ZÁZNAM ke stažení

Přítomni: Monika Němečková, Josef Bidmon, Jaroslav Salivar, Dana Vilímková, Richard Dudek, Jan Aulický, a Irena Špačková 

Omluveni: Zdeněk Nytra, Karel Barcuch

Jednání zahájila M. Němečková, přivítala přítomné a představila program jednání. Jako zapisovatele požádala I. Špačkovou. 

Vedení souhlasilo s programem i zapisovatelkou. 

 • Kontrola plnění usnesení z jednání VV SH ČMS

Trvalé úkoly: 

24/8-4-2021                      VV SH ČMS  

 1. Bere na vědomí průběžnou informaci vedení SH ČMS ve věci žalob vůči SH ČMS. 
 1. Bere na vědomí písemné stanovisko JUDr. Zámišky ve věci žalob vůči SH ČMS. 
 1. Ukládá vedení SH ČMS pravidelně informovat VV SH ČMS o činěných krocích ve věci žalob vůči SH ČMS. 
 1. Ukládá členům VV SH ČMS jednat v souladu s doporučením právních zástupců SH ČMS 

57/30-3-2023        VV SH ČMS ukládá vedoucím ÚOR, aby zajistili vypracování zápisů v souladu s Jednacím řádem SH ČMS, tj. do 15 dnů. 

42/21-3-2024:      VV SH ČMS ukládá CHH zasílat kopie pozvánek na udělení titulu Zasloužilý hasič také na e-maily KSH. 

Aktuální úkoly: 

70/27-4-2023:      VV SH ČMS 

 1. Ukládá ÚORVO doplnit do Metodického pokynu SH ČMS k používání symbolů SH ČMS orgán (VV SH ČMS), který může dát souhlas s použitím Loga SH. 
 1. Ukládá ÚORVO ve spolupráci s vedoucím ÚORHiM vypracovat informační materiál pro OSH, ve kterém budou seznámeni s touto problematikou a jak ji řešit. 

Plnění: v řešení 

28/22-2.2024:       VV SH ČMS ukládá ÚORHS a ÚORM: 

 1. spolupracovat na návrhu opatření nezbytných pro sjednocení systému přestupů pro postupové soutěže družstev ve všech kategoriích; návrh navázat na příslušnost k členství v SDH, respektive OSH. 

Plnění: trvá 

45/30-5-2024:      VV SH ČMS  

 1. ukládá ředitelce CHH Přibyslav dohledat dokument z roku 2014 – viz. jednání VV SH ČMS 16.10.2014, usnesení č. 53 
 1. ukládá T. Vosykové připravit formulář o přijatých dotacích pro KSH / 2024.  

Plnění: 

b) v řešení – dle vyjádření CHH Přibyslav se badatelské dotazy po pěti letech podle Spisového a skartačního řádu skartují. 

c) v řešení 

48/30-5-2024:      VV SH ČMS pověřuje členy VV SH ČMS projednat návrh J. Sourala ve svých KSH do dalšího jednání VV SH ČMS dne 27. 6. 2024. 

Plnění: v řešení 

53/30-5-2024:      VV SH ČMS ukládá T. Švejdové předložit přehled o vracení návrhů na vyznamenání konkrétním OSH, KSH (rok 2023, 2024) – pokud je tato skutečnost evidována a je doložitelná. 

Plnění: v řešení 

54/30-5-2024:      VV SH ČMS ukládá členům VV SH ČMS projednat v rámci svých KSH a předložit návrhy míst konání MČR v běhu na 60 m s překážkami v letech 2025, 2026 na dalším VV SH ČMS. 

Plnění: v řešení 

55/30-5-2024:      VV SH ČMS  

 1. ukládá starostům OSH a KSH ustanovení okresní/krajské rady hasičského sportu do 31. 8. 2024. 
 1. ukládá M. Kolkovi připravit google formulář pro vyplnění kontaktů na vedoucí OORHS a KORS; termín do 30.8.2024 

Plnění: v řešení 

 • Příprava jednání VV SH ČMS 27. června

Starostka předložila návrh pozvánky na VV SH ČMS.

Vedení schvaluje pozvánku na VV SH ČMS.

 • Rozpočty MČR družstev mužů a žen v požárním sportu, MČR hry Plamen, MČR dorostu v požárním sportu

Starostka okomentovala předložené rozpočty na jednotlivá mistrovství. Navrhované rozpočty reagují na skutečnosti roku 2023, rozpočtované částky jsou obdobné jako v předchozím roce. V případě MČR PS se předpokládají vyšší náklady spojené s účastí zahraničních družstev a rovněž spojené s dopingovou zkouškou.

