ZÁPIS KE STAŽENÍ

Přítomni:      dle prezenční listiny        

                  starostové OSH               ze 78  přítomno      73                      

nepřítomno   5

                 

starostka SH ČMS                     přítomna      1

                        VV SH ČMS                    ze 17  přítomno      13

                                                              nepřítomno   3

                  ÚKRR                            z 13   přítomno      11

                                                              nepřítomno   2

V době zahájení jednání přítomno 73 pozvaných účastníků s rozhodujícím hlasem, tj. 93, 6 %. Shromáždění starostů OSH ČMS je usnášeníschopné.

1) Zahájení jednání, schválení hostů a volba pracovních komisí, schválení 

    programu

Náměstek starosty SH ČMS Richard Dudek z pověření VV SH ČMS zahájil SS OSH. Přivítal starosty OSH, KSH, členy VV SH ČMS, ÚKRR a přizvané hosty.

R. Dudek konstatoval, že SS OSH je usnášeníschopné. Dále přečetl z pozvánky program pro jednání SS OSH a vyjmenoval předané materiály. Informoval, že od 11:00 bude probíhat předávání Záslužného řádu Českého hasičstva.

 

Program jednání:

 • Zahájení, volba návrhové komise, zapisovatele, ověřovatelů a skrutátorů, schválení programu
 • Zpráva o činnosti SH ČMS a hospodaření SH ČMS za I. pololetí 2022 a návrh rozpočtu na rok 2023
 • Předávání Záslužného řádu českého hasičstva
 • Termínový kalendář SH ČMS do 30. 6. 2023
 • Zajištění VH SDH a okrsků
 • Informace o činnosti společností s vlastnickým podílem SH ČMS
 • Jednoduché účetnictví SDH a Datové schránky
 • Stanovy SH ČMS
 • Diskuze
 • Projednání a schválení usnesení
 • Závěr

 

 

Hosté:                         Ing. Josef Moravec

                                   Ing. Michal Sojka

Dr. Ivo Havlík

Miroslav Brát

Petr Kobylák

                                  

Volba skrutátorů:                               Josef Dvořák, Pavel Lamoš, Vladimír Štefl, Růžena Maděrová, Ivan Jirota

Volba zapisovatelky:             Tereza Vosyková

Volba ověřovatelů:                 Jaroslava Boukalová

                                               Vladimír Vozka

                                              

Hlasování:     pro:72             proti: 0           zdržel se: 0

SS OSH schvaluje předložený program jednání, účast hostů na jednání, navrženou zapisovatelku a skrutátory.

R. Dudek vyjmenoval členy návrhové komise.      

VV SH ČMS

pí. Vilímková

Praha

p. Wagner

Středočeský

p. Jankovský

Jihočeský

p. Pazdera

Plzeňský

p. Drahoňovský

Karlovarský

p. Hubáček

Liberecký

Pí. Šimíková

Královéhradecký

p. Kraus

Pardubický

p. Soural

Vysočina

p. Stejskal

Olomoucký

p. Brabec

Zlínský

p. Nevařil

Moravskoslezský

p. Velčovský

Ústecký

p. Šach

Jihomoravský

Pí. Štelclová

Hlasování:     pro: 73           proti: 0           zdržel se: 0

SS OSH schvaluje složení návrhové komise.

2) Zpráva o činnosti SH ČMS a hospodaření SH ČMS za I. pololetí 2022 a návrh rozpočtu na rok 2023

 

 

M. Němečková přednesla zprávu o činnosti SH ČMS.

 • Pozdravila přítomné na jednání SS OSH.

Shrnula první polovinu roku 2022:

