KE STAŽENÍ

PLÁN PRÁCE ÚOROO  NA ROK 2019

Hlavní úkoly:

1) spolupracovat s HZS ČR v oblasti ochrany obyvatelstva při realizaci koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030, vytvářením podmínek

- pro zapojování instruktorů PVČ SH ČMS do preventivně výchovné činnosti s důrazem na obce

- pro zapojení sborů dobrovolných hasičů do plnění úkolů ochrany obyvatelstva

2) využít zkušenosti z realizace projektu „Zabezpečení přípravy lektorů dalšího vzdělávání v oblasti ochrany obyvatelstva při mimořádných událostech v Moravskoslezském kraji“ a podporovat specializované kurzy v této oblasti rámci ČR

- zabezpečovat kursy odborností ochrany obyvatelstva v ÚHŠ,CHH, popř. v rámci KSH

3) v souladu se závěry semináře konaného 8.-9.6 2017 v ÚHŠ Jánské Koupele se zaměřit na další rozvoj oblasti ochrany obyvatelstva v SH ČMS

a) na webových stránkách SH ČMS vytvořit a naplňovat rubriku „Rady obyvatelstvu“

b) v odborném vzdělávání v ochraně obyvatelstva 

- připravit a provést seminář k úloze SHČMS v ochraně obyvatelstva

- prodiskutovat aktuální potřeby plnění úkolů ochrany obyvatelstva v rámci ČR a nabídku možností SH ČMS se aktivně zapojit do realizace úkolů a na základě přijatých závěrů přehodnotit náplně přípravy jednotlivých odborností OO ve Sdružení

- v rámci vnitrospolkové diskuse zvážit zavedení kursů k sebeochraně členů Sdružení, včetně poskytování první předlékařské pomoci apod.

c) v preventivně výchovné činnosti

- ve spolupráci s ÚORP vytvářet podmínky pro spolupráci mezi referenty prevence a proškolenými instruktory PVČ 

 

Programy a termíny jednání

 

poř.č.

Druh činnosti

Náplň,obsah,problematika jednání

Termín a místo

Pozn.

 

Stálé body jednání

1. Kontrola plnění úkolů z minulých jednání

2. Stav plnění dlouhodobých úkolů

3. Informace z jednání vedení a VV SH ČMS

4. Informace z činnosti KOROO, OOROO, odborníků

5. Organizační záležitosti

Jednotlivé termíny jednání

 

    1.

Pracovní schůzka

1.     Stálé body jednání

2.     Upřesnění konkrétních úkolů ÚOROO na rok 2018

3.     Problematika SDOO

§   možnosti zapojení SDOO do cvičení realizovaných v rámci krajů

§  zapojení SDH (popř. SDOO) do činnosti ACP a EST v Praze - stav

4.     Stav a náměty na změny odborného vzdělávání v ochraně obyvatelstva

§  náplně přípravy jednotlivých odborností OO podle potřeb plnění úkolů v ČR

5.     Stav vydávání didaktických pomůcek a osvětového materiálu pro potřeby instruktorů preventivně výchovné činnosti

6.     Kursy odborností ochrany obyvatelstva v ÚHŠ, stav, požadavky na odbornou pomoc a aktualizaci obsahu

7.     Organizace semináře k úloze SHČMS v ochraně obyvatelstva-harmonogram

8.     Různé

únor

Praha

 

    2.

Pracovní schůzka

1.     Stálé body jednání

2.     Kursy odborností ochrany obyvatelstva v ÚHŠ, stav, požadavky na odbornou pomoc a aktualizaci obsahu

3.     Stav vytváření podmínek pro spolupráci mezi referenty prevence a proškolenými instruktory PVČ

4.     Stav rubriky „Rady obyvatelstvu“ na www.dh.cz

5.     Možnosti zavedení kursů k sebeochraně členů Sdružení, včetně poskytování první předlékařské pomoci apod.

6.     Seminář k úloze SHČMS v ochraně obyvatelstva

7.     Různé

květen

Prah/Bílé Poličany

 

3.

Pracovní schůzka

1.     Stálé body jednání

2.     Kursy odborností ochrany obyvatelstva v ÚHŠ, stav, požadavky na odbornou pomoc a aktualizaci obsahu

3.     Příprava semináře k problematice ochrany obyvatelstva v roce 2019

4.     Návrh (náměty) plánu činnosti na rok 2019

5.     Různé

říjen,

Přibyslav

Před seminářem