ZÁPIS KE STAŽENÍ

Zápis z jednání Shromáždění starostů OSH 20. 4. 2024 v Přibyslavi

Přítomni:      dle prezenční listiny

starostové OSH                        ze 77 přítomno 75 (1 ze starostů OSH se zúčastnil až od bodu č. 4)

nepřítomno   3

starostka SH ČMS                     přítomna      1

VV SH ČMS                     ze 17 přítomno      15

nepřítomno   2

ÚKRR                            ze 13 přítomno      10

nepřítomno   3

V době zahájení jednání přítomno 72 pozvaných účastníků s rozhodujícím hlasem, tj. 92, 3 %.

Shromáždění starostů OSH ČMS je usnášeníschopné.

1)  Zahájení jednání, schválení hostů a volba pracovních komisí, schválení programu

Náměstek starostky SH ČMS Richard Dudek z pověření VV SH ČMS zahájil SS OSH. Přivítal starosty OSH, KSH, členy VV SH ČMS, ÚKRR a přizvané hosty.

R. Dudek konstatoval, že SS OSH je usnášeníschopné. Dále přečetl z pozvánky program pro jednání SS OSH.

Program jednání:

 • Zahájení, volba pracovních komisí
 • Průběžná zpráva starostky o činnosti SH ČMS od posledního SS OSH
 • Zpráva o hospodaření SH ČMS za rok 2023
 • Zpráva o činnosti ÚKRR za rok 2023
 • Informace z jednání pracovní skupiny: Stanovy
 • Termínový kalendář SH ČMS 2024
 • Výroční zpráva SH ČMS za rok 2023
 • výročí, ocenění
 • Různé
 • Diskuze, vystoupení hostů
 • Projednání a schválení usnesení
 • Závěr

Hosté:                         Ing. Michal Sojka, Miroslav Brát, Petr Bažil, Ing. Josef Moravec

Volba skrutátorů:       Josef Dvořák, Vladislav Štefl, František Malý, Bohuslav Biegler, Ivan Jirota

Volba zapisovatelky: Tereza Vosyková

 

Volba ověřovatelů:      Jaromír Polanský

Dalibor Velčovský

Hlasování:      pro:72            proti: 0           zdržel se: 0

SS OSH schvaluje předložený program jednání, účast hostů na jednání, navrženou zapisovatelku a skrutátory.

 

R. Dudek vyjmenoval členy návrhové komise.

Návrhová komise

VV SH ČMS

pí. Vilímková

Praha

p. Wagner

Středočeský

pí. Havlínová

Jihočeský

p. Pazdera

Plzeňský

p. Frost

Karlovarský

pí. Sovičová

Liberecký

pí. Brychcí

Královéhradecký

pí. Steinerová

Pardubický

p. Bolehovský

Vysočina

p. Ježek

Olomoucký

pí. Bártková

Zlínský

p. Nevařil

Moravskoslezský

p. Kotrc

Ústecký

pí. Nejedlá

Jihomoravský

pí. Štelclová

Hlasování:      pro: 72           proti: 0           zdržel se: 0

SS OSH schvaluje složení návrhové komise.

 

 • Průběžná zpráva starostky o činnosti SH ČMS od posledního SS OSH

 

 

M. Němečková přednesla zprávu o činnosti SH ČMS v období od posledního SS.

listopad

 • proběhlo v pořadí třetí předávání titulů Zasloužilý hasič za rok 2023 a počet držitelů tohoto prestižního ocenění tímto dosáhl v roce 2023 mety 158;
 • v Linzika se konalo školení mezinárodních rozhodčích mládeže pro soutěže CTIF, kterého se zúčastnili Martina Crháková, Lída Vlášková a Petr Polášek a Petr Kostrůnek;
 • ve Welsu v Rakousku proběhlo tradiční jednání komise hasičských soutěží států CTIF,

kterého se zúčastnili Tomáš Lefner a Martina Hartmanová;

 • v Brně se uskutečnilo vyhodnocení dalšího ročníku Ankety dobrovolní hasiči roku;

blahopřání oceněným, poděkování organizátorům;

 • rovněž byl dokončen další ročník Českého halového poháru v běhu na 60 m s překážkami pro děti a mládež, a to třetím kolem v Praze a čtvrtým v Ostravě; poděkování organizátorům;
 • kromě sportovních akcí byla v podzimních měsících věnována velká pozornost vzdělávacím a

 

školícím aktivitám. Tady bych ráda zdůraznila, že obě naše Ústřední hasičské školy splnily předepsaný limit proškolených účastníků, určený jako základní kritérium pro čerpání grantu z MV ČR;

 • členové vedení se zúčastnili tradičního společného jednání s našimi slovenskými kolegy, v Bořeticích. Téma pro toto setkání se ustálilo na dvou oblastech: aktuální mezinárodní situace v oblasti hasičského sportu a odborné vzdělávání mladých hasičů formou Rescue campů.

prosinec

 • proběhlo další společné jednání vedení sdružení hasičů a GŘ HZS v Hasičském domě. Hovořili jsme především o postupu při řešení změny zákoníku práce ohledně dohod o provedení práce pro členy JSDHO, konzultována byla také oblast ochrany obyvatelstva, mezinárodní situace v hasičském sportu, představeny byly z naší strany rescue campy pro mladé členy našeho sdružení;
 • v Divadle U Hasičů se uskutečnil křest knihy Oldřicha Lukše, Ladislava Kubiase a Aloise Tacla, Hasičská vyznamenání Čech, Moravy a Slezska v letech 1869 - 1951. Poděkování zaměstnancům Kanceláře SH ČMS za skvěle připravenou akci;
 • na konci roku proběhlo další z jednání ČNV CTIF.

