PF.2018

Záznam z  jednání Vedení SH ČMS konaného dne 13. 9. 2017 v Praze.

Přítomni:  starosta SH ČMS Karel Richter, náměstkové starosty SH ČMS Jaroslav Salivar, Monika Němečková, Lubomír Janeba, Richard Dudek, předseda ÚKRR Jan Bochňák, ředitel Kanceláře Jan Aulický a poradce starosty Ivan Jirota.

Omluven:  náměstek starosty Jan Slámečka

1) Zahájení jednání Vedení SH ČMS

Zahájil starosta K. Richter, přivítal přítomné na řádném posunutém jednání Vedení a přednesl přítomným program dle pozvánky, představil předložené materiály krátce je okomentoval a požádal o připomínky a náměty.

■ Vedení program schválilo.

2) Kontrola plnění usnesení                                               

Materiál předložen písemně. Připomínka k usnesení VV SH ČMS 31/2017 že není v řešení, ale že je nesplněno.

■  Vedení vzalo připomínku na zřetel a souhlasilo s jeho předložením VV SH ČMS

3) Příprava jednání VV  SH ČMS

- K. Richter předložil Vedení pozvánku na jednání VV SH ČMS na termín 21. září  2017 od 10:00 hod v Hotelu Přibyslav.

Poté prošel zápis z jednání VV dne 15. 6. 2017, který se především zaobíral hodnocení SS OSH konaného dne 22. 4. 2017, stavem přípravy MČR dětí a dorostu, MČR v PS a klasických disciplínách CTIF a vyprošťování. Také projednal situaci v OSH Jeseník a odebrání neoprávněně získáné medaile Za záchranu života Milana Zdrobílka. Vedení vzhledem k situaci v OSH Jeseník navrhuje  VV SH ČMS postupovat vůči tomuto pobočnému spolku dle ustanovení platných Stanov čl. 37 odst. 4 písm. c

■ Pozvánka byla projednána a schválena.

■ Vedení pro neplnění Stanov SH ČMS  navrhuje VV SH ČMS postupovat vůči OSH Jeseník

   dle ustanovení platných Stanov čl. 37 odst. 4 písm. c.

4) Hodnocení MČR dětí a dorostu a MČR v PS 2017.

- M. Němečková předložila vedení hodnocení obou významných akcí SH ČMS v písemné podobě.

MČR dětí a dorostu Zlín – toto MČR bylo velice zdařilé za přítomnosti mnoha významných hostů.

MČR je velice náročné na organizaci a čas vzhledem k tomu, že jsou to vlastně dvě MČR. Do budoucna je třeba se zabývat návrhem na rozdělení MČR dětí a zvlášť MČR dorostu. Bude více možností na uspořádání (menší počet soutěžících a personálu). Organizátorům se zmenší finanční náklady, kapacita ubytovacích prostor a stravování. ÚORM zaujme k návrhu stanovisko na svém dalším řádném jednání a poté bude projednáno ve VV SH ČMS.

MČR v PS Praha – Hodnocení písmeně zpracoval M. Kolka. MČR bylo uspořádáno ve spolupráci s HZS hl. města Praha a mělo vysokou úroveň i když nebylo na velkém stadionu. Pořadatelé jak z řad SH ČMS tak HZS odvedli velmi dobrou práci. 

Pro příští rok byl vznesen návrh na uspořádání MČR v posledním víkendu v srpnu tedy v termínu  31. 8. – 2. 9. 2018. Tento termín je potřeba projednat s GŘ HZS a HZS kraje Libereckého.

Mezinárodní soutěž CTIF Villach – na této soutěži měla ČR největší zastoupení a přivezla mnoho ocenění. Z pohledu počtu účastníků byl stadion zvolen nevhodně, zejména z bezpečnostního hlediska a hygienického zázemí. Co se týká mládeže M. Němečková zpracovala připomínky k organizaci akce písmeně a budou předloženy ČNV CTIF, následně MKVM CTIF.

Dále byl vznesen návrh na novou nominaci zástupce ČR v MKVM CTIF s důrazem na jazykovou vybavenost nominovaného.

■  Vedení vzalo informace na vědomí a souhlasí s přípravou materiálu – Připomínky a náměty k Mezinárodní soutěži mládeže CTIF Villach do jednání ČNV CTIF a návrhem na změnu delegáta ČR v MKVM CTIF  do 5. 10. 2017.

