ZÁPIS KE STAŽENÍ

Přítomni:   Bc. Josef Orgoník, Dana Vilímková, Eva Vovsíková, Alois Pazdera, Matěj Prošek, JUDr. Vladimír Maxa, Eva Steinerová, Jiří Sazima, Vlastimil Nevařil, Mgr. Jan Dumbrovský, Tereza Švejdová, Nikola Fenclová

Omluveni: Ing. Zdeněk Nytra, Josef Černý, Petr Razima, JUDr. Michal Hašek, Ing. Bc. Helena Kotrcová, Ing. Jiřina Brychcí

Zapsala:   Tereza Švejdová

Program jednání:

  1. Zahájení, úvod
  2. Kontrola plnění usnesení z minulých jednání
  3. Informace z jednání Výkonného výboru a Vedení SH ČMS
  4. Informace o jednání pracovních skupin ÚORVO
  5. Projednání aktuálních dokumentů
  6. Výroční zpráva SH ČMS, hlášení o činnosti OSH
  7. Různé a informace členů ÚORVO

K bodu 1) Zasedání ÚORVO zahájil a řídil vedoucí rady Josef Orgoník. Vedoucí rady přivítal všechny přítomné a omluvil nepřítomnost řádně omluvených členů rady. Na závěr přečetl program jednání ÚORVO.

K bodu 2) Vedoucí rady krátce shrnul zápis z minulého jednání rady. Na minulém jednání vyplynulo usnesení pro následující dlouhodobé období – hromadné vkládání usnesení – úkol trvá.

K bodu 3) J. Orgoník předal informaci z jednání VV SH ČMS a náměstkyně starostky SH ČMS Dana Vilímková z Vedení SH ČMS. Společně stručně okomentovali zápisy z posledních jednání VV SH ČMS a Vedení SH ČMS. Ohledně vnitrooganizačního úseku se na jednání VV SH ČMS projednal a schválil Jednací řád pro hlasování orgánů SH ČMS per rollam (písemný materiál byl členům zaslán před jednáním elektronicky) z důvodu aktualizace platnosti řádu. Jednací řád se schválil na dobu neurčitou. Dále se na jednání VV SH ČMS projednávala situace na OSH Trutnov. J. Orgoník členům podrobně přiblížil situaci na OSH Trutnov (zápis VV SH ČMS je uveřejněn na dh.cz). Po jednání VV SH ČMS se na OSH Trutnov zaslalo doporučení Výkonného výboru SH ČMS, jak mají postupovat.

E. Steinerová (Královéhradecký kraj) se vyjádřila k situaci na OSH Trutnov. Situace je opravdu nepříjemná a stále probíhají diskuse, jak na úrovni OSH, tak KSH.

Následně proběhla diskuse ohledně hospodaření na všech OSH.

Náměstkyně starostky SH ČMS D. Vilímková informovala o řádném odchodu nynějšího ředitele CHH, který bude odcházet do důchodu ke konci roku 2022. Bylo vyhlášeno výběrové řízení na ředitele CHH. Na webových stránkách je zveřejněna nabídka výběrového řízení. Ředitel CHH p. Pátek je nápomocen s nástupem nového ředitele. Dále informovala o ukončení pracovního poměru ředitele Kanceláře SH ČMS Ing. Jana Aulického ke konci měsíce února.

Na závěr bodu vedoucí rady připomněl, že zápisy z VV SH ČMS a Vedení jsou k dispozici na www.dh.cz.

 K bodu 4) Vedoucí rady informoval o činnosti z jednáních pracovních skupin ÚORVO. Pracovní skupina pro návrh nových stanov SH ČMS se již sešla, a to ve složení J. Orgoník, H. Kotrcová, A. Pazdera, J. Černý, T. Švejdová a odborný externí konzultant Mgr. Markéta Samková. Zatím se skupina shodla na základních bodech a byly rozděleny úkoly mezi jednotlivé členy, další jednání je naplánováno na měsíc duben.

Následně se rozvinula rozsáhlá diskuse týkající se jednotlivých částí, které by byly rozvinuty v návrhu nových stanov SH ČMS.

Druhá pracovní skupina zabývající se programem Centrální evidence SDH ve složení J. Orgoník, V. Nevařil, M. Prošek a N. Fenclová se také již sešla. Skupina se shodla, že evidenční program je zastaralý a je potřeba celý systém aktualizovat, především se na jednání řešilo financování nového programu.

Následně proběhla rozsáhlá diskuse ohledně nynějšího programu evidence a o momentálních problémech, které evidence přináší sborům i okresům.

K bodu 5)

J. Orgoník zahájil bod k projednání aktuálních dokumentů. Členové rady dostaly dokumenty v elektronické podobě před jednáním k prostudování.

