KE STAŽENÍ

Záznam z jednání vedení dne 21. května 2019.

Přítomni: starosta SH ČMS Jan Slámečka, náměstkové starosty Lubomír Janeba, Jaroslav Salivar, Monika Němečková, Richard Dudek, ředitel Kanceláře SH ČMS Jan Aulický, poradce starosty Ivan Jirota, hlavní ekonom Michal Sojka, omluveni předseda ÚKRR Jan Bochňák a tisková mluvčí Jaroslava Čečrdlová

Jednání zahájil starosta J. Slámečka, přivítal přítomné, omluvil nepřítomné a pověřil I. Jirotu zpracováním zápisu. Dále představil materiály na jednání zaslané elektronicky a dané na místě.

V souvislosti s havárií ředitele Kanceláře SH ČMS uvedl, že p. Aulickému byla poskytnuta maximální péče ve zdravotnických zařízeních, včetně ortopedických pomůcek, o čem svědčí i jeho účast na Vedení. V souladu s doporučením HVP a.s. bylo odsouhlaseno, že havarované vozidlo bude řešeno jako totální škodní událost a bude pořízeno nové vozidlo značky Škoda  (4x4, červené) s cenou do výše částky, kterou obdržíme od pojišťovny a z aukce.  Objednání zajistí Kancelář SH ČMS.

 • Kontrola plnění usnesení

Proběhly informace k jednotlivým úkolům a bylo po diskusi bylo dohodnuto:

17/2016 – zaměření činnosti v oblasti ochrany obyvatelstva.

Bylo navrženo do 13.6.2019 (VV) zjistit, zda KSH mají zřízeny rady OO a na VV projednat další postup.

K tvorbě odřadů civilní obrany doposud HZS nevydal slíbenou směrnici. Prověřit aktuální stav s tím, že SH ČMS by tento záměr měla podporovat. Zajistí Kancelář SH ČMS.

13/25-1-2018 – aktualizace souboru vnitřních předpisů SH ČMS. Kontrola bude provedena na VV 13.6.2019

3/24-1-2019 – Znak SH ČMS.  Pokročila jednání o přípravě legislativního řešení, informaci podal starosta

18/24-1-2019 – registrace členů zbývajících Okresních a kontrolních rad na Městském soudu v Praze.  Uloženo  prověřit současný stav a předpoklad dokončení registrace. L. Janeba informoval o úkolu od ÚORVO požádat předsedu ÚKRR o výraznou součinnost při realizaci přejatého usnesení. Zajistí Kancelář ve spolupráci s ÚKRR.

22/21-3-2019 Seznam platných smluv Byl předložen seznam a parametry nájemních smluv na byty a nebytové prostory v Hasičském domě a dále smlouvy na dodávku médií a zajištění služeb pro HD. Zbývající přehled smluv mimo HD, to je SH ČMS a Kancelář  ( činnost, reklama, materiál, služby apod.) budou zpracovány po návratu ředitele Kanceláře. Diskuse se rozvinula o výši nájemného za byty a nebytové prostory.

Bylo dohodnuto:

Prověřit výši nájmů v Hasičském domě nezávislým posudkem. Cena za posudek je limitována 40 tis. Kč.

24/21-3-2019  Kompletace materiálů ÚOR do podoby Programu činnosti do roku 2020.

Bylo dohodnuto, že předložený materiál bude postoupen VV do prvního čtení a dle připomínek bude dopracován. Zároveň bylo konstatováno, že v materiálu chybí skutečnosti docílené od roku 2015, neřešené v Programu činnosti do roku 2020.

29/21-3-2019 Doplnění tabulky systemizace pracovních míst v CHH Přibyslav. Tabulka byla zpracována a bude předložena VV

61/12-4-2019 – Náměty na zlepšení Hasičských novin. Úkol pro členy VV, termín 13.6.

62/12-4-2019 – Zpracovat náklady a výnosy spojené s vydáváním Alarm Revue a Hasičských novin. Materiál zpracován a bude předložen do VV.

Vedení bere informace o plnění usnesení na vědomí.

 • Hodnocení Shromáždění starostů OSH, návrhy na realizaci jeho závěrů a vyhodnocení diskuze

K průběhu SS nebyly připomínky. V diskusi byl vznesen požadavek starostky OSH Prachatice Heleny Kotrcové na změnu stanov v čl. 37 oddst. 5 tj. vypuštění slov „závažný a neodkladný“.

O tomto návrhu bylo hlasováno a na jeho výsledku byl do programu VI. Sjezdu SH ČMS zařazen bod „Změna stanov“.

Na základě proběhlé diskuze Vedení konstatovalo, že nelze Sjezdu předložit pouze výše uvedenou úpravu Stanov a další řešit na následujících SS. Proto pověřilo 1. náměstka starosty a předsedu vnitroorganizační rady SH ČMS, aby pro VV 13.6.2019 připravil návrh tézí předpokládaných důležitých změn, které by měly být předloženy do předsjezdové diskuse.  

 

 • Příprava jednání VV SH ČMS
 • J. Slámečka představil návrh pozvánky na jednání VV SH ČMS dne 13. 6. 2019 a jednotlivé body programu jednání okomentoval. Do bodu č. 8 „ Příprava VI. Sjezdu SH ČMS“ bude zařazeno „Plnění úkolů 5. sjezdu“ a „Návrhy okruhů k předsjezdové diskusi o změnách Stanov SH ČMS“. Bod č. 10 – Hospodaření HVP – bude vypuštěn. Byl upraven bod jednání č. 6.
 • Náměty členů Vedení k prohloubení součinnosti s okresy, kraji a rozhodujícími partnery.

Z časových důvodů odloženo.

 • Různé

a. Sojka a M. Němečková informovali o systému rozdělení dotací z MV ČR a MŠMT. Předložili tabulkovou část rozdělení dotací a podmínky pro jejich čerpání.

