ZÁPIS KE STAŽENÍ

Termín: 4.  5. 2022

Místo: Hasičský dům, Praha

Účast

Přítomni: Říha Pavel, Martínek Bohumír, Kubásek Daniel, Štyndl Pavel, Vávra Radek, Vacek Miroslav

Omluveni: Vondruška Vladimír, Šutera Petr (bude navržena náhrada), Bartoň Tomáš, Dudek Richard, Bidmon Josef, Salivar Jaroslav,

Program:

1) Stálé body jednání.

2) Informace o činnostech v souvislosti válečným konfliktem na Ukrajině (zástupci krajů)

3) Informace z GŘ HZS o činnosti v oblasti ochrany obyvatelstva (zástupce GŘ HZS ČR)

4) Postup v přípravě směrnice pro vytváření skupin dobrovolníků pro ochranu obyvatelstva (Bohumír Martínek)

5) Informace o průběhu a náplni soutěže Noční hlídka 2022 (Pavel Říha)

6) Různé

7) Závěr jednání

 

 1. Informace z vedení, VV a shromáždění starostů OSK

Vedoucí rady Pavel Říha informoval o významných záležitostech týkajících se Sdružení a to:

 • pokračuje řešení žalob podávané na Sdružení, které zabírá spoustu úsilí pro vedení a VV a ztěžuje jejich normální fungování
 • dojde k prodeji objektu Michle (HVP)
 • ZPV (závody požárnické všestrannosti) budou odděleny od roku 2023 od klasických soutěží
 • zvýší se odvody za člena u OSH z 30,- kč na 50,- kč
 • revidují se veškeré smlouvy uzavřené Sdružením s jinými subjekty
 • prodloužení odborné způsobilosti velitelů a strojníků vzhledem k situacím v uplynulém období (Covid, Ukrajina)
 • připravuje se vydávání plastových průkazek a k tomu probíhá sběr dat
 • MČR v požárním sportu se letos uskuteční v Pardubicích
 • CHH v Přibyslavi má novou ředitelku po ukončení činnosti Jiřího Pátka. Změna se týká i Nadacepro podporu hasičského hnutí
 • Petr Sutera z Ústeckého kraje rezignoval a bude nahrazen v ÚOROO jiným zástupcem

2. Informace o činnostech v souvislosti válečným konfliktem na Ukrajině (zástupci krajů)

 

Pomoc ukrajinským uprchlíkům se řešila na VV s tím, že v určité době bude stanoven úkol dát podrobnější informace o zapojení našich členů. Budou oslovena jednotlivá KSH a MSH Praha. Členové ÚOROO by měli sledovat stav zapojení.

Informace předali zástupci Pardubického kraje, MSH Praha, Karlovarského kraje, kraje Vysočina a Libereckého kraje a písemně byla sdělena z Jihomoravského kraje. Členové Sdružení ze všech uvedených krajů se zapojili do činnosti KACPU, řešilo se poskytování materiální humanitární pomoci, tj. sběr a odvoz věcí na Ukrajinu, sběr a převoz léčiv.

Zapojeny byly JSDHO, zejména předurčené pro ochranu obyvatelstva (Karlovarský kraj, Vysočina), ale i další. Kromě uvedeného se např. v Pardubickém kraji připravovaly pro jednotlivce humanitární „balíčky“ a odvážely na Ukrajinu. MSH zabezpečovalo pro společné KACPU Prahy a Středočeského kraje a fungování hlavního nádraží v Praze cca 25 hasičů denně a 3-4 tranzity s obsluhou 1+3. Liberecké KSH organizovalo vlastní finanční sbírky. Jihomoravský kraj byl zapojen prostřednictvím tzv. PANELu zaměřeného na zásobování a výdej stravy (cca 600 hasičů) a také 70 studentů.

3. Informace z GŘ HZS o činnosti v oblasti ochrany obyvatelstva (zástupce GŘ HZS ČR) – zástupce GŘ se omluvil

4. Postup v přípravě směrnice pro vytváření skupin dobrovolníků pro ochranu obyvatelstva

Bohumír Martínek v úvodním slově k návrhu Směrnice sdělil vnitřní důvody (tj. uvnitř Sdružení), které ovlivnily návrh a také vnější důvody, zejména vládou schválená Koncepce ochrany obyvatelstva, která konkrétně zmiňuje i skupiny dobrovolníků.

Dále informoval o struktuře návrhu směrnice a charakterizoval jejich 5 hlav.

Tento bod byl uzavřen úkolem – rozeslat návrh, včetně úvodního slova členům ÚOROO a dále do 31.8 členové rady zašlou připomínky a návrhy změn B.Martínkovi. Vše elektronicky.

 

5. Informace o průběhu a náplni soutěže Noční hlídka 2022

Podrobnou informaci podal Pavel Říha a doplnil Miroslav Vacek. Šlo o 4.ročník konaný každé 2 roky vzhledem k náročné přípravě. Účast 13 JSDHO, které soutěžily na 17 stanovištích. Soutěž lze aplikovat kdekoliv v republice. Bude nabídnuta i ÚORR k využití. Pavel Říha zašle členům ÚOROO prezentaci o soutěži.

 

 6.  Různé

Pavel Říha:

 • informace o spolupráci s AČR v kraji. Spolupráce s KVS Pardubice v oblasti POKOS.
 • připravuje se zapojení JSDHO do cvičení aktivních záloh. Cvičení aktivních záloh proběhne v druhé polovině října a předpokládá zapojení JSDHO předurčených pro ochranu obyvatelstva a SDOO.
 • pro spolupráci s HZS v kraji by bylo vhodné obdobně jako v Praze uzavřít dohody. Nejlépe na úrovni OSH a HZS kraje, přičemž zvážit průchodnost uzavření této dohody, kdy za HZS kraje by byl podpisem pověřen ředitel ÚO HZS kraje.

Vzor dohody připraví na příští jednání Bohumír Martínek.

 • připravuje se nový formulář pro aktivity členů Sdružení i pro oblast ochrany obyvatelstva (J.Orgoník)
 • informoval o rescue týmu v Pardubicích zaměřeném na OO, ten je využíván spolu s členy předurčených jednotek pro ochranu obyvatelstva při výuce tématu OČMU na školách.
 • THT Polička vyrobila 4 přívěsné vozy pro předurčené JPO pro ochranu obyvatelstva ve všech 4 OSH v kraji Pardubice. Byly předány 22.4.2022. Informace je vyvěšena na pozary.cz

Miroslav Vacek:

 • informoval o cvičení v Poličských strojírnách

Termín dalšího řádného jednání září 2022 v Praze. Bude upřesněno.

Pavel Štyndl:

 • Připravuje se společné jednání KORV a KORP a členem ÚOROO (P.Štyndl) k problematice SDOO. Jako řešení se jeví vytvářet je z členů jednotek nezařazených v PPP kraje.

7. Na závěr poděkoval vedoucí za účast a aktivitu při jednání.

Zpracoval: Pavel Říha, vedoucí ÚOROO