Vedení schválilo předložené rozpočty na jednotlivá mistrovství.

 • mezinárodní soutěž mladých hasičů v disciplínách CTIF

Starostka informovala přítomné o průběhu příprav na mezinárodní soutěž do Trentina. Soutěž se uskuteční v termínu od 21. června do 28. června. Delegace: 4 družstva MH + 8 vedoucích + 1 vedoucí delegace + 1 fyzioterapeut + 1 trenér + 4 řidiči + 1 PR pracovník + 4 rozhodčí + 1 člen MKHS CTIF = celkem 63 osob.

Starostka předložila návrh motivačních podmínek pro zúčastněná družstva.

Vedení schválilo složení výpravy na mezinárodní soutěž mládeže do Trentina, vedoucím delegace byla jmenována Ing. Monika Němečková a trenérem Ing. Tereza Pohanková.

Vedení schválilo návrh motivačních podmínek a pověřilo starostku předložením k projednání v Českém národním výboru CTIF.

 • 160 let SH ČMS

J. Bidmon seznámil přítomné s aktuálním stavem příprav oslav v Telči. Účast potvrdil předseda Senátu PČR Miloš Vystrčil. Předpokládaná účast je 760 praporů. Přípravy na místě budou probíhat od pátku 14. června. Náměstek Bidmon ocenil spolupráci se zástupci Panského dvora a starostkou OSH Jihlava Andreou Dopitovou.

Vedení vzalo informace na vědomí.

 • Nadace na podporu hasičského hnutí

Vedení byly předloženy tyto dokumenty:

1) Analýza a návrh řešení nového dotačního titulu – podpora Centra hasičského hnutí Přibyslav

2) Investiční portfolio – aktuální stav nadace.

Oba dokumenty vypracoval I. Jirota.

Dále proběhla diskuse nad předloženými dokumenty.

Vedení pověřilo starostku, aby požádala ředitele nadace J. Pátka:

 1. o svolání přímého jednání správní rady Nadace (nikoliv per rollam) do 30.09.2024
 2. o poskytnutí zprávy auditora za rok 2023
 • Různé

Protokol NSA

Starostka informovala členy vedení o výsledku veřejnosprávní kontroly z Národní sportovní agentury.

„Při kontrole hospodaření kontrolované osoby s prostředky ze státního rozpočtu, z kapitoly 362 Národní sportovní agentura, roku 2023, v kontrolovaných oblastech, u kontrolovaného vzorku operací, nebyly shledány nedostatky“.  

Starostka dále předložila vedení návrh odměn za sportovní výsledky roku 2024.  

Vedení vzalo na vědomí informace o veřejnosprávní kontrole NSA.

Vedení schválilo odměny za sportovní výsledky v hasičském sportu pro rok 2024.

Aktualizace kalendáře zahraničních akcí

 • Mistrovství Slovinska v disciplínách CTIF dospělí, pozvání rozesláno družstvům (SDH Písková Lhota A, muži)
 • Národní setkání přípravek Polsko (Martina Crháková)
 • Mistrovství Polska v PS, reprezentace muži
 • Setkání hasičů, Rakousko – 15. června (P. Říha)
 • Mistrovství Slovenska v PS, reprezentace muži
 • Mezinárodní soutěž mladých hasičů Trentino
 • PIKAC CUP, PS dorost Chorvatsko
 • ODESSAS CUP, PS ženy, Bulharsko
 • Komise PS CTIF, Bulharsko
 • zasedání komise Historie požární služby a CTIF, muzea a dokumentace a 31. konference Mezinárodní studijní skupiny pro dějiny hasičství a požární ochrany CTIF, termín: 8. – 11. října, Athény (I. Krpálková, J. Karel)
 • Komise hasičských soutěží CTIF – Portugalsko, říjen
 • Komise mládeže v Rakousku, říjen (M. Crháková, J. Lédl)

Vedení schválilo doplnění seznamu zahraničních cest.

Změna nájemce v Hasičském domě

Prodejna Juwital ukončila svůj provoz v Hasičském domě. O prostory má zájem jiný nájemce -  T. Lukač, služby (masérské, kosmetické).

Vedení schvaluje změnu nájemce.

Hasičský hotel – dodatek smlouvy

Nájemní smlouva je uzavřena do července 2024, dodatek řeší prodloužení smlouvy o dva roky a navýšení nájemného.

Vedení schvaluje dodatek k nájemní smlouvě a pověřuje starostku podpisem.