Materiály byly odsouhlaseny a rozhodnuto je předložit do VV 13.6.2019. Zároveň byl  schválen rozpočet SPORT 2019.

b. V písemné formě byl předložen materiál „Zajištění vydání Hasičského čtení č. 6“. Vedení souhlasí se zpracováním publikace. Vydání bude zajišťovat Fire Edit s.r.o., pro potřeby SH ČMS bude odebráno 1 000 ks z toho 600 ks. s určením pro VI. Sjezd SH ČMS

c. Vedení souhlasí, aby akcie, které vlastnily zrušené SDH a které jsou pouze v evidenci HVP a.s., byly převedeny na SH ČMS. SDH, které vlastní akcie HVP, které nejsou vedeny v Depozitáři cenných papírů, budou osloveny s návrhem možných řešení Ostatní připsané akcie zaniklých SDH,  budou řešeny ve shodě s Depozitářem cenných papírů.

Zapsal: I. Jirota

KE STAŽENÍ

Záznam z jednání vedení dne 12. února 2019

Přítomni: starosta SH ČMS Jan Slámečka, náměstkové starosty Lubomír Janeba, Jaroslav Salivar, Monika Němečková, Richard Dudek, ředitel Kanceláře SH ČMS Jan Aulický, předseda ÚKRR Jan Bochňák, poradce starosty Ivan Jirota, tisková mluvčí Jaroslava Čečrdlová

Jednání zahájil starosta J. Slámečka, přivítal přítomné, připomněl, že jednání Vedení SH ČMS se bude nadále zúčastňovat také tisková mluvčí J. Čečrdlová a bude dělat zápis. Dále představil materiály na jednání zaslané elektronicky a dané na místě.

 

1) Kontrola plnění usnesení

- J. Slámečka okomentoval jednotlivé body předloženého materiálu.

- J. Bochňák se vyjádřil k usnesení č. 40/14-6-2018 - začátkem března vydá ÚKRR jasné stanovisko.

- J. Slámečka k usnesení 3/24-1-2019 informoval, že na 19. 2. 2019 je svolána schůzka s heraldikem k dalšímu řešení symbolů SH ČMS.

Vedení bere informace o plnění usnesení na vědomí.

 

2) Vyhodnocení plnění grantů MV a projektu MŠMT za rok 2018

- J. Aulický přednesl informace od M. Sojky o čerpání finančních prostředků z grantů MV ČR v projektech - Spolupráce při odborné přípravě členů SH ČMS, Zajištění chodu ÚHŠ, Postupové soutěže hry Plamen a soutěží dorostu mladých hasičů SH ČMS,  Preventivně výchovná činnost obyvatelstva propagací a historií požární ochrany, Zajištění akceschopnosti psovodů SDH Hejnice v rámci IZS, Postupové soutěže SH ČMS v požárním sportu, Soutěže v disciplíně požárního sportu běh na 100 m s překážkami, Soutěže v klasických disciplínách CTIF, Soutěže v disciplínách TFA. Z částky bylo čerpáno 7 892 000,- Kč. Z důvodu nekonání plánované soutěže v běhu na 100m s překážkami a nemožnosti převedení prostředků na jiný projekt bylo vráceno 33 400,- Kč. MV ČR - GŘ HZS ČR odesláno vyúčtování i s komentářem.

- I. Jirota připomněl, že v letošním roce přibydou akce TFA a vyprošťování, ale prostředky na sport a mládež nebudou čerpány z MVČR, ale z MŠMT.

- M. Němečková přednesla závěrečnou zprávu o věcném plnění projektu Mladí hasiči 2018, v němž bylo přiděleno a vyčerpáno 22 milionů Kč. Z toho 4,5 mil. čerpáno na osobní náklady (OSH, KSH, Kancelář SH ČMS), cca 6,5 mil na volnočasové aktivity (převážně SDH), vzdělávání, mezinárodní spolupráci (OSH, KSH), 8,5 mil. na provozní činnost OSH, KSH včetně MTZ SDH a TZ, 2,5 mil. centrální akce a kurzy včetně provozu úseku mládeže Kanceláře SH ČMS. Připomněla, že mládežnická dotace je určena pouze na náklady spojené s volnočasovou a vzdělávací činností mládeže SH ČMS, nikoliv organizované sportovní akce.

- M. Němečková dále upozornila, že v roce 2020 končí smlouva s MŠMT a platnost titulu organizace uznané a od roku 2021 se předpokládá výzva na novou žádost o titul, která dle předpokladu bude zahrnovat požadavek na novou koncepci a strategický plán práce s mládeží.

Vedení bere na vědomí vyhodnocení plnění grantů Ministerstva vnitra a projektu MŠMT za rok 2018.

 

3) Školení funkcionářů - schválení návrhu programu

-L. Janeba informoval o připravovaném programu tohoto školení, který projednala

ÚORVO na svém jednání 6. 2. 2019. Školení se uskuteční 6. dubna 2019 v Přibyslavi a na programu budou tato témata: Stanovy SH ČMS, přípravy Valných hromad SDH 2019/2020, Příručka pro funkcionáře, harmonogram přípravy VI. sjezdu SH ČMS, hospodaření sborů, granty apod., webové stránky SH ČMS, komunikace a vystupování na veřejnosti.

-J. Aulický doplnil, že přítomen bude také p. Studnik k zodpovězení dotazů směřujících k elektronické evidenci.

Vedení souhlasí s navrženým programem.

 

4) Příprava jednání VV SH ČMS

-J. Slámečka se dotázal na připomínky  zápisu z jednání VV SHČ SM 24. 1. 2019

-J. Salivar  vznesl připomínku na větší konkretizaci zápisů obecně.

-I. Jirota  připomněl, že VV SH ČMS neprojednal změnu výše paušálu pro vedoucí ÚOR, kde Vedení SH ČMS navrhlo tuto částku sjednotit se ostatními členy VV SH ČMS na 5000 Kč.

Vedení doporučuje VV SH ČSM tento návrh projednat.

Vedení zápis  z jednání VV SH ČMS z 24. 1. 2019 schválilo.

-J. Slámečka představil návrh pozvánky na jednání VV SH ČMS dne 21. 3. 2019 a jednotlivé body programu jednání okomentoval.  

-L. Janeba navrhl, aby ÚHŠ a CHH, Nadace představily plán na rok 2019, protože zprávy za  2018 budou ve VZ 2018.

