KE STAŽENÍ

Zápis  zjednání  ÚORVO konanéhodne 06.11.2019 v Praze

Přítomni:          dle prezenční listiny

 

Zapsala:          Tereza Švejdová

 

Program jednání:

  1. Zahájení, schválení programu
  2. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání
  3. Příprava plánu práce na rok 2020 (do VI. sjezdu SH ČMS)
  4. Příprava zprávy o činnosti ÚOR za rok 2019
  5. Změny Stanov SH ČMS pro VI. sjezd SH ČMS
  6. Plnění usnesení týkající se výměny členských průkazů u všech OSH a KSH – Evidenční program SH ČMS (Bc. Miroslav Studník)
  7. Různé organizační záležitosti (informace z jednání orgánů SH ČMS a další)
  8. Rekapitulace přijatých závěrů, ukončení jednání

 

 

Usenesení č. 15/19  - ÚORVO ukládá panu Studníkovi vygenerovat k 31. 12. 2019 stav výměny členských průkazů u všech OSH a  KSH. Přehled předložit Kanceláři SH ČMS.

– Trvá do31.12.2019

 

K bodu 1 a 2)Zasedání ÚORVO zahájil a řídil vedoucí rady Lubomír Janeba. Přivítal všechny přítomné a omluvil nepřítomnost řádně omluvených členů rady. Na jednání přivítal Bc. Miroslava Studníka, který byl přizván k bodu týkající se Evidenčního programu SH ČMS. Současně provedl kontrolu plnění usnesení z posledního zasedání rady s konstatováním, že uložené úkoly byly splněny. Krátce pohovořil o minulém jednání.

 

            30/19   ÚORVO  bere na vědomí program zasedání a kontrolu plnění usnesení

s konstatováním – úkoly splněny.

 

K bodu 3)byl přítomným členům rozdán písemný návrh plánu práce ÚORady na rok 2020 – do VI. sjezdu SH ČMS předložen vedoucím rady L. Janebou.

           

            31/19   ÚORVO po doplnění schvaluje Plán práce ÚORVO na rok 2020 – do VI.
           sjezdu SH ČMS.

 

K bodu 4)byl přítomným členům rozdán písemný materiál k tomuto bodu předložen vedoucím rady, který zprávu o činnosti ÚOR za 2019 stručně okomentoval. Členové obdrží materiál v elektronické podobě společně se zápisem z dnešního jednání. Připomínky k tomuto materiálu mohou zasílat do 15.prosince 2019.

 

32/19   ÚORVO schvaluje Zprávu o činnosti ÚORVO za rok 2019.

 

K bodu 5)vedoucí rady stručně přítomným členům podal aktuální informace týkající se připomínek ke změnám stanov SH ČMS, které od posledního jednání rady přišly.

V písemné podobě byla členům předložena informace k připomínkovému řízení k návrhu stanov SH ČM pro VI. sjezd SH ČMS. Tato informace bude zveřejněna na www.dh.cz . Na dh.cz byla dnes zřízena záložka „Diskuse ke stanovám“, kde budou k dispozici dvě verze stanov – v konečné verzi a v podobě změn. Od 6. listopadu tedy mohou členové SH ČMS připomínkovat návrh změn nových stanov SH ČMS.

Ředitel Kanceláře SH ČMS upozornil, že byl zřízen nový email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. právě pro účely připomínek na návrh nových stanov SH ČMS.

 

33/19   1) ÚORVO bere na vědomí aktuální informace týkající se přípravy návrhu změn nových stanov SH ČMS.

2) ÚORVO bere na vědomí informace k připomínkovému řízení k  návrhu změn nových stanov SH ČMS.

 

K bodu 6)byl přizván Bc. Miroslav Studník, který přítomné informoval o aktuální situaci týkající se výměny členských průkazů u všech OSH a KSH v Evidenčním programu SH ČMS.

Informoval o aktuálním stavu vytisknutých plastových průkazek. Momentálně je vytisknuto 67 000 kusů plastových průkazek včetně  16 000 ks průkazek s evropskou kartou mládeže „EYCA“. Jedná se pouze o průkazky, které šli přes oficiální tiskárnu. Celkem - včetně papírové verze průkazky bylo vytisknuto 287 640 průkazek SH ČMS.

Ing. Aulický doplnil informaci o tisku plastových průkazek, kde si zřídili vlastní tiskárnu pro plastové průkazky. Jedná se o Jihomoravský kraj, OSH Plzeň – jih a část Zlínského kraje.

Následně proběhla rozsáhlá diskuse týkající se výměny průkazek z papírových na plastové průkazky u všech členů SH ČMS.

Vedoucí rady přislíbil vyzjistit prostřednictvím starostů KSH na jarním jednání 2020 aktuální stav výměny členských průkazů na každém kraji.

Bc. Studník na závěr svého vystoupení informoval přitomné členy ÚORVO o aktuálních problémech v programu Evidence SH ČMS. Poté proběhla diskuse týkající se obecných problémů a návrhů v programu Evidence SH ČMS.

 

 

34/19   ÚORVO bere na vědomí informaci Bc. Studníka týkající se výměny členských průkazů členů SH ČMS.

             

 

K bodu 7) vystoupil vedoucí rady L. Janeba a přítomné informoval a posledním jednání VV SH ČMS, SS OSH a jednání Vedení SH ČMS. Dále přítomné seznámil s materiálem týkající se návrhu na vytvoření informačního systému pro členy SH ČMS. Materiál stručně představil a Bc. Studník doplnil drobné informace. Materiál bude předložen VV SH ČMS.

 

35/19   1) ÚORVO bere informace z jednání Vedení, SS OSH a VV SH ČMS na vědomí.

2) ÚORVO pověřuje vedoucího rady L. Janebu předložit na nejbližším jednání VV SH ČMS písemný materiál „Návrh na vytvoření informačního systému pro členy SH ČMS.

 

Následně byla přítomným rozdána písemná informace k postupu po volbách statutárních orgánů (starostů sborů  a okrsků). Vedoucí rady a ředitel Kanceláře SH ČMS materiál stručně okomentovali a informovali o jeho zveřejnění na dh.cz.

 

36/19 ÚORVO bere na vědomí písemný materiál Informace k postupu po volbách
         staturních orgánů

 

 

Vedoucí rady otevřel diskusi týkající Kynologie, kdy je potřeba  se zamyslet nad oceněním za záchranu života jak pro majitele psa a samotného psa. Následně proběhla diskuse ohledně ocenění pro kynology.

  1. Pazdera – navrhl popřemýšlet o návrhu na ocenění státního vyznamenání udělovaná prezidentem ČR, neuvedl konkrétní osoby na ocenění. Po vystoupení A. Pazdery se rozvinula diskuse.

Vedoucí AZH přítomné stručně informoval o dvoudenním výjezdním zasedání aktivu, tentokrát v Olomouckém kraji.

 

 

K bodu 8) Závěrem dnešního zasedání poděkoval vedoucí rady Lubomír Janeba členům rady za velmi uspokojivou účast,zájem a reakce k jednotlivým bodům jednání.

Jednání ukončil s přáním šťastného návratu domů a přáním krásných vánočních svátků v roce 2019.

 

 

Příští jednání se uskuteční od 10 hodin dne 5.února 2020 v Praze!