ZÁZNAM KE STAŽENÍ

Přítomni: Monika Němečková, Jaroslav Salivar, Zdeněk Nytra, Richard Dudek, Josef Bidmon, Jan Aulický, Dana Vilímková, Jan Bochňák, Irena Špačková

 • Zahájení jednání, volba zapisovatele
 • Jednání zahájila M. Němečková, přivítala přítomné a představila program jednání. Jako zapisovatele navrhla I. Špačkovou.

                      Vedení souhlasilo s programem i zapisovatelkou.

 • Kontrola plnění úkolů z jednání Vedení SH ČMS z 27. 7. 2021
 • J. Aulický předložil vedení plnění rozpočtu VI. sjezdu.

Vedení vzalo předložené plnění rozpočtu na vědomí. J. Bochňák oznámil vedení záměr ÚKRR na kontrolní činnost – plnění rozpočtu VI. sjezdu.

 • M. Němečková předložila termíny udělování titulů v Přibyslavi, po dohodě s členy vedení vznikl následující harmonogram předávání titulů:

Přehled termínů udělování titulů v Přibyslavi

1.10.

Medaile Za záchranu života

J. Aulický, R. Dudek, J. Slámečka

26.10.

Zasloužilý hasič (MSK)

J. Bochňák, M. Němečková, R. Dudek

27.10.

Zasloužilý hasič (PAK, PLK)

J. Bidmon, J. Salivar

11.11.

Zasloužilý hasič

J. Netík, L. Janeba, J. Slámečka

12.11.

Zasloužilý hasič (STK)

D. Vilímková, Z. Nytra

Na základě požadavku z předchozího jednání vedení M. Němečková předložila přehled čerpání programu z MV: Podpora spolkové činnosti spolků působících na úseku požární ochrany, jejichž členové vyvíjejí činnost i v jednotkách SDH obcí v roce 2021, členěný na jednotlivá KSH.

J. Salivar požádal o přesné plnění účelového určení výše uvedeného programu, je třeba důsledně dodržovat podmínky, zejména co se týče kumulace pracovní pozice na jeden úvazek. Dále požádal o zpracování obecného přehledu čerpání výše uvedené dotace v roce 2021.

Vedení ukládá řediteli kanceláře SH ČMS zpracovat souhrnný přehled čerpání dotace z programu MV: Podpora spolkové činnosti spolků působících na úseku požární ochrany, jejichž členové vyvíjejí činnost i v jednotkách SDH obcí v roce 2021, termín do 30.09.2021.

MS dorostu v požárním sportu v chorvatském Čakovci = M. Němečková informovala členy vedení o průběhu mistrovství a požádala o schválení navýšení delegace SH ČMS o dva členy (SH ČMS neplánovaně zajistilo pro MS měření časomíry). Náklady na dopravu budou fakturovány chorvatskému svazu.

Vedení dodatečně schválilo navýšení delegace na MS v Chorvatsku z 34 na 36 osob.

 • MS v požárním sportu dospělých v Kazachstánu

Vedení SH ČMS schválilo zahraniční cestu členů SH ČMS na MS mužů a žen v požárním sportu do Kazachstánu v max. počtu 40 osob. Dále schválilo vyplacení výše cestovních náhrad dle příslušné vyhlášky.

 • Návrhy rozpočtů pro MČR psovodů a záchranných psů IZS (10.–12. 9. a MČR ve vyprošťování 25. 9.)

Byly předloženy rozpočty na MČR psovodů a záchranných psů IZS a na MČR ve vyprošťování. Obě akce jsou hrazeny z grantu MV ČR v poměru 70/30 %. Vedení delegovalo jako zástupce SH ČMS na MČR psovodů a záchranných krajskou starostku Jiřinu Brychcí a na MČR ve vyprošťování J. Bidmona.

                       Vedení SH ČMS schválilo rozpočty obou MČR (psovodů, vyprošťování).

 • Hala pro požární sport Přibyslav
 1. Aulický, který má tento projekt na starosti, okomentoval stav příprav na krytou halu pro požární sport v Přibyslavi, byl proveden geologický průzkum, který projekt pozastavil, stále chybí kompletní projektová dokumentace.
 2. Bidmon uvedl, že není možné, abychom po 7 letech od zadání úkolu byly ve fázi, že není ani podaná žádost o stavební povolení. Je nutné zažádat prvotně o stavební povolení, aby se situace posunula, pak je možné reagovat na vyjádření dalších účastníků stavebního řízení.
 3. Salivar uvedl, že je nutné vypracovat nový pracovní itinerář a uvést, jaké jsou objektivní lhůty na konkrétní kroky, dále je nutné upravit rozpočet.

           Vedení SH ČMS ukládá řediteli kanceláře SH ČMS vypracovat podrobný časový harmonogram prací na výše uvedeném projektu včetně návrhu, jak pokračovat a jak zajistit finanční krytí stavebního záměru s termínem do 30.09.2021.

 • Příprava jednání Výkonného výboru SH ČMS
 • Novelizace usnesení zákona o státních symbolech

Pozměňovací návrh je připraven k projednání v poslanecké sněmovně ve III. čtení.

Z. Nytra uvedl, že pokud se nepodaří zákon projednat, je reálná cesta podat pozměňovací návrh jako senátní návrh do konce ledna 2022.

 • Plán činnosti Vedení a VV SH ČMS na rok 2022

Starostka informovala vedení, že plán je v první verzi připraven jinak než v předchozích letech, byl vytvořen přehledný seznam jednání, dále přehled akcí sportovních/společenských/pracovních.

Dále požádala vedení o předložení návrhu VV SH ČMS: nekonat jednání VV den před SS OSH, jak bývalo v minulosti zvykem z důvodu nemožnosti zpracování závěrů a písemných podkladů do druhého dne.

Vedení s předloženým návrhem souhlasilo.

 • Němečková předložila návrh zaměření činností SH ČMS v dalším volebním období respektive návrh oblastí činnosti. Rovněž předložila návrh na vedoucí ÚOR a odborné garance, působnosti členů vedení (za základě jednání z 26.8.2021) a VV SH ČMS.

Vedení návrhy schválilo a doporučilo předložit je VV SH ČMS. Dále pověřilo starostku oslovením členů VV, k vyjádření jejich zájmu, ve které odborné oblasti chtějí působit.

 • Dále starostka uvedla, že je nutné vytvořit souhrnný koncepční materiál (Strategie popř. Koncepce činnosti SH ČMS = programový dokument) s jasně definovanými a měřitelnými cíli.

V nejbližší době je nezbytné, aby ÚOR vytvořily podklady, každá za svou oblast činnosti, aby mohl být zpracován konečný dokument.

Vedení ukládá řediteli kanceláře SH ČMS vypracovat vzorový materiál pro každou UOR = jednotné zadání, podklad k tvorbě strategie s termínem do 30.09.2021 (vzor Strategie mládež 2030+).