5) Zaměření činnosti SH ČMS v roce 2017

Kancelář SH ČMS zpracovala návrh plánu práce Vedení, VV a SS OSH na rok 2018. Vedení se s plánem seznámilo a udělalo menší úpravy v termínech.

■  Vedení vzalo připomínky na zřetel a souhlasilo s jeho předložením VV SH ČMS

6) Ples SH ČMS 2018

- J. Aulický  informoval, že ples se připravuje dle dlouholetých prověřených standardů. Ples se bude konat 24. 2. 2018 v Klubu kultury Uherské Hradiště za podpory senátora Ivo Valenty.

7) Návrh rozpočtu na rok 2018

- M. Sojka předložil v písemné formě materiály ekonomického charakteru plnění rozpočtu 2017 a návrh rozpočtu na rok 2018. Oba materiály okomentoval a členové vedení se s nimi seznámili. Po diskusi a doplnění některých položek do rozpočtu byly materiály doporučeny k jednání VV SH ČMS.

■  Vedení vzalo připomínky na zřetel a souhlasilo s  předložením obou materiálů na jednání VV SH ČMS

8) Různé

- J. Salivar informoval o přípravách reprezentace mužů a žen na Mistrovství světa v PS v tureckém Izmíru. Vzhledem k časové tísni vyhlášení tohoto mistrovství a nutnosti se ho účastnit (nutná bonifikace do dotačních programů sportu na MŠMT)  je zapotřebí podpory tohoto výjezdu a vyslání automobilu s technickým materiálem. Bylo schváleno zákonné stravné  53 EUR a kapesné 87 EUR (cca 35 %) pro účastníky.

■  Vedení souhlasí s výjezdem na MS v PS Turecko a pověřuje p. Salivara a p. Němečkovou sestavení výpravy za SH ČMS a J.Aulického zajištěním odvozu materiálu. 

- L. Janeba předložil Vedení materiál „Zabezpečení valných hromad sborů a valných hromad okrsků SH ČMS 2017/2018“  K materiálu proběhla diskuse s připomínkami  a doporučilo se ho předložit VV SH ČMS.

■  Vedení vzalo připomínky na zřetel a souhlasilo s jeho předložením VV SH ČMS

- K. Richter předložil Vedení návrh OSH Zlín na kandidáta člena Ústřední odborné rady historie a muzejnictví p. Jana Štalmacha.

■  Vedení souhlasilo s navrženým kandidátem a navrhlo předložit návrh VV SH ČMS

- K. Richter předložil Vedení stížnost OSH Jeseník adresovanou SS OSH proti rozhodnutí orgánu SH ČMS. Stížnost byla řádně přijata a bude směřována na jednání SS OSH, které se bude konat 28. 10. 2017.

Zapsal dne  13. 9. 2017   Jan Aulický         

 

Záznam z  jednání Vedení SH ČMS konaného dne 4. 4. 2017 v Praze.

Přítomni:  starosta SH ČMS Karel Richter, náměstkové starosty SH ČMS Jaroslav Salivar, Monika Němečková, Richard Dudek, předseda ÚKRR Jan Bochňák, ředitel Kanceláře Jan Aulický a poradce starosty Ivan Jirota.

Omluven:  náměstek starosty Lubomír Janeba a Jan Slámečka,

1) Zahájení jednání Vedení SH ČMS

Zahájil starosta K. Richter, přivítal přítomné na řádném jednání Vedení a přednesl přítomným program dle pozvánky, představil předložené materiály, krátce je okomentoval a požádal o připomínky a náměty.

■ Vedení program schválilo.

2) Kontrola plnění usnesení

Materiál předložen písemně.

■  Vedení souhlasilo s jeho předložením VV SH ČMS

 

3) Příprava jednání VV  SH ČMS

- K. Richter předložil Vedení pozvánku na jednání VV SH ČMS na termín 21. 4. 2017 od 16:00 hod v Hotelu Přibyslav. Navrhl přizvat k jednání starosty KSH.

