Zápis z jednání ÚORVO konaného dne 04. 09.2019 v Praze

Přítomni: dle prezenční listiny

Zapsala: Tereza Švejdová

Program jednání:

1. Zahájení, schválení programu

2. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání

3. Stav plnění Harmonogramu přípravy VI. sjezdu SH ČMS

4. Příprava jednání VH sborů a okrsků SH ČMS (materiál pro VV a SS OSH)

5. Změny Stanov SH ČMS pro VV SH ČMS a SS OSH

6. Různé organizační záležitosti (informace z jednání orgánů SH ČMS a další)

7. Rekapitulace přijatých závěrů, ukončení jednání

Usenesení č. 15/19 - ÚORVO ukládá panu Studníkovi vygenerovat k 31. 12. 2019 stav výměny členských průkazů u všech OSH a KSH. Přehled předložit Kanceláři SH ČMS.

– Trvá do 31.12.2019

K bodu 1 a 2)Zasedání ÚORVO zahájil a řídil ředitel Kanceláře SH ČMS. Omluvil vedoucího rady pan Lubomíra Janebu. Přivítal všechny přítomné včetně starosty SH ČMS a omluvil nepřítomnost řádně omluvenýchčlenů rady. Z důvodu projednání a diskusí týkající se bodu Stanov SH ČMS byla na jednání přizvána Mgr. Jana Březinová. Současně provedl kontrolu plnění usnesení z posledního zasedání rady s konstatováním, že uložené úkoly byly splněny. Krátce pohovořil o minulém jednání.

25/19 ÚORVO bere na vědomí program zasedání a kontrolu plnění usnesení

s konstatováním –úkoly splněny.

K bodu 3)Ing. Aulický informoval o plnění Harmonogramu VI. sjezdu SH ČMS. Členům ÚORVO představil rozsáhlou prezentaci k VI. sjezdu SH ČMS včetně Harmonogramu příprav. Na závěr informoval o předběžném rozpočtu dle nabídek pro VI. sjezd SH ČMS.

26/19 ÚORVO bere vědomí průběžný Harmonogram VI. sjezdu SH ČMS.

K bodu 4) Materiál k Zabezpečení VH sborů a okrsků SH ČMS byl elektronicky zaslán členům ÚORVO společně s pozvánkou. Materiál byl předložen k diskusi na VV SH ČMS dne 13. června a bude předložen ke schválení SS OSH dne 19. října. Materiál bude poté vyvěšen na dh.cz s upozorněním, že bude teprve schválen. Na dnešním jednání tedy proběhly poslední drobné úpravy týkající se upřesnění textu apod.

Následně byl předložen návrh Zprávy o Valné hromady sboru. Po diskusi bylo v tiskopisu upraveno pár drobností a materiál bude zveřejněn na dh.cz jako příloha k Zabezpečení VH sborů.

27/19 ÚORVO bere na vědomí písemný materiál Zabezpečení VH sborů a okrsků SH ČMS včetně přílohy a schvaluje jeho předložení SS OSH ke schválení.

K bodu 5) byl poslán poslední návrh úprav Stanov SH ČMS společně s pozvánkou. Členové ÚORVO měli do dnešního dne možnost zasílat své připomínky týkající se změny Stanov SH ČMS.

Pracovní komise pro úpravu Stanov SH ČMS se schází pravidelně a postupně zapracovává změny především týkající se administrativních, pravopisných a jiných změn. Dne 3.9.2019 se užší pracovní komise včetně starosty SH ČMS sešla se starosty KSH, kde byly zapracovány další změny. Starosta SH ČMS stručně informoval o jednání se starosty KSH. Rada prošla všechny úpravy Stanov SH ČMS a některé upřesničla či doplnila.

28/19 ÚORVO bere na vědomí aktuální změny Stanov SH ČMS a schvaluje jejich předložení VV SH ČMS k připomínkám.

K bodu 6) V bodu různé vystoupil starosta SH ČMS a krátce informoval o Vedení SH ČMS ze dne 27. srpna, MČR Plamen a MČR Dorostu, MČR v PS. Poděkoval všem organizátorům těchto akcí.

29/19 ÚORVO bere informace z jednání VV SH ČMS na vědomí.

K bodu 7) Závěrem dnešního zasedání poděkoval starosta SH ČMS Jan Slámečka a ředitel Kanceláře SH ČMS členům rady za velmi uspokojivou účast, zájem a reakce k jednotlivým bodům jednání.Jednání ukončil s přáním šťastného návratu domů.

Příští jednání se uskuteční od 10 hodin dne 6. listopadu 2019 v Praze!

ZÁPIS KE STAŽENÍ