 • Nákaza Covid – 19 sice nezmizela, ale omezení byla zmírněna na minimum.
 • Zhodnotila proběhlá MČR - MČR hry Plamen, MČR dorostu v PS, MČR mužů, žen a dorostu ve výstupu na věž, MČR v PS mužů a žen, MČR mužů a žen v běhu na 100 m s překážkami, MČR v běhu na 60 m překážek, MČR v TFA a MČR v klasických disciplínách CTIF.
 • Mezinárodní soutěž CTIF ve slovinském Celje – Česká výprava čítala více jak 200 osob. Češi se podíleli nejen na sportovních výsledcích, ale také technickém zajištění soutěže v požárním sportu. Poděkovala dobrovolníkům z technické čety a časoměřičům. Česká výprava posbírala v Celje celkem 35 medailí.
 • Poděkovala organizátorům Hasičské pouti na sv. Hostýně.
 • V roce 2022 bylo uděleno 110 titulů Zasloužilý hasič, z toho je 102 mužů a 8 žen
 • Byly předány i Záslužné řády Českého hasičstva významným osobnostem našeho sdružení. Byli to: p. Josef Netík, p. Stanislav Pumprla, p. Mgr. Jan Dumbrovský a p. Václav Žižka. Jedno ocenění bylo předáno in memoriam, bylo uděleno našemu panu starostovi Ing. Karlu Richtrovi a převzala ho jeho manželka paní Jitka Richtrová. Poslední Záslužný řád Českého hasičstva převezme dnes p. Lubomír Janeba.
 • Aktiv ZH, který vede Josef Netík se schází 2x ročně, naposledy v Jihomoravském kraji v Hostimi.
 • Bylo předáno sedm vyznamenání plus jedno in memoriam „Za záchranu života“. Náš mladý člen Dominik Svoboda z SDH Nová Role získal za svůj čin z roku 2021 dokonce ocenění z rukou prezidenta Miloše Zemana – Zlatý záchranářský kříž.
 • Konaly se Hasičské slavnosti v Litoměřicích, které proběhly 9. – 12. 6. 2022. Zúčastnilo se jich přes 200 sborů dobrovolných hasičů a více než 27 000 návštěvníků. Bylo k vidění bylo více jak 200 kusů historické hasičské techniky. Další již devátý ročník v pořadí proběhne v roce 2025.
 • Dne 24. července 2022 v 7 hodin ráno vypukl v Národním parku České Švýcarsko požár, v lokalitě Hřensko, který postupně zachvátil plochu přibližně 1 000 hektarů a pod kontrolu se tuto mimořádnou událost podařilo dostat až 12. srpna. Za tu dobu se při zásahu vystřídalo 6 000 hasičů, z čehož přibližně polovina byli ti dobrovolní.
 • V průběhu celého roku pokračovali oba projekty konané ve spolupráci s VŠB TU Ostrava: Junior univerzita, tentokrát s mladými hasiči z Libereckého kraje a Univerzita dobrovolného hasiče.
 • Navázali jsme spolupráci s Českou televizí, redakcí ČT 4 sport. Reportáže z našich vrcholných sportovních akcí jsou dobrým PR pro činnost našeho spolku.
 • V oblasti vzdělávání zajistila Ústřední odborná rada mládeže konání akcí: zdravotník zotavovacích akcí, celostátní školení vedoucích a rozhodčích za účelem vytvoření jednotného komentáře k novým směrnicím Hry Plamen a celoroční činnosti dorostu, Ústřední odborná rada represe: dny vzdělávání psovodů a Ústřední odborná rada hasičského sportu: kurz pro trenéry, praktickou část. Do konce roku nás ještě čekají kurzy pro rozhodčí instruktory i rozhodčí I. stupně soutěží mládeže a rovněž pro vedoucí mládeže KS I.
 • V Centru hasičského hnutí v Přibyslavi proběhly v říjnu Mezinárodní rozhovory historiků CTIF.
 • Ekonomická sféra: Schválený rozpočet roku 2022 je plněn dle plánu, dochází k mírným úpravám v přesunu či doplnění položek. Návrh rozpočtu na rok 2023 bude předložen na dnešním jednání a v návrhu je výrazně posílena část: příspěvek SH ČMS pro KSH, a to zvýšením ze 2 Kč na dospělého člena na 5 Kč za každého člena.
 • V marketingové oblasti se podařilo uzavřít smlouvu se společnostmi Čepro, Požární bezpečnost a HASIČOVO.
