KE STAŽENÍ

Zápis  z jednání  ÚORVO konaného dne 05.02.2020 v Praze

Přítomni:          dle prezenční listiny

 

Zapsala:          Tereza Švejdová

 

Program jednání:

  1. Zahájení, schválení programu
  2. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání
  3. Zpráva o činnosti ÚOR za rok 2019
  4. Informace o činnosti AZH za rok 2019
  5. Stížnosti a připomínky za rok 2019 (zpráva o vyřizování stížností a připomínek po projednání VV SH ČMS)
  6. Realizace harmonogramu a příprav VI. sjezdu SH ČMS
  7. Připomínkové řízení – Stanovy SH ČMS pro VI. sjezd SH ČMS
  8. Příprava výjezdu ÚOR v Olomouckém kraji (ve spolupráci s KSH)
  9. Různé organizační záležitosti (informace z jednání orgánů SH ČMS a další)
  10. Rekapitulace přijatých závěrů, ukončení jednání

 

 

K bodu 1 a 2)Zasedání ÚORVO zahájil a řídil vedoucí rady Lubomír Janeba. Přivítal všechny přítomné a omluvil nepřítomnost řádně omluvených členů rady. Na jednání přivítal starostu SH ČMS,který byl přizván. Současně provedl kontrolu plnění usnesení z posledního zasedání rady s konstatováním, že uložené úkoly byly splněny. Krátce pohovořil o minulém jednání.

 

            01/20   ÚORVO  bere na vědomí program zasedání a kontrolu plnění usnesení

s konstatováním – úkoly splněny.

 

K bodu 3)byl členům elektronicky zaslán materiál Zpráva o činnosti ÚOR za rok 2019. Materiál bude zapracován do Výroční zprávy SH ČMS za rok 2019.

           

            02/20   ÚORVO  schvaluje Zprávu o činnosti ÚOR za rok 2019.

 

K bodu 4) vedoucí AZH stručně informoval přítomné členy o činnosti AZH v roce 2019. V loňském roce proběhlo v aktivu jednání v dubnu a listopadu. Obě jednání byly hodnoceny kladně, jak z pozice pořadatelů, tak z pozice členů. Tituly ZH se v loňském roce předávali v květnu a listopadu. V loňském roce bylo celkem předáno 101 titulů. Následně proběhla krátká diskuse ohledně počtu návrhů na titul ZH a celkové činnosti AZH na úrovni ústředí.

 

03/20   ÚORVO bere na vědomí činnost AZH v roce 2019.

 

K bodu 5) vedoucí rady ÚOR přednesl písemný materiál, který byl předložen VV SH ČMS 23. ledna 2019. Přítomné stručně informoval o obsahu všech stížností a jejich řešení.

 

04/20   ÚORVO bere na vědomí Zprávu o vyřízování stížností a připomínek zaslaných kanceláři SH ČMS za rok 2019.

 

K bodu 6) ředitel Kanceláře SH ČMS členy ÚORVO informoval o aktuálních organizačních záležitostech týkající se zabezpečení VI. sjezdu SH ČMS.

05/20   ÚORVO bere na vědomí aktuální realizace harmonogramu VI. sjezdu SH ČMS.

           

Vedoucí rady informoval o materiálech předložené Výkonnému výboru SH ČMS dne 23.1.2020 – časový harmonogram VI. sjezdu SH ČMS, Volební a jednácí řád VI. sjezdu SH ČMS.

Následně proběhla rozsáhlá diskuse týkající se časového harmonogramu VI. sjezdu SH ČMS (jednotlivé volby funkcionářů – časový rozkol).

 

K bodu 7) vedoucí rady ÚORVO přítomné stručně informoval o došlých připomínkách k návrhu stanov SH ČMS. Navrhl sestavení pracovní skupiny ve složení p. Janeba, Ing. Aulický, pí. Fabianová p. Pazdera, Mgr. Březinová a pí. Švejdová, kteří se budou nadále pravidelně zaobírat došlými připomínkami k návrhu stanov SH ČMS. Následně proběhla rozsáhlá diskuse k došlým připomínkám k návrhu stanov SH ČMS.

