ZÁPIS KE STAŽENÍ

Přítomni: dle prezenční listiny        

starostové OSH ze 77  přítomno 71                      

nepřítomno: 6             

starostka SH ČMS: přítomna      1

VV SH ČMS z 18   přítomno      11

                             nepřítomno   7

ÚKRR  z 12   přítomno      9

                     nepřítomno   3

V době zahájení jednání přítomno 71 pozvaných účastníků s rozhodujícím hlasem, tj. 91, 03 %. Shromáždění starostů OSH ČMS je usnášeníschopné.

1) Zahájení jednání, schválení hostů a volba pracovních komisí, schválení 

    programu

Náměstek starostky SH ČMS Richard Dudek z pověření VV SH ČMS zahájil SS OSH. Přivítal starosty OSH, KSH, členy VV SH ČMS, ÚKRR a přizvané hosty.

R. Dudek konstatoval, že SS OSH je usnášeníschopné. Dále přečetl z pozvánky program pro jednání SS OSH a navrhl v programu sloučení bodů 6) a 7). Dále vyjmenoval předané materiály.

 

Program jednání:

 • Zahájení, volba návrhové komise, zapisovatele, ověřovatelů a skrutátorů, schválení programu
 • Zpráva o činnosti SH ČMS a hospodaření SH ČMS za I. pololetí 2023 a návrh rozpočtu na rok 2024
 • Termínový kalendář SH ČMS do 30. 6. 2024
 • Zajištění VH SDH a okrsků
 • Převody nemovitého majetku SH ČMS
 • Volební období
 • Stanovy SH ČMS
 • Diskuze
 • Projednání a schválení usnesení
 • Závěr

 

Hosté:                         Ing. Michal Sojka

Věra Nutilová

Ing. Josef Moravec

Volba skrutátorů:       Josef Dvořák, Růžena Maděrová, Vladislav Štefl, Jan Tichý, Ivan Jirota

Volba zapisovatelky:   Tereza Vosyková

Volba ověřovatelů:     Martin Wagner

                                   Alois Pazdera

                                              

Hlasování:     pro:71             proti: 0           zdržel se: 0

SS OSH schvaluje předložený program jednání, účast hostů na jednání, navrženou zapisovatelku a skrutátory.

R. Dudek vyjmenoval členy návrhové komise.      

Návrhová komise

VV SH ČMS

pí. Vilímková

Praha

p. Wagner

Středočeský

p. Jankovský

Jihočeský

p. Pazdera

Plzeňský

p. Šimáček

Karlovarský

p. Hubáček

Liberecký

pí. Brychcí

Královéhradecký

p. Vondruška

Pardubický

p. Růžička

Vysočina

p. Stejskal

Olomoucký

pí. Švubová

Zlínský

p. Nevařil

Moravskoslezský

p. Kotrc

Ústecký

p. Mikšovský

Jihomoravský

p. Kondler

Hlasování:     pro: 71           proti: 0           zdržel se: 0

SS OSH schvaluje složení návrhové komise.

2) Zpráva o činnosti SH ČMS a hospodaření SH ČMS za I. pololetí 2023 a návrh rozpočtu na rok 2024

 

 

M. Němečková přednesla zprávu o činnosti SH ČMS.

duben

 • proběhla tradiční pout na Svatý Hostýn;

 

květen

 • předána další ocenění našim dlouholetým členům: Titul Zasloužilý hasič;
 • akce Pyros v Brně;
 • setkání Aktivu Zasloužilých hasičů v Libereckém kraji;
 • jednání mezinárodní komise vedoucích mládeže CTIF v Chorvatsku, kde nás zastupovala Martina Crháková a Josef Lédl a sympozium mladých hasičů CTIF taktéž v Chorvatsku, s českou účastí mladých hasičů z SDH Žákava z kraje Plzeňského;

 

červen

 • oslavy 25. výročí od založení České rady dětí a mládeže a předávání cen Přístav;
 • proběhlo volební zasedání Delegation assembly CTIF ve Vídni, kterého se účastnil náměstek Zdeněk Nytra;
 • proběhlo výběrové řízení na ředitele Ústřední hasičské školy v Jánských Koupelích. Z přihlášených kandidátů výběrová komise doporučila výkonnému výboru ke jmenování pana Ing. Radka Fešara; vzpomínka na Ing. Jana Kargra.
 • proběhla postupová kola ve sportovních disciplínách mladých hasičů hry Plamen i postupových kol dorostu, mužů a žen v požárním sportu;
 • MČR hry Plamen proběhlo v Novém Jičíně;
 • MČR dorostu v požárním sportu odstartovalo v Domažlicích;
 • poděkovala OSH Nový Jičín i KSH Moravskoslezského kraje a především OSH Domažlice i KSH Plzeňského kraje;
 • návrat akce HRAD PATŘÍ DĚTEM, která se konala pod záštitou manželky prezidenta republiky paní Evy Pavlové;
 • poděkovala Městskému sdružení hasičů Hlavního města Prahy, respektive SDH Praha – Žižkov; „děkuji vám, pane starosto Martine Wagnere za tuto nedocenitelnou pomoc“;
 • slavnostní vyhodnocení soutěže PO očima dětí a mládeže v Přibyslavi