Základní statistická data o naší členské základně. K 31.12.2023 nás bylo 355 088. Naše členská základna je konstantní, co je potěšující, že přibývá mladých členů ve věku 3 až 18 let, kterých je o 1 649 více než v předchozím roce, což v celkovém měřítku znamená 64 584 mladých hasičů.

první čtvrtletí roku 2024

 • rozběhl se další ročník Českého halového poháru. Tentokrát jsme zahájili v Jablonci a pokračovali velikonoční sobotou v Ostravě. Mezi tím se na stejném místě stihli na začátku března vystřídat mladí hasiči a dospěláci při halových soutěžích v disciplínách CTIF. Poděkování KSH MSK a OSH Ostrava;
 • v úvodu roku jsme se věnovali zejména vyúčtování poskytnutých státních dotací na rok

2023, účetní uzávěrce, respektive vyhodnocení plnění rozpočtu a přípravě výroční zprávy;

 • přidělené státní dotace na rok 2023 byly vyčerpány a vyúčtovány v rozsahu a účelu tak, jak byly SH ČMS poskytnuty, s jedinou výjimkou a tou je vrácení části grantu MV na zajištění akceschopnosti psovodů, který byl čerpán 78 %.;
 • hospodaření SH ČMS za rok 2023 skončilo kladným hospodářským výsledkem.
  • vyšší plnění na straně výnosů se podařilo zajistit zejména třemi aspekty:

1)   vyšším plněním z marketingových;

 • výrazný, kladný výsledek akce PYROCAR;

3)   úprava nájemních bytových smluv v Hasičském domě.

 • naopak na straně nákladů došlo k úsporám zejména v těchto částech rozpočtu
  • právní služby;
  • internetové přenosy z akcí;
  • nižší plnění v úrazovém pojištění.
 • kladný hospodářský výsledek zaznamenaly i obě Ústřední hasičské školy a ráda bych podotkla, že tohoto výsledku dosáhly výhradně díky vlastní činnosti, bez nezbytného příspěvku z vlastních zdrojů SH ČMS; poděkování ředitelům škol;
 • účetní uzávěrka CHH Přibyslav za uplynulý rok vykazuje po mnoha letech kladný hospodářský výsledek. Zde je však nezbytné uvést, že podstatnou část výnosů na provoz centra tvořil, v rozpočtu schválený, příspěvek SH ČMS z vlastních zdrojů. Poděkování zaměstnancům CHH;
 • jednání vedení i výkonného výboru probíhají od začátku roku pravidelně, podle schváleného termínové kalendáře. Tento byl doplněn o navazující termíny jednání do konce tohoto roku a je vám k dispozici na našich webových stránkách. Kalendář je průběžně aktualizován, prosím věnujte těmto aktualizacím náležitou pozornost;
 • březnové jednání VV bylo společné i se starosty KSH. Na tomto jednání byl mimo jiné přednesen i námět starosty MSH Hlavního města Prahy pana Martina Wágnera, na

 

sjednocení členských průkazů – pouze plastová podoba. Vzhledem k tomu, že výměna členských průkazů započala již v roce 2016 a měla být ukončena v roce 2018 a od počátku bylo záměrem, aby byl členský průkaz jednotný – plastový, je dle názoru vedení námět pana starosty naprosto oprávněný a plně ho podporujeme;

 • Z jednání vedení zmínila:
  • návrh výkonného výboru pro správní radu Nadace na podporu hasičského hnutí na doplnění členů správní rady o Václava Lišku a Milana Vykydala, starostu OSH Blansko; bohužel v loňském roce nás opustil pan Michal Wowesný a písemnou rezignaci na člena správní rady podal pan Josef Páv; správní rada má nyní tedy tři členy: Jana Slámečku, Stanislava Červeného a Františka Pokorného; dovoluji si požádat SS o zapracování do usnesení z dnešního jednání: SS OSH žádá správní radu nadace o doplnění správní rady o členy – Václava Lišku a Milana Vykydala.
  • dále proběhlo setkání s představiteli Asociace velitelů JSDHO, které mělo spíše

informační charakter z obou stran;

 • zakončení dalšího ročníku Recykloligy se společností Elektrowin;
 • uzavření smlouvy s firmou TOI TOI, kde se sjednotila sleva za poskytnuté služby pro všechny pobočné i hlavní spolek na 30%;

leden

 • 1. 2024 se konal XXVII. reprezentační ples v Pardubickém kraji v Hlinsku. Vysoká návštěvnost a zajímavý doprovodný program v kombinaci s obětavostí několika desítek dobrovolníků, připravil návštěvníkům velmi příjemný zážitek. Poděkování organizátorům.

únor

 • proběhl kurz ve spolupráci s Českou radou dětí a mládeže pro získání profesní kvalifikace Hlavní vedoucí zotavovací akce pro děti a mládež, dříve hlavní vedoucí táborů. Od letošního roku nabízíme všem zájemcům možnost, doplnit si své vzdělání prostřednictvím získání profesní kvalifikace podle paragrafu 18 zákona č. 179 o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, z národní soustavy kvalifikací MŠMT;
 • proběhl další vzdělávací víkend Univerzity dobrovolného hasiče, která v letošním roce ukončí již 4 běh svého působení;
 • konalo se první jednání Komise požárního sportu států CTIF. Tuto nově ustanovenou komisi vede Zdeněk Nytra a dalšími členy za Českou republiku byli Českým národním výborem CTIF jmenováni Tomáš Lefner (SH ČMS) a Pavel Musil a Jaroslav Hrdlička, oba z HZS Plzeňského kraje;
 • v průběhu února bylo uzavřeno Memorandum o spolupráci v oblasti hasičského sportu mezi SH ČMS x MHJ x ČHJ. Účelem tohoto memoranda je závazek smluvních stran vyvíjet aktivity spočívající ve vzájemné spolupráci a podpoře v rámci hasičského sportu. Smluvní strany se dále usnesly, že zastřešující organizací pro spolkovou činnost v oblasti hasičského sportu je SH ČMS;
 • proběhl seminář prevence, který proběhl zde v Přibyslavi. Zúčastnilo se ho 59 preventistů a kromě odborných přednášek byly k vidění například praktické ukázky z výuky prevence na školách v podání odborné rady prevence MSH Hlavního města Prahy.

