ZÁPIS KE STAŽENÍ 

Termín: 27. 1. 2022

Místo: Hasičský dům, Praha

Účast

Přítomni: Martínek Bohumír, Šustr Jiří, Strejc Vladislav, Kubásek Daniel, Říha Pavel, Pavel Štyndl, Miroslav Vacek, Richard Dudek, Pavel Tomeš

Omluveni: Vondruška Vladimír, Šutera Petr, Vávra Radek, Bartoň Tomáš, Bidmon Josef, Salivar Jaroslav, Zdeňka Jandová

Program:

 • Zahájení
 • Stálé body jednání
 • Schválení plánu práce ÚOROO na rok 2022
 • Informace o finální podobě koncepce ÚOROO
 • Příprava výroční zprávy ÚOROO za rok 2021
 • Ustavení pracovních skupin ÚOROO
 • Informace o plánovaném výjezdním zasedání
 • Doplnění termínů schůzek ÚOROO do konce roku 2022
 • Podněty pro doplnění informací na webu SH ČMS
 • Informace o podepsaném memorandu MSH Praha a HZS hl.m. Prahy
 • Informace z ÚHŠ – stav kurzů, zájem, počty proškolených
 • Stav spolupráce s HZS na úrovni GŘ, krajů a okresů
 • Různé

 1. Zahájení

Vedoucí rady Pavel Říha přivítal přítomné členy rady a zahájil první jednání rady ochrany obyvatelstva v roce 2022. Omluvil členy vedení bratra Bidmona a Salivara z tohoto jednání. Proběhla kontrola kontaktů na členy rady a tento seznam bude zaslán členům elektronickou formou. Vedoucí rady informoval o svém záměru, navštívit dle možností, jednání všech krajských rad. Následně byl schválen program tohoto jednání.

 1. Stálé body jednání

 

Vzhledem k tomu, že se z jednání omluvil jak Josef Bidmon, tak Jaroslav Salivar, informace o dění ve vedení presentoval přítomným vedoucí rady, kterého doplnil Richard Dudek o informace k činnosti hasičských škol.

 3. Schválení plánu práce ÚOROO na rok 2022

Členům rady byl začátkem roku zaslán návrh plánu práce rady. Po diskusi byl tento plán přijat. Setkání členů okresních rad bude připravováno jako dlouhodobý úkol a termín jeho konání bude upřesněn v průběhu roku.

Plán práce ÚOROO na rok 2022

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

Ústřední odborná rada ochrany obyvatelstva (ÚOROO)

 • Stálé body jednání
 • Kontrola plnění úkolů z minulých jednání
 • Stav plnění dlouhodobých úkolů
 • Informace z jednání vedení a VV SH ČMS
 • Informace z činnosti KOROO, OOROO a odborníků
 • Organizační záležitosti

Pracovní schůzka – 27.1.2022 Praha

 • Stálé body jednání
 • Schválení plánu práce ÚOROO na rok 2022
 • Informace o finální podobě koncepce ÚOROO
 • Příprava výroční zprávy ÚOROO za rok 2021
 • Ustavení pracovních skupin ÚOROO /příprava aktualizace materiálů OO na webu SH ČMS/ příprava setkání členů okresních rad OO/ příprava směrnice pro vytváření skupin dobrovolníků pro ochranu obyvatelstva/ příprava témat pro jednání s AČR a následná jednání
 • Informace o plánovaném výjezdním zasedání
 • Doplnění přesných termínů schůzek ÚOROO do konce roku 2022
 • Podněty pro doplnění informací na webu SH ČMS – Vzdělávání (pracovní skupina)
 • Informace o podepsané smlouvě MSH Praha a HZS hl.m. Prahy
 • Informace z ÚHS – stav kurzů, zájem, počty proškolených v JSDH a SDH
 • Stav spolupráce s HZS na úrovni GŘ, krajů a okresů (informace členů rad)
 • Různé

Pracovní schůzka – duben - výjezdní Zbiroh

 • Stálé body jednání
 • Prohlídka záchranného útvaru a muzea ve Zbirohu
 • Informace o průběhu a náplni soutěže Noční hlídka 2022
 • Informace o jednáních s AČR a AZ o možné spolupráci
 • Zapojení SHČMS do přípravy obyvatelstva a členů Sdružení na krizové situace a mimořádné události (úkol z Programového prohlášení vlády ze dne 12.1.2022)
 • Různé

Pracovní schůzka – 2.6.2022 Praha

 • Stálé body jednání
 • Informace z GŘ HZS o činnosti v oblasti ochrany obyvatelstva (zástupce GŘ HZS ČR)
 • Rozbor koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2025 s výhledem do roku 2030 vydané HZS ČR a možnosti využití výstupů z tohoto materiálu při spolupráci s HZS.

Úloha SHČMS při stanovení způsobu a formy zapojování členů sborů do řešení mimořádných událostí na úrovni KSH, OSH a SDH (zvážení možnosti uzavírání dohod v této oblasti mezi HZS a SHČMS, resp. KSH, OSH)

 • Směrnice pro vytváření skupin dobrovolníků pro ochranu obyvatelstva
 • Místo a úloha ÚOROO, KOROO, OROO a SDH v přípravě předurčených jednotek SDH obcí na ochranu obyvatelstva
 • Stav přípravy setkání členů okresních rad ochrany obyvatelstva
 • Informace o přípravách Rescuce campu v Pak
 • Různé

Pracovní schůzka – 15.9.2022 Pardubice / Praha

 • Stálé body jednání
 • Finální příprava a vlastní setkání členů okresních rad ochrany obyvatelstva
 • Představení ustavených skupin dobrovolníků a jejich vybavení
 • Aktualizace Metodického pokynu SHČNS k provádění přípravy k získání odbornosti v oblasti ochrany obyvatelstva (aktuální role TOO, SOO a IPVČ)