 

prázdniny

 • čas plný aktivity letních táborů, letních škol, víkendových setkání, vzdělávacích dnů či soustředění;
 • „vyřiďte prosím mé hluboké uznání všem vedoucím táborů, že tuto aktivitu našim mladým hasičů stále nabízí a nepolevují ve svém konání“;
 • 12. července proběhlo na VŠB – TU v Ostravě slavnostní zakončení dalšího ročníku Junior univerzity – vzdělávání mladých záchranářů;
 • poděkovala ÚHŠ Jánské Koupele jako garantovi tohoto vzdělávacího programu pro mladé hasiče, za zajištění dalšího běhu; „děkuji zejména týmu lektorů i KSH Olomouckého a Moravskoslezského kraje za podporu této smysluplné akce“;
 • 8. srpna se na výjezdní zasedání do Šumperka vydala Ústřední kontrolní a revizní rada
 • poděkovala starostce OSH Šumperk za zajištění příjemného prostředí pro jednání našeho nejvyššího kontrolního orgánu;
 • „srpen nám bohužel přinesl i smutnou událost, kdy nás navždy opustil náš kolega, starosta OSH Most pan Ladislav Langmajer, čest jeho památce“;
 • společné mistrovství v požárním sportu družstev HZS a SDH bylo ozdobeno zahraniční účastí družstev mužů z Polska, Slovenska a Ukrajiny. Konalo se 25. - 27. srpna 2023 v Sokolově;
 • poděkovala KSH Karlovarského kraje za spolupráci při zajištění této významné akce; „rovněž bych ráda poděkovala HZS Karlovarského kraje, jmenovitě Dušanu Uhlíkovi za jeho osobní podíl na realizaci mistrovství“;
 • konalo se jednání pracovní skupiny pro změnu mezinárodních pravidel soutěže mladých hasičů CTIF; poděkovala Zdeňkovi Nytrovi, Martině Crhákové a Josefu Lédlovi;
 • proběhlo MČR v běhu na 100 m s překážkami dobrovolných hasičů v kategoriích muži a ženy v Praze a rovněž tak MČR ve výstupu na cvičnou věž v Hradci Králové;
 • poděkovala všem organizátorů uvedených akcí; „pro mnohé z vás je to možná rutina, konat takovou akci, přesto je to náročné a vyčerpávající, organizačně i personálně“;
 • proběhlo VII. mistrovství ČR jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí ve vyprošťování u dopravních nehod. Tuto akci zorganizovalo KSH Libereckého kraje v úzké součinnosti s HZS Libereckého kraje; poděkovala organizátorům;
 • podání žádosti o prodloužení titulu Organizace uznaná pro práci s dětmi a mládeží;
 • proběhla tedy aktualizace koncepce činnosti s kolektivy mladých hasičů a byly zpracovány podklady tak, aby byly splněny všechny povinné parametry a indikátory žádosti což znamenalo:
 • že byla účetně doložena minimální předepsaná výše a způsob vybírání členských příspěvků;
 • bylo vypracováno schéma samostatné organizační struktury úseku mládeže a přehled povinných presentačních zdrojů sdružení;
 • byl zpracován popis vnitřního systému hodnocení činnosti úseku mládeže a rovněž přehled aktivit pro děti neorganizované v našem sdružení, zrovna tak jako povinný seznam dobrovolníků a v neposlední řadě přehled aktivit pro děti s omezenými příležitostmi; poděkovala OSH Ústí nad Labem, jmenovitě Martině Crhákové a OSH Opava za aktivní činnost v této oblasti;
 • bylo vypracováno požadované schéma vzdělávacího systému úseku mládeže;
 • 18. a 19. srpna v Přibyslavi na letišti se konala akce PYROCAR. Zúčastnilo se 46 firem, k vidění bylo 343 vystavovaných automobilů a odhadem ji navštívilo 40 000 účastníků;
 • poděkovala Jiřímu Votavovi ml., který se postavil do čela organizačního štábu, Robertovi Válalovi, který měl zásadní podíl na vysokém počtu zúčastněných firem, kolegům Martinovi Štěpánkovi a Tereze Vosykové, pro které to byl křest ohněm, všem dobrovolným hasičům nejen z Kraje Vysočina, kteří se po celou dobu vzorně starali o stravování návštěvníků a v neposlední řadě všem partnerům, firmám a podporovatelům;

 