březen

 • 3. 2024 se konalo v ÚHŠ Bílé Poličany Instruktážně metodické zaměstnání pro vedoucí okresních a krajských odborných rad represe. Akce se zúčastnilo 75 členů, kteří zároveň měli možnost získat potvrzení o absolvování témat letošního výcvikového roku;
 • konalo se také školení rozhodčí stupně soutěží mládeže;
 • proběhla první Konference ochrany obyvatelstva, kterou sdružení hasičů připravilo pro všechny zájemce z řad svých členů i veřejnosti. Konference se zúčastnilo 171 posluchačů, konala se v České Třebové a mezi hlavními přednášejícími byli mimo jiné generál David Kareš ze Záchranného útvaru Hlučín, Miroslav Lukeš z GŘ HZS, plk. Zoltán Táncóš, ředitel

 

okresního ředitelství HZS v Galantě či Zdena Jandová, starostka KSH Jihomoravského kraje. Poděkování všem přednášejícím a organizátorům;

 • 3. 2024 se v galerii Písecká brána v Praze uskutečnilo slavnostní předávání ocenění Českého olympijského výboru v kategoriích trenérka, cvičitelka roku. Cenu za celoživotní přínos hasičskému sportu získala i paní Dana Michailidisová, starostka SDH Moravský Beroun.

duben

 • začátkem dubna proběhlo setkání s bývalými zaměstnanci kanceláře sdružení, seniory

v Hasičském domě;

 • v Přibyslavi se konalo tradiční setkání vedoucích odborných rad mládeže;
 • konala se i jediná halová soutěž ve výstupu na cvičnou věž v Příbrami;
 • 4. 2024 se v Olomouci uskuteční obnova kvalifikací pro rozhodčí Instruktory požárního sportu;
 • náměstek Zdeněk Nytra se společně s Petrem Ošlejškem z GŘ HZS zúčastnili mezinárodního summitu dobrovolných hasičů v Paříži s pracovním názvem „112“;
 • dubna se ve Španělském sále Pražského hradu konala každoroční akce HASIČ ROKU. Přestože, se jedná o anketu Hasičského záchranného sboru, mezi oceněnými byla řada těch, kteří svůj volný čas věnují i dobrovolnictví, dobrovolní hasiči;
 • MČR v Závodu hasičské všestrannosti a brannosti ve Vlašimi. Premiérová akce v naší činnosti, která čekala na své první ohlasy. Ze strany zúčastněné mládeže a vedoucích byly jen kladné. Poděkování Daně Vilímkové a všem dalším organizátorům, rozhodčím, závodníkům, vedoucím.

Investiční akce v ústředních hasičských školách a centru hasičského hnutí

Proběhla rekonstrukce předsálí a sociálního zařízení, zrovna tak jako rekonstrukce sociálního zařízení pro návštěvníky výstavních prostor. Tyto investiční akce vycházely ze schváleného rozpočtu sdružení na rok 2023 a prostředky k tomu určené byly plně vyčerpány. Na rok 2024 byla schválena investice do sociálního zařízení u slavnostního sálu. Poděkování zejména Josefu Bidmonovi.

V Ústřední hasičské škole v Jánských Koupelích se podařilo dokončit projekt umístění fotovoltaických panelů, dále pak zpevnit plochu nádvoří a vybudovat opěrnou zeď za účelem rozšíření komunikace pro průjezd ke cvičnému polygonu. Cvičný polygon je na začátku výstavby, získali jsme na něj investiční dotaci z ministerstva vnitra a na jeho realizaci máme dva roky. Jako vybavení využijeme klecový a rozcvičovací systém z VOŠ z Frýdku Místku, který byl ÚHŠ poskytnut převodem. Poděkování Radku Fešarovi a Richardu Dudkovi.

Ústřední hasičské škole v Bílých Poličanech se podařilo zakoupit investiční vybavení pro zkvalitnění výuky odborného výcviku členů JSDHO. Konkrétně jde o simulaci výcviku v ohňovém polygonu prostřednictvím virtuální reality. K pořízení této moderní výukové pomůcky mohlo dojít díky navýšení výnosů v rozpočtu školy, za poskytnutí zázemí, tedy ubytování pro ukrajinské uprchlíky v objektu zvaném lesovna. Poděkování ÚHŠ BP.

Kontrolní činnost státních orgánů

Dne 20. března bylo do datové schránky sdružení doručeno oznámení Národní sportovní agentury o zahájení veřejnosprávní kontroly na čerpání státních dotací v roce 2023. Konkrétně se jedná o kontrolu čerpání dotací v rámci hlavního spolku komplexně a kontrolu čerpání v rámci vybraných pobočných spolků a to jmenovitě: KSH Jihočeského kraje, OSH Jablonec a SDH Michálkovice z okresu Ostrava. Kontrolní činnost stále probíhá, SH ČMS i všechny jmenované pobočné spolky poskytují kontrolnímu orgánu plnou součinnost.

Dne 8. dubna byla opět do datové schránky sdružení doručena žádost Police České republiky, odboru hospodářské kriminality, obvodního ředitelství Policie Hlavního města Prahy, k součinnosti sdružení hasičů dle paragrafu 18, zákona č. 273/2008 Sb. o Polici ČR, při prověření podnětu vzneseného na

 

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska za účelem prověření hospodaření sdružení v letech 2022 a

2023, zejména v souvislosti s poskytování finančních příspěvků jednotlivým okresním sdružením.

Právní spory

Aktivní jsou stále dva spory: velmi stručně řečeno „spor nájemné“ a „spor hospodaření první hasičské“. V obou případech pokračujeme ve snaze mimosoudního jednání. Od minulého shromáždění starostů se vedení setkalo s žalobcem tj. Dr. Goláněm celkem třikrát z toho jednou za přítomnosti zástupců HVP a.s. U obou sporů trvá stav přerušení řízení, po dohodě všech zúčastněných stran.

Poslední spor se týká společnosti HS média, jak jistě víte ze zápisů z našich jednání, soud uznal nárok SH ČMS a nařídil úhradu žalované částky. Na základě tohoto rozsudku bude zažádáno o vrácení DPH z dlužné částky. Požádali jsme o vyznačení doložky právní moci k rozsudku, která proběhla. Zároveň žalovanému byla doručena výzva k zaplacení dlužné částky, na kterou nereagoval. Nyní naše právní zástupkyně připravuje exekuční návrh.

