KE STAŽENÍ

Zápis z jednání ÚOROO

Termín: 30.10.2018

Místo: Hasičský dům, Praha

Účast

Přítomni: Martínek Bohumír, Šustr Jiří, Štyndl Pavel, Bartoň Tomáš, Capil Vojtěch, Strejc Vladislav, Maděra Antonín, Vávra Radek, Dudek Richard, Rada Michal.

Hosté: Radová Dagmar

Omluveni: Slámečka Jan, Vícha Petr, Vondruška Vladimír, Hrubý Václav, Čížek Martin, Jankovský Václav, Ryba František, Faltys Pavel, Vacek Miroslav, Tašlová Johana.

Program:

 1. Kontrola plnění úkolů z minulých jednání
 2. Stav plnění dlouhodobých úkolů, plán práce ÚOROO na rok 2018
 3. Informace z jednání vedení a VV SH ČMS
 4. Informace z činnosti KOR a OOR, odborníků (stav plnění usnesení VV č.8/2016)
 5. Systém vzdělávání v SH ČMS (normy znalostí)
 6. Informace o ukázka činnosti z oblasti ochrany obyvatelstva na akci PYROCAR (17.-18.8.2018)
 7. Harmonogram přípravy semináře k ochraně obyvatelstva
 8. Právní výklad postavení SDOO-změny
 9. Návrh dohody o poskytnutí plánované pomoci na vyžádání mezi OSH a HZS kraje (HMP)
 10. Návrh dohody o poskytnutí plánované pomoci na vyžádání k doplnění a podpoře činnosti dobrovolného seskupení nevládních neziskových organizací na území kraje (tzv. PANELu) mezi KSH (MSH) a HZS kraje (HMP)
 11. Návrh dohody o poskytnutí plánované pomoci na vyžádání mezi HZS HMP a MSH Praha
 12. Stav vydávání didaktických pomůcek a osvětového materiálu pro potřeby instruktorů preventivně výchovné činnosti (rady obyvatelstvu)
 13. Vazba mezi referentem prevence a výchovy a instruktorem PVČ
 14. Různé

Ad 1 Kontrola plnění úkolů z minulých jednání

Poslední jednání ÚOROO se uskutečnilo 24-25.dubna v CHH Přibyslav. Z jednání:

 • V roce 2018 (a 2019) přibyl nový úkol, to je příprava a realizace cvičení organizovaných dobrovolných hasičů v ochraně obyvatelstva (jednotky, družstva OO, zařízení CO, skupiny dobrovolníků OO). Informace k tomu od členů ÚOROO v bodě 4
 • Na VV byl uložen úkol projít materiály připravované ústředními odbornými radami a dát je do souladu s novými stanovami (zabezpečí vedoucí ÚOROO) SPLNĚNO
 • Systém vzdělávání v SH ČMS (normy znalostí) – návrh zpracován, dále viz bod 5
 • Celostátní seminář – bod 7
 • právní výklad postavení SDOO - upraven (Z.Hanuška) – viz bod 8
 • dohody OSH, KSH a HZS kraje – zasláno elektronicky,bod 9 a 10
 • dohoda MSH a HZS HMP – viz bod 11
 • vazba mezi referentem prevence a výchovy a instruktorem PVČ
 • rady obyvatelstvu – na pomoc PVČ (2 ukázky) – bod 12
 • ukázka na Pyrocaru – bod 6

 

Ad 2 Stav plnění dlouhodobých úkolů, plán práce ÚOROO na rok 2018

Vedoucí ÚOROO seznámil s návrhem Plánu práce na rok 2019, který byl po diskuzi upraven. Je přílohou zápisu.

 

Ad 3 Informace z jednání vedení a VV SH ČMS

Výkonný výbor SH ČMS 20.9.2018 přijal Rozhodnutí k volbě nového starosty SH ČMS do VI. Sjezdu. Probíhají mimořádné valné hromady, shromáždění delegátů sborů atd.  Termín mimořádného shromáždění starostů OSH k volbě starosty SHČMS bude 8. prosince.                                                                                                                     

Ad 4 Informace z činnosti KOR a OOR, odborníků (stav plnění usnesení VV č.8/2016)

Zástupci MSH Praha informovali o stavu přípravy kursu specialistů OO v Praze. Kurs proběhne 1.-2.12, přihlášeno je 15 členů SDH.