září

 • v sobotu 16. září jsme se naposledy rozloučili s předsedou ÚKRR Janem Bochňákem
 • Ústřední kontrolní a revizní radu v tuto chvíli vede její místopředseda Karel Barcuch; „v této souvislosti vám výkonný výbor sdružení dnes předloží návrh, aby Karel Barcuch i nadále vedl Ústřední kontrolní a revizní radu do konce funkčního období“;
 • proběhlo jednání s představiteli GŘ HZS ČR. Tentokrát se jednalo o dvou lokálních oblastech: společná reprezentace mužů v požárním sportu a dotační tituly pro rok 2023 (investice) a 2024 (neinvestice);
 • „Avizované komplexní snížení státní podpory pro všechny nestátní neziskové organizace samozřejmě vnímáme, avšak snížení alokace v oblasti neinvestičních dotací z MV ČR na 50 % hodnoty roku 2023, je nejen pro naše sdružení, ale i pro kolegy z Moravské či České hasičské jednoty naprosto likvidační. Proto jsme oslovili ministra vnitra, abychom se společně pokusili najít řešení“;
 • poděkovala Zdeňkovi Nytrovi, Tomášovi Lefnerovi a Josefu Bidmonovi, kteří velmi pomohli při jednáních s příslušnými poslanci a požádala přítomné kolegy a kolegyně, abychom společně apelovali napříč politickou reprezentací, aby právě oblast neinvestiční podpory dobrovolným hasičům nebyla takto rapidně krácena;
 • jako nejtíživější bude snížení podpory pro krajská sdružení. A to v oblasti personální. A zrovna tak snížení provozní i personální podpory u obou ÚHŠ a zejména CHH;
 • Národní sportovní agentura - Program Můj klub by měl zůstat zachován i pro rok 2024 v podobném scénáři letošního roku. „To je dobrá zpráva pro naše SDH, přesněji sportovní oddíly SDH“. Ovšem v oblasti provozní podpory dochází opět k inovaci, kdy bude vytvořena jakási prioritní skupina sportů, převážně olympijských sportů, kterým bude garantována státní podpora a zbývající sporty budou rozděleny do dalších podkategorií, v tuto chvíli však nikdo netuší jakých a za jakých podmínek;
 • konalo se neformální setkání prezidentů či viceprezidentů dobrovolných hasičských svazů států Chorvatska, Slovinska, Polska, Německa, Makedonie a České republiky  ve Welzow, v Německu. SH ČMS zatupoval náměstek Zdeněk Nytra;
 • 18. září došlo v Hasičském muzeu v Ostravě k podpisu dohody o vzájemné spolupráci mezi SH ČMS a HZS ČR. Dohoda je k dispozici k náhledu ve veřejném Registru smluv a rovněž i na webových stránkách sdružení;
 • na konci září se naši zástupci Martina Crháková a Josef Lédl zúčastnili druhého jednání mezinárodní komise vedoucích mládeže CTI, tentokrát v Lisabonu;
 • v Brně se konalo na konci září MČR v běhu na 60 m s překážkami. KSH Jihomoravského kraje patří velké poděkování a za organizaci této akce;
 • další akcí bylo MČR v klasických disciplínách CTIF, které se konalo ve Dvoře Králové. „KSH Královéhradeckého kraje náleží též poděkování za vaši pomoc, vytrvalost a trpělivost s jakou k organizaci celé akce přistupujete“;
 • třetím ohlédnutím je mezinárodní soutěž klubů v požárním sportu v bulharské Varně. Přestože se jedná o klubovou soutěž ODESSAS CUP, podařilo se vyjednat s bulharskou stranou účast družstva žen SH ČMS. Děvčata si vedla velmi dobře a v celkovém pořadí získala 1. místo;
 • 25. září proběhlo jednání Rady vlády pro nestátní neziskové organizace, kde SH ČMS zastupuje náměstek Jaroslav Salivar. Podstatná část jednání byla věnována Národnímu plánu obnovy a spolufinancování z EU fondů pro nestátní neziskové organizace v ČR;

