KE STAŽENÍ

Zápis z jednání ÚOROO

Termín: 9.5.2019

Místo: Hasičský dům, Praha

Účast

Přítomni: Martínek Bohumír, Šustr Jiří, Štyndl Pavel, Strejc Vladislav, Rada Michal, Bartoň Tomáš, Dudek Richard, Capil Vojtěch, Čížek Martin, Vávra Radek, Jankovský Václav,

Hosté: Radová Dagmar,

Omluveni: Vícha Petr, Maděra Antonín, Vondruška Vladimír, Hrubý Václav, Ryba František, Faltys Pavel, Tašlová Johana, Vacek Miroslav, Aulický Jan

Program:

 1. Kontrola plnění úkolů z minulých jednání
 2. Stav plnění dlouhodobých úkolů
 3. Informace z jednání vedení a VV SH ČMS
 4. Informace z činnosti KOROO, OOROO, odborníků
 5. Problematika SDOO
 6. Stav a náměty na změny odborného vzdělávání v ochraně obyvatelstva
 7. Směrnice činnosti s kolektivy mladých hasičů
 8. Stav vydávání didaktických pomůcek a osvětového materiálu pro potřeby instruktorů preventivně výchovné činnosti
 9. Kursy odborností ochrany obyvatelstva v ÚHŠ, stav, požadavky na odbornou pomoc a aktualizaci obsahu
 10. Organizace semináře k úloze SHČMS v ochraně obyvatelstva-harmonogram
 11. Různé

Ad 1 Kontrola plnění úkolů z minulých jednání

Úkoly z jednání dne 19.2.2019 byly splněny nebo jsou rozpracovány a jsou předmětem dnešního jednání ÚOROO. Mezi jednáními rady byl vznesen dotaz k problematice Středočeského kraje, kde byly předurčeny JPO pro OO. Tyto jednotky PO se začínají vybavovat materiálem pro ochranu obyvatelstva. Jak při tom postupovat?

Odpověď (Z.Hanuška-z GŘ HZS: Jednotky PO musí předurčit k OOB-speciálním činnostem HZS kraje a uvést je v poplachovém plánu kraje. HZS kraje také určuje logistiku vytvořeného odřadu při nasazení pro speciální činnosti v oblasti OO v místě nasazení, ve spoluprací s obcí, kde se zasahuje. Co se týká základních (obecných) činností jednotky v oblasti OO na úrovni obce je to na jednotce, aby si zázemí vytvořila ve spoluprací s obcí-viz § 29 odst.1 zákona o PO. Stanovisko V.Jankovského z KSH Stčk-v současné době je už v tomto duchu postupováno

Ad 2 Stav plnění dlouhodobých úkolů

Úkoly jsou plněny dle usnesení V. sjezdu. Stav je zpracován v návrhu dokumentu SHČMS k vyhodnocení „Programu činnosti Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska do roku 2020“.

Ad 3 Informace z jednání vedení a VV SH ČMS

Vedoucí rady seznámil účastníky s některými fakty ze Zprávy starosty na shromáždění starostů OSH, např. počty členů Sdružení, nové stejnokroje apod.

Ad 4 Informace z činnosti KOROO, OOROO, odborníků

V Libereckém kraji se uskutečnilo cvičení dobrovolných hasičů při obsluze kontejneru nouzového přežití. V Táboře se 16.3. uskutečnil krajský seminář k problematice OO za účasti vedoucího ÚOROO)

Ad 5 Problematika SDOO

Materiál byl zaslán elektronicky. Obsahoval 3 dokumenty:

 • Výklad s komentářem k části I-VI a VIII Metodického pokynu SHČMS pro starosty (starostky) SDH k vytváření skupin dobrovolníků pro ochranu obyvatelstva a k zapojení SDH do preventivně výchovné činnosti v oblasti ochrany obyvatelstva, č.5/2016 ze dne 16.6.2016.

Změněn název původního materiálu „právní výklad“ na „výklad s komentářem“, který lépe vystihuje obsah dokumentu. Bude dokončen a rozeslán na všechny OSH po provedení změn v pojišťovací smlouvě s HVP.

 • Návrh dodatku pojistné smlouvy mezi SHČMS a HVP
 • Návrh změny přílohy 3Metodického pokynu, který se týká smlouvy mezi obcí a SDH

Ad 6 Stav a náměty na změny odborného vzdělávání v ochraně obyvatelstva

Odborné vzdělávání je realizováno, nové náměty nebyly vzneseny.