 • Sojka předložil vedení návrh aktualizované směrnice k cestovním náhradám funkcionářů a dalších dobrovolných pracovníků SH ČMS, aktualizace ke dni 01.01.2022.

K tématu proběhla diskuse, návrhy budou zapracovány.

Vedení směrnici schválilo s úpravami. Návrh směrnice bude předložen VV na říjnovém jednání.

 • Vzájemné představení Vedení SH ČMS a předsedy představenstva HVP a.s.

Na základě pozvání se Vedení SH ČMS přišel představit nový předseda představenstva HVP, a. s., Ing. Josef Moravec.

 • Různé
 • M. Němečková seznámila přítomné s dopisem JUDr. Najmana. Jedná se o kauzu SDH Suchdol, který se stal členem ČHJ, nyní nemá přístup k bankovnímu účtu, nejsou naší nástupnickou organizací. Starostka informovala členy vedení, že záležitost řeší společně s JUDr. Čížkovou. Dále konstatovala, že takové spory je třeba řešit ve prospěch dobrovolných hasičů, dohodou. J. Salivar souhlasil s řešením dohodou, ale za předpokladu, že majetek bude převeden na SH ČMS a sdružení vytvoří dohodu s příslušným SDH.

Vedení pověřuje JUDr. Čížkovou jednáním s JUDr. Najmanem v duchu výše uvedeného.

 • M. Němečková informovala vedení o marketingové nabídce firmy Grand pharmaceutical. Členové vedení se shodli, že nabídka je příliš obecná, neobsahuje konkrétní marketingovou podporu SH ČMS atd.

Vedení pověřuje Ing. I. Jirotu jednáním s Grand pharmaceutical, je potřeba předložit konkrétní návrh smlouvy s jasnými pravidly. Termín do 30.09.2021.

 • M. Němečková otevřela téma pracovních smluv pro členy vedení. Navrhla, aby pracovní vztah uzavřený dohodou s náměstky byl totožný jako v předchozím volebním období, s výjimkou J. Aulického, který je již zaměstnancem SH ČMS. Dále seznámila členy vedení s návrhem dodatku k pracovní smlouvě starostky, který zohledňuje novou pracovní pozici, pracovní náplň a mzdu dle mzdového řádu se započtením vzdělání a praxe. V rámci diskuse byl vznesen požadavek na zapracování „inflační doložky“ do smluv zaměstnanců SH ČMS zákonnou formou, např. aktualizace tarifů ve mzdovém řádu apod.

Vedení schvaluje smluvní pracovní poměr náměstků starostky SH ČMS v rozsahu totožném jako v předchozím volebním období a dodatek k pracovní smlouvě starostky SH ČMS.

 • M. Němečková dále předložila vedení návrh na paušální provozní příspěvek na činnost pro členy VV SH ČMS a ÚKRR, v totožné výši jako v přechozím volebním období.

Vedení s předloženým návrhem souhlasilo. Vedení pověřuje ředitele kanceláře SH ČMS zpracováním podkladů k vyplacení příspěvku na říjnovém VV SH ČMS.

 • M. Němečková informovala přítomné, že Mgr. Jana Březinová dala výpověď z pracovního poměru uzavřeného na dohodou. Členové vedení navrhnou starostce novou právní kancelář, popř. jednotlivce pro smluvní úkony SH ČMS.
 • M. Němečková informovala vedení, že právě probíhá hlasování per rollam v Českém národním výboru, které časově upravuje pověření SH ČMS k uspořádání kvalifikace družstev mládeže na mezinárodní soutěž do Celje v klasických disciplínách CTIF.

Propozice jsou připraveny na datum 28. října 2021, místo pravděpodobně Litomyšl nebo Hradec Králové.  

Vedení bere informaci na vědomí.

V této souvislosti M. Němečková dále informovala vedení o průběhu kvalifikace družstev mužů a žen v klasických disciplínách CTIF. Kvalifikační limit prozatím splnilo 5 družstev mužů a 0 družstev žen. Vše se ještě může změnit na dalším kole Ligy CTIF ve Velkém Meziříčí a na MČR ve Dvoře Králové. Prozatím se jeví, že kvalifikační limit pro družstva žen je příliš přísný, je nutné vypracovat dodatek ke kvalifikačním podmínkám a předložit ho VV.

Vedení pověřuje starostku SH ČMS zajištěním zpracování dodatku ke kvalifikačním podmínkám družstev mužů a žen na mezinárodní soutěž CTIF 2022, Celje.

 • Z. Nytra informoval vedení o konání Delegation Assembly CTIF, 13 – 16.10.2021.

Vedení schvaluje služební cestu Z. Nytry na Delegation Assembly CTIF.

 • M. Němečková informovala o úspěšném průběhu Festivalu Open House. Starostka uvedla, že účast návštěvníků v Hasičském domě byla hojná a předložila vedení námět, který pochází od návštěvníků samotných: umístit propagaci SH ČMS na Hasičský dům podobně jak je tomu v případě HVP a.s.

Vedení souhlasí s propagací SH ČMS na Hasičském domě a pověřuje ředitele kanceláře SH ČMS zajištěním nabídek.

 • Dále M. Němečková předložila vedení požadavek M.  Bráta z Hasičských novin o schůzku s vedením sdružení.

Vedení souhlasí se schůzkou dne 16. září v 9:00h Přibyslavi.

 • M. Sojka předložil vedení žádost ubytovacího subjektu, který je v pronájmu v Hasičském domě o snížení nájmu, smlouvu mají do 30.09.2021. J. Salivar požádal o upřesňující informace včetně ekonomických údajů dosavadní nájem, platební morálka atd.)

Vedení SH ČMS ukládá M. Sojkovi zajistit upřesňující informace k žádosti, termín do 15.09.2021.

 • ČEZ poslal návrh do UHŠ Jánské koupele na instalaci fotovoltaické přípojky, M. Sojka navrhl vedení jiné řešení: aby si v UHŠ přípojku instalovali sami a energii prodávali zpět do sítě.

Vedení SH ČMS pověřuje M. Sojku zajištěním finanční nabídky a návrhem způsobu krytí zakázky.

 • J. Bidmon informoval přítomné o schůzce s představiteli Asociace velitelů jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí. Tématem byly především společné akce v Pardubickém kraji, ale i ujasnění vztahů s SH ČMS. Jednání se zúčastnil i R. Kučera. J. Salivar vyslovil nesouhlas s informacemi, které Asociace uvádí na svých www stránkách, pokud má být navázána korektní spolupráce není možné, aby takové informace na www dále byly.
 • M. Němečková tlumočila vedení obsah dopisu Ing. Romana Tvrzníka, předsedy představenstva Elektrowin. Jedná se o gratulaci starostce a členům vedení ke zvolení. V závěru R. Tvrzník žádá o sdělení nové kontaktní osoby pro spolupráci, a písemně uvádí, že mu J. Aulický sdělil, že končí v pozici ředitele Kanceláře SH ČMS, vzhledem k jeho zvolení náměstkem starostky SH ČMS. Členové vedení požádali J. Aulického o objasnění této informace, jelikož jí slyší poprvé a bylo by vhodné tuto záležitost nejprve projednat ve vedení.