Dne 30.4.2024 se bude konat řádná valná hromada HVP, a.s. VV SH ČS navrhuje jako zástupce sdružení pana Richarda Dudka a jako náhradníka pana Josefa Bidmona.

Státní dotace 2024

Státní dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Je vydané Rozhodnutí, připravují se dílčí dohody. Oblasti podpory pro rok 2024 jsou: provozní náklady OSH a KSH, vzdělávání vedoucích, volnočasové aktivity, MTZ kolektivů mladých hasičů, specifické aktivity a tábory.

Rozpis čerpání dotace vychází z rozpočtu uvedeného v žádosti, respektive z klíče schváleného v rozhodnutí. Základními ukazateli jsou: počet kolektivů mladých hasičů a počet vedoucích. Výše dotace je obdobná roku 2022.

Státní dotace z Národní sportovní agentury.

Pro rok 2024 jsou sportovní svazy žádající o podporu na všeobecnou sportovní činnost např. na postupové soutěže rozděleny do 5 skupin. Sdružení hasičů bylo zařazeno do skupiny 4. V tuto chvíli můžeme konstatovat, že nám na základě tohoto rozdělení tzv. předběžným Rozhodnutím byla přidělena dotace ve výši 95 % dotační částky roku 2023. Na svém jednání dne 19.4.2024 vedení doporučilo rozdělení dotace na pobočné spolky tak, aby byla dodržena výše roku 2023 a snížení roku 2024 se odrazilo pouze v přidělení dotace hlavnímu spolku, tedy SH ČMS. Věřím, že tento návrh podpoří květnový výkonný výbor. Poté budou připraveny a odeslány dílčí dohody jednotlivým krajským a okresním sdružením.

Státní dotace z Ministerstva vnitra.

Zde bohužel stále nemáme písemné Rozhodnutí. Grantová komise zasedala toto pondělí a na základě ústní informace vám sděluji, že výše státní podpory bude obdobná roku 2023 včetně mzdových prostředků na KSH.

Předcházela tomu řada náročných kroků, obhajování a prokazování, zejména s ohledem na snížení alokace v oblasti neinvestičních dotací pro dobrovolné hasiče o 10 mil. korun. Po řadě jednání byla částka 10.mil. do rozpočtu HZS vrácena. Poděkování za podporu a společnou iniciativu při jednáních: Zdeněk Nytra, Jaroslav Salivar, Josef Bidmon, Tomáš Lefner.

Jakmile SH ČMS obdrží písemné Rozhodnutí, budou připraveny dílčí dohody pro jednotlivá krajská a okresní sdružení.

Vnitřní kontrolní činnost

V minulém týdnu proběhlo školení hospodářů okresních a krajských sdružení. V rámci tohoto školení byla, na základě usnesení VV ze dne 21. března, zahájena preventivní vnitřní kontrola nakládání s dotačními prostředky, prozatím z ministerstva školství. O součinnost byla požádána Ústřední kontrolní a revizní rada.

Ráda bych podotkla, že tato preventivní akce má za cíl podchycení a odstranění nedostatků, nikoliv striktně kontrolní činnost. V první fázi byly provedeny konzultace s 60 okresními a 11 krajskými sdruženími. Pro upřesnění je nutné dodat, že školení hospodářů se nezúčastnilo 17 okresních sdružení, 1 krajské, přičemž 6 se řádně omluvilo a 2 poskytly podklady pro preventivní vnitřní kontrolu prostřednictvím jiné přítomné osoby. Těm, kteří se nemohli do Přibyslavi dostavit, bude samozřejmě k dispozici náhradní termín v Praze, na základě vzájemné domluvy je možno i v odpoledních či večerních hodinách.

Je nezbytné věnovat nakládání s dotačními prostředky větší pozornost. Starostka požádala o osobní dohled starostů OSH nad správným účelovým čerpáním dotací od jednotlivých poskytovatelů a zejména nad účetním zpracováním těchto finančních prostředků.

Rejstřík sportu

Kancelář SH ČMS se na starosty OSH několikrát obrátila s prosbou o doplnění či narovnání údajů v Rejstříku sportu. Je tak činěno na základě výzev Národní sportovní agentury, která postupně odstraňuje nedostatky tohoto centrálního systému. Bohužel v tuto chvíli většina SDH nemá vydané Rozhodnutí k dotaci Můj klub 2024. Hlavním důvodem je, že postupně dochází ke křížové kontrole údajů uvedených v jejich žádosti a údajů potvrzených hlavním spolkem. Aby bylo možné potvrdit například sportovce v soutěžích tak, jak je uvedly jednotlivé sbory do žádosti, musí mít SH ČMS tento údaj k dispozici, jelikož do evidence sborů v rejstříku sportu nemá přístup. Je to o to více komplikované, když mnoho sborů neprovedlo při své registraci v rejstříku sportu spárování s hlavním spolkem, tedy s SH ČMS, přestože metodický návod na tuto skutečnost upozorňoval. Jde o velmi jednoduchý krok, jen je nezbytné ho učinit.

Šablony pro neformální vzdělávání

V březnu byla zveřejněna možnost zapojení sborů dobrovolných hasičů, respektive kolektivů mladých hasičů do evropského projektu financovaného z operačního programu Jan Amos Komenský. Jde o podporu neformálního vzdělávání dětí s omezenými příležitostmi.

Povinností SH ČMS bylo oslovit prostřednictvím datové schránky všechny sbory, které pracují s dětmi a mládeží. Tyto informace byly navíc zveřejněny přes běžné sociální sítě SH ČMS. Bohužel, jak se ukázalo, datové schránky stále nejsou ve sborech využívány tak, jak by bylo žádoucí. K projektu šablony se nakonec přihlásilo 258 sborů, které prostřednictvím SH ČMS požádaly o něco málo přes 19 miliónů korun. Pokud budou finanční prostředky přiděleny, poběží lhůta tři roky na jejich vyčerpání.

Jelikož tento program umožňuje čerpat prostředky i na mzdovou oblast, pokud bude SH ČMS v žádosti úspěšné, bude do Kanceláře SH ČMS přijat zaměstnanec, který bude napřímo komunikovat s jednotlivými sbory a jeho náplní bude tvorba kontrolních zpráv. Tento projekt tedy nepřináší administrativní zátěž pro OSH.