Poté prošel zápis z jednání VV dne 23. 3. 2017, kde s členy Vedení SH ČMS projednali pozastavení návrhů na vyznamenání SH ČMS dle usnesení VV SH ČMS č. 21/23-3-2017. Byl odsouhlasen dopis, který bude zaslán na OSH Jeseník a SDH okresu Jeseník o porušování Stanov a závěrů V. sjezdu SH ČMS.

■ Pozvánka byla projednána a schválena. Případné připomínky ke Stanovám budou projednány v bodu různé.  Na jednání budou přizváni starostové KSH.

- K. Richter předložil Vedení pozvánku na jednání SS SH ČMS na termín 22. 4. 2017 od 9:00 hod v CHH Přibyslav.

■ Pozvánka již byla projednána na VV SH ČMS 23. 3. 2017.

4) Reprezentační ples SH ČMS

- K. Richter informoval, že ples proběhl na velmi vysoké úrovni a je třeba poděkovat všem, kdo se na přípravě a konání XII. reprezentačního plesu dobrovolných hasičů v Olomouci podíleli.

■  Vedení vzalo informace na vědomí. 

5) Výsledky hospodaření společností s vlastnickým podílem SH ČMS za rok 2016.

- K. Richter informoval, že HVP,a.s je v zisku, ale není naplněn pojišťovací předpis. Muselo se zvednout pojištění odpovědnosti vozidel a snížit rizikové zemědělské pojištění. Valná hromada je naplánovaná na 28. dubna 2017.

■  Vedení vzalo informace na vědomí. 

6) Různé

Návrh změn Stanov:

- K. Richter informoval, že Stanovy odešly mailovou poštou všem členům VV a ÚKRR a na všechna OSH, KSH k připomínkám. Připomínky se budou akceptovat do 18. 4. 2017 a pouze k vyznačeným návrhům změn.  K návrhu změn šel i materiál s odůvodněním změn Stanov.

- J. Aulický doplnil pár drobných změn ve Stanovách, které ještě nebyly promítnuty do zaslaných dokumentů. 

Ke Stanovám a odůvodnění proběhla diskuse, ze které vyplynuly další úpravy jak Stanov, tak odůvodnění změn. 

■  Vedení navrhlo zapracovat navržené změny do Stanov a materiálu Odůvodnění změn Stanov.

- K Richter – reprezentační Výroční zpráva za rok 2016 byla v grafickém  návrhu předložena Vedení.   Výroční zpráva bude vyhotovena ve stejném duchu jako v loňském roce ovšem v jiném barevném odstínu. Jinak pro všechna OSH a KSH bude navíc zpracována tištěná zpráva v plném znění včetně tabulkových statistických údajů. Výroční zpráva bude připravena k jednání SS OSH.

- J. Salivar  – upozornil na nesrovnalost ve statistických údajích v části represe.

■  Vedení vzalo informace na vědomí.  

- K. Richter informoval Vedení, že společně s ekonomy SH ČMS navštíví 11. 4. 2017 ministra financí. Chceme především jednat o financování činnosti SH ČMS, zajištění činnosti kanceláří OSH, otázky k EET pro spolky a vše co dobrovolné hasiče s této oblasti postihuje.     

■  Vedení vzalo informace na vědomí. 

Zapsal dne  4. 4. 2017   Jan Aulický          

Záznam z  jednání Vedení SH ČMS konaného dne 17. 5. 2017 v Praze.

Přítomni:  starosta SH ČMS Karel Richter, náměstkové starosty SH ČMS Jaroslav Salivar, Lubomír Janeba, Richard Dudek, předseda ÚKRR Jan Bochňák, ředitel Kanceláře Jan Aulický a poradce starosty Ivan Jirota.

Omluven:  náměstek starosty Jan Slámečka a Monika Němečková

1) Zahájení jednání Vedení SH ČMS

Zahájil starosta K. Richter, přivítal přítomné na řádném jednání Vedení a přednesl přítomným program dle pozvánky, představil předložené materiály, krátce je okomentoval a požádal o připomínky a náměty.

■ Vedení program schválilo.

2) Kontrola plnění usnesení

Materiál předložen písemně.