Žádosti Police ČR

Do datové schránky sdružení byla doručena žádost o součinnost při řešení ublížení na zdraví z nedbalosti (okres Havlíčkův Brod, oddělení Chotěboř). Dítě – 6 let bylo zraněno při nácviku požárního útoku.

Dále byla doručena podobná žádost od Policejního ředitelství Praha (součinnost při tvorbě metodiky šetření výše uvedených případů). 

Vedení vzalo informace na vědomí.

Vedení se shodlo, že je nutné řešit tyto stále četnější a opakující se incidenty systémově, informovat SS OSH a VV SH ČMS a začít důslednější prevenci směrem ke sborům a především trenérům sportovních oddílů SDH.

Grant Ministerstva obrany

V souvislosti s vypsaným grantem MO a jeho podprogramy (107992 Podpora branně-sportovních a technických aktivit obyvatelstva, 107994 Příprava občanů k obraně státu) byla žádost o grant podaná SH ČMS schválena. Grant je určen pro vzdělávací aktivity z oblasti ochrany obyvatelstva a skupinám SDOO. Budou realizovány 4 kurzy, po celé ČR. Ukončení projektu by mělo v listopadu 2024.

Vedení schválilo přípravu projektu, ukládá Martinovi Štěpánkovi doplnit konkrétní termíny.

Informace z NSA

Starostka připomněla členům vedení, že NSA organizuje v několika krajích tvz. road show, na kterých mimo jiné prezentuje i změny v dotačních programech pro rok 2025, včetně povinnosti hlavního spolku předložit výpis o výběru členských příspěvků od sportovců a dalších členů sportovních oddílů v minimální výši 200 Kč / osoba. Přehled termínů road show je uveden v zápise z jednání VV ze dne 30.5. 2024.

Vedení dále diskutovalo na téma řešení této nové skutečnosti.

Starostka konstatovala, že pokud SH ČMS chce i nadále čerpat prostředky od Národní sportovní agentury je nezbytné, aby VV SH ČMS reagoval na nové podmínky a předložil na říjnovém SS OSH návrh na změnu výše platby členského příspěvku (dle Stanov SH ČMS „odvodu z členského příspěvku“) pro sportovce a další členy sportovních oddílů SDH v souladu s dotační výzvou. Zároveň však uvedla, že dle jejího názoru je nutné, aby současně s tímto návrhem byl předložen návrh, aby tyto prostředky byly využity výhradně na podporu regionálního sportu.

Vedení se shodlo, že je nutné vést k tomuto diskusi na VV SH ČMS a připravit návrhy pro SS OSH.

Metodický pokyn SH ČMS k získávání a prodlužování odbornosti v oblasti prevence

R. Dudek seznámil vedení s navrženými úpravami. Dále uvedl, že jím navržené úpravy byly zapracovány. Zůstalo pouze zachování průkazu preventisty.

Vedení ukládá N. Fenclové ověřit číselnou řadu metodických pokynů SH ČMS roku 2024 a jako název dokumentu zachovat pouze jako Metodický pokyn SH ČMS. Vedení doporučuje předložení k jednání VV SH ČMS.

Žádost Divadla U Hasičů

Předložena standardní žádost o úpravu nájemného v letních měsících z důvodů divadelních prázdnin.

Vedení žádost schválilo a pověřilo Michala Sojku zpracováním dodatku.

Zápisy z KSH a další

Starostka předložila zápisy z jednání 03 – 06/2024 KSH:  Středočeského, Plzeňského, Královéhradeckého, Olomouckého kraje a Kraje Vysočina.

Vedení vzalo informace z jednání KSH na vědomí.

Dopis – OSH Česká Lípa

Do kanceláře byl doručen dopis od OSH Česká Lípa s komentářem ke vzniku prvního českého sboru dobrovolných hasičů. Žádají o přehodnocení historických skutečností, nové sepsání historických faktů a ustanovení prvního českého sboru dobrovolných hasičů SDH Zákupy.

Vedení navrhne VV SH ČMS pověřit CHH Přibyslav zpracováním odborné studie k tomuto tématu.

Výběrové řízení na dodavatele systémového webového systému dh.cz

I. Špačková informovala vedení o výsledcích výběrového řízení.

Bylo osloveno 7 dodavatelů. Na základě předložených nabídek a osobních konzultací se všemi oslovenými subjekty, se hodnotitelé shodli, že aktuálním potřebám sdružení s ohledem na náročnost a specifičnost jeho požadavků, nejlépe odpovídá nabídka společnosti WDF, s.r.o., Lazarská 13/8, 120 00 Praha 2, IČO: 24836974.

Nabídky obsahovaly i doporučení veřejných institucí či komerčních subjektů, pro které daná firma v minulosti realizovala zakázky. 

