ZÁPIS KE STAŽENÍ

Přítomni:      dle prezenční listiny        

                  starostové OSH               ze 77  přítomno 71  nepřítomno   6

                 

starostka SH ČMS         přítomna      1

VV SH ČMS                   z 16   přítomno 13 nepřítomno   3

ÚKRR                            z 12   přítomno 10 nepřítomno   2

V době zahájení jednání přítomno 67 pozvaných účastníků s rozhodujícím hlasem, tj. 93, 1 %. Shromáždění starostů OSH ČMS je usnášeníschopné.

1) Zahájení jednání, schválení hostů a volba pracovních komisí, schválení 

    programu

Náměstek starosty SH ČMS Richard Dudek z pověření VV SH ČMS zahájil SS OSH. Přivítal starosty OSH, KSH, členy VV SH ČMS, ÚKRR a přizvané hosty.

R. Dudek konstatoval, že SS OSH je usnášeníschopné. Dále přečetl z pozvánky program pro jednání SS OSH a vyjmenoval předané materiály. Informoval, že od 11:00 bude probíhat předávání Záslužného řádu Českého hasičstva.

 

Program jednání:

 • Zahájení, volba pracovních komisí
 • Průběžná zpráva o činnosti SH ČMS od posledního SS OSH
 • Zpráva o hospodaření SH ČMS za rok 2021 a pohledávky OSH vůči SH ČMS
 • Výsledky hospodaření společnosti Fire Edit s.r.o.
 • Převody nemovitého majetku SH ČMS
 • Zpráva o činnosti ÚKRR za rok 2021
 • Výroční zpráva SH ČMS za rok 2021
 • Termínový kalendář SH ČMS 2022
 • Hotel Přibyslav
 • Podíl SH ČMS na odvodu členských příspěvků
 • Různé
 • Diskuze, vystoupení hostů
 • Projednání a schválení usnesení
 • Závěr

 

 

Hosté:                         Ing. Josef Moravec

                                   Ing. Michal Sojka

Dr. Ivo Havlík

                                  

Volba skrutátorů:                               Josef Dvořák, Pavel Lamoš, František Malý, Růžena Maděrová, Ivan Jirota

Volba zapisovatelky:             Tereza Vosyková

Volba ověřovatelů:                 Jiřina Brychcí

                                               Kateřina Slavíková

                                              

Hlasování:     pro:67             proti: 0           zdržel se: 0

SS OSH schvaluje předložený program jednání, účast hostů na jednání, navrženou zapisovatelku a skrutátory.

R. Dudek vyjmenoval členy návrhové komise.      

VV SH ČMS

pí. Vilímková

Praha

p. Wagner

Středočeský

pí. Šindelářová

Jihočeský

p. Pazdera

Plzeňský

p. Vozka

Karlovarský

p. Hubáček

Liberecký

p. Štěpán

Královéhradecký

p. Vondruška

Pardubický

p. Cerman

Vysočina

p. Čekal

Olomoucký

p. Hlavinka

Zlínský

p. Nevařil

Moravskoslezský

p. Krusberský

Ústecký

p. Kosina

Jihomoravský

p. Kuchař

Hlasování:     pro: 67           proti: 0           zdržel se: 0

SS OSH schvaluje složení návrhové komise.

2) Průběžná zpráva o činnosti SH ČMS od posledního SS OSH

 

M. Němečková přednesla zprávu o činnosti SH ČMS.

 • Pozdravila přítomné na jednání SS OSH.

Shrnula závěr roku 2021:

 • Zkonstatovala, že protipandemická opatření nadále komplikovala organizaci spolkových akcí.
 • Navzdory opatřením byl dokončen další ročník Českého halového poháru v běhu na 60 m s překážkami pro děti a mládež (Praha, Jablonec nad Nisou, 2 kola v Ostravě).
 • Proběhla také halová věž v Příbrami pro dorost a dospělé.
 • Probíhala i školící aktivita a obě ÚHŠ zvládly splnit dotační limit proškolených účastníků.
 • Zmínila volby do parlamentu a v této souvislosti uvedla, že se s náměstkem Ing. Z. Nytrou zúčastnili jednání s ministrem zdravotnictví i ministrem vnitra.
 • Informovala o prohlášení SH ČMS ve vztahu k povinnému očkování.
 • Sdělila, že hospodaření SH ČMS za rok 2021 skončilo kladným hospodářským výsledkem. Se stejným výsledkem skončilo hospodaření také ÚHŠ Jánské Koupele. Se záporným výsledkem skončilo bohužel hospodaření ÚHŠ Bílé Poličany a CHH Přibyslav. Tento stav je zapříčiněný převážně rapidním nárůstem cen energií, proto je nezbytné hledat nové cesty, jak se s tímto nepříjemným faktorem vyrovnat.
 • Poděkovala všem, kteří se podíleli na tvorbě Výroční zprávy SH ČMS 2021.
 • Dále vyjádřila poděkování všem členům SH ČMS za jejich práci pro SH ČMS, a i jejich rodinám za podporu.