■  Vedení souhlasilo s jeho předložením VV SH ČMS

3) Hodnocení SS OSH a návrhy k realizaci jeho závěrů

- K. Richter prošel zápis z jednání SS OSH ze dne 22. 4. 2017. Novela stanov, která byla schválena na tomto jednání byla projednána s JUDr. Deverovou, prošla grafickou úpravou a je na jazykové korektuře. Poté se Stanovy ještě projdou vybranými členy ÚORVO a pak teprve zveřejní ve veřejném rejstříku. Stanovy jsou schváleny, ale jejich účinnost je od 1. 9. 2017.

V diskusi na SS OSH byly všechny příspěvky odpovězeny na samotném jednání. Dopis starosty OSH Praha – západ byl projednán na VV SH ČMS a Vedení SH ČMS v této politické situaci a před volbami do PS PČR nevidí důvod dopis rozvíjet a zahajovat politická jednání. Všichni víme, že tyto problémy trápí všechny spolky, ale bohužel zákony se musí dodržovat.

- J. Aulický  upozornil, že v termínu dalšího plánovaného VV SH ČMS a SS OSH jsou vyhlášeny volby do PS PČR a bylo by vhodné termín posunout.

■  Vedení souhlasilo s posunutím termínu jednání VV SH ČMS na 27. 10. 2017 a SS OSH na 28. 10. 2017.

4) Příprava jednání VV  SH ČMS

- K. Richter předložil Vedení pozvánku na jednání VV SH ČMS na termín 15. června  2017 od 10:00 hod v Hotelu Přibyslav.

Poté prošel zápis z jednání VV dne 21. 4. 2017, který se především zaobíral novelou Stanov            SH ČMS, stavem přípravy MČR dětí a dorostu, MČR v PS a klasických disciplínách CTIF a vyprošťování. Také projednal situaci v OSH Jeseník a Metodický pokyn přípravy odbornosti Ochrany obyvatelstva. 

■ Pozvánka byla projednána a schválena.

5) Stav příprav MČR dětí a dorostu, MČR v klasických disciplínách CTIF a MČR v PS 2017.

- K. Richter informoval že o všech připravovaných akcích bylo jednáno na VV SH ČMS a přípravy běží dle schválených harmonogramů.

■  Vedení vzalo informace na vědomí. 

 

6) Různé

- J. Bochňák informoval o proběhlých volbách v DPO SR a tlumočil pozdravy a nového vedení DPO SR.

- K. Richter navrhl iniciovat společné setkání vedení obou organizací k vzájemnému poznání.

■  Vedení souhlasí a pověřuje starostu domluvit toto setkání. 

- K. Richter informoval o přípravách na mezinárodní soutěž CTIF Villach 2017, navrhl vedení vyslat delegaci na zahájení, průběh soutěží a ukončení se společnou dopravou vozidlem Kanceláře SH ČMS.

■  Vedení souhlasí vyslat delegaci na mezinárodní soutěž CTIF Villach 2017 a všem zúčastněným pořídit reprezentační vybavení.

- J. Salivar  předložil Vedení výzvu Sdružení sportovních svazů na Vládu ČR k situaci ohledně dotací MŠMT ČR pro sport. 

■  Vedení schválilo výzvu podpořit.  

Zapsal dne  17. 5. 2017   Jan Aulický         

Záznam z  jednání Vedení SH ČMS konaného dne 7. 3. 2017 v Praze.

Přítomni:  starosta SH ČMS Karel Richter, náměstkové starosty SH ČMS Jaroslav Salivar, Monika Němečková, Jan Slámečka, Richard Dudek, předseda ÚKRR Jan Bochňák, ředitel Kanceláře Jan Aulický a poradce starosty Ivan Jirota.

Přizváni: generální ředitel HZS Drahoslav Ryba, náměstci GŘ HZS František Zadina, Slavomír Bell, Miloš Svoboda, Josef Slavík, František Vavera, tisková mluvčí SH ČMS Jaroslava Čečrdlová, ředitel HVP,a.s. Josef Kubeš, právní poradkyně J. Březinová, předsedkyně představenstva HVP,a.s. Vladimíra Ondráková a zástupci  Fire TV Karel Švéda a Tomáš Pořízek.

Omluven:  náměstek starosty Lubomír Janeba

1) Zahájení jednání se zástupci GŘ HZS

Zahájil starosta K. Richter, přivítal přítomné na společném jednání vedení SH ČMS a vedení               GŘ HZS. Zhodnotil spolupráci na úseku požární ochrany, represe, prevence a sportu. Poděkoval  především za spolupráci při řešení otázek na úseku PO, z nichž rozhodující jsou projednávány  na vládní úrovni.