J. Aulický konstatoval, že informace od pana Tvrzníka není pravdivá.

 • M. Němečková informovala vedení o novém uskupení dobraci.cz, které oslovuje JSDHO prostřednictvím emailu s nabídkou spolupráce a v průvodním dopisu zmiňuje spolupráci s SH ČMS, což je zcela mylná informace. SH ČMS uzavřelo partnerskou smlouvu s nadačním fondem REGI Base. Je zjevné, že někteří aktéři se prolínají i do uskupení dobráci.cz, proto pravděpodobně došlo k chybné interpretaci.

Vedení SH ČMS ukládá řediteli kanceláře, který spolupráci s REGI Base vedení předkládal a smlouvu zajišťoval, aby požádal subjekt dobraci.cz o sjednání nápravy.

 • M. Němečková informovala členy vedení o uloženém pracovním úkolu M. Kolkovi: dotazník: podklad pro dotační podporu v roce 2022. Tento úkol nebyl k datu uložení splněn. S NSA se podařilo dojít k dohodě o pozdějším odeslání podkladů, nebyl k tomu ze strany M. Kolky žádný faktický důvod, kromě pracovní nedbalosti.

Vedení SH ČMS pověřuje ředitele kanceláře SH ČMS vyslovením výtky pro méně závažné porušení pracovních povinností s termínem do 30.09.2021.

 • J. Bidmon připomněl akci: setkání bývalých členů Výkonného výboru SH ČMS, poděkování. M. Němečková navrhla termín pátek před SS, říjen 2021.
 • M. Němečková informovala vedení o komunikaci s Mgr. Žídkem ohledně znaleckého posudku (Hasičský dům), který by měl být vyhotoven do konce září 2021.
 • Dále vedení po diskusi určilo termín porady zaměstnanců kanceláře SH ČMS a zaměstnanců KSH: 05.10.2021 v Praze.

Vedení ukládá řediteli Kanceláře zajistit poradu zaměstnanců, termín do 20.09.2021

 • R. Dudek vznesl dotaz, z jakého důvodu je neaktivní doména vzdelavani.cz, proč tato doména není spravována SH, ale cizím subjektem?

Vedení SH ukládá řediteli kanceláře sjednání nápravy do termínu 30.09.2021.

 • M. Němečková předložila vedení pozvání SSS na představení nového evidenčního programu pro sportovní svazy.

Vedení pověřilo účastí J. Orgoníka.

Pozvánky na akce

 • Setkání zasloužilých hasičů Plzeňského kraje 2. 9. Horšovský Týn = účast: Jan Aulický
 • výročí sboru Pocinovice 28. 8. = zaslána omluva
 • Soutěž JSDHO o pohár primátora města Opava, Suché Lazce, 11. 9., 13 h = účast: J. Bochňák
 • Valašská Polanka 17. 9., pátek 17 hodin, shromáždění představitelů okresu Vsetín, účast: M. Němečková
 • Setkání v 125. let sboru, 18. 9., Moravská Nová Ves = účast: D. Vilímková
 • Shromáždění asociace velitelů sborů podniků, 20.–21. 10. Ostravice, odborný seminář AVHZS podniku = účast: Z. Nytra
 • Losování vítězů recykloligy, Elektrowin 1.9., účast: M. Němečková

Zapsala: Mgr. Irena Špačková

ZÁZNAM kE STAŽENÍ

Přítomni: starostka SH ČMS Monika Němečková, náměstkové starostky: Jaroslav Salivar, Josef Bidmon, Richard Dudek, Jan Aulický, Dana Vilímková, předseda ÚKRR Jan Bochňák

Omluveni: náměstek starostky Zdeněk Nytra.

 • Zahájení jednání, volba zapisovatele

 

 • První jednání po VI. sjezdu zahájila starostka M. Němečková, přivítala přítomné a konstatovala, že Vedení má tři řádné body jednání a to hodnocení VI. sjezdu SH ČMS, schválení vyznamenání a různé. M. Němečková omluvila z jednání Z. Nytru a I. Špačkovou z důvodu čerpání řádné dovolené. O zápis požádala Jana Aulického.

 

                     Členové vedení s návrhem harmonogramu jednání souhlasily.

 • Zhodnocení VI. sjezdu SH ČMS

 

 • Vedení zhodnotilo VI. sjezd SH ČMS jako bezproblémový, ocenilo disciplinovanost všech delegátů a dobrou organizační přípravu ze strany Kanceláře SH ČMS a zejména KSH Jihomoravského kraje.

Vedení vyslovilo opětovné poděkování Jihomoravskému kraji za finanční podporu sjezdu a zaměstnancům Kanceláře SH ČMS a zejména KSH Jihomoravského kraje za organizační přípravu.

 • Bochňák upozornil na chybné názvosloví v tiskové zprávě vydané po sjezdu.
 • Přizvána byla T. Vosyková, aby informovala Vedení o stavu zápisu ze sjezdu. Zápis byl vrácen zapisovatelce k přepracování z důvodu slovních nepřesností.
 • Bochňák oznámil Vedení záměr ÚKRR: kontrola plnění rozpočtu VI. Sjezdu SH ČMS. Předpokládaný termín: září 2021.

 

Vedení ukládá řediteli Kanceláře SH ČMS:

 • Zajistit dopracování zápisu ze sjezdu  do 30.7.2021
 • Vyhotovit vyúčtování sjezdu do dalšího jednání Vedení a předložit ho na jednání.

Vedení bere na vědomí informaci předsedy ÚKRR o záměru kontroly.

 

 

 • Různé
 • Němečková představila materiál se Strategií mládeže SH ČMS 2030+ , kterou vypracovala ÚORM jako koncepční materiál pro rozvoj úseku mládeže SH ČMS a zároveň jako povinnou přílohu k žádosti o prodloužený titulu Organizace uznaná pro práci.

Vyjádřila, že je nezbytné, aby podobný koncepční materiál byl zpracován pro všechny úseky činnosti sdružení, jako podklad pro jednotnou strategii rozvoje v nadcházejícím volebním období.

 • Salivar konstatoval, že sdružení by se mělo co nejdříve zajímat o členství v Radě vlády pro nestátní neziskové organizace, kde jsme účast měli a nyní tomu tak bohužel není. Vyslovil souhlas se zpracováním strategických plánů rozvoje včetně všeobecného dobrovolnictví členů SH ČMS, kde nejsme vůbec směrem k dotační či legislativní podpoře angažovaní.
 • Němečková představila materiál návrhu harmonogramu udělování titulů Zasloužilý hasič a poděkovala J. Aulickému za prvotní verzi.