Návrh úpravy Metodického pokynu SH ČMS k používání symbolů SH ČMS a předmětů s ochrannou známkou

J. Orgoník – okomentoval předložený návrh. Rada souhlasí s návrhem s drobnými připomínkami a pověřuje J. Orgoníka k dokončení a předložení VV SH ČMS.

Statut CHH a ÚHŠ

Především se navrhuje doplnění pracovněprávního vztahu vedoucího zaměstnance (ředitele CHH a ÚHŠ) a sjednocení statutů ÚHŠ v jeden dokument.

Následně proběhla krátká diskuse ohledně drobných administrativních změn.

Stejnokrojový předpis SH ČMS (dále jen SP)

Rada projednala podnět, stanovit konkrétní příležitosti, při kterých se nosí slavnostní šňůry. SP upravuje jejich nošení velice obecně, tedy že se nosí při slavnostních příležitostech a pietních aktech.

Rada se shodla, že není žádoucí vydávat nový předpis, který bude tuto problematiku upravovat, doporučuje v případě nošení slavnostních šňůr využít současného znění SP v těchto bodech:

  • Hlava V., čl. 4, který upravuje nošení vyznamenání in natura – při nošení slavnostních šňůr postupovat obdobně
  • Hlava III., čl. 1, písm. c): Druh a úpravu stejnokroje určuje pořádající orgán.
  • Hlava VII., čl. 2, písm. b) a c): Orgány všech stupňů SH ČMS jsou povinny stanovit při organizování jednotlivých akcí druh a způsob použití stejnokroje a dohlížet na dodržování všech ustanovení tohoto předpisu.

Případné doplnění do stejnokrojového předpisu budě realizováno při komplexní revizi Stejnokrojového předpisu.

Veřejné vystupování hasičů při pietních akcích

Rada projednala požadavek VV SH ČMS na vydání dokumentu upravující organizaci pohřbů. Rada provede aktualizaci dokumentu Veřejné vystupování hasičů, který obsahuje mj. i provádění čestné stráže a doprovodu při pietních aktech. Dokument bude aktualizován tak, aby byl v souladu se Cvičebním řádem JPO. Přípravou byl pověřen V. Nevařil.

J. Orgoník informoval o stavu přípravy Souboru předpisů, podklady z ostatních odborných rad byly předány a po dokončení bude zaslán členům rady.

K bodu 6)

Vedoucí rady přítomným rozdal Zprávu o činnosti ústřední odborné rady vnitroorganizační za rok 2021. Zpráva byla zaslána tiskové mluvčí SH ČMS k zapracování do celkové výroční zprávy SH ČMS za rok 2021. Členy vybídl k připomínkám. Uvedl, že Výroční zpráva za rok 2021 bude předložena ke schválení na SS OSH a teprve následně vytištěna.

Hlášení o činnosti – měla být zaslána do 28.2. z OSH na Kancelář SH ČMS. Do dnešního dne neodevzdalo hlášení o činnosti 14 OSH.

Jakmile bude Výroční zpráva kompletní, bude zaslána i členům ÚORVO.

J. Orgoník osloví vedoucí ústředních odborných rad a zaměstnance Kanceláře SH ČMS s žádostí o aktualizaci údajů, které je nutné sledovat v hlášení o činnosti a zveřejňovat ve Výroční zprávě SH ČMS.

K bodu 7)

Člen ÚORVO za Jihomoravský kraj zaslal písemně průběžné činnosti, kterými se momentálně v rámci kraje kraj zabývají.

Dále J. Orgoník informoval o dotazu z OSH Opava ohledně odvolání člena rady a stručně informoval o plánovaném školení hospodářů, které proběhne 1.4.2022.

Na web bylo zveřejněna informace ohledně pomoci pro Ukrajinu. www.nasiukrajinci.cz

Náměstkyně starostky SH ČMS informovala členy o diskusi na Vedení SH ČMS a VV SH ČMS týkající se likvidace sborů, možnosti rušení sborů.

Vedoucí rady vysvětlil přítomným postup stanovení likvidátora při rušení sborů v souladu se stanovami SH ČMS.

Ohledně určení likvidátora se rozvinula diskuse.

Vedoucí rady přítomným členům představil prezentaci týkající se návrhu a zdůvodnění navýšení členských příspěvků.

D. Vilímková stručně okomentovala prezentaci a vybídla členy k diskusi. Diskuse byla velmi rozsáhlá a spíše se týkala argumentů, proč SH ČMS navrhuje zvýšení příspěvků. Vnitroorganizační rada souhlasí se záměrem navýšením členských příspěvků ve výši 50 Kč za člena SH ČMS, s platností od 1. 1. 2024.

 

V závěru Josef Orgoník poděkoval a rozloučil se se všemi přítomnými a uvedl, že se rada sejde na příštím jednání 12.4.2022 v Praze.