KE STAŽENÍ

Zápis z jednání ÚORP, konané dne 5. dubna 2018 v Praze, Římská 45

Přítomni:  dle prezenční listiny

Omluveni:  dle prezenční listiny

Hosté: z MV GŘ HZS ČR – plk. Mgr. Radek Kislinger a kpt. Mgr. Jana Kemrová

Bratr Majer provedl zahájení dnešního jednání a přivítal přítomné hosty. Dále sdělil přítomným důvody změny termínu plánovaného jednání.

Určení a schválení zapisovatele jednání: Mojmír Dostál

Určení a schválení ověřovatelů zápisu: Jaroslav Vrba a Aleš Janda

Projednání a schválení programu dnešního jednání – navržený program byl schválen

Bod č. 1 stálé body jednání

Kontrola zápisu z října 2017:

 • příprava semináře pro vedoucí odborných rad přeložen na podzim 2018
 • aktualizace zkušebních otázek pro odbornost preventista III. a II. st. úkol stále trvá

Bod č. 2 - návrhy na změny a doplňky propozic soutěže POODM pro další ročníky

 • kromě kategorie digitální technologie, mají všechny ostatní kategorie vždy volná témata pro jejich soutěžní práce. Pro kategorie DT1 a DT2 se vždy určí téma daných prací. Témata se budou moci opakovat asi v pětiletých cyklech. Na příští květnové jednání si máme připravit návrh témat pro kategorii DT1 a DT2 pro příští rok.

Bod č. 3 - změna názvu kategorie K1 a K2 v soutěži POODM

 • změna názvu daných kategorií se provádí z důvodu školského zákona č. 561/2004 Sb., pro školy a školská zařízení dle § č. 16, aby toto značení bylo v souladu s daným zákonem. Kategorie K1 a K2 bude mít určení - pro děti a mládež praktických a speciálních škol.

Bod č. 4 - vypracování nových otázek pro testovací program pro zkoušky odbornosti SH ČMS preventista III. a II. stupně, stav zpracování

 • v minulém zápise bylo zapsáno, že paní Ing. Kalvarová do konce roku 2018 dopracuje a zaktualizuje testové otázky pro získání odbornosti. Ing. Kalvarová na daných otázkách pracuje dle možnosti. V současné době má dané otázky, které se musí upravit, vytříděné. Paní Ing. Kalvarová slíbila, že v květnu nám přednese potřebné změny a vše se pokusí stihnout do září letošního roku. Aby, na podzim, mohly probíhat zkoušky preventista už podle nových otázek.

Bod č. 5 – součinnost s HZS ČR při provádění PVČ, metody a provádění PVČ, aktuální témata v současném období, materiály a zdroje témat – prezentace příslušníků MV GŘ HZS ČR – plk. Mgr. Radek Kislinger a kpt. Mgr. Jana Kemrová

 • bratr Majer nám přečetl důvody pro návrh nového zákona o PO
 • hosté z MV GŘ HZS ČR nám přednesli prezentaci o přípravě nového zákona o PO a dané prevenci v něm. Dále pro nás měli připravené další prezentace. Například: rozbory požárů, důvody vzniku požárů, věkové kategorie usmrcených při požárech, sociální postavení při požárech a jiné. Domácnosti jsou nejpalčivější problém při požárech. Nutno více působit na děti, aby získané znalosti mohli aplikovat doma. Máme se pokusit více propagovat stránky ministerstva vnitra mvcr.cz/ a stránky HZS ČR www.hzscr.cz/, kde se mohou lidé více dozvědět k dané prevenci proti požárům. Byly nám předány dané prezentace a bratr Majer je přepošle všem členů rady prevence.

Bod č. 6 – reedice publikace „Hasič a komíny“, vydání přepracované publikace po zrušení NV 91/2008 Sb. a nabytí účinnosti novely vyhl. 246/2001 Sb. o požární prevenci

 • dané publikace je vytištěno asi 1000 kusů výtisků. Krajská sdružení dostanou potřebný počet publikací zdarma, aby je mohly po jednom kuse předat i na okresní sdružení.

Bod č. 7 – potřeba vydání nových učebních textů pro přípravu členů SH ČMS k získání odbornosti Preventista III. a II. stupně.

 • daný bod jsme projednali diskusí a shodli jsme se na tom, že v současné době nemá cenu vytvářet dané učební texty. Nové učební texty se vytvoří až po platnosti nového zákona o PO.

Bod č. 8 – různé

 • bratr Janda nás informoval o tom, že při likvidaci jednoho archivu našel různé hasičské publikace od roku 1899 až do roku 1947. Dané příručky naskenoval a slíbil, že nám je pošle.
 • pan Morávek nás informoval o programu při oslavách 150. výročí založení cechu kominíků ČR.
 • příští jednání rady se uskuteční 24. 5. 2018, kde hlavním úkolem bude vyhodnocení republikového kola soutěže POODM 2018.

Zapsal: Mojmír Dostál

Ověřovatelé zápisu: br. Vrba a br. Janda

Zápis ověřil dne: podpis ověřovatele:  Jaroslav Vrba

Zápis ověřil dne: podpis ověřovatele:   Aleš Janda