-   J. Aulický doplnil, že je nutné udělit celkem 188 schválených titulů. - Na základě diskuse byl schválen tento koncept:   Udělovat se bude ve čtyřech termínech po dvou předávacích aktech v jednom dni. Předpokládané termíny jsou 26.10; 27.10; 11.11 a 12. 11.

 

Vedení schválilo Strategii mládež 2030+.

Vedení SH ČMS vzalo materiál Návrh udělování titulů ZH v roce 2021 na vědomí a pověřilo J. Aulického dopracováním písemného materiálu k předložení VV SH ČMS a projednáním podrobností přípravy a samotného konání udělování titulů ZH v CHH Přibyslav do dalšího jednání Vedení.

 • Němečková informovala Vedení, že projednání návrhu změny zákona o státních symbolech je stále ve stejné fázi (prošel II. čtením). Pokračování přerušené řádné schůze PS bude dne 14. 9. 2021.
 • Němečková informovala Vedení, že po dohodě s Janem Slámečkou bude do 31.08.2021 připraven předávací protokol k předání funkce starosty, který bude obsahovat inventarizaci majetku k 30.7.2021, komplexní přehled uzavřených smluvních vztahů SH ČMS a a základní personální audit SH ČMS včetně zaměstnanců ÚHŠ a CHH.

- V rámci diskuse vyvstal požadavek na zpracování přehledu čerpání dotace z grantu MV ČR na mzdy zaměstnanců KSH.

Vedení bere na vědomí tvorbu předávacího protokolu.

Vedení ukládá řediteli Kanceláře SH ČMS zajistit zpracování přehledu čerpání dotace z grantu MV ČR na mzdy zaměstnanců KSH v roce 2021 do dalšího jednání Vedení.

 

 • Němečková navrhla náměstkům možnost jednotné mailové adresy a možnost využít paušálního tarifu pro mobilní telefon z rámcové smlouvy od O2. Dále uvedla, že je připravena nová grafika vizitek. Návrh bude všem členům Vedení zaslán k odsouhlasení.

Vedení SH ČMS po diskusi schválilo místo tarifů O2 pro mobilní telefony náměstků starosty SH ČMS zapracovat do dohod o pracovní činnosti měsíční paušál v hodnotě 500,- Kč.

 • Němečková informovala Vedení o nutnosti obsazení pracovní pozice na úseku mládeže, která je dotačně hrazena z programů MŠMT ČR (tuto pozici bude do 01.09.2021 dále vykonávat M. Němečková v souběhu s pozicí starostky), a to zejména z důvodu náročných úkolů v podzimních měsících na tomto úseku (vyúčtování dotací, podání žádosti o dotaci na MŠMT pro další rok, Můj klub 2022, kurzy a školení atd.). Představila členům Vedení svůj návrh na obsazení této pozice: Ing. Lucii Šulcovou a předložila CV uchazečky v ČJ i AJ.

 

Vedení SH ČMS souhlasilo přijetí Ing. Šulcové do pracovního poměru na úseku mládeže od 1. 9. 2021 a pověřuje starostku SH ČMS zajištěním vypracování pracovní smlouvy v souladu se mzdovým řádem SH ČMS.

 • Němečková dále informovala o jednání se starostou KSH Královéhradeckého kraje na téma aktuálního stavu podání žádosti do investičního grantu MV GŘ Účelem žádosti o dotaci je vzdělávací středisko KSH Královéhradeckého kraje v Bílých Poličanech a areálu, který je majetkem KSH Královéhradeckého kraje včetně pozemků. Žádost byla zpracována a řádně podána. Dále informovala, že z rozhodnutí KSH Královéhradeckého kraje bude půjčka, kterou SH ČMS poskytlo KSH ve výši 150 000 Kč doplacena dříve, jednorázově, než ukládá splátkový kalendář, a to jednorázovou splátkou.

 

Vedení vzalo informace na vědomí.

 • Vedení byla předloženy návrhy na udělení ocenění, které je nutné schválit dříve, než proběhne první řádné jednání VV SH ČMS.

 

Vedení SH ČMS předložené návrhy na udělení ocenění schválilo.

 

 • Němečková informovala členy Vedení o nadcházejících národních a mezinárodních akcích:
 1. 07. – 31.07. 2021 Letní škola instruktorů Malé Svatoňovice
 2. 07. – 07.08. 2021 Letní škola instruktorů Jánské Koupele
 3. – 15. 08. 2021 Mistrovství světa dorostu v požárním sportu v Chorvatsku
 4. 08. 2021 MČR v požárních útocích družstev mužů a žen v Hradci Králové
 5. 08. 2021 MČR v běhu na 100 m s překážkami mužů a žen v Ostravě
 6. 08. 2021 MČR ve výstupu na věž mužů, žen a dorostu v Širokém Dolu
 7. 08. 2021 MČR TFA ve Svitavách  
 8. 08 – 05. 09. 2021 Mistrovství světa mužů a žen v Kazachstánu
 9. – 12. 09. 2021 MČR záchranných psů, psovodů

MS Chorvatsko: počet členů delegace 34, vedoucí delegace – M. Němečková, doprava autobusem – zajistí ÚHŠ Jánské Koupele.

MS Kazachstán: počet členů delegace 40, vedoucí delegace Zdeněk Nytra, doprava letecky – vládní letadlo Slovenské republiky

Vedení SH ČMS schválilo obě navržené delegace na MS a paušální výši cestovních náhrad pro MS Chorvatsko pro členy delegace, nezaměstnance SH ČMS, 50 EUR mládež a 100 EUR dospělí. 

Vedení ukládá řediteli Kanceláře SH ČMS přeložit rozpočty akcí MČR TFA a MČR psovodů na dalším jednání Vedení.

 • Setkání se zástupci spolku PUMPA (Jiří Šiler, Jan Čupa, Jan Vlček)

Na vlastní žádost Vedení SH ČMS navštívili zástupci spolku pro rozvoj HVP, a.s. a představili svoje vize a náměty ke spolupráci s SH ČMS.

              

Vedení SH ČMS vzalo informace na vědomí.

 

 • Setkání se zástupci HVP a.s. (J. Kubeš a V. Křivohlávek)

Setkání iniciovala M. Němečková, zasláním pozvánky zástupcům HVP a.s.

Na programu bylo zejména vzájemné představení nově zvoleného Vedení SH ČMS se zástupci HVP a.s.

Obě strany se shodli, že pro budoucí dobrou spolupráci je nezbytná zejména pravidelná vzájemná komunikace.

 • Němečková informovala Vedení, že se v Hasičském domě připravuje v rámci sedmého ročníku festivalu Open House Praha 2021 otevření pro veřejnost o víkendu 7. a 8. srpna 7. 8. 2021. Hasičským domem bude provázet J. Nitra.
 • Němečková požádala J. Aulického o zpracování písemného materiálu: Aktuální stav připravenosti projektu Hala Přibyslav.