Pí Steinerová připomínkovala návrh nových stanov SH ČMS v čl. 75, 63 a 53.

Vedoucí rady odpověděl, že tímto problémem se bude zabývat jak pracovní skupina, tak komise schválená SS OSH  19.10.2019, která se sejde v jarních měsících.

 

06/20   1) ÚORVO schvaluje sestavení pracovní skupiny navržené vedoucím rady pro zapracování připomínek, které došly k dnešnímu dni.

2) ÚORVO ukládá Kanceláři SH ČMS konečný text zapracováných připomínek navrhnovaných změn zaslat členům rady ÚORVO.

 

K bodu 8)vedoucí rady a ředitel Kanceláře SH ČMS přítomné informovali o organizačních záležitostech týkající se květnového jednání ÚORVO v Olomouckém kraji. Vedoucí rady navrhl jednání uskutečnit 14. – 15. května 2020.

 

07/20   ÚORVO schvaluje výjezdní zasedání ÚORVO uskutečnit ve dnech 14. – 15. května 2020 v Olomouckém kraji.

 

K bodu 9) vedoucí rady přítomné informoval o proběhnutém jednání VV SH ČMS a Vedení v měsíci lednu.

Starosta přítomné informoval o aktuální situaci týkající se používání znaku ČR. Zákon o užívání státních symbolů, podle kterého SH ČMS nemá nárok nosit státní znak bude opětovně projdáván ve Vládě ČR.  Problém bude otevřen ministrem vnitra ČR, který podá pozměňovací návr, abychom byly zařazeni do vyjímek o užívání státního znaku.

Pí Steinerová se dotázala na platnost starých členských průkazů SH ČMS v tiskové podobě. Ing. Aulický uvedl, že dle usnesení SS OSH ze dne 22.10.2016 byla výměna členských průkazu z tiskové podoby do plastové podoby stanovena nejpozději do 31.12.2018.

Na toto téma proběhla diskuse.

Následně se otevřela diskuse ohledně číslování sborů, zda se na přílohu k RL vypisuje číslo vygenerované z Evidence SH ČMS nebo číslo přidelné Kanceláří SH ČMS.

 

08/20   ÚORVO ukládá řediteli Kanceláře SH ČMS předožit do příštího jednání představu o přečíslován sborů.

 

Mgr. Dumbrovský navrh sjednotit formuláře (mladí hasiči, sportovci SH ČMS, příloha k RL) a navrhl zpřístupnit formuláře v evidenci SH ČMS. Tímto problémem se zabýval poslední VV KSH MSK, kde vznikly písemné připomínky, které budou po jednání ÚORVO zaslány všem členům rady.

Ing. Aulický informoval o registraci sportovců, kde je potřeba RČ člena. V evidenci SH ČMS nastala drobná úprava – lze si hromadně vygenerovat rodná čísla. Rodná čísla v evidenci jsou interní údaje SH ČMS. V  evidenci SH ČMS pracují ti členové SH ČMS, kteří mají oprávnění od OSH.

Následně proběhla rozsáhlá diskuse týkající se osobních údajů členů SH ČMS.

Pí Vovsíková pozvala přítomné na XXV. Reprezentační ples SH ČMS, který se uskuteční 15. 2. 2020 v Benešově.

 

K bodu 10) Závěrem dnešního zasedání poděkoval vedoucí rady Lubomír Janeba členům rady za velmi uspokojivou účast, zájem a reakce k jednotlivým bodům jednání.

Jednání ukončil s přáním šťastného návratu domů.

 

Příští jednání se uskuteční od 10 hodin dne 15.dubna 2020 v Praze!