Informovala o proběhlých jednáních a akcích v počátku roku 2022:

 • Shrnula jednání Vedení SH ČMS, VV SH ČMS a pracovní poradu se starostkami a starosty KSH.
 • Seznámila přítomné s průběhem jednání se zástupci HZS ČR (témata: hasičský sport, grantová politika, odborná příprava apod.). Poslední jednání se týkalo problematiky e-learningových kurzů, na kterou upozornil člen VV SH ČMS J. Slámečka a v písemném diskuzním příspěvku i L. Zeman – OSH Žďár nad Sázavou.
 • Konstatovala, že VV SH ČMS schválil Koncepci činnosti sportovních center mládeže.
 • Přiblížila soustavné jednání s ČRDM – společný cíl – navýšení státního rozpočtu v oblasti investic na opravu kluboven a táborových základen. Navýšení bylo zapracováno do státního rozpočtu na rok 2022.
 • Jednání s MŠMT – problematika specifických aktivit a SH ČMS jako organizace PRACUJÍCÍ s dětmi a mládeží – byla vypracována a VV SH ČMS schválena Strategie mládež 2030+, která má dvě části (výchovně-vzdělávací a sportovní část). V duchu opatření schválených ve strategii budou upraveny obě směrnice (Hra Plamen, soutěže dorostu).
 • Jednání s marketingovými partnery:
 • Generální ředitel Úřadu práce (příprava podepsání memoranda o spolupráci – čerpání dotačních programů ÚP, vzájemná spolupráce)
 • Podpis smluv – SABE, GS pharmaceutical, Elektrowin
 • Smlouvy v jednání – TOI TOI, Gazza sport
 • ČEPRO – představení projektu na VV SH ČMS, probíhají jednání k podpisu smlouvy
 • První hasičská, a.s. – Hotel Přibyslav – covidová krize ovlivnila i provoz Hotelu Přibyslav, probíhají jednání na zlepšení situace a stabilizace zařízení.
 • Informovala o probíhajících soudních sporech.
 • Požádala přítomné a spolupráci, při návrhu odborníků do DR HVP, a.s.
 • Informovala, že VV SH ČMS postupně schválil Koncepce podpory činností úseků: mládeže, sportu, represe, prevence, ochrany obyvatelstva a historie a muzejnictví.
 • Uvedla, že SH ČMS obhájilo titul Organizace uznaná pro práci s dětmi a mládeží na MŠMT. Díky tomu jsme se mohli ucházet o státní dotaci pro organizace uznané a pro rok 2022 byla SH ČMS přidělena dotace ve výši 22.600.000,-Kč na činnost kolektivů MH.
 • Počátkem dubna byla žádost o dotaci odeslána také na NSA. Nyní čekáme na posouzení.
 • Granty MV – SH ČMS byla datovou schránkou doručena výzva k úpravě jednoho z podaných projektů, jedná se vždy o úpravu spojenou s výší přidělené dotace. Rozhodnutí by mělo být doručeno v příštím týdnu.
 • Datové schránky – od 1. 1. 2023 vchází v účinnost zákon, který zavazuje všechny pobočné spolky SH ČMS ke zřízení datové schránky. Schránka jim bude zřízena automaticky. V této souvislosti dále seznámila přítomné s názorem VV SH ČMS, že datová schránka je pro pobočné spolky dobrým pomocníkem a usnadní jim komunikaci s úřady. Informovala, že bude připravena podrobná a jednoduchá metodika případného zřízení i údržby datových schránek.
 • Činnost Kanceláře SH ČMS
 • vyjmenovala o aktuálním počtu zaměstnanců kanceláře a o ukončení pracovního poměru dohodou ředitele kanceláře
 • sdělila, že v brzké době dojde ještě k jedné personální změně, tentokrát v souvislosti s plněním mateřských povinností
 • informovala o probíhajícím výběrovém řízení na ředitele CHH (11. 4. 2022 proběhne samotné výběrové řízení)
 • ÚHŠ JK – ukončení pracovního poměru (důchodový věk) Petra Víchy, od 1. 7. 2022 nastoupí p. Tomáš Mikeska
 • Informovala o probíhající kontrole čerpání státních dotací OSH Trutnov od 2017–2021.
 • Představila pracovní skupinu pro úpravu stanov SH ČMS, která již zahájila svá jednání ve složení: J. Orgoník, H. Kotrcová, A. Pazdera, J. Černý, M. Samková a L. Janeba.
 • Svou činnost zahájila také pracovní skupina pro modernizaci programu centrální evidence ve složení: J. Orgoník, V. Nevařil, M. Prošek a M. Studník. Je nutný upgrade systému, aby mohly být obnoveny tzv. bezpečnostní záplaty.
 • Informovala také o vyhlášení společné sbírky SH ČMS a HZS ČR na pomoc ukrajinským hasičům a vyjmenovala část věcí, které se podařilo nasbírat a dovést hasičům na Ukrajinu. Hovořila také o pomoci dobrovolníků na krajských asistenčních centrech pomoci Ukrajině (KACPU).