Pracovní schůzka – 1.12.2022 Praha

 • Stálé body jednání
 • Zhodnocení roční činnosti ÚOROO
 • Příprava plánu činnosti na rok 2023
 • Různé

4. Příprava výroční zprávy ÚOROO za rok 2021

Vedoucí rady informoval přítomné, že na žádost kanceláře zahájil přípravu výroční zprávy o činnosti rady. Požádal kolegy o dodání doplňujících informací o činnosti. Výslednou zprávu zašle vedoucí rady ke zveřejnění. Vzhledem k tomu, že do činnosti všech rad zasáhla velkou měrou epidemiologická situace a také změna ve vedení po volbách našeho sdružení, bude tato zpráva zestručněna a doplněna o příklady činnosti z praxe.

 5. Ustavení pracovních skupin ÚOROO

Vedoucí rady podal návrh na zřízení několika pracovních skupin, které budou plnit úkoly vyplývající z plánu činnosti rady. Požádal kolegu Martínka o vedení skupiny, která připraví návrh nové směrnice pro vytváření skupin dobrovolníků pro ochranu obyvatelstva. Kolega Vacek byl požádán o vedení skupiny, která povede jednání o spolupráci s AČR. Jednání s HZS povedou Pavel Říha, Bohumír Martínek a Richard Dudek. Jako vedoucí skupiny pro úpravu a doplnění dokumentů sekce ochrany obyvatelstva na webu byl navržen Tomáš Bartoň.

 6. Informace o plánovaném výjezdním zasedání

Vzhledem k neúčasti pověřeného člena rady byl tento bod zrušen. Vedoucí rady zjistí potřebné informace a zašle členům rady elektronickou formou.

 7. Doplnění termínů schůzek ÚOROO do konce roku 2022

Vedoucí rady zároveň s plánem práce zaslal členům rady i předpokládané termíny schůzek. Z debaty na toto téma vzešla připomínka, zda plánovaná červnová schůzka bude termínově schůdná pro členy rady. Po vyjádření přítomných členů rady jsou termíny schůzek následovné.

Pracovní schůzka – 27.1.2022 Praha

Pracovní schůzka – duben - výjezdní Zbiroh

Pracovní schůzka – 2.6.2022 Praha

Pracovní schůzka – 15.9.2022 v případě pořádání setkání Pardubice, jinak Praha

Pracovní schůzka – 1.12.2022 Praha

Rada se tak sejde v tomto roce minimálně čtyřikrát.

 8. Podněty pro doplnění informací na webu SH ČMS

Tento bod byl přesunut do kompetence pracovní skupiny, která bude mít tuto oblast na starost. Připomínky a podněty budou presentovány na dalším jednání rady.

 9. Informace o podepsané smlouvě MSH Praha a HZS hl.m. Prahy

Kolega Martínek podrobně přítomné informoval o jeho schůzce na MSH Praha a o náplni výše uvedené smlouvy. Na základě této smlouvy se stalo MSH Praha ostatní složkou IZS. Předmětem této smlouvy je spolupráce při řešení MU zejména pro ochranu obyvatelstva zaměřených na nouzové přežití, zabezpečení výdeje stravy, ochranných nápojů, provoz evakuačních center. Ve smlouvě je dále uvedena příprava společných preventivně výchovných akcí, cvičení a společná organizace a zabezpečení sportovních, kulturních a vzdělávacích akcí.

Z diskuse vyplynulo, že velice podobně funguje systém Panelu v Jihomoravském kraji a tato smlouva může být vodítkem pro ostatní kraje a okresy.

 1. Informace z ÚHŠ

Vedoucí rady informoval přítomné o stavu kurzů TOO v našich hasičských školách. Poděkoval za statistické informace zaslané vedením obou škol o stavu proškolení členů jednotek i sborů. V současné době je o toto školení minimální zájem.

11. Stav spolupráce s HZS na úrovni GŘ, krajů a okresů

Kolega Martínek informoval přítomné o schůzce s plk. Ing. Miroslavem Lukešem na GŘ    HZS, které se účastnil společně s vedoucím rady a prvním náměstkem starostky Josefem Bidmonem. Vedoucí rady poděkoval bratru Martínkovi za sjednání této schůzky. Na schůzce jsme představili koncepci naší rady a rámcově hledali i společná témata s koncepcí Ochrany obyvatelstva vydané HZS ČR v loňském roce. Jsme velice rádi, že další schůzky budou následovat a že pan plukovník přijal nabídku účasti v naší radě. Spolupráce s HZS ČR je pro nás klíčová, a tak bude velice přínosné konzultovat náměty z našich jednání přímo.

 11.  Různé

Diskuse k tématům probíhala v průběhu celého setkání.

Mimo jiné zde také zazněla informace o rozsahu úkolů jednotek SDH obci při ochraně obyvatelstva v novém řádu výkonu služby vydaném 22.12.2021. V prosinci také vyšla nová vyhláška Požární bezpečnost a ochrana obyvatelstva.

Řešila se platnost osvědčení TOO – tato je dle informace od Richarda Dudka bez omezení.

Široká diskuse se také vedla na téma, jak dále pracovat s absolventy kurzů technik ochrany obyvatelstva, specialista ochrany obyvatelstva a instruktor preventivně výchovné činnosti kteří tato osvědčení získali v našich školách.

Po ukončení diskuse vedoucí rady poděkoval všem účastníkům za podnětné setkání a jednání rady ukončil.

Zpracoval: Pavel Říha, vedoucí ÚOROO