ZÁPIS KE STAŽENÍ

Přítomni:   Bc. Josef Orgoník, Dana Vilímková, Eva Steinerová, Alois Pazdera, Vlastimil Nevařil, JUDr. Vladimír Maxa, Jiří Sazima, Petr Razima, JUDr. Michal Hašek, Mgr. Jan Dumbrovský, Matěj Prošek, Ing. Jiřina Brychcí, Tereza Švejdová, Nikola Fenclová

Omluveni: Ing. Zdeněk Nytra, Josef Černý, Eva Vovsíková, Ing. Bc. Helena Kotrcová

Zapsala: Tereza Švejdová

 

Program jednání:

 1. Zahájení, úvod
 2. Kontrola plnění usnesení z minulých jednání
 3. Informace z jednání Výkonného výboru a Vedení SH ČMS
 4. Informace z jednání pracovních skupin ÚORVO
 5. Projednání aktuálních dokumentů – Statut čestných vyznamenání a titulů
 6. Různé a informace členů ÚORVO

 

K bodu 1) Zasedání ÚORVO zahájil a řídil vedoucí rady Josef Orgoník. Vedoucí rady přivítal všechny přítomné a omluvil nepřítomnost řádně omluvených členů rady. Na závěr přečetl program jednání ÚORVO.

 

K bodu 2)

Vedoucí rady krátce shrnul zápis z minulého jednání rady. Z minulého jednání nevyplývá pro členy ÚORVO žádný aktuální úkol vyjma úprav dokumentů Statut čestných vyznamenání a titulů, Stejnokrojový předpis a úprava nových Stanov SH ČMS.

 

K bodu 3)

J. Orgoník na úvod informoval přítomné o činnosti Výkonného výboru SH ČMS.

 • stručně informoval o nabídce ČEPRO – veškeré informace jsou zveřejněny na dh.cz.
 • dotaz na Vedení SH ČMS z OSH Jindřichova Hradce – pojem „skutečný majitel“ – bude jim odpovězeno výkladem JUDr. Čížkové.
 • žádost VV SH ČMS o písemné stanovisko k řešení volebního období – J. Orgoník zpracoval návrh pro Vedení, které po projednání předložilo materiál VV SH ČMS.
  VV SH ČMS se většinově kloní k variantě konání Sjezdu SH ČMS v roce 2026, volby na nižších stupních by se tomu přizpůsobili. K tomuto je vyžádáno stanovisko Městského soudu v Praze, ohledně zápisů statutárních orgánů ve veřejném rejstříku. Celá problematika bude dále projednávána.
 • zveřejňování účetních závěrek ve sbírce listin – všechny pobočné spolky mají povinnost mít ve sbírce listin zveřejněny účetní závěrky (dle zákona o účetnictví). Provedenou kontrolou bylo zjištěno, že ani všechny OSH a KSH tuto povinnost neplní. VV SH ČMS je vyzval k nápravě. Následně se rozvinula krátká diskuse ohledně zveřejňování účetních závěrek přes datovou schránku – účetní závěrku může každý pobočný spolek odeslat sám, info zasláno mailem na všechna OSH.
 • Vilímková stručně informovala o posledním jednání Vedení SH ČMS, které se konalo 2.3. v Praze.

 

K bodu 4)

Vedoucí rady informoval o činnosti z jednáních pracovních skupin ÚORVO.

Stanovy – pracovní skupina – proběhlo další pracovní setkání, kde se upravovali poslední drobnosti a momentálně je návrh nových stanov připraven v pracovní verzi k prostudování pro členy ÚORVO, VV SH ČMS a následně bude zaslán starostům OSH. Je vytvořen obsah stanov, některé změny jsou zásadní, některé upravené v rámci OZ, stanovy jsou zestručněné. V plánu také je současně s novými stanovami schválit nový Organizační řád, Jednací a Volební řád.

 

Evidence – J. Orgoník informoval o krátké schůzce pracovní skupiny. Řešeny byly varianty úprav evidenčního programu – oslovení aktuálního správce M. Studníka nebo jiné programátorské společnosti. Oslovení nové společnosti by vyžadovalo zpracování podrobné zadávací dokumentace, na jejímž základě by bylo možné obdržet relevantní nabídky.

 

K bodu 5)

Členové se opět podrobně věnovali úpravám v dokumentu Statut čestných titulů a vyznamenání. Od minulého jednání byly Terezou Švejdovou zapracovány připomínky a schválené změny, na kterých se členové ÚORVO shodli na minulém jednání. Materiál byl členům zaslán elektronicky před jednáním k dalšímu prostudování. Během jednání ÚORVO vyplynuly další připomínky, které byly buď zapracovány do dokumentu nebo rovnou členy zamítnuty.

 

K bodu 6) různé

J. Orgoník seznámil přítomné s otevřeným dopisem pro Vedení SH ČMS z OSH Semily týkající se navýšení členských příspěvků, které bylo schváleno na SS OSH dne 09.04.2022.

J. Brychcí přednesla doplňující informace. Následně se rozvinula krátká diskuse.

Rada se shodla, že projednání proběhlo v souladu se Stanovami a bylo schváleno většinou starostů OSH.

J. Orgoník krátce informoval o stavu přípravy statutů ÚHŠ a CHH.

J. Brychcí doporučuje zamyšlení výroby stuhy ke 160. výročí.

J. Orgoník doplnil informaci o záměru, uspořádat setkání praporů, které by mělo proběhnout v KSH Vysočina (Telč).

 

 

J. Orgoník poděkoval a rozloučil se se všemi přítomnými a uvedl, že se rada sejde na příštím jednání 30.5.2023 od 10:00 v Praze.