ZÁPIS KE STAŽENÍ

Přítomni: 

Vedoucí rady: Ing. Jan Aulický,

Členové rady: Hana Lánská, Jiří Červák, Zdeněk Květoň, Pavel Pagáč, Jaroslav Kosina, Petr Tlach, Milan Dufka, Květuše Bogapovová, Jaroslav Kožnárek, Mojmír Dostál, Josef Jakuba, Milan Strnadel a Ing. Lucie Kalvarová, PhD.

Omluveni: Antonín Teplý, Ing. Jan Majer

Bratr Aulický provedl zahájení dnešního jednání a přivítal přítomné členy rady prevence na prvním setkání rady po volbách. Sdělil nám, že byl VV SH ČMS potvrzen jako vedoucí ÚORP na následující volební období. 

Dále br. Aulický přednesl program dnešního jednání a vznesl dotaz, jestli má někdo něco na doplnění. Nikdo neměl nic na doplnění.

Přednesený navržený program dnešního jednání byl schválen.

Zapisovatelem dnešního jednání byl navržen a schválen br. Mojmír Dostál.

Ověřovatelem dnešního zápisu byl navržen a schválen br. Jan Kožnárek. 

Bod č. 1 –Vedoucí vyzval přítomné členy, aby se každý člen rady představil a něco málo o sobě řekl. Proběhlo představení všech přítomných členů rady a také byla provedena kontrola kontaktů členů. Vedoucí rady dále informoval členy rady, že jako odborný konzultant rady prevence byl schválen Ing. Jan Majer. Dále byli osloveni další odborníci, aby docházeli do naší rady jako odborníci. Jsou to společenství kominíků, kteří budou nominovat svého člena a je osloveno i GŘ HZS ČR, aby opět chodily naše jednání.

Bod č. 2 – br. Aulický informoval přítomné o sjezdu SH ČMS v Brně. V loňském roce se skoro všechna činnost zastavila, muselo se poslouchat vládní nařízení. Dále nás informoval o jednání ústředních orgánů a aktuálním dění v SH ČMS.

Bod č. 3 – br. Aulický poskytl přítomným členům navržený plán činnosti ÚORP na rok 2022, který rada projednala, upřesnila některé termíny jednání a následně plán činnosti schválila.

Bod č. 4 – br. Aulický poskytl přítomným členům „Základní osnovu pro tvorbu koncepce jednotlivých oblastí SH ČMS“. K této osnově se bohatě diskutovalo, členové mají napsat své připomínky vedoucímu nejpozději do 30.11.2021

Bod č. 5 – br. Aulický informoval přítomné o rozeslání propozic soutěže POODM na rok 2022. Také informoval že v loňském roce byla účast soutěžících asi poloviční, proto je potřeba tuto soutěž více propagovat. To je úkol pro členy rady prevence na všech stupních. Vyhodnocení POODM ročníku 2022 se uskuteční 10. června 2022 v Litoměřicích na Hasičských slavnostech.

Bod č. 6 – br. Aulický se dotázal přítomných, jak se provádí příprava uchazečů na získání odbornosti „preventista SDH“ a získání odbornosti „Preventista III. a II. Stupně“, a jak je to s vypracováním učebních textů a zkušebních otázek pro tuto přípravu. Přítomní informovali vedoucího, že zkušební otázky byly vypracovány v roce 2019, ale nikdo je neaktualizoval na stránky SH ČMS, zde jsou stále otázky z roku 2016. Učební texty také byly aktualizovány v roce 2019, ale také nebyly dotaženy do finální verze. 

Ing. Kalvarová sdělila, že je složité vypracovat učební texty, pokud možno nadčasově, když neví, co bude v zákonech schváleno. Vypracované zkušení otázky z roku 2019, byly platné a  je možné je zveřejnit webu www.dh.cz.

Br. Aulický informoval přítomné, že odbornost Preventista SH ČMS III. a II. se získává i na Univerzitě dobrovolného hasiče. Dále se br. Aulický dotázal přítomných, kdo by chtěl přednášet na této univerzitě část o prevenci, kterou přednášel bývalý vedoucí rady prevence br. Majer. Univerzita DH probíhá na třech místech, a to v Bílých Poličanech, Přibyslavi a Jánských Koupelích. Je potřeba sestavit učební osnovu a rozdělit si výuku mezi členy rady.

Členové rady prověří webové stránky www.dh.cz a napíšou své připomínky vedoucímu rady.

Členové rady napíší seznam možných témat pro školení odbornosti „Preventista SH ČMS III. a II.“ a „preventista SDH“.

Členové rady informovali vedoucího, že pro zviditelnění rady prevence je potřeba mít také své propagační materiály, které jsme měli také připraveny. Členové dohledají tyto materiály a zašlou vedoucímu.

Br. Aulický konstatoval, že prevence stagnovala, ale vidí že materiály pro prevenci jsou rozpracovány.

Bod č. 7 – přítomníčlenové rady informovali vedoucího o činnosti prevence v krajích a okresech. Je vidět, že činnost v krajských sdruženích je základní, ale v okresech se pracuje. 

Bod č. 8 – br. Aulický požádal členy rady, kteří jsou ochotni a schopni přispět nějakou přednáškou nebo prezentací pro Univerzitu dobrovolného hasiče o spolupráci. Příští jednání ÚORP se uskuteční na přelomu února a března.

Br. Aulický ukončil dnešní jednání, rozloučil se s přítomnými členy a popřál jim pevné zdraví a hodně úspěchů v novém roce.

Zapsal: br. Mojmír Dostál

Ověřovatel zápisu: br. Jaroslav Kožnárek

Zápis ověřil dne: 3.11.2021 br. Jaroslav Kožnárek