D. Ryba přivítal přítomné a též poděkoval za spolupráci v předcházejícím období. Vyzdvihl především spolupráci na posledních velkých mimořádných událostech v Poličce a ve Zvoli, kde se stala tragédie s úmrtím hasiče. Pro pozůstalé po zesnulém hasiči bude vypsána veřejná sbírka.

Rok 2016 byl v součinnosti našich organizací velice plodný. Spolupracovali jsme na vrcholových sportovních akcích a to především na MS v PS Ostrava, dále na řešení otázek na úseku PO a dotací. V roce 2016 bylo přispěno pro JPO na 34 ks CAS, 5 ks rekonstrukce CAS, 379 ks  DA a byl přispěno na 37 zbrojnic. Neinvestiční dotace se podařilo navýšit z 60 mil Kč na 100 mil Kč.

Informoval, že u HZS ČR bude řešit problémy ombudsmanka a poděkoval za vyřešení problému se zavádějícími články v Hasičských novinách.     

F. Vavera zhodnotil plnění pokračování řešení některých problémů pro členy JPO.

Vláda tento materiál řešila a podařilo se navýšit neinvestiční dotace, využívat fond zábrany škod a autoškoly, kde byly realizovány dva pilotní projekty. Nyní se řeší další posun autoškoly pro členy JPO (finanční prostředky) s tím, že by se tento projekt přesunul do Jihlavy.

V dalším řešení jsou především otázky možnosti převodů majetku od státu, výhody pro zaměstnavatele členů JPO (kde se nedaří najít cesta jak na to), ve 3 čtení v PSP ČR je otázka týkající se nemocenské a ve druhém čtení PSP ČR je otázka odškodňování úrazů. Řeší se i možnost očkování členů JPO na virus hepatitidy A a mzdové prostředky pro pobočné spolky  SH ČMS KSH a OSH.

V hasičském sportu probíhá součinnost s SH ČMS, textové úpravy budou provedeny podobně jako v loňském roce ve spolupráci s M. Němečkovou.

J. Salivar informoval, že se nám stále nedaří proniknout do dotací na hasičský sport tak, jak by  to odpovídalo naší členské základně sportovců. Podařilo se získat podporu z Programu 8, který je určen přímo pro SDH a částečně z Programu 5. V ostatních programech se nám zatím nedaří uspět, zejména jde o program státní reprezentace Program 1.

Na závěr si vzal slovo starosta SH ČMS, který poděkoval za návštěvu a rozloučil se předáním Řádu Sv. Floriána náměstkovi M. Svobodovi, který u GŘ HZS končí.

1) Zahájení jednání Vedení SH ČMS

Zahájil starosta K. Richter, přivítal přítomné na řádném jednání Vedení a přednesl přítomným program dle pozvánky, představil předložené materiály krátce je okomentoval a požádal o připomínky a náměty.

■ Vedení program schválilo.

2) Kontrola plnění usnesení

Materiál předložen písemně.

■  Vedení souhlasilo s jeho předložením VV SH ČMS

 

3) Příprava jednání VV  SH ČMS a SS OSH

- K. Richter předložil Vedení pozvánku na jednání VV SH ČMS na termín 23. 3. 2017 od 10:00 hod v Hotelu Přibyslav.

- J. Aulický informoval o jednání ÚORR, kde byl projednán Metodický pokyn k činnosti kynologů a v návaznosti k této problematice i změna Statutu odborných rad. Dále rada projednala návrhy změn Metodických pokynů Velitel a Strojník ohledně nošení odznaků těchto odborností po ukončení platnosti odborných způsobilostí.

■ Pozvánka byla projednána, upravena o aktuální bod „návrh změn Stanov“ a schválena. Návrhy ÚORR budou projednány v bodu různé.  Na jednání budou přizváni starostové KSH.

- K. Richter předložil Vedení pozvánku na jednání SS SH ČMS na termín 22. 4. 2017 od 9:00 hod v CHH Přibyslav.

■ Pozvánka byla projednána, upravena a doporučena k projednání na VV SH ČMS.

