KE STAŽENÍ

Zápis  z  jednání  ÚORVO  konaného ve  dnech  15. 05. – 16. 05. 2019 v hasičské zbrojnici Sboru dobrovolných hasičů Zbiroh

Přítomni:          dle prezenční listiny

Zapsala:           Tereza Švejdová

 

Program jednání:

  1. Zahájení, schválení programu
  2. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání
  3. Harmonogram přípravy VI. Sjezdu SH ČMS
  4. Dopracování materiálu „Příručka funkcionáře“
  5. Informace o činnosti KSH Plzeň
  6. Poznatky ze školení funkcionářů SH ČMS
  7. Stav přeregistrace pobočných spolků SH ČMS – informace o stavu
  8. Různé, informace a organizační záležitosti
  9. Rekapitulace přijatých závěrů, ukončení jednání

 Usenesení č. 15/19  - ÚORVO ukládá panu Studníkovi vygenerovat k 31. 12. 2019 stav výměny členských průkazů u všech OSH a  KSH. Přehled předložit Kanceláři SH ČMS.

– Trvá do 31.12.2019

K bodu 1 a 2) Zasedání ÚORVO zahájil a řídil vedoucí rady pan Lubomír Janeba. Přivítal  všechny přítomné členy, omluvil nepřítomnost řádně omluvených členů rady. Následně přítomným připomenul  program dnešního jednání, který byl schválen bez připomínek. Současně provedl kontrolu plnění usnesení z posledního zasedání rady s konstatováním, že uložené úkoly byly splněny.

Poděkoval p. Černému, starostovi KSH Plzeň za připravu a organizaci jednání ÚORVO.

Po diskuzi byl přijat tento závěr:  16/19   ÚORVO  bere na vědomí program zasedání a kontrolu plnění usnesení s konstatováním – úkoly splněny.

 

K bodu 3) Harmonogram přípravy VI. sjezdu SH ČMS byl projednán na SS OSH 13.4.2019 v Přibyslavi. Vedoucí ÚORVO přednesl písemnou formu harmonogramu VI. sjezdu SH ČMS. Ing. Aulický seznámil SS OSH s organizačními záležitostmi týkající se kompletního zabezpeční. V diskusi SS OSH vystoupila starostka OSH Prachatice s připomínkou ke Stanovám SH ČMS (viz. zápis z SS OSH – 13.4.2019 – www.dh.cz). Navrhla, aby do programu VI. sjezdu byl přidán  bod změna stanov SH ČMS. V návrhové komisi vyplynula diskuse týkající se připomínky paní starostky. SS OSH schválilo doplnění Harmonogramu VI. sjezdu o bod „změna Stanov SH ČMS“. Diskuse ke změně Stanov bude probíhat od podzimního jednání SS OSH do jarního SS OSH. Do dnešního dne však starostka OSH Prachatice nezaslala žádnou písemnou připomínku nebo námět na tyto změny.

p Janeba seznámil účastníky jednání s vlastními náměty, týkající se případných změn ve Stanovách. Na závěr uvedl, že kompletní nové Stanovy SH ČMS je dlouhodobá záležitost a do VI. sjezdu by se jejich příprava nestihla. Jde tedy spíše o řešení stávajícíh problémů se kterými se při aplikaci stanov do života spolku setkáváme. V této souvislosti požádal všechny členy rady o sdělení jejich vlastních připomínek ke stávajícím stanovám SH ČMS. Své připomínky zašlou členové ÚORVO do 30. června elektronicky vedoucímu ÚORVO.

Po diskuzi byl přijat tento závěr: 17/19   ÚORVO  bere  informaci na vědomí včetně doplňujících informací.

 

K bodu 4) K bodu Dopracování materiálu „Příručka funkcionáře“ byl předložen konečný písemný materiál včetně příloh (1. – 5.). Připomínky byly zapracovány. Po jazykové korektuře bude materiál připraven ke zveřejnění na www.dh.cz.

J. Dumbrovský upozornil na další případné změny v tomto dokumentu po VI. sjezdu, pakliže sjezd projedná a schválí změny stanov SH ČMS.

Po diskuzi byl přijat tento závěr:  

18/19   1) ÚORVO schvaluje kompletní písemný materiál Příručka funkcionáře sboru včetně aktuálních připomínek.

            2)  ÚORVO ukládá Kanceláři SH ČMS zavěsit na www.dh.cz.