Ad 7 Směrnice činnosti s kolektivy mladých hasičů-doplněno na VV 12.4.2019

Ve novelizované Směrnici v bodě 4.1. Cíle, bod d) byl na VV doplněn text "seznamovat mladé hasiče s hlavními zásadami preventivně výchovné činnosti v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva. Reaguje na systém vzdělávání u dospělých členů, kde máme v oblasti ochrany obyvatelstva 3 odbornosti (technik, specialista) a instruktor preventivně výchovné činnosti, který se připravuje v obou oblastech (PO i OO). Vychází z faktu, že u dětí základních a středních škol se vyučuje tématika "Ochrana člověka za mimořádných událostí", která zahrnuje mj. i oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva a znalosti získané ve škole by děti mohly uplatnit ve volnočasových aktivitách.

Do budoucna zvážit, jak tuto problematiku zařadit do „odborek“ nebo získávání odznaků specializací. V současné době jsou do odborky preventista zařazena 3 témata (varování, evakuace a povodně). Vhodná témata by dále mohla být ochrana při bouřce, vichřici, úniku nebezpečné látky, smogu, panikové situace, nálezy podezřelých předmětů, anonymní oznámení o hrozbě bomby apod. Je otázkou, zda znalosti preventisty rozšířit nebo jít cestou nové odborky?

U odznaků specializací lze zvážit novou specializaci (?) zaměřenou na praktické činnosti např. protipovodňová ochrana (stavění hrází, utěsňování dveří, oken...), improvizovaná ochrana při úniku nebezpečných látek, stavba stanu, zásady bezpečnosti při zajištění výkopů a staveb hrozících zřícením, ……).

Možnosti zařazení tématiky ochrana obyvatelstva při různých mimořádných událostech lze uvažovat (ve spolupráci s ÚORP) v POODM.

Ad 8 Stav vydávání didaktických pomůcek a osvětového materiálu pro potřeby instruktorů preventivně výchovné činnosti

Rozšiřuje se rubrika „Rady obyvatelstvu“ na webových stránkách www.dh.cz. Podklady zaslány Jarce Čečrdlové. Tato rubrika je určena zejména těm, kteří působí v oblasti preventivně výchovné činnosti směrem k obyvatelstvu. Budou v ní náměty na letáky, příklady jednoduchých textů využitelných při psaní článků do místního tisku, materiálů do vývěsek SDH nebo obcí, relací do místního rozhlasu, příklady instruktáží a prezentací na besedy či přednášky ve sborech a na veřejnosti (např. pro kluby seniorů).  K dispozici budou i rozsáhlejší odborné články vhodné jako studijní materiál. Všechny materiály po vyvěšení bude možné stáhnout a upravovat pro konkrétní potřeby provádění preventivně výchovné činnosti.

 

Ad 9 Kursy odborností ochrany obyvatelstva v ÚHŠ, stav, požadavky na odbornou pomoc a aktualizaci obsahu

Z ÚOROO bude poskytnuta pomoc při zajišťování kursu SOO v ÚHŠ Bílé Poličany 11.-12.5.

 

Ad 10 Organizace semináře k úloze SHČMS v ochraně obyvatelstva-harmonogram-

Seminář se uskuteční v CHH Přibyslav dne 23. 10 2019. Je zabezpečován ve spolupráci s GŘ. Téma je „Místo a úloha dobrovolných hasičů v ochraně obyvatelstva“. Jeho cílem bude zhodnocení realizace úkolů ochrany obyvatelstva ve SH ČMS po V. sjezdu, úrovně spolupráce se zainteresovanými subjekty v oblasti ochrany obyvatelstva, prodiskutování možností další spolupráce a stanovení směrů dalšího rozvoje SHČMS v této oblasti po VI. sjezdu v roce 2020. Cirkulář bude předán na jednání VV 16.6.2019. V něm jsou uvedeny kontakty a termíny přihlášek. Dále budou osloveny některé organizace jako např. SMO, VŠ, HZS krajů a další.

 

Ad 11 Různé

Návrh dohody mezi KSH a KÚ při zajišťování tzv. Panelů neziskových organizací při krizových štábech krajů byl rozeslán elektronicky, bez připomínek. Aktuálně se může jednat o spolupráci ve dvou krajích, a to Jmk a Jčk. Konkrétní kroky nebyly učiněny. Vedoucí rady apeloval na členy, aby v případě záměru řešit tyto dohody byl projednán uvedený problém s příslušným HZS kraje.

Termín dalšího jednání 22.10.2019 v Přibyslavi (předvečer semináře)

Zpracoval: Bohumír Martínek, vedoucí ÚOROO