4) Reprezentační ples SH ČMS

- K. Richter informoval že ples se připravuje dle každoročních zvyklostí.

- J. Aulický seznámil přítomné s významnými hosty plesu a program plesu. Ples je ve spolupráci s HVP,a.s. a OSH Olomouc připraven.

■  Vedení vzalo informace na vědomí. 

5) Smlouva Fire TV

Na jednání Vedení byli pozváni zástupci Fire TV internetové televize, která pro hasiče zabezpečuje přenosy ze sportovních a kulturních akcí.

K. Švéda zhodnotil spolupráci za rok 2016. V tomto roce se výrazně zvýšila sledovanost všech akcí. Nejvýraznější byla na MS Ostrava 2016, MČR dětí a dorostu v Českých Budějovicích a ČHP v běhu na 60 m s překážkami. Osvědčily se i pravidelné měsíční konzultace zástupců Fire Tv s tiskovou mluvčí SH ČMS. Velice dobrou odezvu má pořad Na kafíčko, kde již vystoupil starosta SH ČMS, náměstkyně M. Němečková a náměstci J. Salivar a L. Janeba. U příležitosti oslav 45.výročí hry Plamen se připravuje další díl se zakladatelem hry Plamen p. Hanzalem. Následovat budou další náměstci a předseda ÚKRR.

- K. Richter poděkoval za spolupráci a doporučil spolupráci na další rok.

■ Vedení schválilo uzavření smlouvy s FIRE TV i na rok 2017.

6) Výroční zpráva SH ČMS za rok 2016

K tomuto bodu byl předložen písemný materiál tabulek o počtech členů a počtech SDH. Do dnešního dne nemá hlášení uzavřeno OSH Cheb a OSH Brno – město.  Výroční zpráva bude vyhotovena ve stejném duchu jako v loňském roce. Pro všechna OSH a KSH bude navíc zpracována tištěná zpráva v plném znění včetně tabulkových statistických údajů. Výroční zpráva bude připravena k jednání SS OSH.

■  Vedení vzalo informace na vědomí.  

7) Příprava MČR plamen a dorost, MČR v klasických disciplínách CTIF a MČR v PS 2017.

Písemný materiál ve formě návrhu rozpočtů předložila náměstkyně starosty M. Němečková. Vedení podrobně projednalo návrhy rozpočtů a tyto schválilo.

■  Vedení souhlasí s rozpočty MČR plamen a dorost, MČR v klasických disciplínách CTIF a MČR v PS 2017.

 

8) Příprava výpravy na mezinárodní soutěž CTIF Villach 2017

- K. Richter  seznámil přítomné se závěry ČNV CTIF, kde byl schválen kompletní seznam výpravy ČR na mezinárodní soutěž (vedení výpravy, překladatelé, rozhodčí a soutěžící) dle pokynů vydaných k této akci Mezinárodním komitétem CTIF.  Domluvena byla rovněž společná doprava ( autobusy HZS) a finanční vypořádání poplatků členů výpravy SH ČMS a GŘ HZS. Účastnický poplatek uhradí CTIF jednotně SH ČMS a následně provede vyúčtování za všechny příslušníky HZS ve výpravě vůči GŘ HZS.

■  Vedení vzalo informace na vědomí.

 

9) Různé

Na vedení byl pozván ředitel HVP,a.s. J. Kubeš a předsedkyně představenstva V. Ondráková.

V. Ondráková zhodnotila loňský rok v plnění plánu jako velice dobrý. Plán byl splněn na 97%. Přispělo k tomu hlavně neuzavírání rizikových smluv, spolupráce s 842 sprostředkovateli, nového druhu pojištění Fortel a inovace pojištění obcí včetně JPO.

Připravuje se Valná hromada HVP, a.s. na 28. dubna 2017

HVP,a.s. slaví v červnu 2017 25. výročí znovu obnovení pojišťování. Na SS OSH bude oficiálně poděkováno všem starostům OSH.

J. Kubeš doplnil V. Ondrákovou, že kladné výsledky HVP,a.s. jsou i v měsících leden a únor roku 2017.

■  Vedení vzalo informace na vědomí.

 

- J. Slámečka upozornil, že na posledním jednání s předsedou Asociace krajů bylo přislíbeno, že SH ČMS může delegovat do bezpečnostní komise Asociace krajů člena  za SH ČMS. Naše sdružení zde sice má svého člena J. Bidmona, který je však v této komisi z titulu zastupitele v Pardubickém kraji.