          K přípravě a realizaci cvičení dobrovolných hasičů v ochraně obyvatelstva:  

 • P. Štyndl – připravuje se výcvik obsluh kontejnerů nouzového přežití se zapojením JSDHO
 • M. Rada – příprava techniků probíhá (2 běhy), v roce 2019 výcvik v obsluze kontejnerů nouzového přežití a stavbě stanů
 • R. Vávra – příprava techniků OO je dvoudenní, připravují se předurčené JSDHO pro OO
 • T. Bartoň představitel na jednání VV KSH koncepci ochrany obyvatelstva ve Zlínském kraji. Dá se předpokládat, že bude vytvořena KOROO.

Ad 5 Systém vzdělávání v SH ČMS (normy znalostí)

Doporučená norma znalostí pro výkon funkce referent preventivně výchovné práce a ochrany obyvatelstva SDH byla zaslána elektronicky členům ÚOROO a nebyly k ní připomínky z hlediska obsahu. Vzhledem k rozsahu tématiky by bylo vhodné vytvořit jednodušší dokumenty, možná stylem metodických listů bojového řádu, tj. formou jednotlivých listů. V budoucnu by se znovu mohla otevřít v rámci Sdružení myšlena „hasičského minima“ – všechny oblasti tak, aby se hasič orientoval (věděl kde co má hledat!) např. ve stanovách, v práci s mládeží, represe, prevence, OO, stejnokrový předpis, vyznamenání, symbolika, ekonomické základy……

Ke vzdělávání byly vzneseny další náměty, a to navázat vzdělávání v OO na systém vzdělávání v této oblasti u HZS. Připravuje se školení nových starostů po volbách v jarních měsících – domluvit s HZS krajů možnost krátkého vystoupení nebo alespoň předání informace, že i u SHČMS se někdo zabývá OO a lze toho využít v obcí (PVČ, technik OO jako pomoc pro starostu při řešení mimořádných událostí).

K tomu: vedoucí ÚOROO projedná možnosti s NGŘ.

Dotaz od členů se týkal webové stránky vzdelavani.dh.cz a možnostech využití.

K tomu: vedoucí ÚOROO zjistí stav a možnosti.

R.Dudek informoval, že v ÚHŠ Jánské Koupele byl ukončen projekt Msk. Bylo proškoleno 200 techniků OO, 200 specialistů OO a 100 instruktorů PVČ. Nejen v Msk, ale i jinde bude nutné s těmito odbornostmi pracovat, aby školení mělo efekt. Využití odborností techniků a instruktorů je reálné jak při prevenci, tak při mimořádné události v obci (technik) nebo při PVČ (instruktor). U SOO je otázkou jejich dalšího využití. Proto by bylo účelné zabývat se další prací s odbornostmi a organizovat s nimi nějaké akce, např. semináře.

K tomu: zařadit jako bod na jednání příští ÚOROO

M.Rada upozornil na chybějící informace v obcích o našich aktivitách. Bylo by vhodné oslovit Asociaci krajů, Svaz měst a obcí. Na to reagoval R.Dudek, že vůle spolupracovat u těchto orgánů je malá (řeší složitější problémy). Je však nakloněno ke spolupráci Sdružení místních samospráv.

K tomu: pokusit se oslovit tyto organizace, včetně pozváni na seminář k OO

Ad 6 Informace o ukázka činnosti z oblasti ochrany obyvatelstva na akci PYROCAR (17.-18.8.2018)

Byla dohodnuta ukázka dekontaminace s využitím improvizovaných prostředků na CAS (žebříky, hadice, plachty, proudnice). Ukázka byla provedena na závěr sobotního programu po ukázce „pěnová show“. Zabezpečil R.Dudek a SDH Ostrava-Radvanice za účasti vedoucího ÚOROO. Měla úspěch, zejména u dětí, které využily dekontaminace ke smytí pěny.

Ad 7 Harmonogram přípravy semináře k ochraně obyvatelstva

ÚOROO souhlasilo s říjnem 2019 v CHH Přibyslav. Vedoucí zjistí a zablokuje termín.