Poděkovala všem dobrovolníkům z řad členů SH ČMS, kteří se zapojují do pomoci Ukrajině.

 • Vyjmenovala významné akce roku 2022: Pouť na sv. Hostýn, Hasičské slavnosti Litoměřice, MČR Hry Plamen, MČR dorostu v PS, MČR mužů a žen v PS a Mezinárodní soutěž v klasických disciplínách CTIF i v požárním sportu v Celje (Slovinsko), MČR v TFA a další.
 • Sdělila stanovisko CTIF o pozastavení členství Ruské federace a Běloruska a pozastavení členství ze strany SH ČMS v MSFHZ.
 • Připomněla výročí 50 let od založení Hry Plamen
 • Poděkovala všem přítomným i všem členům SH ČMS za aktivní práci a podporu SH ČMS.

3) Zpráva o hospodaření SH ČMS za rok 2021 a pohledávky OSH vůči SH ČMS

 

M. Sojka představil SS plnění rozpočtu, respektive zprávu o hospodaření SH ČMS za rok 2021 (byla zaslána v písemné podobě jako materiál k jednání).

 

4) Výsledky hospodaření společnosti Fire Edit s.r.o.

M. Sojka hovořil o problematice stabilizace hospodaření Fire Edit s.r.o., které skončilo ve ztrátě 50.000,- Kč. Nedaří se navýšit pravidelný počet předplatitelů a reálně hrozí, že vydávání časopisu Alarm revue a Hasičského čtení bude muset být omezeno, nebo ukončeno. Další postup je nutné projednat ve VV SH ČMS a návrh řešení předložit na podzimním jednání SS OSH.

 

5) Převody nemovitého majetku SH ČMS

 

I. Jirota přednesl materiál o převodech nemovitého majetku SH ČMS (byl zaslán v písemné podobě jako materiál k jednání), který zpracovala JUDr. Zdeňka Čížková, a přednesl návrh přílohy k usnesení.

 

 

6) Zpráva o činnosti ÚKRR za rok 2021

 

J. Bochňák přednesl zprávu o činnosti ÚKRR za rok 2021. Rada kontrolovala inventarizaci za r. 2020 v Kanceláři SH ČMS v Praze, Centru hasičského hnutí v Přibyslavi a Ústřední hasičské škole v Jánských Koupelích a Bílých Poličanech. Tyto inventarizace byly řádně provedeny komisemi, kde byli zastoupeni vždy určení členové ÚKRR. Pro inventarizaci za r. 2021 jsou do výše uvedených inventarizačních komisí již určeni členové z řad ÚKRR. Tyto budou provedeny v 1. polovině r. 2022

ÚKRR se však zabývala především kontrolní činností a řešila stížnosti a podněty došlé na její adresu, nebo na adresu Sdružení. Jednalo se o stížnosti na nepřidělení finančních prostředků, na špatné hospodaření v SDH Tedražice a další. ÚKRR prováděla kontroly hospodaření v některých pobočných spolcích, např. v UHŠ Bílé Poličany. V r. 2021 byla kontrola ukončena a na základě zjištěných skutečností navržená nápravná opatření. ÚKRR provedla také kontrolu účetnictví větších akcí, např. IV. Sjezd SH ČMS, na kanceláři SH ČMS byl kontrolován postup kanceláře při sjednání právní výpomoci při žalobě třetí strany na HVP a SH ČMS. V nedávné minulosti byla provedena kontrola mzdové agendy na OSH Mladá Boleslav. V současnosti je plánovaná kontrola a prověření autoprovozu na kanceláři SH ČMS v Praze.

