ZÁPIS Z JEDNÁNÍ - KE STAŽENÍ

Termín: 12.10. 2022

Místo: Hasičský dům, Praha

Účast

Přítomni: Říha Pavel, Martínek Bohumír, Václav Jankovský, Jiří Šustr, Vladislav Strejc, Kubásek Daniel, Štyndl Pavel, František Štrébl, Pavel Tomáš, Nikola Fenclová, Martin Štěpánek, Jaromír Šiman, Miroslav Vacek

Omluveni: Vladimír Vondruška, Zdeňka Jandová, Bartoň Tomáš, Dudek Richard, Bidmon Josef, Salivar Jaroslav

Vedoucí rady přivítal členy rady na jednání a představil přítomné hosty. Za HZS Mgr. Jaromíra Šimana, za radu prevence Nikolu Fenclovou a z kanceláře sdružení Martina Štěpánka, který bude mít na starost oblasti prevence, represe a ochrany obyvatelstva. Martin Štěpánek se členům rady v krátkosti hned na úvod jednání představil.

Vedoucí rady seznámil přítomné s programem schůze a přistoupil k projednání stálých bodů jednání.

 • Zahájení
 • Stálé body jednání
 • Kontrola plnění úkolů z minulých jednání
 • Stav plnění dlouhodobých úkolů
 • Informace z jednání vedení a VV SH ČMS
 • Organizační záležitosti
 • Směrnice pro vytváření skupin dobrovolníků pro ochranu obyvatelstva
 • Návrh smlouvy o pomoci na vyžádání KSH Pak a HZS Pak
 • Informace o podpisu memoranda KSH Pak a KVV Pak
 • Informace z GŘ HZS ČR o činnosti v oblasti ochrany obyvatelstva
 • Podněty pro disciplíny ZPV
 • Expozice OO zámek Přibyslav
 • Různé
 • Závěr

Po kontrole úkolů z minulého jednání a stavu plnění dlouhodobých úkolů informoval podrobně přítomné o jednáních VV SH ČMS. Informace jsou plně dostupné na stránkách sdružení https://www.dh.cz/index.php/test-2/vykonny-vybor-sh-cms/jednani-vykonneho-vyboru . Dále v organizačních záležitostech představil nového člena rady za Ústecký kraj Ing. Františka Štrébla. Přednesl návrh na pravidelnou účast na jednáních rady zástupce ÚORP a také Martina Štěpánka.

Vzhledem ke kolizi termínu plánovaného posledního setkání rady v tomto roce s jednáním VV SH ČMS navrhnul přeložení jednání na 8.12.2022 do Prahy.

Požádal členy rady o příspěvky do plánu činnosti pro rok 2023.

Směrnice pro vytváření skupin dobrovolníků pro ochranu obyvatelstva.

Bohuslav Martínek podrobně představil další pracovní verzi této směrnice a zapracování připomínek členů rady k zaslanému textu. V průběhu debaty došlo na další připomínky a kolega Martínek připraví pro další jednání upravený materiál. Z debaty k tomuto bodu jasně vyplynula nutnost, vyřešit co nejdříve pojištění našich členů zařazených do SDOO, a to jak na úraz, tak na možné škody způsobené jejich jednáním.

Do konce října také připraví k připomínkám návrh textu memoranda o spolupráci SH ČMS a HZS ČR.

Dále požádal o slovo zástupce GŘ HZS a informoval přítomné o činnosti v oblasti ochrany obyvatelstva.

Připravuje se velká úprava legislativy vyhláška 240Sb. 239 a 380. Do konce roku má být hotov obecný záměr a do poloviny roku 2023 základní paragrafové znění.

Informační systém krizového řízení – plně funkční v průběhu příštího roku.

HZS jako již tradičně připravuje školení starostů, které by mělo proběhnout v první polovině roku 2023.

Začínají se postupně naplňovat úkoly ze schválené koncepce ochrany obyvatelstva, připravují se úpravy pro základní vzdělávání – do výchovy ke zdraví by mohl být vřazen blok bezpečnost.

Vedoucí rady poděkoval za přednesené informace. Zástupce GŘ HZS se z dalšího průběhu jednání z pracovních důvodů omluvil.

V návaznosti na informace ohledně úprav legislativy bude nutná intenzivní komunikace a spolupráce s HZS ČR v zvláště ve vztahu k připravované směrnici.

Dále byl představen návrh Smlouvy o pomoci na vyžádání, který je připravován v Pardubickém kraji mezi KSH Pak a HZS Pak. Na základě toho, že byla podepsána podobná smlouva v Praze, byl vytvořen návrh smlouvy i pro Pardubický kraj a byl předložen krajskému řediteli k posouzení. Doufáme, že do konce roku budeme znát stanovisko HZS Pak.