Vedení ukládá řediteli Kanceláře zpracování písemného materiálu: Aktuální stav připravenosti projektu Hala Přibyslav do dalšího jednání Vedení.

 • Salivar navrhl, aby SH ČMS zadalo ekonomický audit, který by byl zaměřen na zjištění možností lepšího využití aktiv sdružení.

Vedení vzalo informaci na vědomí.

 

Na závěr M. Němečková poděkovala za vstřícné jednání a informovala, že další jednání Vedení proběhne po dohodě členů Vedení 26. 08. 2021.

Zapsal: Ing. Jan Aulický

ZÁZNAM KE STAŽENÍ

ZÁZNAM z jednání vedení SH ČMS dne 5. května 2021

 

Přítomni: náměstkové starosty: Lubomír Janeba, Jaroslav Salivar, Monika Němečková, Richard Dudek, předseda ÚKRR Jan Bochňák, dále ředitel kanceláře SH ČMS Jan Aulický, poradce starosty Ivan Jirota, tisková mluvčí Irena Špačková

Jan Slámečka je z jednání omluven.

 • Zahájení jednání

 

 • Jednání zahájil L. Janeba, přivítal přítomné a představil upravený harmonogram bodů jednání. K programu nebylo žádných dalších připomínek.

 

                     Členové vedení s návrhem upraveného harmonogramu jednání souhlasilo.

 • Projednání návrhů dokumentů pro konání VI. sjezdu SH ČMS

 

 • Janeba na úvod uvedl, že je potřeba mezi členy vedení zauvažovat, kdy se uskuteční poslední Výkonný výbor SH ČMS, mělo by se jednat o poslední jednání s poděkováním za práci

Vedení s poděkování výkonnému výboru počítá. Realizovat se bude až po VI. sjezdu.

 

Návrh prezentace kandidátů na starostu a náměstka SH ČMS

 • Janeba představil návrh prezentace kandidátů – předložený návrh obsahuje prezentaci v tisku, online, video a audio společně s prezentací kandidátů na sjezdu

Vedení se dohodlo, že termín odevzdání podkladů kandidátů bude do 20. května (termín vydání HN bude 4. června). V Hasičských novinách získají kandidáti volný prostor (varianta B) s omezeným počtem znaků (více prostoru budou mít kandidáti na starostu). Nutné je zjistit (od M. Bráta) přesný počet znaků. Na základě připomínky Jaroslava Salivara bude číslo 11 a současně i číslo 12 zkontrolováno členy vedení před samotným vydáním.

Dále se členové vedení shodli, že žádná video nebo audio forma prezentace nebude pro kandidáty vytvářena.

Návrh programu VI. sjezdu SH ČMS

 • Janeba představil návrh programu VI. sjezdu a časový průběh jednotlivých bodů
 • Salivar vznesl dotaz, v jakém okamžiku přestává mít kandidát možnost kandidovat na dvě funkce (pozn. někteří kandidáti mají dvě nominace)
 • Salivar dále navrhl, aby se na funkci „nepropadávalo“ při samotné volbě (pozn. z fce starosty na fci náměstka) a počet náměstků by měl být navýšen na počet 6, i s ohledem na současnou situaci, zdůraznil, že je nutné mít např. náměstka pro ekonomiku a statutárního náměstka
 • Dudek souhlasil s návrhem J. Salivara, zároveň uvedl, že je nutné stanovit termín dokdy bude nutné vyjádření kandidátů pro jakou fci se rozhodli kandidovat, obvykle se tak dělo na poslední shromáždění starostů
 • Němečková souhlasila s návrhem R. Dudka a J. Salivara
 • Němečková dále navrhla vložit rozpravu o zprávě činnosti na závěr programu sjezdu v 15.30h až po samotné volbě

Vedení se dohodlo na úpravě programu VI. sjezdu. Prostor pro vystoupení dostanou jak kandidáti na starostu (10 min), tak kandidáti na náměstka (5 min). Vystoupení kandidátů bude v abecedním pořádku. Pokud někdo z kandidátů nebude mít zájem vystoupit, vystoupit nemusí. Počet náměstků bude 6 a případní neúspěšní kandidáti na starostu už se nebudou moci „propadnout“ na funkci náměstka.

 

Návrh volebního řádu VI. sjezdu

 • Němečková uvedla, že by bylo vhodné vyjádření kandidátů, jestli se danou kandidaturu přijímají, tzv. přijetí nominace, získat už do 20. května před samotným shromážděním starostů, výrazně by to usnadnilo přípravu sjezdu a prezentaci kandidátů

Vedení se shodlo na úpravě volební kandidátky a na úpravě průvodního dopisu kandidátům.

 • Janeba představil návrh volebního řádu na starostu, v návrhu se nic nemění, byly zachovány principy z let předchozích

Vedení se dohodlo, že v prvním nebo v druhém kole musí kandidát získat 50 % hlasů, platí u volby starosty. U kandidátů na náměstka bude povinnost zaškrtnout přesně 6 náměstků (jinak bude volební lístek neplatný) nebo maximálně 6 náměstků (obě alternativy). Volba náměstků bude jednokolová, počítat se bude prvních šest s nejvyšším počtem hlasů. Formulace ve volebním řádu budou upraveny.

      Dále se vedení dohodlo, že volby členů výkonného výboru a členů ústřední kontrolní revizní rady budou provedeny veřejným (aklamačním) jednokolovým hlasováním a musí být odděleny.

 

Návrh jednacího řádu VI. sjezdu

     Návrhy na pracovní komise – mandátovou, volební a návrhovou budou předloženy výkonnému výboru. Zapisovatele a ověřovatele je nutné zajistit ze strany kanceláře. Skrutátoři budou z Jihomoravského kraje (každý dostane přidělený kraj, hlasovací lístky podle barvy daného kraje). Konkrétní jména a jména náhradníků je nutné získat od Z. Jandové.

Ze sjezdu bude vytvořen video a audio záznam a bude poskytnut SH ČMS jako archivní materiál, je nutné k němu získat souhlas od delegátů přímo na místě.

 

Návrh usnesení VI. sjezdu

 • Salivar vyslovil námitku k formulaci k usnesení ze sjezdu při bodu schválení stanov = L. Janeba navrhl nahradit formulací … bere na vědomí …

 

 • Aulický představil návrhy dopisu kandidátům na starosty a na náměstka současně s představením profilu, který bude vystaven přímo na sjezdu
 • Němečková navrhla úpravy dopisu kandidátů v jednotlivých termínech a v obsahu
 • Janeba určil, aby korekturu dopisů provedla M. Němečková, I. Špačková a J. Aulický

.

