KE STAŽENÍ

Zápis z jednání ÚORP, konané dne 25. října 2018 v Praze, Římská 45

Přítomni: 

Vedoucí rady:  Ing. Jan Majer,

Za ústředí SH ČMS:  Ing. Jan Aulický

Členové rady:  dle prezenční listiny

Omluveni:  dle prezenční listiny

Hosté:  z MV GŘ HZS ČR: plk. Mgr. Radek Kislinger, kpt. Mgr. Jana Kemrová

Bratr Majer provedl zahájení dnešního jednání a přivítal přítomné členy rady prevence, ředitele kanceláře br. Aulického a hosty z MV GŘ HZS ČR. Dále informoval přítomné o programu dnešního jednání.

Určení a schválení zapisovatele jednání: Mojmír Dostál

Určení a schválení ověřovatelů zápisu: Milan Strnadel a Jaroslav Kožnárek

Projednání a schválení programu dnešního jednání – navržený program dnešního jednání byl schválen

Bod č. 1 stálé body jednání

Kontrola úkolů z minulých jednání:

 • příprava semináře pro vedoucí odborných rad, termín byl zatím odložen na neurčito
 • aktualizace zkušebních otázek pro odbornost preventista III. a II. st. bude řešen v bodě č. 2

Informace od vedoucího ÚORP:

 • byly vydány propozice pro soutěž POODM 2019 se zaměření pro digitální technologie „V domě hoří! A co teď?“
 • pokusit se zapřemýšlet nad možnou obměnou soutěže POODM pro ročník 2020
 • Majer přítomné informoval, že v příštích volbách už nechce kandidovat na vedoucího ÚORP, máme přemýšlet nad novým vedoucím

Bod č. 2 – vypracování nových otázek pro testovací program ke zkouškám odbornosti „Preventista III. a II.“, stav, návrhy na změny a doplnění, odsouhlasení nového znění

 • Kalvarová má nové otázky pro zkoušky odbornost „Preventista III. a II.“ zpracovány, v návrhu má 4 odpovědi, pro program jsou potřeba jen 3 odpovědi, z každé otázky jednu odpověď umaže. Pro generující program musí být vždy 1. odpověď správná. Pro generující program bude dodáno 60 otázek pro odbornost „Preventista III.“ a 60 otázek pro odbornost „Preventista II.“
 • Kalvarová vznesla dotaz k učebním textům pro odbornost preventista, bez učebních textů nebudou vědět, co daná otázka znamená, hlavně skrze stavařinu.
 • nové otázky se zatím vydávat nebudou, rozhodne na příštím jednání

Bod č. 3 – součinnost s MV GŘ HZS ČR

 • přítomní členové z MV GŘ HZS ČR nás informovali o tom, že by nám chtěli pomáhat, například pomoc s metodickým vedením preventistů. Chtějí nás informovat o nových zákonech, předpisech a jak provádět praxi v prevenci. HZS má texty, které se dají použít pro nás. Chtějí s námi konzultovat „slovník požárního slangu“, také mají různé projekty, například pro požáry domácností „neřešíš – uhoříš“. Hosté z HZS se nám pokusí dodat nějaká videa pro prevenci. Přinesli nám brožuru „Poznej budovy kolem sebe – aneb jak se budovy chrání před požáry“. Chtějí, aby preventisté tyto znalosti šířili mezi obyvateli.
 • od přítomných zástupců z MV GŘ HZS ČR jsme dostali dotazník, který jsme pro ně anonymně vyplnili

Bod č. 4 – potřeba vydání nových učebních textů pro přípravu členů SH ČMS k získání odbornosti „Preventista III. a II.“

 • po diskusi i v bodě č. 2 jsme došli k závěru, že by se učební texty pro danou odbornost měli zpracovat, aby dotyční členové věděli, o čem se vlastně učí.
 • Kalvarová se nabídla, že se učební texty pokusí vypracovat a zástupci z MV GŘ HZS ČR ji přislíbili dodat nějaké podklady.

Bod č. 5 – různé

 • byli jsme informováni o statistikách MV GŘ HZS ČR za 1. ½ pololetí letošního roku
 • dle hostů z MV GŘ HZS ČR, by se do propagace k občanům měly zapojit rady represe a ochrany obyvatelstva
 • SH ČMS by mělo informovat preventisty sdružení, že MV GŘ HZS ČR zasílá aktuální materiály o prevenci na obecní úřady, kde si je mohou vyptat

Bod č. 6 – aktuality

 • vedoucí rady prevence rozešle jemu dodané dokumenty z MV GŘ HZS ČR všem členům rady prevence
 • Majer zpracuje návrh požadavků na znalost odbornosti „Preventista SH ČMS III. a II.“, které rozešle všem členům odborné rady ke konzultaci

Zapsal: Mojmír Dostál

Ověřovatelé zápisu byly schváleni: Milan Strnadel a Jaroslav Kožnárek

Zápis ověřil dne: 31. 10. 2018 :  __v.r. Milan Strnadel____________

Zápis ověřil dne: 31. 10. 2018 : __v.r. Jaroslav Kožnárek__________