- J. Slámečka navrhl, aby vedoucí ÚOR stručně vyhodnotili plnění svých úkolů vyplývajících ze závěrů V. sjezdu. Toto vyhodnocení by měli předložit do 15. 3. 2018. Informace pak budou předloženy na jednání VV SH ČMS.

Vedení s návrhem souhlasí. Sdělení o tomto vedoucím odborných rad zajistí ředitel Kanceláře J. Aulický.

- J. Čečrdlová připomněla, že o vystoupení na jednání SS OSH v dubnu požádala marketingová agentura HS Media.

-J. Salivar připomněl, že by smlouva s HS Media měla být blíže představena, L. Janeba žádá, aby členům vedení byla smlouva zaslána k nahlédnutí, a navrhuje, aby zástupce HS Media byl pozván již na jednání VV SH ČMS 21. 3. 2019 (v bodu různé).

Vedení souhlasí s pozváním zástupce HS Media na VV SH ČMS 21. 3. 2019.

- J. Slámečka informoval o tom, že na VV SH ČMS budou opět  přizváni starostové KSH, především proto, aby mohlo být projednáno plnění Grantu MV ČR č. 9.

Vedení vedlo krátkou diskusi o smlouvách pro pracovníky KSH - o požadavcích na kvalifikaci atd. K tématu bylo připomenuto, že se stále čeká na doručení rozhodnutí z MV - GŘ HZS ČR.

Vedení souhlasí s přizváním starostů KSH na jednání VV SH ČMS a v souvislosti s tím ruší plánované setkání vedení a starostů KSH 9. 4. 2019.

 

5) Výroční zpráva SH ČMS za rok 2018

-J. Slámečka se dotázal J. Čečrdlové na přípravu Výroční zprávy za rok 2018

-J. Čečrdlová informovala o časovém harmonogramu přípravy - do konce února mají vedoucí ÚOR a starostové KSH poslat zprávy za rok 2018. V první polovině března bude dokument zpracován (ve dvou variantách - prezenční a podrobná), tak aby byl čas na korektury a na konci března se mohlo tisknout.

-L. Janeba se dotázal, zda jsme domluveni s tiskárnou, aby nedošlo ke stejné chybě v tisku jako v roce ve VZ 2017.

-J. Čečrdlová odpověděla, že je třeba dodržet onen časový harmonogram, aby byl čas na korekturu.

Vedení uložilo J. Čečrdlové zaslat nejpozději 15. 3. všem členům Vedení a VV SH ČMS připravenou Výroční zprávu 2018 k připomínkování.

 

6) Příprava MČR Plamen, MČR dorostu, MČR v PS, MČR v klasických disciplínách a MČR ve vyprošťování

-M. Němečková informovala o čerpání rozpočtu a vyúčtování finančních prostředků MČR v PS 2018 a dále připomněla, že v roce 2019 se poprvé uskuteční dvě mládežnická mistrovství republiky - Plamen ve Vlašimi a dorost ve Svitavách.  Rozpočet obou akcí je v tuto chvíli nastaven na 1 700 000,- Kč.

Vedení rozpočet schválilo.

-J. Aulický informoval že MČR ve vyprošťování se připravuje a rozpočet ještě není připraven. Dne 20. 2. 2019 proběhne první schůzka s pořadateli na HZS Olomouc.

Vedení bere informace na vědomí.

 

7) Projednání harmonogramu přípravy VI. sjezdu SH ČMS

-L. Janeba okomentoval písemně předložený materiál Harmonogram přípravy sjezdu.

-Informoval o tom, že je třeba rozhodnout, zda bude akceptována nabídka KSH Jihomoravského kraje na místo konání sjezdu - Brno. A dále je třeba rozhodnout o termínu konání VI. sjezdu (11. - 12. 7. nebo 20. - 21. 6. 2020).

Po krátké diskusi o možnostech termínu, místa a počtu dní konání VI. sjezdu Vedení SH ČMS pověřilo J. Slámečku a J. Aulického, aby co nejdříve dojeli do Brna na obhlídku. Zároveň se Vedení přiklonilo k červnovému termínu konání VI. sjezdu.

 

8) Různé

-J. Slámečka informoval o přípravě společného jednání Vedení SH ČMS a Vedení Dobrovolné požiarnej ochrany Slovenské republiky (DPO SR), které bylo domluveno na 26. - 27. února 2019 v Galantě. Představil plánovaný program - slavnostní oběd, představení obou sdružení a výměna zkušeností. Druhý den přijede prezident maďarského sdružení k podpisu smlouvy o spolupráci.

Vedení konstatovalo, že jednání se zúčastní celé Vedení SH ČMS  a ředitel Kanceláře SH ČMS. Dále pověřilo J. Čečrdlovou připravení prezentace o SH ČMS, kterou na místě přednesou M. Němečková a J. Aulický. Kanceláři SH ČMS uložilo připravit dárkové tašky.

- R. Dudek se dotázal na účast na Pyrosu 29. 5 . - 1. 6.2019 a J. Aulický dopověděl, že o účasti SH ČMS se jedná, především o podmínkách - stánek, vjezdy vozidel apod.

- R. Dudek předal informace J. Kargera o přípravě rekonstrukce 2. patra budovy ÚHŠ a požádal o plnou moc k přípravě stavebního povolení.

 

-M. Němečková informovala o vyhlášení dotačního programu MŠMT Investice mládež 2019, do nějž byl za SH ČMS podán projekt na kompletní rekonstrukci nádvoří ÚHŠ Jánské Koupele.

 

-J. Aulický informoval o připravovaném Semináři represe (23. 2. 2019). Předcházející den se uskuteční jednání ÚORR a zkoušky Hasič I. (zde konstatoval potěšitelný nárůst přihlášených zájemců.). Z Vedení SH ČMS se zúčastní J. Slámečka a J. Salivar.

 

- J. Slámečka s M. Němečkovou předložili návrh na zastoupení SH ČMS na XXX. ročníku Havířovské haly. Delegováni byli náměstek starosty SH ČMS R. Dudek a členové ÚORM T. Zdražila a M. Sobotková.