 • Hodnocení Shromáždění starostů OSH, návrhy k realizaci jeho závěrů a vyhodnocení diskuse

Vedení se shodlo, že Shromáždění starostů 24. dubna v Brně proběhlo bez komplikací. Vznesené připomínky byly zodpovězeny přímo na místě.

 

 • výkonný výbor se uskuteční května v 10:00h v CHH Přibyslav v přednáškovém sále (kvůli rozestupům), testy budou uznány ze zaměstnání, bude zajištěno i testování na místě
 • Němečková uvedla, že k MČR bude stačit krátká informace ke stavu příprav (podrobně se o jednotlivých MČR hovořilo už dříve na jednání VV)
 • Příprava jednání VV a Shromáždění starostů SH ČMS
 • výkonný výbor se uskuteční května v 10:00h v CHH Přibyslav v přednáškovém sále (kvůli rozestupům), testy budou uznány ze zaměstnání, bude zajištěno i testování na místě
 • Němečková uvedla, že k MČR bude stačit krátká informace ke stavu příprav (podrobně se o jednotlivých MČR hovořilo už dříve na jednání VV dne 25. března)
 • Janeba představil návrh přípravy jednání Shromáždění starostů 28. května v kině Přibyslav

 

 • Informace z jednání VH HVP, a.s.
 • Dudek informoval členy vedení o valné hromadě ze dne 30. dubna 2021 (jednání se účastnil i další člen vedení I. Jirota a starosta KSH Pardubického kraje J. Bidmon)
 • Janeba poděkoval zástupcům SH ČMS za jejich jednání a zastupování na VH

Vedení vzalo na vědomí informace z jednání valné hromady HVP, a.s.

 • Různé

Zápis z jednání vedení ze dne 22. dubna

 • Němečková dodala připomínky k zápisu

Vedení vzalo na vědomí upravenou verzi zápisu.

 

 

Žádost o snížení nájmu HVP a.s.

 • Janeba navrhl žádosti zatím nevyhovět i v souvislosti s aktuální žalobou HVP a.s. jednalo by se o velký zásah do rozpočtu SH ČMS (jedná se o názor, který je v souladu s názorem ekonomického oddělení SH ČMS)
 • Jirota sdělil, že je potřeba vyčkat znaleckého posudku a pak je možné o žádosti dále jednat (nájemné již bylo na žádost HVP sníženo jednou už od 1. 10. 2020)

Vedení se rozhodlo žádosti prozatím nevyhovět.

 

Organizační výbor pro přípravu sjezdu

 • Janeba navrhl svolat schůzku organizačního výboru pro přípravu VI. sjezd (členové: J. Slámečka, L. Janeba, A. Pazdera, I. Jirota, J. Aulický, Z. Jandová, J. Bidmon, T. Vosyková, M. Sojka)
 • výbor uskuteční výjezd do Brna v 21. týdnu, je nutné se podívat konkrétně na daná místa (sektory apod.) a sdělit si vzájemné představy ohledně konání sjezdu přímo s organizátory na výstavišti

Vedení vzalo na vědomí přípravu jednání organizačního výboru VI. sjezdu.

 

Příprava rozpočtů MČR

 • Janeba představil návrhy rozpočtů na připravované MČR (s výjimkou CTIF a TFA)
 • Němečková okomentovala přípravu jednotlivých mistrovství, krajská postupová kola, všechno proběhne v jeden den, bez ubytování pro závodníky = vše závisí na momentálních nařízeních vlády ČR
 • MČR Plamen existuje ve dvou variantách, náměstkyně uvedla, že stále je potřeba počítat s tím, že se mistrovství neuskuteční
 • Aulický informoval, že MČR ve vyprošťování je přesunuto na termín 25. září
 • Němečková a J. Salivar uvedli, že pro plné zajištění organizace to může být problém, protože ve stejný termín už je naplánováno MČR v CTIF

Vedení vzalo na vědomí přípravu jednotlivých MČR. O změně termínu MČR CTIF bude jednáno.

 

Zásady pro nakládání a zcizování nemovitého majetku SH ČMS

Vedení schvaluje metodický pokyn č. 1 z roku 2021 pro sjednocení postupu při nakládání s nemovitým majetkem, který získá SH ČMS především jako nástupnická organizace Svazu požární ochrany. Na základě podnětu J. Salivara bude provedena úprava pouze v odstavci V.

 

Mše při příležitosti svátku sv. Floriana 4. května

 • Dudek vznesl dotaz, proč na mši nebyli přítomni zástupci dobrovolných hasičů (přenos zajišťovala TV Noe)

Vedení se shodlo, že je potřeba ověřit, zda pozvánka nebyla zaslána starostu Slámečkovi, případně někomu jinému ze sdružení nebo z kanceláře. Pak je nutné oslovit HZS.

Kauza HS media s.r.o.

 • Dudek vznesl dotaz, jak se vyvíjí kauza s HS media s.r.o. = J. Čapkovi byla poslána výzva datovou schránkou ohledně zaplacení, J. Čapek si výzvu přečetl ale více na ni nereagoval
 • Janeba uvedl, že je nutné zvážit další právní kroky a další postup

Vedení se dohodlo, že J. Čapek bude osloven kanceláří SH ČMS s požadavkem, aby se vyjádřil k výzvě zaslané datovou schránkou ohledně nezaplacených faktur.

 

Zapsala: Mgr. Irena Špačková

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Mgr. Irena Špačková

ZÁZNAM KE STAŽENÍ 

Přítomni: starosta: Jan Slámečka, náměstkové starosty: Lubomír Janeba, Jaroslav Salivar, Monika Němečková, Richard Dudek, dále ředitel kanceláře SH ČMS Jan Aulický, poradce starosty Ivan Jirota, tisková mluvčí Irena Špačková

Jan Bochňák je z jednání z pracovních důvodů omluven.

 • Zahájení jednání

 

 • Jednání zahájil J. Slámečka, přivítal přítomné a představil harmonogram bodů jednání. K programu nebylo žádných dalších připomínek. Na úvod starosta zrekapituloval předchozí mimořádné jednání 27. května z Přibyslavi.

 

                     Členové vedení s návrhem harmonogramu jednání souhlasilo.

