hodin dne 4. září 2019 v Praze!