Požární sport – národní a mezinárodní situace

Uvedu pouze fakta:

V roce 2023 byl do Veřejného rejstříku portálu justice.cz zapsán spolek Český svaz požárního sportu, jehož statutárním zástupcem je pan Antonín Minarský. Spolek podle svých stanov organizuje pro své členy požární sport, soutěže v požárním sportu a zastupuje své členy v mezinárodních sportovních organizacích.

Tato skutečnost se v obecné rovině nijak nevymyká právním normám České republiky, jelikož podle občanského zákoníku může spolek založit jakékoliv skupina 3 osob.

Pokud však takový spolek má stejný hlavní účel činnosti jako již existující spolky a projevuje ambici k přisvojení si jakýchkoliv rozhodovacích práv v příslušném oboru, v tomto případě v požárním sportu, je to pro SH ČMS, tak jako pro našeho hlavního partnera v této oblasti, HZS ČR, nepřijatelné. Z toho důvodu jsme na dopis pana Minarského, adresovaný generálnímu řediteli HZS Vladimíru Vlčkovi v prosinci loňského roku, odpověděli společným stanoviskem. Kopie dopisu byla starostům OSH poskytnuta.

SH ČMS v žádném případě nebrání nikomu ze svých členů vykonávat sportovní činnost v rámci jiného spolku, pokud se tak rozhodne, je to jeho svobodné rozhodnutí. Ovšem za předpokladu, že bude dodržena minimálně etická rovina sportovní činnosti jako takové, tj. v jednom sportovním odvětví vykonává sportovec činnost pouze v jednom spolku.

Jde o základní podmínku např. pro žádosti o dotační podporu Můj klub a je naší povinností zajistit v maximální možné míře čestnost a pravdivost údajů, které mají vliv na výši státní dotace.

Co se týká mezinárodní situace, v tuto chvíli jsme prostřednictvím Českého národního výboru členy mezinárodní federace CTIF a trvá pozastavení našeho členství v druhé mezinárodní platformě, mezinárodní sportovní federaci hasičů a záchranářů se sídlem v Moskvě.

Bohužel maximální snaha České republiky podpořená většinou evropských států o přesun sídla federace a změnu předsedy nebyla úspěšná, zrovna tak jako jednání o startu ruských a běloruských sportovců na mezinárodních soutěžích v požárním sportu pod neutrální vlajkou federace. I proto se mezinárodní federace CTIF rozhodla vstoupit razantněji i na pole požárního sportu (a nejen klasických disciplín CTIF), vznikla nová odborná komise, ve které máme své zastoupení společně se zástupci HZS a postupně se buduje systém mezinárodních soutěží, který by měl odstartovat v příštím roce Mistrovstvím Evropy v Bulharsku.

Nyní probíhají jednání s Českým olympijským výborem, o podání přihlášky SH ČMS za člena ČOV.

Ochranné známky

SH ČMS má své symboly, svá vyznamenání či různá tematická loga, která se váží ke konkrétní akci. Některé z těchto symbolů jsou chráněné ochrannou známkou u Úřadu pro průmyslové vlastnictví. Vzhledem k tomu, že se v loňském roce měnily podmínky pro udělování ochranných známek, byla provedena revize současného stavu a bylo zjištěno, že SH ČMS například není majitelem ochranné známky pro naše nejvyšší vyznamenání, tj. titul Zasloužilý hasič či Řád českého hasičstva. V tuto chvíli byly již obě žádosti podány, podobně jako řada dalších. Jakmile dojde k vyjádření Úřadu pro průmyslové vlastnictví, předložíme VV úpravu příslušného metodického pokynu. Úprava bude již komplexní, včetně licenční smlouvy k předmětu průmyslového vlastnictví, kterou je nezbytné uzavřít vždy, pokud chce jakákoliv právnická či fyzická osoba využívat naše chráněné symboly ke komerčním účelům.

Konference Národní sportovní agentury

Národní sportovní agentura oznámila všem svazům a spolkům, na konferenci konané 28. března, zavedení nové podmínky, pro udělení státní podpory na oblast sportu: povinnost svazu (hlavního spolku) k výběru členských příspěvků od svých členů – fyzický osob, kteří se aktivně podílejí nebo účastní sportovní činnosti v minimální výši 200 Kč/rok.

Žadatel o státní podporu má povinnost splnit tuto podmínku a prokázat ji, již pro podání žádosti o dotaci na rok 2025, tj. na podzim roku 2024.

Informace je určena k diskusi a zjištění názoru především sportovní části naší členské základny. VV SHČMS se bude touto novou skutečností zabývat a připraví návrhy řešení.

3)  Zpráva o hospodaření SH ČMS za rok 2023

M. Sojka přednesl Zprávu o hospodaření SH ČMS za rok 2023 a vyjmenoval konkrétní body čerpání rozpočtu SH ČMS.

4)  Zpráva o činnosti ÚKRR za rok 2023

K. Barcuch seznámil přítomné se změnami ve složení ÚKRR, Moravskoslezský kraj bude na jednáních zastupovat p. Dalibor Káňa.

 

ÚKRR pracovala až do září 2023 ve složení, jak byla zvolena na VI. sjezdu SH ČMS a všechny kraje měly v ÚKRR své zastoupení, vyjma kraje Plzeňského, který svého kandidáta do ÚKRR nenavrhl. V září 2023 zemřel předseda ÚKRR Jan Bochňák zastupující Moravskoslezský kraj a ÚKRR od té doby pracovala bez zástupce Moravskoslezského kraje. Na říjnovém zasedání SS OSH byl pověřen vedením ÚKRR až do konce volebního období místopředseda Karel Barcuch.

ÚKRR se řídila po celé období roku 2023 dle navrženého plánu činnosti. Sešla se celkem na čtyřech řádných jednáních, kdy se zabývala a trvale se zabývá mimo jiné také ekonomickými záležitostmi jako např.

 • plněním rozpočtu,
 • úpravami a přípravou rozpočtu na další období,
 • informacemi o hospodaření organizací s majetkovou účastí SH ČMS,
 • informacemi k systému účetnictví v rámci SH ČMS,
 • informacemi o dotacích,
 • výběrem a odvodem členských příspěvků,
 • a dalšími.

