ZÁPIS KE STAŽENÍ

Zápis z jednání Shromáždění starostů OSH 28. 5. 2021 V Přibyslavi

Přítomni:      dle prezenční listiny        

starostové OSH ze 77  přítomno 74                      

nepřítomno   3

                 

starosta SH ČMS                       přítomen      1

                        VV SH ČMS                    z 19   přítomno      14

                                                              nepřítomno   5

                        ÚKRR                            z 12   přítomno      7

                                                              nepřítomno   5

V době zahájení jednání přítomno 75 pozvaných účastníků s rozhodujícím hlasem, tj. 96,2 %. Shromáždění starostů OSH ČMS je usnášeníschopné.

1) Zahájení jednání, schválení hostů a volba pracovních komisí, schválení 

    programu

Náměstek starosty SH ČMS Richard Dudek z pověření VV SH ČMS zahájil SS OSH. Přivítal starosty OSH, KSH, členy VV SH ČMS, ÚKRR a přizvané hosty. Upozornil, že kvůli nařízení Vlády ČR, bude jednání probíhat v rouškách.

 1. Dudek konstatoval, že SS OSH je usnášeníschopné. Dále přečetl z pozvánky program pro jednání SS OSH a vyjmenoval předané materiály.

Program jednání:

 • Zahájení, volba návrhové komise, zapisovatele, ověřovatelů a skrutátorů, schválení programu
 • Informace z jednání Vedení SH ČMS a VV SH ČMS
 • Projednání návrhů dokumentů pro konání VI. sjezdu SH ČMS
 1. Pozvánka
 2. Program jednání
 3. Jednací řád
 4. Volební řád
 5. Usnesení
 • Diskuze
 • Projednání a schválení usnesení
 • Závěr

 

Hosté:                         Dr. Ivo Havlík

Miroslav Brát

                                  

Volba skrutátorů:                   V. Štefl, J. Dvořák, B. Biegler, I. Jirota

Volba zapisovatelky:             Tereza Vosyková 

Volba ověřovatelů:                 Alois Pazdera       

                                               Jaromír Polanský

                                              

Hlasování:     pro: 75           proti: 0           zdržel se: 0

SS OSH schvaluje předložený program jednání, účast hostů na jednání, navrženou zapisovatelku a skrutátory.

 1. Dudek vyjmenoval členy návrhové komise.

VV SH ČMS

Pí. Němečková

Praha

p. Wagner

Středočeský

pí. Havlínová

Jihočeský

p. Pazdera

Plzeňský

p. Frost

Karlovarský

p. Hubáček

Liberecký

pí. Šimíková

Královéhradecký

pí. Steinerová

Pardubický

p. Soural

Vysočina

pí. Dopitová

Olomoucký

pí. Švubová

Zlínský

p. Pumprla

Moravskoslezský

p. Sedláček

Ústecký

p. Mikšovský

Jihomoravský

pí. Štelclová

Hlasování:     pro: 75           proti: 0           zdržel se: 0

SS OSH schvaluje složení návrhové komise.

2) Informace z jednání Vedení SH ČMS a VV SH ČMS

 1. Janeba přednesl body, které byly řešeny na jednáních Vedení SH ČMS a VV SH ČMS od posledního SS OSH. Sdělil, že Vedení SH ČMS i VV SH ČMS se zabývali všemi materiály, které jsou předkládány na dnešním jednání. Přednesl změny ve Volebním řádu VI. sjezdu, návrhu programu VI. sjezdu a Jednacím řádu VI. sjezdu. Informoval o uskutečněném jednání organizačního výboru pro přípravu VI. sjezdu SH ČMS, které se konalo v Brně.

3) Projednání návrhů dokumentů pro konání VI. sjezdu SH ČMS

 1. Pozvánka
 2. Program jednání
 3. Jednací řád
 4. Volební řád
 5. Usnesení

 

 1. Aulický blíže informoval o jednání organizačního výboru pro přípravu VI. sjezdu SH ČMS v Brně. Hovořil o prostorech, ve kterých se bude sjezd konat. Sdělil, že parkování v areálu bude zdarma. Kontrola splnění podmínek pro účast bude probíhat před pavilonem E. Dále informoval, že ubytování nebude zajišťovat SH ČMS. Informace o možném ubytování v Brně bude předávat starostka KSH Jihomoravského kraje pí. Z. Jandová.
 2. a) pozvánka
 3. Janeba okomentoval přiložené pozvánky. Přednesl seznam kandidátů na funkce volené na VI. sjezdu SH ČMS. Informoval o pozvání 2 hostů – Mgr. Jan Grolich a generálporučík Ing. Drahoslav Ryba
 4. Slámečka okomentoval přítomnost hostů na VI. sjezdu SH ČMS.
 5. b) Program jednání
 6. Janeba představil změnu v předkládaném návrhu programu VI. sjezdu SH ČMS.
 7. Soural vznesl dotaz, jakým stylem budou představeni náměstci na starostu.
 8. Janeba dotaz zodpověděl, že představení bude číst člen pracovního předsednictva z profesních profilů kandidátů.
 9. c) Jednací řád
 10. Janeba představil předložený Jednací řád VI. sjezdu SH ČMS a přednesl návrhy na předsedy sjezdových pracovních komisí a následně vyjmenoval členy pracovního předsednictva. Přednesl změnu Jednacího řádu v bodu IV. Rozprava.
 11. d) Volební řád
 12. Janeba představil předložený Volební řád VI. sjezdu SH ČMS.
 13. e) Usnesení
 14. Janeba představil předložený návrh Usnesení VI. sjezdu SH ČMS.

Hlasování:     pro: 75           proti: 0           zdržel se: 0

SS OSH schvaluje Program jednání, Jednací řád, Volební řád a návrh usnesení VI. sjezdu SH ČMS.

4) Diskuze, vystoupení hostů

MSH Praha (M. Wagner) vznesl připomínku, aby na příštím sjezdu mohl neúspěšný kandidát na starostu, kandidovat na náměstka starosty, pokud dostal nominaci z SD SDH nebo SD OSH. Dále vznesl dotaz, jak bude řešena situace, když se nebude moci VI. sjezdu zúčastnit ani schválený delegát a náhradník.

OSH Svitavy (J. Soural) vznesl dotaz, zda je vhodné, aby do Vedení SH ČMS kandidovaly osoby, které zastávají funkce v některých z orgánů HVP, a.s.

 1. Slámečka sdělil, že právní předpisy ani stanovy tuto problematiku neupravují.

5) Projednání a schválení usnesení

Předsedkyně návrhové komise Monika Němečková přečetla návrh usnesení ke schválení SS OSH.

Hlasování:     pro: 75           proti: 0           zdržel se: 0  

SS OSH schvaluje Usnesení SS OSH ze dne 28. 5. 2021 tj. 100% přítomných hlasů.

 

6) Závěr

 1. Slámečka na závěr zrekapituloval volební období, které bylo o 1 rok delší kvůli pandemii koronaviru. Zavzpomínal na bývalého starostu SH ČMS Karla Richtera. Hovořil o svých zdravotních potížích a poděkoval L. Janebovi a svým náměstkům za práci a pomoc. Poděkoval také všem zúčastněným i jejich spolupracovníkům za odvedenou práci pro SH ČMS. Dále popřál šťastnou cestu domů.

Předsedající:          Richard Dudek                     ___________________

Zapisovatelka:        Tereza Vosyková                   ___________________

Ověřovatelé:          Alois Pazdera                       ___________________

                           Jaromír Polanský