Vedení schválilo výsledek výběrového řízení a pověřuje starostku podpisem smlouvy o dílo.

Stejnokrojový předpis – ÚORVO

Náměstkyně Dana Vilímková na základě jednání ÚORVO vznesla dotaz na specifikaci dodavatelů k novým položkám stejnokrojového předpisu. Návrh ÚORVO obsahoval uvedení konkrétních dodavatelů, od kterých by se položky mohly objednávat.

Dále Dana Vilímková uvedla, že nezbytné dokončit vzor dámského saka na šaty.

Vedení se shodlo, že je vhodnější stanovit přesnou specifikaci materiálového složení včetně gramáže, čísla barevnost, vazby, atd. a střihu (vzoru) nikoliv konkrétního dodavatele.

Vedení pověřuje Danu Vilímkovou dokončením vzoru dámského saka SH ČMS na šaty.

Vedení ukládá ÚORVO vytvořit fotodokumentaci stejnokrojových součástí.

Rekonstrukce toalet v CHH Přibyslav

Náměstek J. Bidmon představil vedení projektovou dokumentaci k rekonstrukci toalet v CHH – u slavnostního sálu.

Vedení vzalo informace na vědomí a děkuje J. Bidmonovi za zajištění projektové dokumentace.

Pozvánky na akce 

datum 

akce 

účast za Vedení SH ČMS 

20. 6.  

MČR v disciplínách TFA, SOŠ, SOU, Dubno

D. Vilímková

27. 6.

Koncert GŘ HZS, kostel sv. Mikuláše, Praha

M. Němečková

5. –7. 7.  

XIV. celostátní kolo hra Plamen, Povážská Bystrice

D. Vilímková

Zapsala: Mgr. Irena Špačková 

ZÁZNAM ke stažení

Přítomni: Monika Němečková, Josef Bidmon, Zdeněk Nytra, Jaroslav Salivar, Dana Vilímková, Jan Aulický, Karel Barcuch a Irena Špačková 

Omluveni: –

Hosté: J. Pátek (ředitel Nadace na podporu hasičského hnutí)

Jednání zahájila M. Němečková, přivítala přítomné a představila program jednání. Jako zapisovatele požádala I. Špačkovou. 

Vedení souhlasilo s programem i zapisovatelkou. 

 • Kontrola plnění usnesení z jednání VV SH ČMS

 Trvalé úkoly:

24/8-4-2021                VV SH ČMS

 1. Bere na vědomí průběžnou informaci vedení SH ČMS ve věci žalob vůči SH ČMS.
 2. Bere na vědomí písemné stanovisko JUDr. Zámišky ve věci žalob vůči SH ČMS.
 3. Ukládá vedení SH ČMS pravidelně informovat VV SH ČMS o činěných krocích ve věci žalob vůči SH ČMS.
 4. Ukládá členům VV SH ČMS jednat v souladu s doporučením právních zástupců SH ČMS

57/30-3-2023                VV SH ČMS ukládá vedoucím ÚOR, aby zajistili vypracování zápisů v souladu s Jednacím řádem SH ČMS, tj. do 15 dnů.

Aktuální úkoly:

70/27-4-2023:            VV SH ČMS

 1. Ukládá ÚORVO doplnit do Metodického pokynu SH ČMS k používání symbolů SH ČMS orgán (VV SH ČMS), který může dát souhlas s použitím Loga SH.
 2. Ukládá ÚORVO ve spolupráci s vedoucím ÚORHiM vypracovat informační materiál pro OSH, ve kterém budou seznámeni s touto problematikou a jak ji řešit.

Plnění: v řešení

126/2-11-2023:             VV SH ČMS

 1. schvaluje OSH Teplice jako organizátora XXVIII. Reprezentačního plesu SH ČMS v roce 2025.
 2. pověřuje Ing. Sojku přípravou písemné dohody o pořádání XXVIII. Reprezentačního plesu SH ČMS s OSH Teplice.

Plnění: trvá

28/22-2.2024:             VV SH ČMS ukládá ÚORHS a ÚORM:

 1. spolupracovat na návrhu opatření nezbytných pro sjednocení systému přestupů pro postupové soutěže družstev ve všech kategoriích; návrh navázat na příslušnost k členství v SDH, respektive OSH.

Plnění: trvá

34/21-3-2024:            VV SH ČMS ukládá vedoucím ÚOR zaslat podklady k Výroční zprávě SH ČMS za rok 2023 na e-mail I. Špačkové do 27. 03. 2024.