M. Němečková navrhla napsat na Asociaci krajů dopis s delegováním p. Slámečky, který na tuto funkci byl schválen VV SH ČMS.

■  Vedení předložený návrh schválilo.

 

- K. Richter seznámil přítomné s návrhem změn Stanov, které jsou vyvolány dalšími úpravami dle NOZ a praxí při zápisech do spolkového rejstříku. Vzhledem k tomu, že je naše sdružení velice velké a sdružuje přes 7 800 pobočných spolků, je nutné změnit Stanovy, upravit statutární zástupce pobočných spolků a revizní rady. Všechny změny jsou vyvolány proto, aby se nezapisovalo do spolkového rejstříku více osob než je nutné. Dnes nevíme, jestli se nezmění zákon  o soudních poplatcích kde zatím mají spolky výjimku v hrazení soudních poplatků za každou změnu ve spolkovém rejstříku. Zákon o veřejné prospěšnosti byl Vládou předložen do PSP ČR, ale nebude touto vládou projednán.    

- J. Březinová předložila Vedení návrh Stanov, kde jsou již definované navržené změny ve formě sledování změn. Změny jsou v jiné barvě. Stanovy jsou připraveny k připomínkám Vedení. Důvody byl osvětleny starostou a tak by bylo dobré, aby se vedení k návrhu vyjádřilo a Stanovy se mohly dát na připomínky členům VV SH ČMS.

K návrhu se rozvinula diskuse s návrhem doplňujících úprav, které byly okamžitě zapracovány.

- J. Aulický upozornil, aby se členové Vedení v připomínkách nezaobírali odkazy na články, vzhledem, pravopisem  a věnovali se především navrženým změnám.

■  Vedení vzalo informace na vědomí a uložilo Kanceláři zaslat návrh Stanov členům vedení k připomínkám do pátku 10. 3. 2017.

 

- M. Němečková předložila Vedení návrh odznaku ke 45 výročí celostátní hry mladých hasičů Plamen  a návrh motivu frankovacího stroje pro poštu odesílanou z Kanceláře SH ČMS.

■  Vedení předložené návrhy schválilo.

 

- M. Němečková upozornila Vedení, že se v roce 2017 chystá mnoho akcí Pyros, Hasičské slavnosti, MČR v PS, 45. výročí Plamen, kde je žádoucí,a by se SH ČMS presentovalo. Bohužel nejsou žádné propagační materiály a není na ně ani v rozpočtu pamatováno.

- J. Aulický navrhl, že přípravou materiálů pověří J. Čečrdlovou.

■  Vedení schvaluje p. Čečrdlovou k přípravě propagačních materiálů pro akce SH ČMS a pověřuje ekonomické oddělení zahrnout do rozpočtu potřebné finanční prostředky.

 

- I. Jirota přednesl návrh ekonomického oddělení na zvýšení mzdy Starostovy SH ČMS, která se naposledy zvyšovala v roce 2012. Mzda je navýšena o inflaci a další ekonomické faktory vztahující se k této funkci v rozmezí, které dovoluje Mzdový předpis SH ČMS.

■  Vedení předložený návrh schválilo.

 

- K. Richter předložil Vedení pozvánky na různé akce a požádal členy, aby se akcí zúčastnili. Jedna pozvánka je i na Sjezd DPO Slovenka. Ovšem tento sjezd se koná v den, kdy je jednání SS OSH. Starosta navrhuje, aby se sjezdu DPO zúčastnil J. Bochňák a J. Juráň.

- R. Dudek informoval o jednání KSH MSK, kde bylo navrženo, aby se přemýšlelo o konání pravidelných pracovních porad funkcionářů a pracovníků kanceláří KSH a OSH.

- J. Aulický informoval Vedení, že v posledních měsících projel kraje se školením k výměně členských průkazů a přístupům do evidenčního programu a tato školení a pracovní jednání mají určitě smysl.

M. Němečková podpořila návrh R. Dudka.

 ■  Vedení s předloženým návrhem souhlasí a doporučí ho na dalším jednání VV SH ČMS.

Zapsal dne  7. 3. 2017   Jan Aulický