 

- J. Aulický předložil Metodický pokyn starosty k poskytování příspěvků na reprezentaci jednotlivců a družstev k reprezentaci, který bude předložen na jednání VV SH ČMS 21. 3. 2019.

-M. Němečková v souvislosti s tímto tématem opakovaně apelovala na vznik dlouhodobé koncepce sportu včetně reprezentace, která stále není zpracována.

 

- J. Aulický krátce okomentoval přípravy na XXIV. celorepublikový ples SH ČMS

 

-J. Aulický informoval o došlém předvolání v záležitosti soudního sporu o neplatnosti Stanov SH ČMS dne 28. 3. 2019. V tomto sporu SH ČMS zastupuje JUDr. Deverová.

 

-J. Aulický informoval o tom, že GŘ HZS ČR souhlasí s tím, že předseda zkušební komise na kurzech pro rozhodčí požárního sportu I. KS nemusí být z Vzdělávacího zařízení HZS ČR Brno

 

- J. Aulický dále informoval o konání obnovy kvalifikace rozhodčí TFA ve dnech 13. - 14. 4. 2019.

 

- T. Pořízek, jednatel FireTV prezentoval činnost FireTV za rok 2018, statistiky sledovanosti obecně a jednotlivé akce, včetně spolupráce s Litovlí

-M. Němečková v souvislosti s diskusí o nedostatku komentátorů vznesla námět uspořádání kurzu rétoriky, resp. kurzu pro komentátory s cílem vyškolit si vlastní moderátory/komentátory.

Vedení se shodlo, že k tématu se vrátí na příštím jednání Vedení SH ČMS.

-M. Němečková dále požádala o podobné statistiky sledovanosti i za Českou televizi. J. Čečrdlová osloví marketingovou agenturu HS Media.

-J. Salivar k tématu připomněl,  aby v rozhovorech byla loga MŠMT, SSS ČR a dalších spolupracujících organizací a zároveň, aby bylo důsledně dbáno správné prezentace partnerství Litovel např. na sportovních akcích.

-L. Janeba se zeptal na sledovanost a pokračování pořadu na Youtube kanálu SH ČMS Na Kafíčko. Navrhl, že by dalšími pozvanými osobnostmi mohli být vedoucí ústředních odborných rad.

-J. Čečrdlová shrnula o počtu natočených pořadů Na Kafíčko a jejich sledovanost.

-J. Čečrdlová dále informovala o připravované smlouvě s FireTV. Tuto poskytne členům Vedení SH ČMS.

 

-J. Salivar dále okomentoval Gala odpoledne hasičského sportu 2019. Zamýšlel se nad určením charakteru akce a cílové skupiny akce.

-J. Slámečka zhodnotil Gala odpoledne hasičského sportu 2019 jako velmi povedené.

 

- M. Němečková kladně hodnotila vztahy s Opravárenským zařízením HZS ČR. To požádalo SH ČMS o zaslání požadavků na materiál pro rok 2019. Požadavky na materiál na MČR Plamen a MČR dorostu byly tedy odeslány. Vedení tuto spolupráci hodnotilo velmi pozitivně.

 

-M. Němečková informovala o tom, že se množí dotazy ohledně účasti cizích státních příslušníků na našich, především sportovních, akcích. Proběhla krátká diskuse a z ní vzešel závěr, že je třeba situaci ukotvit v našich dokumentech, zejména ve všech směrnicích, které řeší problematiku sportu při jejich úpravě.

V tuto chvíli Vedení doporučuje doplnit do organizačních zabezpečení pro postupové soutěže roku 2019 podmínku, že sportovec, který je cizím státním příslušníkem musí mít povolení k trvalému pobytu v ČR (viz. např. Směrnice o registrovaných sportovcích (Sbírka předpisů Českého atletického svazu - část první, čl. 1).

 

 

-L. Janeba vznesl podnět pro dodržování dříve domluvených jednání se starosty KSH. K tématu se rozvinula diskuse na téma postavení a pravomocí starostů KSH ve Stanovách SH ČMS.

 

- R. Dudek vznesl dotaz, jak pokračují jednání s firmou Blažek ohledně šití uniforem touto firmou.

- J. Čečrdlová odpověděla, že jednání se zastavila po úmrtí K. Richtera a aktuálně je prostřednictvím marketingové agentury plánována schůzka zástupce firmy se starostou J. Slámečkou.

 

-J. Čečrdlová informovala o zřízení Instagramového profilu SH ČMS jako sdruzeni_hasicu

 

Zapsala: Jaroslava Čečrdlová

KE STAŽENÍ

Záznam z jednání Vedení SH ČMS konaného dne 22. 11. 2018 v Přibyslavi.

Přítomni: 1.náměstek starosty SH ČMS Jaroslav Salivar, náměstkové starosty Monika Němečková, Lubomír Janeba, Jan Slámečka,  Richard Dudek, ředitel Kanceláře Jan Aulický a poradce starosty Ivan Jirota.

Omluveni: předseda ÚKRR Jan Bochňák

1) Zahájení

Zahájil I. náměstek starosty SH ČMS J. Salivar, přivítal přítomné na pokračování jednání  Vedení SH ČMS ze dne 7. 11. 2018 omluvil předsedu ÚKRR Jana Bochňáka, přednesl přítomným program jednání VV SH ČMS dne 22.11. dle pozvánky, představil předložené materiály a krátce je okomentoval a požádal o připomínky a náměty.

■ Vedení program schválilo s tím, že bude program řešen dle potřebnosti projednání materiálů.

2) Kontrola plnění usnesení

J. Aulický přednesl všem, že plnění usnesení se od minulého jednání neměnilo.

■  Vedení souhlasilo s jeho předložením VV SH ČMS

3) Příprava jednání Shromáždění starostů OSH dne 8. 12. 2018

L. Janeba přednesl Vedení SH ČMS pozvánku na jednání SS OSH dne 8. 12. 2018. K pozvánce proběhla diskuse, která vedla k drobným úpravám.

■ Vedení se usneslo že bod č. 4 bude upraven: „Vystoupení kandidátů ucházejících se o funkci nového starosty SH ČMS (á 10 minut)“. Dále bude přidán bod 5: „Diskuze k vystoupení kandidátů na nového starostu SH ČMS“. Dále byl upraven bod č. 8. Zpráva o činnosti ÚOR represe, sportovních soutěží, prevence a mládeže.