Dále požádal přítomné, aby se pokusili řešit nepříjemné záležitosti a spory, které se obvykle odvíjí od osobních vztahů mezi zúčastněnými stranami, co nejdříve a v místě kde vznikají, tak aby se následně nemusely řešit na jiných místech, což je vždy ke škodě sdružení a nepřispívá k dobrému jménu hasičů.

K další činnosti. Rada rovněž kontrolovala vydávané dokumenty Sdružení a upozorňovala na jejich případné nesrovnalosti.  Členové rady na každém Shromáždění starostů OSH po dobu celého období řádně vykonávali funkci skrutátorů. Předseda ÚKRR se pravidelně zúčastňoval jednání Vedení SH ČMS, jednání Výkonného výboru SH ČMS a také Shromáždění starostů OSH. Většina členů se aktivně zúčastňovala činnosti v příslušných KKRR.

Na závěr této zprávy chci poděkovat všem členům ÚKRR za jejich odvedenou, poctivou práci v minulém roce, přeji pevné zdraví a hodně odhodlání do další činnosti. Také chci vyjádřit poděkování starostce SH ČMS, Vedení, Výkonnému výboru SH ČMS, také pracovníkům kanceláře a všem, kteří se snažili o dobrou spolupráci a přispěli tak k lepšímu obrazu SH ČMS.

 

 

7) Výroční zpráva SH ČMS za rok 2021

 

I. Špačková prezentovala přítomným náhled Výroční zprávy SH ČMS 2021. Informovala, že VZ SH ČMS 2021 bude po schválení SS OSH odeslána poštou všem starostům OSH a KSH v tištěné podobě. Dále informovala, že VZ bude také vložena ke stažení na web www.dh.cz jak ve formátu pro tisk, tak i pro možnosti uložení a dalšího sdílení.

Hlasování:     pro: 68           proti: 0           zdržel se: 0

Pro hlasovalo 68 z 68 hlasujících, tj. 100 % přítomných hlasů.

Usnesení:

Shromáždění starostů OSH schvaluje Výroční zprávu SH ČMS za rok 2021.

 

8) Termínový kalendář SH ČMS 2022

 

R. Dudek předložil ke schválení návrh Termínového kalendáře SH ČMS do konce roku 2022.

 

Ve slavnostním sále Centra hasičského hnutí proběhlo předání ocenění Záslužný řád českého hasičstva. Novými nositeli tohoto řádu jsou Mgr. Jan Dumbrovský, Lubomír Janeba, Josef Netík, Stanislav Pumprla, Václav Žižka. Dále obdržel Záslužný řád Českého hasičstva in memoriam Ing. Karel Richter.

 

9) Hotel Přibyslav

 

J. Votava seznámil přítomné s provozní problematikou Hotelu Přibyslav. Z důvodu pandemie některé firmy začaly provádět více online kurzů a nevyužívají služeb hotelu. Požádal přítomné, aby zvážili možnost organizace akcí v rámci svých OSH, KSH na Hotelu Přibyslav (školení, setkání aktivu ZH apod.). Nabídl možnosti výletů v okolí vč. zajištění autobusu.

 

10) Podíl SH ČMS na odvodu členských příspěvků

 

D. Vilímková představila prezentaci k tématice navýšení odvodu členských příspěvků.

 • Základní odůvodnění:
 • 27 let bez valorizace
 • Navýšení dotačního příjmu žádá vyšší vlastní zdroje
 • Chceme poskytovat kvalitní servis pobočným spolkům – musíme mít odpovídající zázemí
 • Musíme být řádným hospodářem vůči majetku SH ČMS – opravy, údržba
 • Rapidní nárůst cen produktů a zejména služeb (energie, stavební materiál atd.
 • Vysoká míra inflace
 • Snaha o vyšší podporu naší Nadace
 • Uvedla příklady odvodů členských příspěvků u jiných spolků
 • Přehled při navýšení 50,-Kč (+ 11 383 820 Kč); 80,- Kč (+ 22 150 730 Kč), 100,- Kč (+ 29 328 670 Kč).
 • Představila několik návrhů na úpravu odvodů, jako návrh VV SH ČMS označila návrh na 50 Kč za člena

11) Různé

 

Koncepce podpory činnosti úseků: mládeže, sportu, represe, prevence, ochrany obyvatelstva a historie a muzejnictví

M. Němečková stručně představila Koncepce podpory činnosti úseků mládeže: sportu, represe, prevence, ochrany obyvatelstva a historie a muzejnictví, které schválil VV SH ČMS. Strategie mládeže je jako jediná koncepce vytvořená do roku 2030, protože vychází z jiného státního dokumentu než ostatní koncepce.