říjen

 • 2. října se konalo jednání pracovní skupiny při Radě vlády, která je zřízena jako poradní orgán za účelem návrhu nastavení financování nestátních neziskových organizací v nadcházejících letech ze státního rozpočtu. „V pracovní skupině zastupuji SH ČMS já a hlavním tématem tohoto jednání bylo prosazení návrhu úpravy rozpočtových pravidel státního rozpočtu tak, aby v budoucnu bylo jasně dané, že spolky typu SH ČMS mohou ze státní podpory část prostředků poskytnout i pobočným spolkům jako jsou OSH a KSH“;
 • „spolufinancování z fondů EU, je to rozhodně jedna z cest pro budoucnost, jak podpořit financování aktivit našeho spolku. Nicméně je náročná, odborně, personálně i administrativně. První vlaštovkou nám může být otevření tzv. Šablon pro oblast vzdělávání dětí a mládeže v březnu příštího roku. Již známá alokace finančních prostředků v tomto programu evropských fondů je vysoká, a pokud výzva dovolí i účast SH ČMS, je to určitě na místě. Nicméně když se rozhodneme pro takový přísun finančních prostředků, musíme předpokládat další, velmi podstatnou administrativní zátěž nejen Kanceláře SH ČMS, ale i pobočných spolků“;
 • v průběhu měsíce září byly Kanceláří SH ČMS zpracovány tři žádosti do dotačních výzev Ministerstva obrany ČR, a to v podprogramu Podpora branně sportovních a technických aktivit obyvatelstva;
 • na začátku měsíce října proběhl XVIII. Sjezd dobrovolných hasičů Slovinska, kterého se zúčastnila starostka SH ČMS;
 • v Telči se konalo první pracovní jednání přípravného štábu akce Setkání praporů, která bude oslavou 160. výročí od založení prvního sboru dobrovolných hasičů v Českých zemích. Termín této akce je stanoven na 15. června 2024;
 • v roce 2024 proběhnou rovněž oslavy výročí v SDH Velvary 18. května 2024. Za SH ČMS byl součinností s tímto sborem pověřen Václav Liška;
 • v tomto týdnu proběhly v Ostritzu, v Německu Mezinárodní rozhovory historiků CTIF. Českou republiku reprezentovali zástupci CHH;
 • v CHH proběhla v jarním a letním období řada akcí např.:
 • května proběhla na zámku historicky první muzejní noc - prohlídky ve večerních hodinách,
 • následovala vernisáž a vytvoření nové expozice Vystrčil a synové, hasičské stříkačky;
 • stále probíhá modernizace expozice, jsou instalovány exponáty z depozitu, probíhá příprava expozice Drážních hasičů ve spolupráci s hasiči Správy železnic;
 • ve spolupráci s Divadlem Star Praha byla uspořádána tři představení v průběhu letních měsíců a podzimních měsíců;
 • pronajata byla jedna místnosti pro manikérku, nájemní smlouva je uzavřena od června 2023;
 • vytvořilo se deset rezidenčních, placených, parkovacích míst;
 • bylo zpoplatněno parkoviště v době konání Mlékárenského dne – využilo toto cca 80 parkujících aut;
 • byl sestaven ceník archivních služeb pro veřejnost – jako je poskytování rešerší, scanů a kopií dokumentů z hasičského archivu a knihovny;
 • „poděkování patří paní ředitelce Janě Fialové i ostatním zaměstnancům centra za oživení činnosti a snahu nabídnout v CHH nejen širší možnosti vyžití, ale i za snahu o jakékoliv samofinancování centra“;
 • v Domažlicích v Babylonu se uskutečnilo další setkání Aktivu Zasloužilých hasičů. „OSH Domažlice patří poděkování za zajištění této akce i Daně Vilímkové za zastoupení SH ČMS“;
 • akce, které stále probíhají nebo nás čekají do konce tohoto roku: Univerzita dobrovolného hasiče v ÚHŠ Jánské Koupele, Bílé Poličany a CHH Přibyslav; Anketa dobrovolní hasiči roku; Český halový pohár pro mladé hasiče včetně premiérového halového mistrovství; kurz pro rozhodčí instruktory; školení mezinárodních rozhodčích soutěží mládeže v Linzi; jednání mezinárodní komise hasičských soutěží CTIF ve Welsu v Rakousku; tradiční setkání vedení SH ČMS s vedením DPO Slovenska;  a zejména konference spolku HOPE – LOG na téma Humanitární logistika v praxi veřejné správy, státních složek a neziskových organizací, která se bude konat 13. prosince v Hasičském domě, v Divadle U Hasičů za účasti zástupců SH ČMS, HZS, AČR, Aktivních záloh AČR, Ministerstva zahraničních věcí, ADRY, Člověka v tísni, ČČK a Karlovy univerzity.
 • pracovní jednání z podzimní doby: jednání s obchodní ředitelkou společnosti Bushnam, ředitelem firmy Fire figer, Sdružením sportovních svazů či vedoucím sekce sběratelů Ladislavem Kubiasem;
 • při návštěvě Hasičského domu již neuvidíte sbírku historických přileb. „Exponáty pocházejí ze soukromé sbírky Jana Aulického, který požádal o jejich vyzvednutí. Oslovila jsme proto Centrum hasičského hnutí o doplnění těchto výstavních prostor“;
 • hospodaření v Hasičském domě v roce 2023 probíhá dle schváleného rozpočtu;
 • 1.1.2024 končí nájemní smlouva mezi SH ČMS a HVP v tomto objektu. Vzájemná jednání dospěla k dohodě na nové nájemní smlouvě, cena nájmu je, stanovena na základě odborného znaleckého posudku, v místě a čase obvyklá. Poděkování patří všem zástupcům HVP a zejména Michalu Sojkovi za aktivní přístup k jednáním o nové smlouvě;
 • informace k provozu Hasičského hotelu v Přibyslavi: V souladu s nájemní smlouvou bylo od 1.9. letošního roku navýšeno nájemné. Hotel se postupně interiérově modernizuje a prostředky vložené SH ČMS do této modernizace, budou maximálně ve výši vybraného nájemného;
 • právním spory
 • první se společností ARROWS, týkající se zneužití práva hlasování majoritního akcionáře HVP na valné hromadě byl v odvolacím řízení zamítnut a řízení bylo pravomocně skončeno;
 • druhý spor je s HVP a. s., zastoupené kvalifikovaným akcionářem společností ZLT com s.r.o., a týká se žaloby na neoprávněnou výši nájemného v hasičském domě (žalovaná částka přes 40 mil. Kč). Tento byl usnesením soudu ze dne 4. 10. 2022 podle ustanovení § 110 občanského soudního řádu přerušen z důvodu probíhajících mimosoudních jednání;
 • dle posledního jednání, které proběhlo s Dr. Goláněm tento týden v úterý, se žalobu aktivovat nechystá a právní zástupci obou stran jsou domluveni, že soudní jednání nebudou iniciovat.
 • třetí spor je opět s HVP a. s. zastoupené kvalifikovaným akcionářem ZLT com s. r. o. a týká se činnosti První hasičské, respektive škody způsobené akcionářům HVP a. s. společností První hasičskou při výkonu správy nemovitostí, které jsou v majetku HVP a. s. (žalovaná částka je tentokrát 20 mil. Kč). V tomto soudním sporu je řízení přerušeno a podle domluvy s žalobcem, to tak i prozatím zůstane;
 • „Velký dík patří za aktivní práci náměstkům Zdeňkovi Nytrovi, Jaroslavu Salivarovi, Josefu Bidmonovi, Richardu Dudkovi a Daně Vilímkové ve vedení sdružení a všem dalších členů výkonného výboru SH ČMS i za podporu starostů KSH. Děkuji vám všem, za váš přímý přístup, za naše konstruktivní jednání, na kterých jsme prozatím vždy, došli ke kompromisu či ke shodě. Vážím si naší spolupráce a je pro mě zásadní“.
 • K volebnímu období uvedla doplňující informaci: „pokud by se Sjezd konal v roce 2025, tak v řádném termínu, tedy do května 2020 (čl. 5 Stanov, 5-ti leté volební období), stihlo volbu provést pouze 15 OSH nebo KSH a všichni ostatní tj. 75 OSH nebo KSH (u většiny probíhala volba v rozmezí srpen – říjen 2020) vlivem pandemie odložili volbu funkcionářů OSH a KSH na později“.
 • Poděkovala nejen jménem svým, ale jménem celého VV SH ČMS všem členům SH ČMS za jejich práci. „Každá dobrovolná činnost, každý i malý úkon jsou pro nás velmi záslužné, většina našich členů nerozlišujete mezi soukromím a spolkovou či zásahovou činností, o to větší je naše poděkování“, požádala starosty a starostky OSH, aby tlumočili toto poděkování všem členům.