            3) Vedoucí ÚORVO poděkoval všem členům ÚORVO za spolupráci včetně zaslaných  připomínek k tomuto materiálu.

  

K bodu 5) Informace o činnosti KSH Plzeň přednesl p. Černý. V úvodu seznámil členy ÚORVO s plánovanými akcemi, které čeká Plzeňský kraj v roce 2019 a 2020. V KSH Plzeňského kraje proběhly určité personální změny. Přítomné informoval o finanční situaci, kterou způsobila bývala pracovnice KSH Plzeňského kraje a o plnění splátkového kalendáře uloženého soudem. Dále stručně informoval o činnosti všech odborných rad kraje a OSH Plzeň – jih. KSH dále zabezpečuje své akce dle schváleného plánu práce. Po schválení finančních prostředků na mzdy OSH a KSH byla přijata nová pracovnice KSH. Následně informoval o aktuálních finančních záležitostech KSH Plzeňského kraje. Na závěr pozval přítomné na Celorepublikový reprezentační ples SH ČMS v roce 2021 proběhne v Plzni dne 13.3.2021.

Po diskuzi byl přijat tento závěr: 

19/19  1) ÚORVO děkuje p. Josefu Černému za zabezpečení výjezdního zasedání.

2) ÚORVO bere na vědomí informace o činnosti KSH Plzeň.

 

 K bodu 6) Poznatky ze školení funkcionářů SH ČMS zahájil vedoucí ÚORVO. Konstatoval, že školení mělo úspěch včetně navržených témat ke školení. Pochválil školící a poděkoval školitelům, kteří byli všichni dobře připraveni.

J. Černý navrhl na příští školení funkcionářů v roce 2020 pozvat nově zvolené starosty OSH a přidat přednášku o změnách Stanov SH ČMS, vzhledem k úprávám, které případně nastanou po VI. sjezdu SH ČMS.

L. Janeba navrhl oddělit školení funkcionářů pro nově zvolené starosty OSH a starosty OSH, kteří byli opětovně zvoleni do funkce. Pro připravované školení v roce 2020 je ÚORVO narhován termín do SD OSH.

Následně proběhla diskuse týkající se drobných změn ve Statutu vyznamenání a titulů SH ČMS.

Po diskusi byl přijat tento závěr: 20/19 ÚORVO bere na vědomí informaci o školení. (Velmi dobrá účast a úroveň přednášejících)

 

 K bodu 7) O stavu přeregistrace pobočných spolků SH ČMS informovala paní Švejdová včetně aktuálního stavu zapsaných Okresních revizních rad. Členům ÚORVO byl rozdán písemný materiál k tomuto bodu. Na závěr informovala o aktuálním stavu zápisu účelu činnosti dle platných Stanov SH ČMS do Veřejného rejstříku všem pobočným spolkům SH ČMS.

Po diskuzi byl přijat tento závěr:  21/19  ÚORVO ukládá pověřuje vedoucího rady, aby stav zápisu Okresních revizních rad přednesl předsedovi ÚKRR s žádostí o řešení stavu.

 

K bodu 8) V bodu různé vystoupil p. Kumpán, který připomínkoval testy ke zkouškám Hasič, které nejsou stále sladěni s platnými Stanovami SH ČMS. Následně proběhla rozsáhlá diskuse.

J. Stejskal nabídl členům ÚORVO výjezdní zasedání do Libereckého kraje v roce 2020 (únor, březen).

vedoucí AZH upozornil na dlouhodobé neobsazení zástupce v AZH za MSH Praha.

Vedoucí ÚORVO požádal členy o odsouhlasení doplnění složení ÚORVO panem JUDr. Vladimírem Maxou. Sručně přítomné seznámil s hasičským životopisem JUDr. Maxem.

 

22/19  ÚORVO souhlasí s doplněním člena ÚORVO panem JUDr. Vladimírem Maxou (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)

  

K bodu 9) Závěrem dnešního zasedání poděkoval vedoucí rady pan Lubomír Janeba členům rady za velmi uspokojivou účast, zájem a reakce k  jednotlivým bodům jednání. Jednání ukončil s přáním šťastného návratu domů.

 

Příští jednání se uskuteční od 10 hodin dne 3. července 2019 v Hasičském domě (Římská 45, Praha 2)!! Projednání návrhů a námětů na změnu stanov pro VI. sjezd SH ČMS. Případné připomínky zasílejte do 30. června!!