Strategie mládež 2030+ je rozdělena na výchovně – vzdělávací část a na sportovní část. Každá část má své klíčové aktivity, na které navazují konkrétní opatření a příklady dobré praxe. Sportovní činnost a výchovně vzdělávací činnosti jsou dvě odlišná odvětví, s různými druhy financování, které se opírají o různé dokumenty (Směrnice činnosti s kolektivy MH (Registrační list pro kolektivy MH) x Směrnice sportovních oddílů SH ČMS (Registrační list pro sportovní oddíly SH ČMS).

Na základě Strategie mládež 2030+ dojde k aktualizaci Směrnice hry Plamen a Směrnice celoroční činnosti dorostu.

Základní úprava, rozdělení činnosti:

 • Koncepce podpory činnosti kolektivů MH – výchovně – vzdělávací aktivity mládeže (tzv. volný čas, mimoškolní výchova a vzdělávání)
 • Koncepce podpory činnosti sportovní oddílů mládeže SDH – sportovní aktivity.

Informovala také o nové Koncepci sportovních center mládeže, kterou schválil VV SH ČMS.

Koncepce podpory hasičského sportu 2021+ obsahuje 6 strategických cílů - Rozvoj sportu pro všechny, Mezinárodní spolupráce a reprezentace, Vzdělávání ve sportu, Obnova a budování sportovních zařízení, Spolupráce v oblasti školního a univerzitního sportu, Zajištění adekvátního postavení hasičského sportu v ČR.

Koncepce podpory úseku historie a muzejnictví 2021+ obsahuje 4 strategické cíle - Podporovat okresy a sbory v péči o hasičské tradice pomocí metodických materiálů a napomáhat při řešení aktuálních problémů dobrovolného hasičstva znalostí obdobných situací z historie, Získávat nové mladé zájemce o historii, sběratelství, muzejnictví a archivnictví formou využití digitalizace a dalších moderních technologií, jež představují nezbytnou součást současného edukačního života, Zlepšit informovanost veřejnosti o tradicích našeho hasičského hnutí, Rozvíjet činnost hasičských muzeí a míst paměti jako základu naší spolkové identity.

Koncepce podpory úseku represe 2021+ obsahuje 3 strategické cíle a směry:

Strategický cíl 1 – VNITŘNÍ – Vzdělávání a výcvik členů SH ČMS, zvyšování odborné úrovně funkcionářů, lektorská a školicí činnost prostřednictvím Ústředních hasičských škol.

Strategický cíl 2 – VNĚJŠÍ – Zvýšení podílu SH ČMS na kvalitě odborné přípravy členů SH ČMS zařazených v JSDHO, podpora dotační politiky.

Strategický cíl 3 – LEGISLATIVNÍ – Podpora legislativy za účelem zlepšení sociálního zázemí a společenských podmínek dobrovolných hasičů.

Koncepce podpory úseku prevence 2021+ obsahuje 3 strategické cíle – Externí preventivně výchovná činnost, Interní preventivně výchovná činnost, Vzdělávání v oblasti prevence.

Koncepce podpory úseku ochrany obyvatelstva 2021+ obsahuje 4 strategické cíle – Aktivní spolupráce s koordinátory ochrany obyvatelstva na všech úrovních HZS ČR, Zřizování specializovaných skupin dobrovolníků pro ochranu obyvatelstva v rámci sborů dobrovolných hasičů a podpora jejich činnosti v rámci ostatních složek IZS, Spolupráce s AČR v oblasti ochrany obyvatelstva, Propagace a vzdělávání v oblasti ochrany obyvatelstva, a to jak členů sdružení, tak dobrovolníků a široké veřejnosti.

Výroční zpráva HVP a.s.

J. Moravec (předseda představenstva HVP, a.s.) poděkoval, že mohl na dnešním jednání vystoupit presentovat veřejně dostupné údaje z Výroční zprávy HVP a.s., která je k dispozici na www.hvp.cz. Poděkoval za spolupráci s OSH a HVP, a.s. Dále informoval o konání řádné valné hromady (16. 4. 2022) a druhé řádné valné hromady (29. 4. 2022), veškeré informace jsou opět dostupné pro všechny akcionáře na www.hvp.cz.

Valné hromady HVP a.s.

D. Vilímková přednesla návrh na zástupce SH ČMS na valných hromadách konaných do dalšího Shromáždění starostů OSH na Bc. Richarda Dudka a jako náhradníka Josefa Bidmona.

J. Žižka (člen představenstva HVP, a.s.) seznámil přítomné s veřejně dostupnými informacemi k řádné valné hromadě konané dne 16. 4. 2022. Představil smlouvu společnosti Profence s.r.o. se všemi přílohami a rovněž smlouvu ZLT com, s.r.o.