M. Sojka vyjmenoval položky v materiálech „Plnění rozpočtu SH ČMS za rok 2023“ a „Návrh rozpočtu SH ČMS za rok 2023“.

 

3) Termínový kalendář SH ČMS do 30. 6. 2024

 

 

R. Dudek vyzval přítomné, aby vznesli připomínky k návrhu Termínového kalendáře SH ČMS. Nikdo se k návrhu nevyjádřil.

 

4) Zajištění VH SDH a okrsků

 

R. Dudek vyzval přítomné, aby vznesli připomínky k materiálu „Zajištění VH SDH a okrsků. Nikdo z přítomných nevznesl připomínky.

 

5) Převody nemovitého majetku SH ČMS

I. Jirota přednesl informace k prodeji nemovitého majetku SH ČMS v katastrálním území Osvračín.

6) Volební období

 

Z. Nytra zopakoval všechny 3 varianty řešení, předložené na SS OSH v dubnu 2023 k délce volebního období a přednesl návrh VV SH ČMS – varianta A. Sdělil, že funkcionářům ze 75 OSH a KSH, kteří nestihli volby v termínu do 30.6.2020, by při konání Sjezdu v roce 2025 byla jejich délka volebního období při variantě C zkrácena. Přednesl body právního výkladu k tématu volebního období dle platných Stanov SH ČMS.

 

Luboš Zeman (OSH Žďár nad Sázavou) vznesl obvinění, že právní stanovisko bylo zhotoveno ve prospěch zadavatele. Zopakoval, informaci podanou Z. Nytrou o jedné z možností, že volební období je nutno prodloužit, aby všichni měli právo minimálně na pětileté funkční období. Zkonstatoval, že pokud by starosta nechtěl pokračovat ve funkci, tak bude zvolen v roce 2025 nový starosta na jeden rok a v roce 2026 na řádné pětileté volební období. VV OSH Žďár nad Sázavou s tímto řešením nesouhlasí. Dále se domnívá, že když v roce 2020 mohla na Mimořádném SS OSH proběhnout změna stanov, na základě závažného a neodkladného zájmu, a bylo prodlouženo volební období tím, že se změnil termín VI. Sjezdu SH ČMS, jsme nyní ve stejné situaci. Domnívá se tedy, že SS OSH by mohlo úpravou stanov zkrátit konání sjezdu o jeden rok. Závažný a neodkladný zájem SH ČMS podpořil jednoduchou statistikou:

 • volby v řádném termínu na volební období 2020 – 2025 proběhly v 7 635 SDH, zde mohlo být zvoleno 45 800 funkcionářů (počítáno na 1 SDH: 5 členů VV a 1 revizor účtu),
 • volby proběhly ve všech okrscích OSH Žďár nad Sázavou (24 okrsků) a dle jeho odhadu cca v 100 okrscích v ČR, zde mohlo být zvoleno 600 funkcionářů.

Dále s překvapením hovořil o části zprávy o činnosti, kterou přednesla starostka, ve které uvedla statistiku proběhlých Shromáždění delegátů SDH a OSH, kteří stihli zvolit své funkcionáře v řádném termínu dle schváleného harmonogramu. Toto se týká dle jeho slov 15 OSH. Vznesl dotaz, proč někdo vytahuje zpochybňující termín, kde uvádí, že pouze 15 orgánů bylo zvoleno na řádné pětileté volební období. Pokud by tento termín vzal na vědomí, tak dle jeho slov proběhly volby u 77 OSH v pořádku, tj. dle jeho odhadu 1 100 funkcionářů. Dle dalšího odhadu chyběly 2–3 KSH, nicméně počítal s 10 KSH tj. 150 funkcionářů (počítáno na 1 KSH: 10 členů VV a 5 členů OKRR). Po sečtení je to 47 600 funkcionářů, kteří byli zvoleni na řádné volební období do roku 2025. Zbývající část funkcionářů činí dle jeho odhadu 100. Vznesl tedy dotaz, kdo má závažný a neodkladný zájem? Zmínil argument z jarního SS OSH: „Že pokud by byť jednomu funkcionáři bylo zkrácené volební období, může požádat soud a soudit se.“. Toto mu připadá v dobrovolném spolkovém hnutí trochu úsměvné. Navrhl, aby se hlasovalo dle počtu členské základny v okresech.

Milan Garhofer (OSH Jindřichův Hradec) upozornil, že jejich OSH bylo jedno z těch, kteří stihli volbu funkcionářů v řádném termínu. Vznesl dotaz, kdo bude hradit náklady, když bude OSH muset pořádat Shromáždění delegátů SDH v roce 2025 i v roce 2026.

Josef Myslín (OSH Praha – západ) vyjádřil podporu k variantě C a zkrácení volební období o jeden rok. Upozornil, že být ve funkci, by měla být čest, a ne právo. Doufá, že se nenajde funkcionář, který by se chtěl soudit. Přiklání se k variantě C z toho důvodu, že volby ve všech SDH proběhly v řádném termínu. Dále podotkl, že pokud někdo funkci vykonává dobře, neměl by se bát, že nebude znovu zvolen.