ÚKRR ustanovila své zástupce do inventarizačních komisí, které prováděly inventarizaci za rok 2022 v SH ČMS v Praze, Centru hasičského hnutí v Přibyslavi, Ústřední hasičské škole v Jánských Koupelích a Bílých Poličanech. Tyto inventarizace byly řádně provedeny. Pro inventarizace za rok 2023 jsou do výše uvedených inventarizačních komisí již určeni členové z řad ÚKRR. Tyto inventarizace k datu 31.12.2023 budou dokončeny v 1. polovině roku 2024.

ÚKRR prováděla kontrolní činnost a řešila stížnosti a podněty došlé na její adresu, nebo na adresu sdružení.

Jednotliví členové ÚKRR se zúčastnili dvou kontrolních akcí, a to:

 • Kontroly KSH Ústeckého kraje, kdy na jednání ÚKRR dne 14. 4. 2023 byla jmenována kontrolní skupina ve složení Pavla Veselá Kaňková, Jaroslav Říha a František Malý. Tato kontrola proběhla dne 27. 7. 2023 bez zjištěných závad a problémů.
 • Kontroly akce Pyrocar 2023, kdy na jednání ÚKRR rovněž dne 14. 4. 2023 byla jmenována kontrolní skupina ve složení Karel Barcuch, Vladislav Štefl, Růžena Maděrová. Kontrola proběhla dne 29. 11. 2023. Při kontrole bylo konstatováno, že veškeré náklady a výnosy na akci jsou doloženy potřebnými doklady, které mají náležitosti potřebné pro zaúčtování. Přípravu a průběh celé akce lze hodnotit kladně. Akci byla věnována náležitá péče za strany pořadatelů a celého organizačního týmu.

Každý z členů ÚKRR se rovněž zúčastnil Kontrolní činnosti VV SH ČMS. Za rok 2023 byly provedeny kontroly na MSH Praha a dále na OSH Mělník, Příbram, České Budějovice, Sokolov, Liberec, Rychnov nad Kněžnou, Svitavy, Chrudim, Havlíčkův Brod, Brno-město, Kroměříž, Prostějov a Bruntál. U OSH, kde byly zjištěny nějaké nedostatky, budou provedeny ještě následné kontroly v roce 2024. Vzhledem k tomu, že Plzeňský kraj nemá ve VV SH ČMS ani v ÚKRR zvoleného zástupce, kontrolu zde provádí KKRR Plzeňského kraje.

V průběhu roku 2023 obdržela ÚKRR „Žádost o posouzení a stanovisko – prokazování totožnosti závodníků občanskými průkazy při soutěžích“ od OKRR Žďár nad Sázavou, dále „Žádost o prošetření poměrů a zajištění nápravy ve Sboru dobrovolných hasičů Viničné Šumice“ a místopředsedovi ÚKRR byl v prosinci postoupen „Podnět k prošetření činnosti Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska“, který Ministerstvo vnitra – Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky obdrželo jako fakticky anonymní stížnost.

Žádost o posouzení a stanovisko – prokazování totožnosti závodníků občanskými průkazy při soutěžích od OKRR Žďár nad Sázavou byla projednána dne 4. 8. 2023 na jednání ÚKRR v Šumperku a bylo doporučeno zpřesnit text Směrnice hry Plamen tak, aby bylo zcela jasné, které doklady jsou pro příslušné kolo požadovány a dále zvážit možnost zapracovat do směrnice i disciplinární odpovědnost trenérů sportovních kolektivů, u kterých se prokáže neoprávněný start.

Problematika prokazování totožnosti závodníků občanským průkazem při soutěžích byla řešena i na jednání SS OSH v Přibyslavi dne 14. 10. 2023 ve vystoupení pana L. Zemana a dalších a následně na jednání VV SH ČMS dne 2. 11. 2023 s tím, že toto bylo předloženo ÚORM k projednání. ÚORM na svém jednání dne 30. 1. 2024 problematiku řešila a doporučila VV SH ČMS jako řešení zapracovat návrh L. Zemana: Při prokazování totožnosti závodníka bez rozlišení věku ve vyšších kolech (krajské, MČR) sportovních disciplín Hry Plamen zachovat jako doklad občanský průkaz a rozšířit možnost prokázání totožnosti i cestovním pasem v kombinaci s výpisem údajů z registru obyvatel – jméno, příjmení, datum narození, údaj o trvalém pobytu ne starším 30 dnů před konáním příslušné soutěže.

Žádost o prošetření poměrů a zajištění nápravy ve Sboru dobrovolných hasičů Viničné Šumice byla podána panem Zdeňkem Mouralem a směrována starostce OSH Brno – venkov paní Janě Štelclové. V kopii pan Moural požádal starostku SH ČMS o dohled nad vyřešením této žádosti a žádost byla následně postoupena ÚKRR.

ÚKRR žádost pana Mourala na svém jednání dne 13. 10. 2023 projednala a doporučila, aby se touto žádostí primárně zabývala OKRR OSH Brno – venkov. Starostka OSH tuto žádost projednala se zástupci SDH Viničné Šumice a SDH následně požádalo o provedení kontroly. Tato kontrola proběhla dne 6. 11. 2023 a zúčastnil se jí i předseda KKRR a člen ÚKRR Bohumil Biegler. Byla přijata opatření k odstranění zjištěných nedostatků a bude v SDH do 30. 6. 2024 provedena následná kontrola.

V souvislosti s řešením této žádosti je nanejvýše vhodné ocenit přístup paní starostky Jany Štelclové k řešení této žádosti a pochválit ji za její nasazení a citlivý postup.

Dne 8.12.2023 byl Ministerstvem vnitra – generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru České republiky postoupen místopředsedovi ÚKRR „Podnět k prošetření činnosti Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska“ k využití při činnosti ÚKRR.

Anonymní pisatel dával podnět k prošetření činnosti zejména v těchto oblastech:

 • rozhodovací mechanismy,
 • omezování činnosti členů,
 • digitalizace,
 • kontrolní mechanismy, plnění oznamovací povinnosti,
 • volební období.