D. Vilímková přednesla návrh na usnesení v bodu 11 programu části Valné hromady HVP. a.s.

J. Salivar vysvětlil body usnesení, které se týkají pověření na jednání na VH.

Bod a) se týká zastupování SH ČMS na VH HVP do dalšího jednání SS OSH.

Bod b) se týká pověření k hlasování v zájmu rozvoje HVP, a.s.

Bod c) se týká pověření pro konkrétního hlasování o prodeji nemovitosti.

Hlasování:     pro: 66           proti: 0           zdržel se: 2

Pro hlasovalo 66 z 68 hlasujících, tj. 97, 1 % přítomných hlasů.

Usnesení:

Shromáždění starostů OSH:

 1. schvaluje pana Bc. Richarda Dudka a jako náhradníka pana Josefa Bidmona, jako zástupce SH ČMS na valných hromadách HVP a.s. konaných dne 16. 4. 2022 a 29. 4. 2022, případně na dalších VH, konaných do okamžiku konání dalšího SS OSH.
 2. pověřuje zástupce SH ČMS na valných hromadách HVP, a.s. hlasovat pouze a výhradně v zájmu SH ČMS, resp. v zájmu rozvoje HVP, a.s.
 3. pověřuje zástupce SH ČMS k hlasování na VH HVP, a. s. dne 16.4.2022 volit menší míru rizika a vyšší míru jistoty spojenou s restrukturalizací základního kapitálu HVP, a.s., to znamená hlasovat pro kupujícího PROFENCE s.r.o.

Činnost psovodů SH ČMS

P. Morávek (SDH Hejnice, okres Liberec) seznámil přítomné se základními údaji. Psovodi u SH ČMS existují od roku 2000 s 11 družstvy u SDH (+ 1 družstvo psovodů čekatelů) v počtu více jak 100 členů. Informoval o oblastech specializace záchranných psů: vyhledání v sutinách, vyhledání na ploše, vyhledání v lavině, vyhledání utonulých a záchranné stopování. Hovořil o možnostech zapojení ÚHŠ do vzdělávání psovodů. Informoval, že nyní je záchranná kynologie zastřešena GŘ HZS, ale SH ČMS má v odborné skupině zastoupení. Dále vyjmenoval činnosti psovodů: výcvik psů, získávání odbornosti dle pokynu SH ČMS, vzdělávání, příprava psovoda i psa na praktická nasazení a organizace taktických cvičení, spolupráce s JPO a ostatními složkami IZS a ukázky a společenské akce. Informoval o pořádání MČR záchranných psů IZS, které pořádali v roce 2021 ve spolupráci s GŘ HZS ČR a KSH Libereckého kraje. Upozornil na skutečnost, že během mistrovství byli povoláni k reálné záchraně osoby. KSH LBC poděkoval za pomoc při organizaci MČR, Sdružení (zejména kanceláři) pak za celkovou pomoc a podporu.

12) Diskuze, vystoupení hostů

M. Garhofer (OSH Jindřichův Hradec) dovysvětlil, že zaslaný nesouhlas s datovou schránkou vzešel od SDH i z JSDHO. Upozornil, že nechce rozporovat zákon, ale do budoucna požádal o hledání možností a cest, aby se snížila agenda, která zatěžuje SDH i OSH.

V. Liška (ÚORHiM) informoval, že druhé setkání kronikářů je naplánováno na konci října v Pelhřimově a třetí setkání kronikářů plánují na únor 2023 v Pardubicích. Nabídl k přečtení publikaci Ohnivý patent Marie Terezie od P. Myslínové. Publikaci obdrželi starostové OSH při prezenci. Informoval, že ve spolupráci s CHH Přibyslav by se ÚORHiM chtěla vrátit k soutěži „Kronikář roku“. Dále hovořil o Hasičských slavnostech v Litoměřicích, kde se setkají ti, co se zajímají o hasičskou historii. Informoval, že podání projektu Národní kulturní identita je již ve finální fázi. Tento pětiletý projekt je dotován 100% ministerstvem kultury.

J. Myslín (Praha – západ) nezpochybňuje nutnost navýšení odvodů členských příspěvků, vnímá zvýšení všech nákladových položek vlivem inflace a zdražování i povinnosti vlastních zdrojů k dotacím, ale má k navýšení určité výhrady, zejména ve vztahu k OSH. Vznesl dotaz, jestli při zvýšení odvodů z členských příspěvků bude nějakou finanční částku dostávat zpět i OSH a na co budou peníze používány. Vyjádřil názor, že pokud vstoupí do fotbalového oddílu, smí používat hřiště a účastnit se soutěží, nebo pokud vstoupí k myslivcům, může si zastřelit divočáka, jako další případ uvedl, že když bude členem rybářského svazu, smí si chytit rybu. Podotkl, že pokud vstoupí k hasičům, bude moci chodit na brigády a pracovat.