L. Janeba předložil Vedení volební řád pro veřejnou volbu a volební řád pro tajnou volbu starosty SH ČMS. Oba řády budou předloženy na SS OSH.

K volebnímu řádu pro veřejnou volbu nebyli připomínky a k volebnímu řádu pro tajnou volbu Vedení SH ČMS vedlo rozsáhlou diskusi a doporučilo alternativu č. 2 Volebního řádu – tajná volba. tzn. že Hlasovací lístky budou tvořeny třemi sadami (vždy jedna sada pro jedno kolo voleb, bílá, modrá, červená) v počtu mandátních hlasů, kterými hlasující disponuje podle velikosti svého OSH. (např. OSH Litoměřice 2 367 členů, to jsou tři mandátní hlasy, tzn. tři sady po třech hlasovacích lístcích).

 

4) Různé

I. Jirota představil předložený materiál Mzdový řád, který bylo nutné novelizovat vzhledem k aktuální minimální mzdě a dalším pracovněprávním dokumentům. K řádu se vznesla diskuse ze které vzešly drobné změny, které byly zaznamenány a budou do mzdového řádu dopracovány.

J. Salivar informoval Vedení SH ČMS že žádosti na projekty MV ČR nezahrnují požadavek na čerpání dotace na postupová kola Hry Plamen a požárního sportu, protože tento účel čerpání dotace bude žádán z programů Sport – MŠMT. V oblasti mládeže byly nově do projektů MV zařazeny Rescue campy a TFA mladého hasiče.

Vedení se dále zaobíralo rozvržení úvazků pro žádost o dotaci MV – mzdy a navrhlo řešení KSH Středočeského kraje – 2 úvazky; MSH Praha, KSH Karlovarského kraje - 0,5 úvazku; ostatní KSH - 1 úvazek.

Na toto téma probíhala mezi přítomnými diskuze.

 

Vedení bylo v 9:45 ukončeno.

Zapsal dne 22. 11. 2018  Jan Aulický

KE STAŽENÍ

Záznam z  jednání Vedení SH ČMS konaného dne 8. 1. 2019 v Praze.

Přítomni:  starosta SH ČMS Jan Slámečka, náměstkové starosty SH ČMS Monika Němečková, Lubomír Janeba, Richard Dudek, předseda ÚKRR Jan Bochňák, ředitel Kanceláře Jan Aulický a poradce starosty Ivan Jirota.

Přizváni: tisková mluvčí SH ČMS Jaroslava Čečrdlová.

Omluveni: náměstek starosty SH ČMS Jaroslav Salivar - účast na komisi PS

1) Zahájení

Zahájil starosta J. Slámečka, přivítal přítomné na řádném jednání Vedení, popřál všem do nového roku, přednesl přítomným program dle pozvánky, představil předložené materiály, krátce je okomentoval a požádal o připomínky a náměty.

■ Vedení program schválilo.

J. Slámečka oznámil, že si za prvního náměstka určuje p. L. Janebu. Dosavadní 1. náměstek J. Salivar byl o této skutečnosti předem informován telefonicky přímo panem starostou.

 

2) Kontrola plnění usnesení

Materiál předložen písemně. Starosta okomentoval jednotlivé body plnění usnesení.

39/15 na VV budou ústně vyzváni vedoucí ÚOR o sdělení, zda byl úkol splněn.

20/22 a 37/14 Vedení navrhuje VV nový způsob řešení:  Žádost na příslušný rezort vlády o změnu zákona o státních symbolech. Nezbytná je spolupráce s heraldickým odborníkem (návrh na  společnost Alerion) a rovněž je nutné, aby při zpracování žádosti byl účastněn expert z právní oblasti (návrh na oslovení ke spolupráci pana ředitele společnosti Alerion).

60/22 a 73/7 usnesení ke stížnostem SDH Chlumín.

Vedení již obdrželo vyjádření KSH Středočeského kraje a OSH Mělník. Na základě těchto vyjádření připraví pracovní skupina: Slámečka, Janeba, Aulický, Březinová, Deverová návrh odpovědi, kterou předloží VV.

3) Příprava jednání VV  SH ČMS

Starosta, předložil Vedení pozvánku na jednání VV SH ČMS na termín 24. 1. 2019 od 10:00 hod v Přibyslavi. Navrhnul, aby se lednové výkonné výbory (doposud jednání probíhala v Praze) konala také v Přibyslavi, jako jednání během roku. Vedení nemělo námitek, tedy jednání VV SH ČMS se neuskuteční v Praze, jak bylo plánováno, ale v Přibyslavi. Probral jednotlivé body pozvánky.

 - Hodnocení SS OSH – starosta zhodnotil průběh shromáždění jako klidný, organizačně dobře připravený a zvládnutý.

K bodu odpovědi na diskusní příspěvky ze SS OSH bylo navrženo individuální jednání Vedení. Navržené termíny 12. nebo 14. 3. 2019 v Praze.  

- Grant č. 9 MV – ke způsobu administrace tohoto grantu proběhne jednání na GŘ HZS dne 9. 1. 2019. Po tomto jednání bude svolána porada s krajskými starosty a řediteli ÚHŠ a CHH.

- Ples SH ČMS – informace k pořádání v Ostravě podal náměstek Dudek. Limit finančního plnění od SH ČMS 100 000,- Kč.

Ubytování VIP hostům není hrazeno, vzhledem k servírované večeři, bude s hosty zorganizován pouze přivítací přípitek.

-  Zahraniční spolupráce

Do písemně předloženého materiálu: Návrh zahraničních cest 2019 budou doplněny připomínky  od p. Němečkové   

- Návrhy vyznamenání

Starosta předložil návrhy, které nesnesou odkladu (termín předání je před jednáním VV SH ČMS). Návrhy jsou od OSH Vyškov.

- HVP, a.s. – J. Slámečka navrhl doplnit představenstvo HVP,a.s. p. Lubošem Zemanem, který je starostou OSH Žďár nad Sázavou a ředitelem pobočky HVP a.s. Žďár nad Sázavou. Vedení vyjádřilo s tímto návrhem souhlas.