Tento anonymizovaný, ve své podstatě anonymní podnět – stížnost byl ÚKRR řešen 15.2.2024 na jednání a ta tuto stížnost vyhodnotila jako neoprávněnou ve všech bodech.

Členové ÚKRR na Shromážděních starostů OSH v roce 2023 řádně vykonávali funkci skrutátorů. Předseda ÚKRR a po jeho úmrtí i místopředseda ÚKRR se pravidelně zúčastňoval jednání Vedení SH ČMS a Výkonného výboru SH ČMS a také Shromáždění starostů OSH.

V závěru roku 2023 se místopředseda ÚKRR zúčastnil jednání Vedení SH ČMS s Vedením Dobrovolné požární ochrany Slovenské Republiky a společného jednání Vedení GŘ HZS a SH ČMS. Většina členů ÚKRR se aktivně zúčastňovala kontrolní činnosti v příslušných KKRR, jejímiž jsou také předsedy

Všichni členové rady byli bez rozdílu po celé období velice platnými členy tohoto orgánu a přispívali

k jeho dobré práci.

„Na závěr zprávy chci poděkovat členům ÚKRR za jejich odvedenou, poctivou práci v minulém roce, přeji všem pevné zdraví a hodně odhodlání do další činnosti. Za ÚKRR a také za sebe chci vyjádřit poděkování starostce SH ČMS, Vedení, Výkonnému výboru SH ČMS, pracovníkům kanceláře, v čele s Ivanem Jirotou, který má ÚKRR na starosti, a všem, kteří se snažili o dobrou spolupráci a přispěli tak k lepšímu obrazu SH ČMS“.

 

5)  Informace z jednání pracovní skupiny: Stanovy H. Kotrcová představila návrh zásadních úprav novelizovaných Stanov SH ČMS, kterou zpracovala pracovní skupina pro úpravu stanov.

Rekapitulace z předchozího jednání SS:

DOSAVADNÍ PŘIPOMÍNKY VZEŠLÉ Z FUNKCIONÁŘSKÉ DISKUZE BYLY ROZDĚLENY NA 3 SKUPINY:

 1. ty, kterým bude vyhověno a budou zapracovány;
 2. ty, o kterých bude rozhodovat Shromáždění starostů OSH;
 3. ty, které nezakládají důvod k zapracování.

Připomínky 1), 2) z funkcionářské diskuze budou do konečného znění stanov zapracovány společně s

připomínkami z diskuze napříč členskou základnou.

1.

NAHRAZENÍ ZKRATKY U OKRSEK SPO – v připomínkách bylo upozorněno na skutečnost, že by se zkratka mohla plést se „Svazem požární ochrany“. S tím se sice pracovní skupina neztotožňuje, protože aktuálnost tohoto pojmu zanikla v 90. letech 20. století nahrazením Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, ale chceme předejít jakýmkoliv možným záměnám.

NÁVRH PRACOVNÍ SKUPINY (z připomínek vzešel pouze požadavek bez návrhu řešení)

 • Okrsek s o. – v případě pobočného spolku zapsaného v rejstříku s přiděleným IČO
 • Okrsek – v případě, že se jedná pouze o poradní orgán OSH

2.

STATUTÁRNÍ ORGÁN NA VŠECH ÚROVNÍCH STAROSTA + 1. NÁMĚSTEK – pracovní

skupina připravila novelizaci stanov tak, že na všech jednotlivých úrovních je statutárním orgánem starosta a jeho 1. náměstek (kolektivní orgán) - v připomínkách bylo požadováno, aby statutárním orgánem byl pouze starosta; nebo starosta plus zastupování 1. náměstkem v případě nepřítomnosti

NÁVRH PRACOVNÍ SKUPINY

 • jednoznačně na všech stupních zachovat kolektivní statutární orgán (starosta a

náměstek starosty)

 • rozdělení odpovědnosti mezi dvě osoby
 • jednoznačný vztah vůči třetím osobám
 • přednost by měly dostat potřeby aktivních spolků před těmi, kde je problematické volit větší množství funkcionářů

3.

STAROSTOVÉ KSH NEBO JEJICH 1. NÁMĚSTCI ČLENY VV SH ČMS

 • jde o sjednocení tvorby VV KSH a VV SH ČMS
 • fakticky by to znamenalo, že starostové KSH nebo jejich náměstci (dle dohody) by byly členy VV SH ČMS z pozice své funkce
 • tímto sjednocením by krajská úroveň měla plné zastoupení v ústředním orgánu (dnes je ze 14-ti starostů KSH jen 9 členů VV SH ČMS)

NÁVRH PRACOVNÍ SKUPINY

 • pracovní skupina se s tímto návrhem plně ztotožňuje za předpokladu, že nenastane bod

=> to znamená, že se starostové KSH nestanou členy Shromáždění starostů

OSH

4.

STAROSTOVÉ KSH ČLENY SHROMÁŽDĚNÍ STAROSTŮ OSH A JEJICH HLASOVÁNÍ

 • dle pracovní skupiny by tento požadavek měl být předešlým bodem vyřešen
 • Shromáždění starostů OSH je tvořeno na základě územního principu, každý ze starostů OSH zde zastupuje určité území a určitou členskou základnu a starosta SH ČMS a jeho náměstek jsou zde proto, že jsou statutárním orgánem nesoucím za celé sdružení odpovědnost, čímž by měli mít možnost se v rozhodovacím orgánu vyjádřit

H. Kotrcová požádala starosty, aby uvedené body projednali na okresních úrovních a na podzimní shromáždění přijeli s mandátem, za jednotlivá OSH, jak hlasovat.

Dále připomněla harmonogram úprav:

 • Dle harmonogramu bude po dnešním shromáždění otevřena celorepubliková diskuse

-       termín zahájení: 01. 06. 2024

 • po projednání s právníky je potřeba vrátit do stanov pobočné spolky ÚHŠ, CHH a SÚZ, zahájit jejich likvidaci a až vstoupí do likvidace založit zapsané ústavy – toto musí pracovní skupina znovu upravit

-       termín ukončení celorepublikové diskuse a pro zasílání připomínek: 31. 12. 2024

 • Pro následné roztřídění a zpracování potřebuje pracovní skupina také časový prostor. Předpokládáme, že z celorepublikové diskuse by již neměly vzejít připomínky, o kterých bude potřeba hlasovat na shromáždění starostů OSH, schvalující konečnou podobu stanov.

