PLÁN PRÁCE - KE STAŽENÍ

Plán práce ÚOROO na rok 2022 - Ústřední odborná rada ochrany obyvatelstva (ÚOROO)

Stálé body jednání

 • Kontrola plnění úkolů z minulých jednání
 • Stav plnění dlouhodobých úkolů
 • Informace z jednání vedení a VV SH ČMS 
 • Informace z činnosti KOROO, OOROO a odborníků
 • Organizační záležitosti

Pracovní schůzka – 27.1.2022 Praha

 • Stálé body jednání
 • Schválení plánu práce ÚOROO na rok 2022
 • Informace o finální podobě koncepce ÚOROO
 • Příprava výroční zprávy ÚOROO za rok 2021

Ustavení pracovních skupin ÚOROO /příprava aktualizace materiálů OO na webu SH ČMS/ příprava setkání členů okresních rad OO/ příprava směrnice pro vytváření skupin dobrovolníků pro ochranu obyvatelstva/ příprava témat pro jednání s AČR a následná jednání 

 • Informace o plánovaném výjezdním zasedání
 • Doplnění přesných termínů schůzek ÚOROO do konce roku 2022
 • Podněty pro doplnění informací na webu SH ČMS – Vzdělávání (pracovní skupina)
 • Informace o podepsané smlouvě MSH Praha a HZS hl.m. Prahy
 • Informace z ÚHS – stav kurzů, zájem, počty proškolených v JSDH a SDH
 • Stav spolupráce s HZS na úrovni GŘ, krajů a okresů (informace členů rad)
 • Různé 

Pracovní schůzka – duben - výjezdní Zbiroh 

 • Stálé body jednání
 • Prohlídka záchranného útvaru a muzea ve Zbirohu
 • Informace o průběhu a náplni soutěže Noční hlídka 2022
 • Informace o jednáních s AČR a AZ o možné spolupráci
 • Zapojení SHČMS do přípravy obyvatelstva a členů Sdružení na krizové situace a mimořádné události (úkol z Programového prohlášení vlády ze dne 12.1.2022)
 • Různé

Pracovní schůzka – 2.6.2022 Praha

 • Stálé body jednání
 • Informace z GŘ HZS o činnosti v oblasti ochrany obyvatelstva (zástupce GŘ HZS ČR)
 • Rozbor koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2025 s výhledem do roku 2030 vydané HZS ČR a možnosti využití výstupů z tohoto materiálu při spolupráci s HZS.

Úloha SHČMS při stanovení způsobu a formy zapojování členů sborů do řešení mimořádných událostí na úrovni KSH, OSH a SDH (zvážení možnosti uzavírání dohod v této oblasti mezi HZS a SHČMS, resp. KSH, OSH)

 • Směrnice pro vytváření skupin dobrovolníků pro ochranu obyvatelstva 
 • Místo a úloha ÚOROO, KOROO, OROO a SDH v přípravě předurčených jednotek SDH obcí na ochranu obyvatelstva
 • Stav přípravy setkání členů okresních rad ochrany obyvatelstva 
 • Informace o přípravách Rescuce campu v Pak
 • Různé 

Pracovní schůzka – 15.9.2022 Pardubice / Praha

 • Stálé body jednání
 • Finální příprava a vlastní setkání členů okresních rad ochrany obyvatelstva
 • Představení ustavených skupin dobrovolníků a jejich vybavení
 • Aktualizace Metodického pokynu SHČNS k provádění přípravy k získání odbornosti v oblasti ochrany obyvatelstva (aktuální role TOO, SOO a IPVČ)

Pracovní schůzka – 1.12.2022 Praha

 • Stálé body jednání
 • Zhodnocení roční činnosti ÚOROO
 • Příprava plánu činnosti na rok 2023
 • Různé