Informace o podpisu memoranda KSH Pak a KVV Pak – vedoucí rady-přiložit textovou část memoranda a prezentovat současný stav spolupráce v Pardubickém kraji. V praktické rovině SDOO SDH Březiny zajišťovala při soutěžích POKOS zdravotnický dozor a pro účastníky připravila praktické ukázky PP s možností nácviku. Členové místních SDH potom připravovali pro tuto soutěž stanoviště s hasičskou tématikou. Od příštího ročníku předpokládáme zapojení kolegů z AČR při našich soutěžích ZPVB a o podrobnostech další spolupráce bude vedení KSH v nebližší době jednat s KV AČR.

Podněty pro disciplíny ZPV

Náměty zaslané členy rady představil kolega Martínek (evakuační zavazadlo, magnetické desky, improvizovaná ochrana při úniku nebezpečných látek, plnění pytlů-protipovodňová ochrana)

Při volbě disciplín je třeba dbát na technickou proveditelnost pro všechny kategorie závodníků. A co nejmenší náročnost na nutné vybavení. Nikola Fenclová představila další náměty, které připravila ona a rada prevence. Z následné diskuze vzešlo ještě několik námětů, které zpracujeme a připravíme společně s radou prevence na posledním letošním jednání VV SH ČMS. Expozice OO zámek Přibyslav

Vedoucí rady informoval o aktuálním stavu expozice ochrany obyvatelstva na zámku Přibyslav a záměru provést aktualizaci celé expozice. Toto bude také jedním z dlouhodobých úkolů rady pro další období. Z debaty vzešlo několik návrhů na možné úpravy a pro jasnější představu bude jedno z jarních setkání rady naplánováno právě do prostor zámku Přibyslav. Návštěva je nutná i z důvodu přípravy setkání vedoucích OOR. Jako možná inspirace by mohla sloužit i expozice ve Zbirohu, kde plánuje rada také jedno ze setkání.  

V různém – proběhla debata o formě celostátního setkání vedoucích OOROO. Je nutné připravit zajímavý program včetně praktických ukázek pro nejspíše jednodenní setkání, které proběhne na zámku Přibyslav v jarních měsících příštího roku. Případné ubytování účastníků se bude řešit ve spolupráci s paní ředitelkou v okolních ubytovacích zařízeních. Hotel s největší pravděpodobností nebude možné využít.

Vozíky pro ochranu obyvatelstva, které vyrábí fa. THT polička se rozšiřují do dalších krajů. Po Pardubickém kraji má objednáno i Ústecký, který do výbavy zařadil nafukovací stan a zájem projevil i Liberecký a Zlínský kraj. Vozíky si na MČR PS v Pardubicích osobně prohlédl i pan generál Vlček.

Dále zazněla informace o účasti vedoucího rady na konferenci v Ostravě – prezentace z přednášek budou zaslány členům rady a účasti na konferenci ve Vodňanech – Bezpečná společnost 2022.

Nikola Fenclová z této zajímavé konference připravila článek, který je možné si přečíst na stránkách našeho sdružení https://www.dh.cz/index.php/usek-prevence/uorp/cinnost-rady/1881-bezpecna-spolecnost-2022-aneb-clovek-jakozto-paty-zivel-prirody 

Velice nás zaujal projekt virtuální reality od Centra pro bezpečný stát z.s., a to jak pro oblast prevence a ochrany obyvatelstva (možnost využití pro oživení expozic na zámku), tak i projekt, který tato společnost připravuje ve spolupráci s HZS, a to je simulace výcviku v ohňovém kontejneru včetně využití reálné proudnice pro řízení požadovaného proudu vody a připravuje se i speciální termo vesta, která bude navozovat pocit tepla.

Zazněla i informace o modelu výcviku předurčených jednotek pro OO využívaném v JMK – témata na tři roky a okruhy činností podle těchto témat. Výcvik je dvoudenní.

Zástupce Plzeňského kraje informoval o přípravě materiálu, který by byl návodem pro pořadatele materiálních humanitárních sbírek. Po jeho dokončení bude tento text představen na ÚOROO.

Z důvodu zvýšeného zájmu o školení Technik ochrany obyvatelstva, požádáme naše školy o jeho zařazení alespoň v jednom termínu v příštím roce.

Z debaty také vyplynula potřeba přípravy scénářů mimořádných událostí, kde by bylo možné členy SDOO předem připravit na reálné události, které mohou nastat.

Diskuse se také rozvinula o možnostech zapojení SDOO při zásazích typu Hřensko, tornádo atd.

Zazněla informace o cvičení Luxor – víkendové – svoláváno formou odřadu.

Závěrem poděkoval vedoucí rady všem členům za účast a jednání ukončil.