SYSTÉM PŘIPOMÍNEK V CELOREPUBLIKOVÉ DISKUSI (příklad)

 • původní znění návrhu: Čl. 5 odst. 9 písm. e) Statutárním orgánem SDH je starosta SDH a jeho 1. náměstek.
 • navrhované znění: Čl. 5 9 písm. e) Statutárním orgánem SDH je VV SDH.
 • zdůvodnění: Našemu SDH by vyhovovalo, aby statutární orgán byl celý VV

NA PŘIPOMÍNKY DORUČENÉ V JINÉM FORMÁTU NEBUDE BRÁN ZŘETEL.

6)  Termínový kalendář SH ČMS 2024

R. Dudek požádal o vznesení připomínek k Termínovému kalendáři SH ČMS na rok 2024.

7)  Výroční zpráva SH ČMS za rok 2023

I. Špačková představila podobu Výroční zprávy SH ČMS za rok 2023.

Hlasování:      pro:72            proti: 0           zdržel se: 0

SS OSH schvaluje Výroční zprávu SH ČMS za rok 2023.

 • výročí, ocenění

Členové Vedení SH ČMS předali pamětní medaile, ke 160. výročí vzniku dobrovolných hasičů, starostům OSH a starostům KSH.

9)  Různé

J. Orgoník okomentoval změny v návrhu Stejnokrojového předpisu SH ČMS.

Hlasování:      pro:73            proti: 0           zdržel se: 1

SS OSH schvaluje Stejnokrojový předpis.

J. Bidmon informoval o stavu příprav Celostátního setkání historických praporů v Telči. V nejbližších dnech bude rozesláno konečné organizační zabezpečení všem přihlášeným SDH. Sdělil, že seznam přihlášených SDH byl zveřejněn již v únoru na webu www.dh.cz.

I. Jirota přednesl žádost o bezúplatný převod pozemku p.č. 1214/9 na obec Dobrkovice, který zpracovala JUDr. Zdeňka Čížková.

Z. Nytra informoval o obdržené žádosti OSH Trutnov na zodpovězení dotazů, které se týkaly HVP, a.s. Zkonstatoval, že žádost by měla být formulována tak, aby bylo zřejmé, k jakému období činnosti HVP se to týká a měla by být směřována na HVP, a.s. Dále požádal, aby dotazy a žádosti od OSH nebo KSH zasílané na Kancelář SH ČMS, byly konkrétní a podepsané právoplatným zástupcem.

Josef Moravec (HVP, a.s.) seznámil přítomné s informacemi o činnosti HVP, a.s.

Petr Bažil (O2 Family) představil novou cenově zvýhodněnou nabídku pro hasiče.

10)  Diskuze

Jiří Soural (OSH Svitavy) požádal o rozeslání seznamu přihlášených praporů SDH. Dále požádal, aby byl Termínový kalendář SH ČMS, který je zveřejněný na webu www.dh.cz, schvalován na celý rok. Vznesl návrh, aby byl upraven Statut čestných vyznamenání a titulů SH ČMS tak, aby nedocházelo k degradaci vyznamenání. Např. Řád Sv. Floriána by obdržel pouze ten, který aktivně pracuje minimálně pro okrsek a titul Zasloužilý hasič ten, kdo aktivně pracuje minimálně pro okres.

Vlastimil Malina (OSH Plzeň – město) vznesl dotaz na vztah HVP, a.s. a SH ČMS. Požádal o sdělení výše částky uvedené v žalobách proti SH ČMS a vznesl dotaz, jestli případná soudní prohra nebude pro SH ČMS likvidační. Dále vznesl dotaz, jestli budou ze strany HVP, a.s. vypláceny akcionářům dividendy. Dále hovořil o současné situaci v jednotkách. Vyjádřil názor, že počty ve statistické ročence HZS neodpovídají reálnému počtu členů v jednotkách. Požádal o to, aby se všichni zamysleli nad tím, co bude s jednotkami dál, např. zlepšení odborné přípravy.

M. Němečková zopakovala informace o žalobách vůči SH ČMS z minulých SS OSH včetně výše částek o které je SH ČMS žalováno.

J. Salivar doplnil, že stále platí, že jednotky jsou pro SH ČMS velmi důležité. Sdělil, že sice počet dobrovolných hasičů v jednotkách neroste velkým tempem, ale roste počet a důležitost zásahů, kterých se zúčastňují a zejména zájem mladých členů, o čemž například svědčí zájem o rescue campy. O možnostech podpory a počtu členů v jednotkách probíhají s HZS jednání pravidelně.

J. Moravec (HVP, a.s.) reagoval na příspěvek V. Maliny ohledně vyplácení dividend akcionářům HVP,

a.s. Pojišťovna má zpracovanou dividendovou politiku, a jakmile bude plnit ekonomické ukazatele, které schválí ČNB, je možné dividendy vyplácet. Vyplacení dividend bude však velmi složité pro drobné akcionáře. Tito akcionáři si budou muset za poplatek (cca 500 Kč) zřídit zvláštní účet, aby jim byla vyplacena např. hodnota 1 akcie. Vyplácení dividend schvaluje VH HVP, a.s.

11)  Projednání a schválení usnesení

Předsedkyně návrhové komise Dana Vilímková přečetla návrh usnesení ke schválení SS OSH.

Hlasování:      pro: 73           proti: 0           zdržel se: 0

SS OSH schvaluje Usnesení SS OSH ze dne 20. 4. 2024 jednomyslně 100 % přítomných hlasů.

 • Závěr

M. Němečková na závěr poděkovala všem zúčastněným a zejména všem dobrovolným hasičům za odvedenou práci nejen pro SH ČMS, ale pro společnost obecně. Dále popřála šťastnou cestu domů.

Předsedající:

Zapisovatelka:

Richard Dudek

Tereza Vosyková

                               

                                         

Ověřovatelé:

Jaromír Polanský

Dalibor Velčovský