Dále hovořil o zbytečném strachu ze zavedení datových schránek. Domnívá se, že DS nepatří do byrokracie, které bychom se měli bát. Jako OSH plánují on-line semináře na pomoc se zavedením a údržbou datových schránek. Upozornil také na § 72 odst. 6 Daňového řádu, který ukládá povinnost posílat účetní závěrku datovou zprávou v XML formátu, což by mohlo činit problémy. Hovořil také o cenovém srovnání zasílání dokumentů přes datovou schránku a poštou. Zaslání formou DS stojí 5,-Kč (na státní správu je odesílání zdarma), zasílání dopisů poštou je nyní mnohonásobně dražší. Nabídl účast na on-line semináři. Odkaz na setkání, či prezentaci zašle na kancelář.

M. Wagner (MSH Praha) souhlasil s tím, že datové schránky budou přínosem hlavně z důvodu ceny zasílaných dokumentů.

Dále se vyjádřil k navýšení odvodu členských příspěvků. Sdělil, že na Shromáždění představitelů SDH v Praze odsouhlasili zvýšení členských příspěvků na MSH v ještě vyšší částce, než byl původní návrh VV MSH. Návrh vzešel z řad představitelů SDH.  Podotkl, že starostové OSH / MSH byli zvoleni jako funkcionáři a že je na nich, aby v SDH argumentovali a vysvětlili, proč je nutné navýšit odvody členských příspěvků, neboť je to nezbytné směrem k argumentům, které byly uvedeny v bodě 10.

Dále poděkoval všem, kteří se zapojili do krizového asistenčního centra pomoci Ukrajině v Praze. Poděkoval také všem OSH, které zveřejnili výzvu o pomoc. Velice pomohlo i KSH Středočeského kraje. Informoval, že situace se již zklidňuje a že se KACPU bude do 14. 4. stěhovat z kongresového centra do Vysočan. Vyjádřil velké osobní poděkování Ing. Ivanu Jirotovi, protože jeho píle a odhodlanost je neuvěřitelná.

J. Šimáček (OSH Klatovy) sdělil, že OSH Klatovy podpoří zvýšení odvodů členských příspěvků, ale požádal, aby se zvážilo, zda odvádět stejnou částku za dospělého, jako za mládež. Upozornil, že není vhodné srovnávat naše členství a členství v jiných spolcích.

Dále se vyjádřil k zavedení datových schránek. Podotkl, že doba a vývoj jde dopředu a je nutné se jí v něčem přizpůsobit. Souhlasil s tím, že někteří starší členové se mohou zaleknout potřebné agendy (rejstřík skutečných majitelů, správce datové schránky) a že je možné, že budou chtít raději skončit ve funkci. Upozornil, že je možnost, že správcem datových schránek může být i jiný člen, který není statutární zástupce.

V závěru vznesl dotaz na členy VV SH ČMS, jestli bude nějak zdůvodněno, proč nedostal jimi navržený člen Záslužný řád Českého hasičstva.

J. Žižka (České Budějovice) reagoval na diskuzi o navýšení odvodu členských příspěvků. Podotkl, že v KSH Jihočeského kraje není OSH, které by za tu dobu nezvyšovalo členské příspěvky a díky tomu je v tom určitá posloupnost a navýšení tak pro ně nebude tak rapidní. 

Poukázal na to, že pokud každý hasič uzavře pojistku u HVP, a.s., nebude muset SH ČMS zvyšovat odvod členských příspěvků, jelikož HVP a.s. bude moci např. vyplácet dividendy všem akcionářům.