■  Vedení odsouhlasilo pozvánku na jednání VV SH ČMS s úpravami

 

4) Přehled zahraniční spolupráce SH ČMS v roce 2018 a plán zahraniční spolupráce pro rok 2019

Část bodu se projednala již v v předchozím bodě 3.

Písemný materiál Přehled zahraniční spolupráce SH ČMS v roce 2018 a Plán zahraniční spolupráce pro rok 2019 byl předložen.

 

■  Vedení souhlasí předložit materiál Zahraniční zprávy SH ČMS k jednání VV SH ČMS s úpravami viz. bod 3.

5) Stížnosti a náměty, souhrnná zpráva za rok 2018

Kancelář SH ČMS – materiál předložen písemně. Materiál okomentovat ředitel Kanceláře SH ČMS.

■ Vedení vzalo informace na vědomí.

6) Příprava XXIV. plesu dobrovolných hasičů

Část bodu se projednala již v bodu 3.

- J. Aulický informoval co je připraveno do dnešního dne. Jsou rozeslány pozvánky členům VV SH ČMS a ÚKRR. Řeší se pozvánky hostů, účast pivovaru Litovel, ubytování hostů a finanční plnění celého plesu.

■  Vedení vzalo informace na vědomí.

 

7) Různé

- I. Jirota požádal vedení o projednání výše paušálních náhrad pro členy VV SH ČMS a ÚKRR.

■  Vedení souhlasilo s předloženým návrhem a doporučuje ho k jednání VV.

 

- I. Jirota – představil pracovní smlouvu starosty J. Slámečky – uzavírá se od 9. 1. 2019, podepisuje I. náměstek.

Mzdový výměr vychází ze schváleného Mzdového řádu SH ČMS, základní měsíční mzda 60 000,- Kč + osobní příplatek 15 000,- Kč.

■  Vedení schvaluje pracovní smlouvu a doporučuje jí I.náměstkovi k podpisu.

 

- J. Slámečka – volba vedení CTIF. V současné době máme ve vedení CTIF zástupce ČNV ČR p. Nytru jako víceprezidenta. Doporučil, aby byl znovu navržen p. Zdeněk Nytra.

■  Vedení souhlasí s návrhem, aby za SH ČMS byl na jednání ČNV CTIF do vedení CTIF nominován p. Nytra.

 

- M. Němečková informovala o schůzce 4. 1. 2018 s generálním ředitelem HZS ohledně spolupráce  při přípravách a soutěžích reprezentací v požárním sportu a spolupráci v rámci ČNV CTIF. Schůzku inicioval generální ředitel HZS D. Ryba. Přítomni byli: D. Ryba, náměstek gem.ředitele HZS F. Zadina, starosta SH ČMS Jan Slámečka, náměstkyně starosty M. Němečková, jako člen ČNV CTIF za SH ČMS a Tomáš Lefner jako vedoucí reprezentace mužů v PS.  Zápis z jednání byl zpracován písmeně a je podepsán gen.ředitelem a starostou. Na jednání se podařilo dojít k domluvě jak na organizaci společné reprezentace mužů v PS v roce 2019, tak na ustanovení hlavního rozhodčího pro soutěž družstev SDH a dorostu ve výstupu na věž na MČR PS z řad členů SH ČMS, tak na záležitost ohledně komisí CTIF i návrhu kandidáta do Vedení CTIF.

- J. Slámečka – informoval, že v této chvíli, kdy on byl zvolen do funkce starosty, nemá kraj Vysočina zástupce ve VV SH ČMS.

■    Vedení souhlasí, aby Kraj Vysočina provedl nominaci svého zástupce co nejdříve. 

 

- J. Slámečka - otevřel návrh pro ocenění zemřelého starosty Karla Richtra in memoriam. Vedení s návrhem souhlasilo a navrhlo předat ocenění na VI. sjezdu SH ČMS.

- J. Aulický – přednesl návrh ÚORR: Zásady k poskytovaní příspěvků na reprezentaci jednotlivců a družstev k reprezentaci SH ČMS. K metodice se rozvinula diskuse, aby se tento materiál přepracoval na Metodický pokyn, jehož přílohou bude konkrétní žádost s uvedenými požadavky na žadatele, aby všichni žadatelé měli stejné podmínky.

- J. Slámečka - otevřel zastupitelnost v radě vlády pro NNO. Vedení odsouhlasilo, že SH ČMS bude jako zástupce SH ČMS za zemřelého Karla Richtera nominovat I.náměstka Lubomíra Janebu.

- M. Němečková informovala Vedení o žádosti HZS Ústeckého kraje na doplnění organizačního štábu MČR PS. Vedení provedlo personální návrh na základě konzultace s vedoucím ÚORHS. 

- L. Janeba vznesl výtku na zveřejňování zápisů z jednání orgánů SH ČMS. Je zapotřebí urychlit kolečko schvalování zápisů a urgovat ověřovatele zápisů, na kterých to ve většině případů závisí.

- J. Čečrdlová informovala o možnosti spolupracovat se službou Monitora, který poskytuje media monitoring ze všech periodik působících v ČR včetně TV stanic na konkrétní téma (klíčová slova). 

■  Vedení souhlasí s návrhem s časovým omezením na jeden rok. Poté dojde k vyhodnocení efektivnosti.

 

- J. Čečrdlová informovala o připravované akci Gala odpoledne hasičského sportu 19. 1. 2019. Představila program a organizační zabezpečení akce.

- J. Aulický – přednesl návrh smlouvy o spolupráci s firmou Sabe na rok 2019. Smlouva je navazující a týká se benefitů (slevy) při odběru pohárů, medailí, propagačních předmětů pro SH ČMS i pobočné spolky. Vzhledem k dobrým zkušenostem z předchozích let ji Vedení odsouhlasilo a doporučilo podepsat.