 • V létě proběhla kontrola v kanceláři sdružení z Národní sportovní agentury, na čerpání dotací v oblasti sportu v roce 2021. Jednalo se převážně o centrální republikové akce. V závěrečném protokolu se uvádí, že nebylo shledáno žádných nedostatků v čerpání poskytnuté dotace.
 • Pokračuje kontrola MŠMT, na účelové čerpání dotace poskytnuté z programů na podporu činnosti s dětmi a mládeží v letech 2017 až 2021. Zahájena byla vůči kontrolovanému subjektu OSH Trutnov a dne 4.10. letošního roku byla rozšířena novým rozhodnutím MŠMT zaslaným do naší datové schránky na SH ČMS a všechny jeho pobočné spolky.
 • V říjnu proběhla kontrola ÚKRR v kanceláří sdružení na využívání služebních vozidel. Dle mnou podepsaného protokolu, nebylo shledáno žádných závažných nedostatků, drobná doporučení ÚKRR jsou věcná a důvodná a budou realizována v co nejkratší době.
 • Vedení se od dubna tohoto roku sešlo 5 x, z toho jednou společně na jednání s VV KSH Plzeňského kraje a Výkonný výbor jednal na svých řádných jednáních od dubna celkem 5x.
 • Pokračují jednání se zástupci GŘ HZS. Mezi hlavní témata rozhovorů patří vzájemná spolupráce v oblasti vzdělávání dobrovolných hasičů, investiční i neinvestiční dotace, ochrana obyvatelstva, spolupráce na významných akcích a vzájemná komunikace směrem k veřejnosti, podpora akce Pyrocar 2023, připravované legislativní změny v oblasti požární ochrany a skupinách dobrovolníků ochrany obyvatelstva.
 • Personální doplnění v Kanceláři SH ČMS – novým kolegou je od 1. 9. 2022 Mgr. Martin Štěpánek, MBA. Základní evidenci účetních dokladů převzala za Ing. Miroslavu Halašovou, která je na mateřské dovolené, Ing. Tereza Pavlová, ovšem pouze na částečný úvazek. K 1. 5. 2022. došlo ke změně na postu ředitele CHH. Současnou ředitelkou je Ing. Jana Fialová a od 1. 7. 2022 nastoupil na pozici zástupce ředitele ÚHŠ v Jánských Koupelích Bc. Tomáš Mikeska.
 • Probíhala jednání se Sdružením sportovních svazů zejména za účelem zajištění větší dostupné kapacity pro vzdělání trenérů. Zdá se, že se rýsuje řešení s FTVS UK, online kurzy, které by umožnily absolvování povinné teoretické části pohodlně, z domova, bez finančních nároků a s přijatelnou časovou dotací.
 • Pokračujeme ve spolupráci s ČRDM. Momentálním žhavým tématem je nový dotační titul pro organizace uznané pro práci s dětmi a mládeží na podporu zmírnění dopadů při zdražování energií.
 • Zástupci Ing. Zdeněk Nytra, Mgr. Martina Crháková a Mgr. Josef Lédl se začátkem října zúčastnili jednání komise vedoucích mládeže států CTIF v Paříži. Hodnotilo se Celje, tvořil se kalendář, ustavena byla pracovní komise na úpravu pravidel dle námětů ČR.
 • Proběhly volební sjezdy u zahraničních sousedů: Dobrovolná požární ochrana Slovenska si zvolila nové vedení, prezidentem se stal pan Bc. Josef Smolinský a u polských kolegů post prezidenta obhájil pan Waldemar Pawlak.
 • Volební sjezd měli kolegové z České hasičské jednoty, kde byl znovu zvolen Vasil Silvestr Pekar.
 • Byly podány informace o současném stavu právních sporů
 • Vedení SH ČMS pověřilo ekonomické oddělení kanceláře sdružení zadat poptávku na nového nájemce a zpracovat návrhy, možnosti, řešení situace. Tyto projednal VV SH ČMS dne 08. září. Představeny byly 4 návrhy řešení:
  • pronájem celého objektu externímu subjektu, kdy provoz bude zcela v jeho režii, včetně energií a běžné údržby
  • využití části objektu jako ubytovací kapacitu pro externí subjekt, zbývající část provozovat jako ubytovací zařízení SH ČMS včetně zajištění personálu
  • provozování celého objektu zcela ve vlastní režii SH ČMS
  • prodej objektu.