J. Salivar reagoval za Vedení SH ČMS na diskusní příspěvky vystupujících. Poděkoval všem diskutujícím za jejich názory a vyslovil souhlas s vystoupením M. Wagnera. Reagoval na diskuzní příspěvek starosty OSH J. Myslína. Požádal starostky a starosty OSH, aby podpořili SH ČMS jako celek a pomohli argumentačně vysvětlit členům SH ČMS, proč je nutné zvýšit odvod členských příspěvků. Vznesl dotaz, kolikrát se zvýšil členský příspěvek za posledních 20 let? Nikoliv odvod, na OSH, ale členský příspěvek v SDH. Vysvětlil, proč nedělit odvod členských příspěvků za mládež a dospělé. Máme jedno členství, a navíc na činnost dětí a mládeže je čerpáno nejvíce státních dotací a je nutná naše spoluúčast. Uvedl, že se při zvýšení odvodů počítá s navýšením příspěvku na činnost KSH, v případě OSH to logicky ztrácí smysl přeposílat peníze tam a zpět. Vyjmenoval konkrétní z aktivit, na které se využívají peníze z odvodů z členských příspěvků: povinné vlastní zdroje k dotacím (v současné době je celková částka vybraná z odvodů nižší než jsou povinné roční vlastní zdroje k dotacím), provoz zařízení ÚHŠ a CHH (rapidní navýšení cen energií), splátky půjček (např. za nákup Hotelu Přibyslav) včetně úroků, právní spory, celostátní akce, úrazové pojištění pro členy SH ČMS a pojištění odpovědnosti pro členy apod.). Upozornil, že není možné dále podporovat všechny akce v takovém rozsahu, pokud nedojde k navýšení odvodu členských příspěvků. Na závěr upozornil, že na státní dotace není právní nárok, není to jistota příjmu, a v této nejisté době se může stát cokoliv.

Dále okomentoval diskuzi na téma zavedení datových schránek. Upozornil, že zákon č. 300/2008 Sb. je účinný již od roku 2009 a nyní je pozdě diskutovat o tom, zda datové schránky zavádět či ne. Postup doby je takový a jeho názor je, že datová schránka ulehčí práci. Upozornil na fakt, že datovou schránku nemusí spravovat starosta (statutární zástupce), ale upozornil také, že právní odpovědnost má statutární zástupce, tudíž by si měl zvolit osobu, která je spolehlivá a důvěryhodná.

J. Myslín (OSH Praha – západ) reagoval na diskuzní příspěvek J. Salivara.  Uvedl, že jeho dotaz na podporu OSH směřoval k tomu, zda se plánuje nějakým způsobem centrálně stanovit minimální odvod z členských příspěvků z SDH na OSH, nebo si to má stanovit každé OSH samo. Upozorňuje, že jsou sbory, které nepracují s mládeží, nemají kolektivy MH ani sportovní oddíly a nečerpají žádné dotace, u těchto sborů nejvíce hrozí, že se budou navýšení odvodu členských příspěvků bránit.

M. Němečková poděkovala všem za jejich diskuzní příspěvky.  Velmi děkovala za přístup starostů KSH na pracovním jednání s Vedením SH ČMS při projednávání této problematiky. V reakci na předchozí příspěvek J. Myslína uvedla, že výše odvodů z členských příspěvků z SDH na OSH je plně v kompetenci OSH, a že VV SH ČMS se nechystá tuto skutečnost měnit. Každé OSH má jiný počet sborů, jiné provozní náklady, popř. akce, potřeby. Nevidí jako dobré centrálně stanovit minimální odvod z SDH na OSH. Dále uvedla, že není dobré rozdělovat SDH na ty, kteří mají mládež či nemají. I když nemají kolektivy MH či sportovní oddíly neznamená to, že nepracují a nedělají jinou záslužnou činnost v duchu našeho Sdružení, na kterou by nemohli čerpat dotaci na všech úrovních od obcí, přes kraje či stát. Vyjádřila pochopení pro negativní reakce sborů i OSH vůči navyšování odvodů z členských příspěvků, přesto požádala přítomné o podporu při hlasování v zájmu rozvoje SH ČMS.

D. Vilímková přednesla návrh usnesení k bodu 10.

Hlasování k bodu 10 programu:    pro: 46           proti: 4           zdržel se: 18

Pro hlasovalo 46 z 68 hlasujících, tj. 67, 7 % přítomných hlasů.

Usnesení

Shromáždění starostů OSH: schvaluje zvýšení odvodů členských příspěvku z OSH na SH ČMS na 50

                                            Kč a člena od 01. 01. 2023

13) Projednání a schválení usnesení

Předsedkyně návrhové komise Dana Vilímková přečetla návrh usnesení ke schválení SS OSH.

Hlasování:     pro: 66           proti: 0           zdržel se: 1 

SS OSH schvaluje Usnesení SS OSH ze dne 9. 4. 2022 98 % přítomných hlasů.

 

14) Závěr

R. Dudek na závěr poděkoval všem zúčastněným i jejich spolupracovníkům za odvedenou práci pro SH ČMS. Dále popřál šťastnou cestu domů.

Předsedající:          Richard Dudek                     ___________________

Zapisovatelka:        Tereza Vosyková                   ___________________

Ověřovatelé:          Jiřina Brychcí                       ___________________

                           Kateřina Slavíková