Jiří Žižka (OSH České Budějovice) se domnívá, že stávající funkcionáři zastávají své funkce dobře a pokud si někdo není jistý, měl by dát na právní výklad situace. Dále podotkl, že pokud někdo již nebude chtít pokračovat ve funkci, nemusí znovu kandidovat.

Uherské Hradiště (Jiří Gavlas) zkonstatoval, že se ještě nesetkal s tím, že by některý funkcionář nebyl spokojený s tím, že musí být ve funkci déle, ale setkal se s tím, že některý funkcionář nebyl spokojený s tím, že byl odvolán, nebo musel odstoupit. Přiklonil se k variantě A, aby se délka volebního období srovnala pro všechny.

OSH Ostrava (Tomáš Lefner) vyzval L. Zemana, aby doložil obvinění, že právní stanovisko k volebního období bylo zhotoveno ve prospěch zadavatele, a nikoliv dle odborného právního posouzení, pokud nemá takový doklad, aby se omluvil. Sdělil, že se přiklání k variantě B, aby měl každý možnost volby, jestli bude ve funkci 5 nebo 6 let.

R. Dudek přednesl způsob hlasování, které proběhne veřejně, každý může hlasovat pouze 1x, zdvižením modrého hlasovacího lístku a odevzdáním skrutátorům. Jako první proběhne hlasování o návrhu VV SH ČMS. Požádal starosty o provedení kontrolního hlasování.

Vyjmenoval varianty délky volebního období

 1. Sjednocení volebního období dle řádného termínu VII. Sjezdu SH ČMS v roce 2026, tedy konání řádných voleb na všech úrovních v termínu cca 12/2025 – 07/2026.
 2. Konání voleb na všech úrovních po pěti letech od zvolení funkcionářů konkrétního pobočného spolku a konání VII. Sjezdu SH ČMS v roce 2026.
 3. Provést účelovou změnu Stanov SH ČMS, která umožní zkrácení funkčního období některým funkcionářům.

Dále R. Dudek požádal o schválení způsobu hlasování.

Hlasování:     pro: 60           proti: 11        zdržel se: 0

SS OSH schvaluje způsob hlasování veřejně, zdvižením hlasovacích lístků a odevzdáním skrutátorům.

Z. Nytra přednesl návrh VV SH ČMS – varianta A).

R. Dudek vyzval k hlasování o této variantě.

Pro variantu A) hlasovalo 49 přítomných starostů, tj. nadpoloviční většina. Návrh VV SH ČMS – varianta A) byl přijat.

 

7) Stanovy SH ČMS

K. Barcuch představil návrh zásadních úprav novelizovaných Stanov SH ČMS, kterou zpracovala pracovní skupina pro úpravu stanov.

CO SE VE STANOVÁCH ODEHRÁLO OD LETOŠNÍHO JARNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

 • úkolem pracovní skupiny bylo dořešit naplněnost jednotlivých pobočných spolků členskou základnou
 • pro připomenutí – my se nyní „tváříme“, že ten, kdo je členem v SDH, je zároveň členem příslušného okrsku, okresu a kraje
 • naplněnost členskou základnou však splňujeme pouze u SDH (základní pobočný spolek) a tím zároveň v SH ČMS (hlavní spolek).

 

JAK JSME TO VYŘEŠILI?

1. Dořešili jsme členství v pobočných spolcích na stupni okrskovém, okresním (resp. městském) a krajském.

- ve Stanovách bylo použito ustanovení ze stanov SOKOLA „Členství osoby v SH ČMS je možné pouze v jednom SDH, čímž vzniká i členství v příslušných vyšších pobočných spolcích (okrsku SPO, OSH, MSH, KSH) a v hlavním spolku.

2. Členství v ÚHŠ, CHH a SÚZ jsme v případě ÚHŠ A CHH vyřešili změnou těchto pobočných spolků na zapsané ústavy a v případě SÚZ úplným odstraněním tohoto pobočného spolku ze stanov.

 

JSOU DVĚ CESTY

 1. zrušení současných pobočných spolků ÚHŠ a CHH a založení nových zapsaných ústavů ÚHŠ a CHH
 2. přeměna současných pobočných spolků ÚHŠ a CHH na zapsané ústavy

Prezentace se změnami stanov bude odeslána starostům OSH.

8) Diskuze

 

Josef Moravec seznámil přítomné s informacemi o činnosti HVP, a.s.

J. Bidmon informoval o změně termínu setkání hasičských praporů, které se uskuteční v Telči dne 15. 6. 2023. Organizační výbor zasedá ve složení: J. Bidmon, J. Slámečka, J. Fialová, Z. Nytra, starosta Telče p. Vladimír Brtník a majitel komplexu Panský Dvůr p. Michal Štefl. Pozvánka s návratkou bude zaslána předem tak, aby se stihly objednat pamětní stuhy. Dále pozval přítomné na ples SH ČMS, který se bude konat v Hlinsku dne 20. 1. 2024.