Seminář bude jednodenní s možností ubytování den předem.

Účastníci: na seminář pozvat zástupce odborných rad Sdružení, zejména prevence, represe, vzdělávání, mládež a mimo Sdružení:

 • HZS ČR (GŘ a kraje)
 • Vzdělávací zařízení HZS ČR/MV-IOO LB, SOŠ PO a VOŠ PO FM, ŠVZ HZS ČR
 • Krajské úřady + Asociace
 • Svaz měst a obcí
 • Sdružení místních samospráv
 • Rada seniorů
 • Vysoké školy – zejména VŠB-TU Ostrava, zvážit účast UO Brno, PA ČR, FBMI – obor CNP, JČU (ZSF-Ústav ochrany obyvatelstva), FLKŘ UTB v Uherském Hradišti (ústav ochrany obyvatelstva + ústav krizového řízení)

K tomu: vedoucí připraví Harmonogram přípravy semináře.

Ad 8 Právní výklad postavení SDOO-změny

            Vedoucí informoval o reakci plk. Hanušky na pravomoc velitele jednotky vyzvat k osobní pomoci. Na tomto základě byl výklad upraven a bude vyvěšen na stránkách www.dh.cz.

Ad 9 Návrh dohody o poskytnutí plánované pomoci na vyžádání mezi OSH a HZS kraje (HMP)

K návrhu se vyjádřil V. Strejc, zejména k problému, jaké OSH (KSH) hrozí sankce za nenaplnění smlouvy o pomoci na vyžádání.

Vedoucí tuto problematiku uzavřel v reakci na jednání s NGŘ a ředitelem odboru IZS GŘ HZS a s tím, že dále se tím ÚOROO nebude zabývat. Trendem u HZS je dohody na všech úrovní spíše rušit, proto další dohody není vhodné připravovat.

V. Strejc navrhl projednat možnosti spolupráce s ORP. V první fázi by bylo vhodné je oslovit, zda o spolupráci mají vůbec zájem.

Ad 10 Návrh dohody o poskytnutí plánované pomoci na vyžádání k doplnění a podpoře činnosti dobrovolného seskupení nevládních neziskových organizací na území kraje (tzv. PANELu) mezi KSH (MSH) a HZS kraje (HMP)

            K návrhu nebyly připomínky. Stejně jako u návrhu dohody (bod 9) vedoucí tento problém uzavřel a dále se tím ÚOROO nebude zabývat.

Ad 11 Návrh dohody o poskytnutí plánované pomoci na vyžádání mezi HZS HMP a MSH Praha

K návrhu nebyly připomínky, zatím bez ohlasu ze strany HZS hl.m.Prahy.

Ad 12 Stav vydávání didaktických pomůcek a osvětového materiálu pro potřeby instruktorů preventivně výchovné činnosti (rady obyvatelstvu)

Vedoucí ukázal 2 pomůcky na PVČ (varování, tísňové volání) vytvořené z materiálů GŘ a některých HZS krajů. ÚOROO souhlasilo s pokračováním v tomto duchu. Vedoucí připraví na únorové jednání další materiály.

Ad 13 Vazba mezi referentem prevence a výchovy a instruktorem PVČ

Návrh byl zaslán ÚORP, zatím bez reakce.

Ad 14 Různé

Vedoucí informoval i jednání na GŘ 18.10 s NGŘ plk. Danem Miklosem, plk. Zdenkem Hanuškou a za účasti V. Hrubého. Bylo dohodnuto následující:

 • ÚOROO zabezpečí úpravy Metodické pokynu ke vdělávání, ve smyslu zvýraznění úlohy TOO pro obec, nejen pro jednotku a zmírnění postavení SOO (nemůže být  garantována její  připravenost na krizové řízení atd.)
 • neřešit smlouvy mezi OSH, KSH a HZS – trend je dohody rušit
 • potvrzena možnost velitele jednotky povolat osobní pomoc nejen při požáru
 • přislíbena účast na celostátním semináři

Termín dalšího jednání únor 2019, cca 3. úterý. Bude upřesněno elektronickou cestou.

Zpracoval: Bohumír Martínek, vedoucí ÚOROO