 

 • Příprava VI. sjezdu SH ČMS

 

 • Aulický uvedl stav přípravy VI. sjezdu = pozvánky pro delegáty byly odeslány doporučeně poštou (v některých případech delegáti nedostali flash-disky– bude řešeno individuálně), pozvánky pro hosty byly odeslány speciálním dopisem, delegační lístky byly odeslány na okresy
 • dále J. Aulický informoval o dalších organizačních záležitostech týkajících se sjezdu (strava, ubytování, doprava, dekrety, výložky atd.)
 • Jirota seznámil přítomné se seznamem skrutátorů a se seznamem organizačních pracovníků
 • Špačková upozornila na potřebu udílení novinářských akreditací, je potřeba vytvořit seznam akreditovaných novinářů, zároveň je nutné myslet na to, aby v místě konání sjezdu pro ně vznikl prostor
 • Slámečka vyzval náměstky k připomínkám k Výroční zprávě za 5leté období SH ČMS = připomínky vyslovil I. Jirota, J. Salivar, J. Slámečka, L. Janeba upozornil na potřebu jazykové korektury
 • Slámečka vyslovil výhrady ke zprávě UKRR je potřeba, aby byla obsáhlejší a podrobnější
 • s obsahem zprávy UKRR vyslovili nesouhlas i ostatní náměstci, M. Němečková zdůraznila, že je potřeba mít zprávu podrobnou i z důvodu grantů na MŠMT, nejsou v ní obsaženy závěry ke jednotlivým konkrétním případům

Vedení SH ČMS se usneslo, že je nutné, aby obě zprávy byly doplněny. Musí být odeslány nejpozději do 21. června.

 

 • návrh usnesení z VI. sjezdu = L. Janeba uvedl připomínky k návrhu ze VI. sjezdu
 • Salivar uvedl, že je na úvod nutné sdělit starostou, že sjezd byl připravovaný v krizových podmínkách za platnosti jiných opatření, než je tomu dnes
 • Různé

 

Návrh rozpočtu SPORT 2021

 

 • Salivar uvedl, že je potřeba zadat přímou finanční částku na dopravu na MS do Kazachstánu a na MS v Čakovci, nevkládat ji do rezervy
 • Němečková uvedla, že slovenská reprezentace nabídla společnou dopravu i pro naši reprezentaci, osloven byl přímo vedoucí české reprezentace T. Lefner
 • Němečková informovala o reprezentačních soustředěních dorostu, mužů a žen (nový sportovní areál v Nové vsi)
 • Slámečka dodatečně informoval členy vedení, že 1. až 2. července uskuteční návštěvu na Slovensko do Bratislavy a setká se s prezidentem DPO Pavlem Celúchem (společně s L. Janebou) – následně navštíví MČR dorostu v Zábřehu

Vedení SH ČMS po dodatečných úpravách rozpočet schválilo.

           FIRE TV s.r.o. – smlouva o poskytování služeb

 

 • Slámečka vyzval přítomné k připomínkám k zaslané smlouvě
 • smlouva obsahuje pro letošní sezónu pouze záznamy z letošních MČR
 • Němečková uvedla, že je potřeba záležitosti ohledně živých přenosů do budoucna, jedná se o velmi nákladnou záležitost

Vedení SH ČMS smlouvu schválilo.

Divadlo U Hasičů

 

 • Jirota a M. Sojka přítomné informovali o probíhajících jednáních s ředitelem Divadla U Hasičů
 • k tématu byla vedena mezi náměstky vedena diskuze

 

Vedení souhlasilo s dodatkem ke smlouvě od června do prosince 2021.

Kauza Stanovy SH ČMS (neplatnost rozhodnutí shromáždění starostů účastníka ze dne 22. 4. 2017)

 

 • Slámečka předložil náměstkům Předvolání o neplatnost rozhodnutí shromáždění starostů účastníka ze dne 22. 4. 2017, o odvolání proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 28. 3. 2019
 • odvolání bude projednáno 29. 6. 2021 v 11:00 hod. u Vrchního soudu v Praze, účastnit se ho bude JUDr. Lenka Deverová, zastupující advokát SH ČMS

Vyjádření účastníka řízení č. 2 k odvolání navrhovatele proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 21. 4. 2021 o zneužití hlasovacího práva v soukromé korporaci k újmě celku o určení, že valná hromada přijala usnesení

 

 • Slámečka tlumočil vyjádření účastníka řízení č. 2 (SH ČMS) k odvolání navrhovatele

Vedení SH ČMS vzalo vyjádření na vědomí.

 

Univerzita dobrovolného hasiče

 • Dudek informoval přítomné, že dodatečný kurz UDH za zrušený termín v roce 2020 bude 13. listopadu 2021
 • rovněž ze strany rady pro vzdělávání vzešel návrh na zkrácení UDH na 2 roky

Vedení SH ČMS vzalo vyjádření na vědomí.

 

Kauza HS media s.r.o.

 • Dudek vznesl dotaz, jak se vyvíjí kauza s HS media s.r.o. = J. Čapkovi byla poslána výzva datovou schránkou ohledně zaplacení, J. Čapek si výzvu přečetl ale více na ni nereagoval
 • Sojka předložil návrh příkazní smlouvy od agentury Seraf INTERNATIONAL s.r.o.

Vedení po úpravách smlouvu schválilo.

 

Firefighter Combat Challenge TELČ

 • Dudek informoval přítomné o sportovní soutěži, která se bude konat v sobotu 18. 9. 2021 v Telči, bylo by vhodné oslovit i závodníky z řad dobrovolných hasičů, kteří by se chtěli zúčastnit

Vedení s návrhem R. Dudka souhlasilo.

 

   Vyznamenání

 • Slámečka představil návrhy na vyznamenání

Vedení schválilo předložené návrhy na vyznamenání.

 

 

Zapsala: Mgr. Irena Špačková

ZÁZNAM KE STAŽENÍ 

Přítomni: náměstkové starosty: Lubomír Janeba, Jaroslav Salivar, Monika Němečková, Richard Dudek, dále ředitel kanceláře SH ČMS Jan Aulický

Omluveni: starosta Jan Slámečka, předseda ÚKRR Jan Bochňák, tisková mluvčí Irena Špačková a poradce starosty Ivan Jirota 

Přizváni: Jiří Žižka, Luboš Zeman, I.Žídek

 • Zahájení jednání, volba zapisovatele

 

 • Jednání zahájil L. Janeba, přivítal přítomné a představil harmonogram bodů jednání. K harmonogramu jednání navrhl mírnou úpravu v jednotlivých bodech. Zapisovatele určil ředitele Kanceláře Jana Aulického.

 

                     Členové vedení s návrhem harmonogramu jednání souhlasily.

 • Kontrola záznamu z jednání Vedení SH ČMS z 6. 4. 2021

 

 • Janeba zrekapituloval body jednání Vedení SH ČMS ze dne 6. 4. 2021 a připomněl úkoly a splněné body, které vyplývaly z jednotlivých bodů jednání.

    Vedení SH ČMS vzalo na vědomí kontrolu záznamu.

