ZÁPIS KE STAŽENÍ

Přítomni:   Bc. Josef Orgoník, Dana Vilímková, Eva Vovsíková, Alois Pazdera, Vlastimil Nevařil, Josef Černý, JUDr. Vladimír Maxa, Eva Steinerová, Jiří Sazima, Petr Razima, Mgr. Jan Dumbrovský, Matěj Prošek, Ing. Jiřina Brychcí, Tereza Švejdová

Omluveni: Ing. Zdeněk Nytra, JUDr. Michal Hašek, Ing. Bc. Helena Kotrcová, Nikola Fenclová

 

Zapsala:   Tereza Švejdová

 

Program jednání:

  1. Zahájení, úvod
  2. Kontrola plnění usnesení z minulých jednání
  3. Informace z jednání Výkonného výboru a Vedení SH ČMS
  4. Informace z jednání pracovních skupin ÚORVO
  5. Projednání aktuálních dokumentů
  6. Různé a informace členů ÚORVO

 

K bodu 1) Zasedání ÚORVO zahájil a řídil vedoucí rady Josef Orgoník. Vedoucí rady přivítal všechny přítomné a omluvil nepřítomnost řádně omluvených členů rady. Na závěr přečetl program jednání ÚORVO.

 

K bodu 2) Vedoucí rady krátce shrnul zápis z minulého jednání rady.

Datové schrány – byly zpracovány dvě prezentace pro SDH, které jsou zveřejněny a rozeslány na OSH, ekonomický úsek zpracoval informace k podávání daňového přiznání (povinnost odeslat elektronicky v předepsaném formátu)

Likvidace SDH – na základě podnětu byl upraven manuál pro likvidaci pobočného spolku, není nutné zveřejnění informace o likvidaci v Obchodním věstníku, ale postačuje toto oznámit formou zápisu ve spolkovém rejstříku. Dále vedoucí rady představil přítomným přehled zrušených SDH (bez registrace, s likvidací, v řešení – v likvidaci).

Hlášení o činnosti + zabezpečení VH – materiály byly schváleny VV SH ČMS v září 2022.

 

K bodu 3) J. Orgoník na úvod informoval přítomné o činnosti Výkonného výboru SH ČMS. Výkonný výbor SH ČMS se opětovně zabýval problémem v návrzích na tituly ZH. Charakteristika je buď krátká nebo obsahuje minimum hasičského životopisu. OSH by měli tyto návrhy vracet k dopracování. Dále se mimo jiné VV SH ČMS zabýval hotelem Přibyslav. Provoz hotelu bude snad zachovaný, probíhají jednání se zájemci o provoz hotelu.

 

K bodu 4) Vedoucí rady informoval o činnosti z jednáních pracovních skupin ÚORVO.

Evidence – pracovní skupina se protazím nesešla a vyčkává se na představení projektu ČRDM – financování na digitalizaci ve spolcích. Pokud projekt schválí a následně přiblíží cenu, která bude určena SH ČMS může se pracovní skupina podrobněji zabývat programem evidence jako takovým a následně co bychom v evidenci chtěli mít.

Stanovy – pracovní skupina – rozšíření o člena – JUDr. Zbyněk Kajer, právní poradce v oblasti občanského zákoníku (spolkové právo). Porady se konají každý měsíc celý víkend. Na podzimním SS OSH byla přednesena žádost na starosty OSH o připomínky ve smyslu – co jste ve stanovách dosud nenašli a chtěli byste to tam, co vám přijde naprosto nadbytečné. Na jarním SS OSH bude představena první pracovní verze k připomínkování. Harmonogram – na jaře 2025 by dle plánu měli být stanovy SH ČMS schváleny, aby VH mohly na přelomu roku 2025/2026 volit dle nových stanov. Zásadní změny – vypuštěn jeden orgán, změna ve statuárním orgánu.

 

K bodu 5) Stejnokrojový předpis SH ČMS – D. Vilímková přítomné seznámila s aktuálními problémy ohledně změn ve Stejnokrojovém předpisu. Na posledním VV SH ČMS jeho členům pí Vilímková představila materiál a hotové výrobky do nového předpisu: sukně, kalhoty, kraťasy. VV SH ČMS schválil sukně s všitými kraťasy či bez, kraťasy, kalhoty a odepínací kalhoty. Dále se řeší vhodné boty k sukni.

ÚORVO se velmi rozsáhle zabývala všemi připomínkami, které přišly ke Stejnokrojovému předpisu SH ČMS a každou připomínku, pokud není již obsažena v aktuálním dokumentu zvážila. Některé připomínky byli zamítnuty a některé naopak byly zaznamenány a budou zapracovány. Členové rady i nadále pověřili náměstkyni starostky SH ČMS Danu Vilímkovou ke spolupráci se společností, která ušila návrhy oděvů pro SH ČMS. Stejnokrojový předpis je tedy stále v rozpracování.

ÚORVO schválila – podrobnější obrazovou přílohu včetně uvedení u konkrétního oděvu při jaké příležitosti se tento oděv nosí. Podrobnější informace o dámských šatek včetně šátku (který oděv nahrazují, na jaké příležitosti jsou vhodné, zda je doporučená pokrývka hlavy apod.) Vše co se týká MH bude dáno vše dohromady a vloženo do předpisu na začátku či na konci.

 

Statut čestných titulů a vyznamenání – členům byl rozdán připomínkovaný materiál od členů ÚORVO včetně aktuální přílohy č. 2 – Návrh na Záslužný Řád českého hasičstva.

ÚORVO se v diskusi rozsáhle zabývala připomínkami a jednotlivými články včetně technickými úpravami.

ÚORVO schválila – u vyznamenání Za zásluhy o výchovu je podmínkou udělení medaile Za zásluhy. (Pro:8, proti: 5, zdržel: 0),

  • Medaile Za záchranu života – přidat text: součástí návrhu musí být doložení o záchraně života (RZ, lékař…)
  • Čestný funkcionář – změna – uděluje VH nikoli výbor. Toto označení by měl udělit orgán, která tuto funkci volí.
  • Čestný člen – přidat VV SDH, OSH, KSH. Do poznámky v evidenci SDH uvést čestného člena.
  • Čestné prapory a stuhy – upravena cena

K bodu 6) různé

E. Vovsíková informovala přítomné o školení funkcionářů ve Středočeském kraji

E. Steinerová se dotázala na udělování ZH manželskému páru z jednoho SDH.

Vedoucí rady přítomným přečetl email od Miloše Šidlíka – předsedy sídelního výboru Lidé pro lid. Jedná se o návrh hodností pro složky HZS a SH ČMS. Pan Šidlík zaslal důvodové zprávy pro sjednocení hodností a návrh hodností.

Členové ÚORVO nad tímto materiálem krátce diskutovali a dospěli k závěru, že nemají zájem provádět změnu funkčního označení.  

Na závěr vedoucí rady nechal mezi členy kolovat tabulku s přehledem o likvidaci SDH k aktuálnímu datu. Tabulku zpracovala Bc. Nikola Fenclová pro potřeby VV SH ČMS.

 

 

V závěru Josef Orgoník poděkoval a rozloučil se se všemi přítomnými a uvedl, že se rada sejde na příštím jednání 31.01.2023 od 10:00 v Praze.