Luboš Zeman (OSH Žďár nad Sázavou) upozornil na nesmyslnost pořízení občanského průkazu pro děti do 15 let v případě účasti na krajském kole, nebo republikovém mistrovství. Informoval o tom, že do kanceláře SH ČMS odeslali žádost o vyjádření k této problematice, ale odpověď je nepřesvědčila a dotaz dostatečně nevysvětlila. V žádosti upozornili na nesoulad dvou článků ve směrnici a apelovali na zbytečný požadavek pořízení občanského průkazu pro děti do 15 let, i přesto že disponuje platným identickým členským průkazem nebo cestovním pasem. Z jarního kola disponovali kritickými připomínkami některých z rodičů, a navíc dotazem úřednice městského úřadu, jestli se nejedná o omyl. Dle jeho slov byla pracovnice překvapena, když jí bylo sděleno, že se o omyl nejedná. OKRR zaslala žádost o stanovisko ÚKRR a obdrželi odpověď, že je potřebné zpřesnit text ve směrnici tak, aby bylo zcela jasné, které doklady jsou pro příslušné kolo požadovány. Stanovisko ale neřešilo odpověď na občanské průkazy. Místopředseda ÚKRR sdělil, že problematika předkládání občanských průkazů ÚKRR nepřísluší. Vznesl dotaz, zda pořizování občanských průkazů vadí pouze v OSH Žďár nad Sázavou. Dle vyjádření náměstkyně starostky půjde pouze o cca 500 průkazů za rok, ale pokud postoupí v krajském kole do závodu hasičské všestrannosti a brannosti také mladší kategorie, tak přibyde další kategorie a bude občanek zase o 500 víc. Převyprávěl příběh, který se stal v jejich okrese. Doporučil, abychom více trestali podvodníky, pokud je odhalíme, a ne trestat všechny tím, že musí mít občanské průkazy. Navrhl tedy 1) Zrušit občanské průkazy pro mladé hasiče do 15 let, žádný jiný sport takovou povinnost nemá. Navrhl alternativu, aby povinnost občanských průkazů byla pouze pro mistrovství republiky. Vznesl dotaz, jestli dítě ze Slovenské republiky, které si nestihne za 14 dní vyřídit občanský průkaz, bude vyhozeno od prezence. Dále sdělil, že byl na úřadě informován, že pokud dítě disponuje platným cestovním pasem, lze doložit trvalý pobyt výpisem z evidence obyvatel, vedený v agendovém informačním systému státní správy. Lze jej vyřídit na příslušném úřadu s rozšířenou působností za 50 korun. Výpis vyřídí zákonný zástupce nebo opatrovník dítěte. Dále uvedl, že pokud osoba disponuje elektronickým podpisem a datovou schránkou, může výpis pořídit kdykoliv zdarma.

D. Vilímková reagovala na příspěvek L. Zemana a informovala, že se jím bude ÚORM zabývat na svém dalším jednání.

Josef Myslín se připojil k příspěvku L. Zemana. A proč se vůbec řeší, kde účastníci bydlí? Trvalé bydliště je evidenční údaj a není relevantní. Mělo by se řešit členství v konkrétním sboru, nikoliv trvalé bydliště.

Milena Sobotková reagovala na řešenou problematiku s občanskými průkazy. Informovala, že ÚORM se tím zabývá dost dlouho a vše důkladně zvažuje. Při své dlouholeté praxi se setkala s mnoha podvody. Na členském průkazu se měnilo datum narození, fotografie, přecházelo se z SDH do SDH i několikrát za rok. Dlouho se hledal systém, jak tomuto zamezit prevencí, ne trestem.

M. Wagner také souhlasil s příspěvkem L. Zemana ohledně občanských průkazů. Navrhl, aby byl SH ČMS vydáván jeden členský průkaz pouze plastový s fotkou a ten, kdo jej vydá za něj bude ručit. Vydaný členský průkaz ať se uloží do evidence. Tím bude možná i kontrola s jakým datem narození byl průkaz vydán. Dále požádal o úpravu přihlášky do SH ČMS – přidání kolonky občanství.

J. Černý (KSH Plzeňský kraj) navrhl, aby měli sportovci speciální registrační průkazy. Také upozornil, že nesouhlasí se stávajícím systémem přestupů. Dále vznesl podnět ÚORM, aby mohli soutěžit v závodu hasičské všestrannosti a brannosti i mladší kategorie.

J. Salivar okomentoval některé z diskuzních příspěvků z bodu Volební období. Jako první hovořil o příspěvku J. Myslína, ve kterém bylo jasně řečeno, že v případě konání sjezdu v roce 2025 se otevřeně bavíme o zkrácení volebního období. Ocenil přímý přístup J. Myslína a upozornil, že za celou dobu diskuse nepadl jediný argument, proč by se mělo období některým funkcionářům zkracovat. Dále hovořil o příspěvku M. Garhofera, ve kterém padl dotaz, kdo zaplatí Shromáždění delegátů SDH, které bude muset proběhnout dvakrát po sobě. Dodal, že pokud se bude postupovat podle platných stanov, nic takového nemusí nastat, bude to méně nákladné, než účelově změnit stanovy a další sjezd by tudíž byl dříve a častěji. Upozornil na první diskuzní příspěvek v bodu Volební období L. Zemana, ve kterém padlo obvinění na právního zástupce SH ČMS z účelného vypracování posudku ve prospěch zadavatele. Upozornil také, že obvinění padlo od L. Zemana, kterého tato renomovaná právní kancelář (Bakeš a partner, s.r.o.) také zastupuje, jelikož je jedním z žalovaných osob v kauzách „nájemné“ a „první hasičská“. Důrazně nesouhlasí s tím, abychom tuto kancelář nařkli z neobjektivity a neprofesionality. Dále upozornil, že není pravda, že Výkonný výbor SH ČMS si chce prodloužit volební období. Takový návrh nikdy nepadl, taková diskuze nikdy neprobíhala, diskutovalo se pouze o zachování možnosti řádného volebního období pro všechny funkcionáře. Požádal o slušné chování a umírněnost, aby vzájemné spory nezasahovaly mezi jiné osoby, či partnery.