 

 • Zhodnocení jednání VV SH ČMS 8. 4. 2021

 

 • Janeba zrekapituloval body jednání VV SH ČMS ze dne 8. 4. 2021 a informoval o dalším vývoji právních kauz vedených proti SH ČMS. Dále se pozastavil nad skutečností, že se informace a důvěrný zápis z tohoto jednání dostal mimo přítomné členy tohoto jednání.
 • Janeba dále informoval, že návrh společnosti Arrows advokátní kancelář ze dne  16. 11. 2020 o zneužití hlasovacích práv k újmě celku a vyslovení, že valná hromada HVP, a.s. konaná dne 17. 8. 2020 přijala usnesení, byl na soudním jednání 21. 4. 2021 zamítnut. Soud se přiklonil k naší právní argumentaci. Do 30 dní by nám mělo být doručeno písemné vyhotovení rozhodnutí.
 • Janeba informoval, že člen VV SH ČMS L. Zeman a starosta KSH J. Žižka se zúčastnili osobního jednání s právníkem společnosti ZLT. Oba požádali o možnost navštívit informovat o průběhu jednáníVedení.

    Vedení SH ČMS vzalo na vědomí kontrolu záznamu.

   

 • Příprava materiálů k VI. sjezdu SH ČMS
 • Janeba představil připravené materiály k VI. sjezdu SH ČMS ve znění návrhů dokumentů pro konání VI. sjezdu SH ČMS program jednání, jednací řád, volební řád a usnesení. Dále představil otázky pro kandidáty na starostu a náměstky. Všechny tyto materiály v návrhu budou projednány na jednání Vedení dne 5. 5. 2021, které se bude věnovat pouze přípravou VI. sjezdu a přípravou SS OSH.
 • Jedním z důležitých materiálů je nový rozpis jednání směřujících ke konání VI. sjezdu SH ČMS 9. 7. 2021, který je nutno ke splnění Stanov dodržet. Proto se musí změnit navrhovaný plán práce SH ČMS, kdy se do něj doplní jednání:
 1. 5. Vedení – projednání sjezdových materiálů
 2. 5. VV SH ČMS – projednání a doporučení sjezdových materiálů pro SS OSH
 3. 5. SS OSH – projednání sjezdových materiálů
 4. 7. konání VI. sjezdu SH ČMS v Brně

Vedení vzalo informace k materiálům k VI. sjezdu na vědomí, schválilo doplnění plánu práce SH ČMS.

11:00 hod na jednání Vedení se dostavili L. Zeman a J. Žižka

 • Zeman informoval  o  osobním  jednání  s  právním zástupcem ZLT kanceláří KLB 

                       Legal – Mgr. Budzinskim.

                        Závěry z jednání, záměry ZLT:

1) prodej pojišťovny (odkup) s respektováním dohody na případných budoucích výhodách pro hasiče nebo

2) transparentní společný rozvoj a fungování pojišťovny v nových podmínkách  (kapitálové posílení, větší vliv kvalifikovaného akcionáře) nebo

3) likvidace pojišťovny na základě postupných žalob (nebude prospěšné pro žádnou stranu s výjimkou právních zástupců).

Vedení vzalo informace na vědomí.

Příprava jednání SS OSH 22. 4. 2021

 • Janeba společně se členy Vedení prodiskutoval podrobně jednotlivé body jednání SS OSH. Organizačně jednání SS OSH v BVV Brno zajišťuje KSH Jihomoravského kraje respektive starostka KSH Z. Jandová. Materiály k jednání byly zaslány všem s předstihem. Zpráva o činnosti se doplní ústně o závěry dnešního jednání.

Vedení vzalo na vědomí přípravu jednání SS OSH 22. 4. 2021.

        13:00 hod byl na jednání pozván Mgr. Žídek.

 • Janeba přivítal zástupce právní kanceláře Bakeš & partneři a požádal ho o shrnutí obou právních kauz.
 • Žídek informoval o proběhlém soudu k valné hromadě roku 2020, žaloba byla zamítnuta (viz. informace L. Janeby).
 • K druhé kauze „nájmy“ konstatoval, že žaloba byla podána a soud vyzval žalobce k zaplacení soudního poplatku ve výši 5% žalované ceny cca 2 mil. Kč. Dle našich informací ZLT žádá aby soudní poplatek zaplatilo HVP, a.s. Do zaplacení soudního poplatku není žaloba aktivní. Navrhuje do zaplacení poplatku s protistranou nejednat. Zaplacením se ukáže zda to žalobce myslí vážně.
 • Na dotaz zda by právní kancelář Bakeš & partneři zastupovala SH ČMS na Valné hromadě HVP, a.s. uvedl že právní kancelář se touto činností nezabývá. Dále zdůraznil, že akcionář nemusí na Valné hromadě odpovídat na žádné dotazy. Na to je přítomno představenstvo, popř. má možnost reagovat písmeně ve stanovené lhůtě.

 

Vedení vzalo informace Mgr. Žídka na vědomí

 

 • Různé
 • Aulický požádal Vedení k souhlasu se Smlouvou o právu provést stavbu. Jedná se o smlouvu, že město Přibyslav strpí na svých pozemcích stavební úpravy vyžádané úřady pro plánovanou stavbu Haly na požární sport.

Vedení smlouvu odsouhlasilo

 • Janeba informoval o jednání na GŘ HZS k vypsanému investičnímu grantu. Konstatoval že o grant se bude ucházet KSH Královehradeckého kraje s projektem školícího zařízení pro mladé hasiče Bílé Poličany.
 • Dále informoval o žádosti Divadla U Hasičů na snížení hrazení nájmů v době vládního uzavření. Žadatel byl vyzván k doplnění ekonomických podkladů, aby mohla být žádost adekvátně vyhodnocena a projednána.
 • V materiálech je i informace k majetku dobrovolných hasičů v Brně - Mokrá Hora. Jednání s SDH Mokrá Hora ještě neproběhl, ale stanovisko SH ČMS je, že o majetek se bude hlásit jako nástupnická organizace SH ČMS.
 • Janeba informoval o materiálu ekonomického oddělení kanceláře sdružení s vyčíslením ekonomických dopadů různých variant žádosti o snížení nájemného společnosti HVP, a.s. o které společnost požádala.

Vedení rozhodnutí odložilo na další jednání.

K přípravě na valnou hromadu HVP, a.s. l. Janeba požádal R. Dudka zda by sdružení na valné hromadě nezastupoval? Dále požádal členy vVedení aby vytipovaly náhradníka k zastupování. Z pléna byl navržen člen VV SH ČMS a starosta KSH Pardubického kraje  J. Bidmon. L. Janeba navrhl podat k bodu jednání Schválení dodatků smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady protinávrh k usnesení k bodu 10 pořadu jednání – Změna stanov.

 1. Navrhujeme, aby bod 9. pořadu jednání - Schválení dodatků smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady - nebyl na této valné hromadě projednáván, tudíž aby se o něm vůbec nehlasovalo.
 2. Navrhujeme, aby v rámci bodu 10 pořadu jednání bod 3 zněl takto:

Do článku 11 stanov se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5 tohoto znění:

 1. S akcionářem může být na valné hromadě přítomna i jedna jím určená osoba.

Vedení návrh odsouhlasilo a doporučil ho k projednání SS OSH 24. 4. 2021.

                 

Zapsal: Ing. Jan Aulický