- M. Němečková - požádala Vedení o návrhy na řešení úkolu Vedení z roku 2018: Finanční ohodnocení pracovní činnosti náměstků SH ČMS, kteří nevykonávají žádnou jinou pracovní pozici u SH ČMS. Podala informace od ekonoma SH ČMS M. Sojky, že pro rok 2019 byla tato položka alokována do jednoho z možných grantů ve formě DPČ tj. max. ½ pracovního úvazku na pozici Spolkový rada dle Mzdového řádu SH ČMS v rozsahu 15 000,- Kč náměstek a 20 000,- Kč pro I. náměstka.

■  Vedení schvaluje výši odměny v navržených částkách.

 

- J. Aulický – přednesl návrh, aby na jednáních Vedení byla přítomna i tisková mluvčí SH ČMS a zpracovávala zápis z tohoto jednání.

■  Vedení souhlasí s návrhem.

 

- J. Aulický – předložil vedení záznam z jednání Vedení dne 22. 11. 2018 (před jednáním VV SH ČMS).

■ Vedení souhlasilo se záznamem.

 

Zapsal dne  8. 1. 2019   Jan Aulický         

V sobotu 8. prosince 2018 byl Shromážděním starostů OSH schválen Plán práce Vedení SH ČMS, Výkonného výboru SH ČMS a Shromáždění starostů OSH na rok 2019

KE STAŽENÍ

Plán práce vedení SH ČMS, výkonného výboru SH ČMS a shromáždění starostů OSH na rok 2019

Stálé body programu výkonného výboru:

 • Zahájení, volba zapisovatele, ověřovatelů, schválení programu jednání
 • Informace z jednání Vedení SH ČMS
 • Kontrola plnění usnesení
 • Informace z jednání ÚKRR, průběžná kontrolní činnost SH ČMS
 • Příprava VI. sjezdu SH ČMS
 • Návrhy na vyznamenání SH ČMS
 • Informace členů VV SH ČMS a činnost ÚORad za uplynulé období
 • Různé (Hasičský tisk, ČNV CTIF, …)
 • Informace o hospodářských výsledcích HVP, a. s.
 1. ledna - Vedení SH ČMS - Praha
 • Příprava jednání VV SH ČMS
 • Přehled zahraniční spolupráce SH ČMS v roce 2018 a záměry na rok 2019

(předkládá písemně: ředitel Kanceláře SH ČMS)

 • Stížnosti a náměty, souhrnná zpráva za rok 2018
 1. ledna – Galaodpoledne hasičských sportů – Divadlo U Hasičů - Praha
 1. ledna - Výkonný výbor SH ČMS - Praha
 • Stížnosti a náměty, souhrnná zpráva za rok 2018

(předkládá písemně: předseda ÚKRR a ředitel Kanceláře SH ČMS)

 • Ples SH ČMS (předkládá: Vedení SH ČMS)
 • Zahraniční spolupráce SH ČMS (předkládá písemně: Vedení SH ČMS)
 • Hodnocení společnosti Fire-Edit, s.r.o.
 1. února - Vedení SH ČMS - Praha
 • Vyhodnocení plnění grantů MV a projektu MŠMT za rok 2018
 • Spolupráce s orgány státní správy a samosprávy (vláda, ministerstva, krajské úřady, obce)
 • Školení funkcionářů – schválení návrhu programu
 • Příprava jednání VV SH ČMS a Shromáždění starostů OSH
 • Výroční zpráva SH ČMS za rok 2018 – statistické hlášení, výsledky hospodaření

(předkládá: ředitel Kanceláře SH ČMS a ekonom SH ČMS)

 • Příprava MČR Plamen a dorostu, MČR v PS, MČR v klasických disciplínách (předkládá

písemně pověřený náměstek za ÚORM a ÚORHS)

 • Projednání harmonogramu přípravy VI. sjezdu SH ČMS
 1. - 24. února – Ústřední odborný seminář vedoucích OORR a KORR - Přibyslav
 1. března - XXIV. Reprezentační ples - Ostrava
 1. března - výkonný výbor SH ČMS - Přibyslav
 • Výroční zpráva SH ČMS za rok 2018 – statistické hlášení, výsledky hospodaření

(předkládá: Vedení SH ČMS prostřednictvím ředitele Kanceláře SH ČMS)

 • Činnost Krajských sdružení hasičů – hodnocení činnosti za rok 2018 (předkládají: starostové KSH)
 • Činnost Kanceláře SH ČMS, ÚHŠ, CHH a Nadace

hodnocení činnosti a hospodaření za rok 2018, zaměření činnosti na rok 2019 (předkládají písemně ředitel Kanceláře SH ČMS, ředitelé ÚHŠ a CHH a před. správní rady Nadace)