Miroslav Miksánek (OSH Semily) upozornil, že ze Stanov SH ČMS zmizelo v minulých letech rozhodování na SS OSH. Podotkl, že by se na SS OSH mělo hlasovat podle členské základny. Navrhl, aby se do stanov vrátilo, že SS OSH by mělo hlasovat podle členské základny.

T. Lefner (OSH Ostrava) hovořil o problematice přestupů a dokládání totožnosti potažmo věku. Upozornil, že nejde jen o úmyslné podvody, které se bezpochyby bohužel dějí, ale chyba se může udělat již na přihlášce od rodičů, nelze jí odhalit, žádný průkaz se při vstupu do SH ČMS nepředkládá. Pokud někdo z přítomných zná řešení, jak doložit skutečnou identitu osoby, ÚORM i ÚORHS uvítá návrhy na řešení.

 

11) Projednání a schválení usnesení

 

Předsedkyně návrhové komise Dana Vilímková přečetla návrh usnesení ke schválení SS OSH.

Hlasování:     pro: 69           proti: 0           zdržel se: 0 

SS OSH schvaluje Usnesení SS OSH ze dne 14. 10. 2023 100 % přítomných hlasů.

Po přijetí usnesení bylo předáno ocenění p. Jindřichu Hejdukovi a p. Zdeňku Hanuškovi. Oba přítomní obdrželi Řád sv. Floriána.

JINDŘICH HEJDUK ( *14. 9.1966)

Pochází z Podsedic a je zakladatelem projektu Hasičské slavnosti Litoměřice. V roce 2022 se konal již 8. ročník této významné akce. Jindřicha Hejduka k celorepublikovému setkání inspirovaly oslavy stého výročí místního sboru dobrovolných hasičů Podsedice v roce 1996. V této době neexistovala žádná databáze sborů, které by vlastnily historickou techniku, a tak začal Jindra Hejduk spolu s fotografkou Alenou Borlovou jezdit po celé republice, vyhledávat sbory a fotit jejich historické stroje. Společně pak vydali tři knihy o historii, věnující se hasičské technice. První ročník Hasičských slavností v Litoměřicích se uskutečnil v roce 1998, od té doby se pravidelně opakují každé tři roky (s výjimkou roku 2013 kvůli povodním a v roce 2020 z důvodu covidové pandemie). Z lokální okresní akce se stalo mezinárodní setkání hasičů z několika zemí, zejména z Německa, Polska, Maďarska a Slovenska.

Jindru Hejdukovi se podařilo vytvořit funkční organizační tým, který kvalitně zabezpečuje tuto událost po všech stránkách (od dopravy až po prezentační aktivity), s mnohými partnery a sponzory ho dnes už pojí osobní vztahy a přátelství.  Zakládá si zejména na úzkých vazbách a tradicích. Litoměřické slavnosti mají velký dopad nejen do hasičské komunity, ale i směrem k široké veřejnosti, vzhledem k tomu, že se zde propaguje a prezentuje nejen hasičská historie, ale i současná moderní technika. 

ZDENĚK HANUŠKA ( *9. 10.1958)

Plukovník Zdeněk Hanuška je od dětství členem Sboru dobrovolných hasičů Velké Meziříčí. Jeho aktivní činnost mezi dobrovolnými hasiči ho přivedla i na dráhu profesionálního hasiče. Po studiu na Vysoké škole báňské v Ostravě posledních 21 let pracoval jako ředitel odboru IZS a výkonu služby MV – generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Zásadním způsobem se Ing. Zdeněk Hanuška zapsal v oblasti požární ochrany svou metodou výpočtů plošného krytí jednotkami požární ochrany. V devadesátých letech minulého století se jednalo o revoluční metodu, která položila základní kámen pro standardní zajištění požární ochrany v České republice. Dodnes je práce Zdeňka Hanušky primárním stavebním prvkem zajištění požární bezpečnosti jak v hlavním městě, tak i v malých vesnicích v ČR. Výsledky jeho práce jsou známé odborné veřejnosti i v zahraničí.

Zdeněk Hanuška se pravidelně vždy aktivně účastnil jednání Ústřední odborné rady represe i všech dalších jednání jak na poli SH ČMS, tak i jednání mezi sdružením hasičů a generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru. Jeho velkým přínosem je podíl na organizaci soutěží požárního sportu dobrovolných a profesionálních hasičů. Vždy kladl důraz na to, že požární sport přispívá k týmové sounáležitosti, komunikaci a fyzické zdatnosti všech hasičů. Společně se zástupci z řad dobrovolných hasičů řešil a zajišťoval i organizaci zahraničích reprezentací. Jeho přítomnost při jakémkoli jednání byla zárukou kvalitního výsledku ve prospěch věci.

11) Závěr

 

J. Bidmon na závěr poděkoval všem zúčastněným i jejich spolupracovníkům za odvedenou práci pro SH ČMS. Dále popřál šťastnou cestu domů.

 

Předsedající:          Richard Dudek                     ___________________

Zapisovatelka:        Tereza Vosyková                   ___________________

Ověřovatelé:          Martin Wagner                    ___________________

                           Alois Pazdera