VV SH ČMS se usnesením č. 117 rozhodl pro variantu č.1 a pověřil ekonomické oddělení kanceláře zahájením jednání.

 • Dozorčí radu HVP, a.s. doplnil Ing. Leoš Kozohorský

Po vystoupení starostky se slova ujal M. Sojka, ekonom SH ČMS.

M. Sojka seznámil přítomné s materiály ekonomického charakteru „Plnění a návrh úpravy rozpočtu SH ČMS roku 2022“ a „Návrh rozpočtu SH ČMS na rok 2023“.

OSH Žďár nad Sázavou - L. Zeman okomentoval změnu v položce rozpočtu SH ČMS pro časopis Alarm revue a vznesl dotaz, jestli časopis zanikne, nebo bude fungovat v elektronické verzi.

M. Sojka a M. Němečková odpověděli, že časopis nejspíš zanikne, protože časopis dlouhodobě nevykazuje zisk. (klesá počet předplatitelů, nepodařilo se časopis naplnit reklamou, nalézt partnery apod.)

3) Informace o činnosti společností s vlastnickým podílem SH ČMS

J. Moravec přednesl informace o činnosti HVP, a.s., které jsou uvedeny na webu hvp.cz, k datu 30. 6. 2022. Hovořil o doplnění DR HVP Ing. Leošem Kozohorským. Sdělil, že byla prodána nemovitost v Praze – Michli. Informoval, že z důvodu inflace jsou pojištění informováni, že by měli navýšit pojistné částky v pojistných smlouvách tak, aby nebyli podpojištěni. Informoval, že pojišťovna plní roční obchodní plán. Dále hovořil o základním kapitálu HVP, a.s., obchodních místech a jiných službách, které HVP, a.s. využívá.

M. Sojka sdělil, že hlavním posláním společnosti Fire Edit bylo vydávání Alarm revue a dalších tiskovin. Vydávání časopisu Alarm revue bude příští rok ukončeno a bude vydávat pouze Hasičské čtení (dvě čísla). Letošní výsledky společnosti je v mínusových položkách.

L. Zeman položil dotaz, zda je v rozpočtu plánováno příspěvkem na Hasičské čtení.

M. Sojka odpověděl, že Hasičské čtení je v režii p. Josefa Nitry a jeho náklady se pokryjí z reklam v časopise. Příspěvek z SH ČMS je plánovaný 30.000,-Kč pouze na náklady spojené s administrativou.

4) Termínový kalendář SH ČMS do 30. 6. 2023

 

R. Dudek předložil k projednání termínový kalendář 2023.

 

5) Předávání Záslužného řádu českého hasičstva

 

 

Ve slavnostním sále Centra hasičského hnutí proběhlo předání ocenění Záslužný řád českého hasičstva. Z rukou nejvyšších představitelů SH ČMS si ho převzal Lubomír Janeba.

6) Stanovy SH ČMS

 

J. Orgoník představil první verzi aktualizace Stanov SH ČMS, kterou zpracovala pracovní skupina ve složení: Helena Kotrcová, Josef Orgoník, Tereza Švejdová, Alois Pazdera, Markéta Samková, Lubomír Janeba a Karel Barcuch. Prezentace se změnami bude zaslána na OSH a KSH.

H. Kotrcová přednesla zadání, které by stanovy měly plnit.

 

7) Zajištění VH SDH a okrsků

 

J. Orgoník představil materiál „Zabezpečení VH SDH a okrsků“.

OSH Prachatice - L. Tremmelová vznesla dotaz, zda bude upravena Směrnice sportovních oddílů? Odpověď: 3. 11. 2022 bude předložena VV SH ČMS.

 

 

8) Jednoduché účetnictví SDH a Datové schránky

M. Sojka představil novelizaci metodického pokynu „Ekonomické, účetní a daňové zásady pro vedení jednoduchého účetnictví Sborů dobrovolných hasičů v rámci Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska“. Dále upozornil, že jelikož budou od 1. 1. 2023 povinné datové schránky, bude povinnost podávat přiznání k dani z příjmu právnických osob elektronicky. Z tohoto důvodu je metodický pokyn novelizován. Materiál „Komentář k vyplnění Přiznání k dani z příjmů právnických osob“ slouží také jako návod pro odeslání daňových přiznání datovou schránkou.

OSH Most – L. Langmajer vznesl dotaz, jestli nebude platit nový zákon, že by zřízení datové schránky nebylo povinné, ale dobrovolné.

J. Salivar odpověděl, že tento zákon by se týkal pouze fyzických osob. Vysvětlil, že datová schránka slouží ke komunikaci se státem a jinými subjekty a upozornil, že zpráva v datové schránce se považuje za doručenou, i když jí uživatel neotevřel a nepřečetl.

J. Orgoník hovořil o procesu zpřístupnění datové schránky. Sdělil, že v příštím týdnu bude zaslán podrobný návod na založení a zpřístupnění datové schránky, vč. nastavení notifikací. Další připravovaná prezentace bude směrována na používání datové schránky.

OSH Jindřichův Hradec – M. Garhofer vznesl dotaz, jak bude probíhat situace, když starosta SDH z různých důvodů ukončí činnost?

J. Orgoník informoval, že datové schránky jsou navázány na spolkový rejstřík a novému starostovi budou zaslány nové přihlašovací údaje.