 • Kontrola plnění usnesení V. sjezdu SH ČMS
 • Schválení harmonogramu přípravy VI. sjezdu SH ČMS pro jednání Shromáždění starostů OSH
 • Příprava Shromáždění starostů OSH
 • Příprava MČR Plamen a dorostu, MČR v PS, MČR v klasických disciplínách CTIF, MČR ve vyprošťování 2019 – rozpočet (předkládá písemně pověřený náměstek za ÚORM, ÚORHS a ÚORR z podkladů příslušných odborných rad)
 1. dubna - Vedení SH ČMS + starostové KSH - Praha
 • Příprava jednání VV SH ČMS a Shromáždění starostů OSH a odborných školení
 • Hodnocení plesu SH ČMS
 • Stav zpracování Výroční zprávy za rok 2018
 • Výsledky hospodaření společností s vlast. podílem SH ČMS za hospodářský rok 2018
 1. dubna - Školení hospodářů SH ČMS - Přibyslav
 1. dubna - Celorepubliková porada vedoucích ORM - Přibyslav
 1. dubna - Školení funkcionářů SH ČMS - Přibyslav
 1. dubna (pátek) - Výkonný výbor SH ČMS - Přibyslav
 • Zajištění jednání Shromáždění starostů OSH
 • Stav přípravy MČR dětí a dorostu (předkládá: ÚORM) a stav přípravy MČR v klasických disciplínách CTIF a MČR v PS, MČR ve vyprošťování (předkládá: ÚORHS)
 • Schválení harmonogramu přípravy VI. sjezdu SH ČMS pro jednání Shromáždění starostů OSH
 1. dubna (sobota) - Shromáždění starostů OSH ČMS - CHH Přibyslav
 • Zahájení, volba pracovních komisí
 • Průběžná zpráva o činnosti SH ČMS a plnění úkolů po V. sjezdu SH ČMS
 • Zpráva o hospodaření SH ČMS za rok 2018
 • Zpráva o činnosti ÚKRR za rok 2018
 • Zprávy o činnosti ÚOR (všech ÚOR - písemně) za rok 2018
 • Zpráva o činnosti a hospodaření společností s vlastnickým podílem SH ČMS za rok 2018
 • Harmonogram přípravy VI. sjezdu SH ČMS
 • Diskuze, vystoupení hostů
 • Projednání a schválení usnesení
 • Závěr
 • 27. dubna - celostátní pouť hasičů Sv. Hostýn
 • 2. - 3. května - předání titulu Zasloužilý hasič - CHH Přibyslav
 1. května - Vedení SH ČMS - Praha
 • Hodnocení Shromáždění starostů OSH, návrhy k realizaci jeho závěrů a vyhodnocení diskuse
 • Příprava jednání VV SH ČMS
 • Náměty členů vedení k prohloubení součinnosti s okresy, kraji a rozhodujícími partnery
 1. června - Výkonný výbor SH ČMS - Přibyslav
 • Hodnocení Shromáždění starostů OSH, návrhy k realizaci jeho závěrů a vyhodnocení diskuse
 • Příprava VH SDH (předkládá písemně: ÚORVO – stat. hlášení,…)
 • Stav přípravy MČR dětí a dorostu, MČR PS, MČR v klasických disciplínách CTIF a MČR ve vyprošťování (předkládá: ÚORHS, ÚORR a ÚORM)
 1. června - 1. července - MČR Plamen 2019 - Vlašim
 1. - 7. července - MČR dorostu 2019 - Svitavy
 1. - 21. července - XXII. mezinárodní soutěž mladých hasičů v disciplínách CTIF 2019 - Švýcarsko
 1. srpna - 1. září - MČR v PS SH ČMS 2019 Ústí nad Labem
 1. – 15. Září – MS v PS – muži, ženy a dorost – Saratov (Rusko)
 1. září - Vedení SH ČMS - Praha
 • Příprava jednání VV SH ČMS
 • Hodnocení MČR v PS, MČR dětí a MČR dorostu (předkládá náměstek ÚORM, ÚORHS)
 • Zaměření činnosti SH ČMS v roce 2020 - návrhy plánů práce včetně plánu kontrol na rok  2020 (předkládají písemně ÚOR, ředitel Kanceláře SH ČMS, ředitelé ÚHŠ a CHH)
 • Ples SH ČMS 2020
 • Návrh rozpočtu na rok 2020
 1. září - Výkonný výbor SH ČMS - Přibyslav
 • Příprava jednání Shromáždění starostů OSH
 • Zaměření činnosti SH ČMS v roce 2020 - návrhy plánů práce včetně plánu kontrol na rok 2020 (předkládají písemně ÚOR, ředitel Kanceláře SH ČMS, ředitelé ÚHŠ a CHH)
 • Hodnocení MČR v PS, MČR dětí a dorostu (předkládá: ÚORHS, ÚORM)
 • Průběžné plnění rozpočtu roku 2019 a návrh rozpočtu na rok 2020
 • Zpráva o činnosti společností s vlastnickým podílem SH ČMS v I. pololetí roku 2019 včetně hospodaření
 1. září - MČR v disciplínách CTIF – Dvůr Králové
 1. – 5. října – MČR ve vyprošťování - Olomouc
 1. října - Výkonný výbor SH ČMS - Přibyslav
 • Návrh rozpočtu na rok 2020
 • Příprava SS OSH
 • Zaměření činnosti SH ČMS na rok 2020, plány práce vedení, VV SH ČMS a ÚORad na rok 2020 včetně plánu kontrol
 • Hodnocení MČR v klasických disciplínách CTIF a MČR ve vyprošťování

(předkládá náměstek ÚORHS a ÚORR)

 • Závěry V. sjezdu a stanovení nosných úkolů včetně harmonogramu jejich zabezpečení pro další období (zodpovídá: Vedení SH ČMS + vedoucí ÚORad)
 1. října - Shromáždění starostů OSH – CHH Přibyslav
 • Zahájení, volba pracovních komisí
 • Zpráva o činnosti SH ČMS a hospodaření SH ČMS za I. pololetí 2019 a návrh rozpočtu na rok 2020
 • Zaměření činnosti SH ČMS na rok 2020 – plány práce SS OSH, VV SH ČMS a Vedení SH ČMS
 • Zajištění VH SDH
 • Výsledky činnosti a hospodaření spol. s vlast. podílem SH ČMS za I. pololetí roku 2019
 • Stav příprav VI. sjezdu SH ČMS – plnění schváleného harmonogramu a průběh předsjezdové diskuze
 • Diskuze, vystoupení hostů
 • Schválení usnesení
 • Závěr
 1. listopadu - Vedení SH ČMS + starostové KSH - Praha
 • Příprava jednání VV SH ČMS
 • Hodnocení Shromáždění starostů OSH, návrhy k realizaci jeho závěrů a vyhodnocení diskuse
 • Předběžný souhrn činnosti SH ČMS za rok 2019
 • Předběžný souhrn kontrolní činnosti za rok 2019
 1. – 8. listopadu – předání titulu Zasloužilý hasič – CHH Přibyslav
 1. listopadu – Výkonný výbor SH ČMS – Přibyslav
 • Hodnocení Shromáždění starostů OSH, návrhy k realizaci jeho závěrů a vyhodnocení diskuse
 • Předběžný souhrn činnosti SH ČMS za rok 2019
 • Předběžný souhrn kontrolní činnosti v roce 2019 (starostové KSH, čl. VV SH ČSM a Kancelář)
 • Plány práce vedení, VV SH ČMS a ÚORad na rok 2020 včetně plánu kontrol
 • Činnost Krajských sdružení hasičů – hodnocení činnosti za rok 2019 a plány činnosti na rok 2020 (předkládají: starostové KSH)

Poznámka: program jednání rozhodovacích a výkonných orgánů SH ČMS se může měnit dle aktuelní potřeby SH ČMS