OSH Praha-západ - J. Myslín informoval, že do cca dvou let by mělo být přihlašování k datovým schránkám přes e-identitu občana.

OSH Svitavy - J. Soural vznesl dotaz metodický pokyn „Ekonomické, účetní a daňové zásady pro vedení jednoduchého účetnictví Sborů dobrovolných hasičů v rámci Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska“. Jestli, když používá podvojné účetnictví a podává daňové přiznání prostřednictvím datové schránky, tak mu systém odpoví, že byly údaje odeslány do spolkového rejstříku. Vznesl dotaz, zda bude přepis z finančního úřadu do spolkového rejstříku automatický. Odpověď: Bude zjištěno a doplněno do metodického pokynu.

OSH Rychnov nad Kněžnou – J. Řeháček vznesl dotaz, jestli když zemře starosta SDH nebudou zprávy z datové schránky smazány.

J. Orgoník odpověděl, že zprávy jsou archivovány 90 dní, nebo je možnost zpoplatněné služby Datový trezor. Každou zprávu můžete stáhnout do PC. Také je možné pověřit další osobu přístupem do datové schránky.

OSH Most – L. Langmajer vznesl dotaz, zda musí být výdajový doklad podepsaný pokladníkem nebo zástupcem prodávajícího.

M. Sojka odpověděl, že pokladník vydává hotovost té osobě, která mu předá účtenku (pokladní doklad.

OSH Ostrava - T. Lefner informoval, že zprávy z datové schránky lze archivovat službou datovka.cz, která je bezplatná. Dále informoval, že v budoucnu budou muset dotační smlouvy obsahovat elektronický podpis. Doporučil, aby si starostové OSH zřídili el. podpis na svou osobu.

I. Jirota přednesl materiál o převodech nemovitého majetku SH ČMS (byl předložen v písemné podobě jako materiál k jednání na prezenci), který zpracovala JUDr. Zdeňka Čížková, a přednesl návrh přílohy k usnesení.

 

9) Diskuze

 

P. Kobylák představil projekt SIGGY. Projekt nabízí on – line kalkulačku a produkty pro srovnání.

R. Kučera seznámil přítomné s výsledky jednání komise pro vyhodnocení investičních dotací pro JSDH obcí na rok 2023. Byly stanoveny podmínky na získání třech dotačních titulů v následujícím roce: V1: se týká reprodukce cisternových automobilových stříkaček – bude alokována pro 164 žádostí obcí. Zvedá se alokovaná částka ze 2 milionů na 4 miliony na jednu cisternovou automobilovou stříkačku.

V2: se týká DA, bude možno pořídit i speciální přívěsy na hašení, v příštím roce bude vykryto 526 žádostí, z toho je 307 žádostí i na přívěsy na hašení.

V3: se týká rekonstrukce a stavby požárních zbrojnic. Bude vykryto 158 nových objektů. Obcím odpadá administrativní činnost kolem dotace – bude uzavřena rámcová smlouva s GŘ a to provede další byrokratické povinnosti a povede komunikaci s výrobcem. U titulů V2 a V3 bude žádosti řešit i nadále obec. Dotační titul byl upraven tak, aby mohl zřizovatel žádat po roce i pro další družstvo z jednotky. Obecně klesá zájem o DA, jednotky jsou většinou již vybaveny, proto bude zbytek finančních prostředků z V2 převeden na V3. Obává se, že bude v budoucnu problém s dodáním podvozků vozidel a DA.

OSH Svitavy – J. Soural vznesl dotaz, jestli bude připravený návod, jak prodat akcie HVP, a.s.

R. Dudek odpověděl, že se na tomto materiálu pracuje.

10) Projednání a schválení usnesení

Předsedkyně návrhové komise Dana Vilímková přečetla návrh usnesení ke schválení SS OSH.

Hlasování:     pro: 71           proti: 0           zdržel se: 0 

SS OSH schvaluje Usnesení SS OSH ze dne 22. 10. 2022 100 % přítomných hlasů.

 

11) Závěr

R. Dudek na závěr poděkoval všem zúčastněným i jejich spolupracovníkům za odvedenou práci pro SH ČMS. Dále popřál šťastnou cestu domů.

Předsedající:          Richard Dudek                     ___________________

Zapisovatelka:        Tereza Vosyková                   ___________________

Ověřovatelé:          Jaroslava Boukalová                      ___________________

                           Vladimír Vozka