Plnění: splněno

42/21-3-2024:            VV SH ČMS ukládá CHH zasílat kopie pozvánek na udělení titulu Zasloužilý hasič také na e-maily KSH.

Plnění: trvá

 • Kontrola plnění úkolů z jednání Vedení SH ČMS z 4. dubna 2024

Ochranné známky

Starostka uvedla, že první část nechráněných symbolů ze seznamu ÚORVO byla již zadána do procesu registrace na Úřadu pro průmyslové vlastnictví. Aktuálně čekáme na vyjádření úřadu. Licenční smlouvu na užití chráněných symbolů připravila právní kancelář I. Žídka.

Vedení vzalo informace na vědomí.

 

Účetní uzávěrka plesu SH ČMS

M. Sojka informoval vedení, že vyúčtování plesu 2023 je ukončeno. S OSH Teplice bude uzavřena nová smlouva na pořádání plesu pro rok 2024.

Vedení vzalo informace na vědomí.

 

Hasičský sport – přestupy dle členství v SDH

Starostka informovala vedení, že ÚORHS připravuje úpravu Směrnice hasičských soutěží včetně návrhu systému přestupů dle členství v SDH. Aby to bylo možné, je nezbytné navázat platnost členství na systém centrální evidence.

Vedení vzalo informace na vědomí.

 

Výroční zpráva 2023 

Na předchozím jednání vedení schválilo harmonogram vydání výročí zprávy 2023: K jednání SS OSH bude předložena elektronická verze k připomínkování a následně ke schválení. Tištěná verze bude zadána do tisku po doplnění výkazů účetní uzávěrky za rok 2023 tj. 15.06.2024. 

Vedení schválilo elektronickou verzi VZ 2023. Zpráva bude předložena na SS OSH.

 

 • Příprava Shromáždění starostů OSH 20. dubna

Starostka navrhla doplnění usnesení na SS OSH:

 • převod majetku obce Dobrkovice – revokace usnesení z roku 2015; nové usnesení
 • delegování náměstků R. Dudka J. Bidmona na valnou hromadu HVP, a.s. (30. 4.)
 • Na základě návrhu M. Wagnera k úpravě Stejnokrojového předpisu: zapracovat navrženou úpravu

Vedení schvaluje doplnění usnesení i zapracování návrhu M. Wágnera do stejnokrojového předpisu.

 

 • Různé

Výzva Policie ČR Hlavního města Prahy

Starostka přednesla členům vedení výzvu Policie ČR Hl. m. Prahy ohledně poskytnutí informací k hospodaření SH ČMS 2022, 2023. Starostka seznámila vedení s návrhem odpovědi.

Vedení po úpravě schválilo odpověď SH ČMS.

Dotace 2024

 

 • MŠMT

Starostka uvedla, že SH ČMS má k dispozici konečné rozhodnutí přidělené dotace na rok 2024, které objemem odpovídá roku 2022. Klíč k rozdělení dotace pobočným spolkům projedná ÚORM. Následně budou připraveny dílčí dohody pro OSH a KSH. Vedení navrhuje jako hlavní kritérium: počet kolektivů mladých hasičů a počet vedoucích.

 • NSA

Sdružení bylo zařazeno do 4. skupiny, která garantuje 95% prostředků z roku 2023, už je k dispozici „předběžné rozhodnutí o přidělení dotace“. Čeká se na vyhodnocení výzvy, následně může být částka svazům doplněna.

Starostka předložila vedení návrh, aby OSH a KSH byla zachována výše dotační podpory roku 2023 a případné krácení by bylo na vrub hlavního spolku. K tomuto návrhu se vedla diskuse.

U dotace Můj klub stále ještě nedochází k vydání rozhodnutí, jelikož probíhá křížová kontrola NSA = sportovci v soutěžích zadaní do Rejstříku sportu pobočným spolkem x sportovci v soutěžích doložení hlavním spolkem.

 • MV

V pondělí zasedala grantová komise, v tuto chvíli SH ČMS nemá k dispozici rozhodnutí na rok 2024. Je předpoklad zachování stejné dotační podpory jako v roce 2023.

Vedení schvaluje návrh starostky k rozdělení dotace z NSA.

OSH Jeseník – odklad odvodu členských příspěvků

Starostka OSH Jeseník Dáša Bártková zaslala SH ČMS žádost o odklad splatnosti odvodu z členských příspěvků.

Vedení schvaluje odklad splatnosti odvodu z členských příspěvků pro OSH Jeseník

OSH Trutnov

Starostce byl doručen 11. dubna email od Aleny Mannové (pracovnice OSH Trutnov) ohledně dotazu týkající se majetkových poměrů HVP, a.s.

Vedení se po diskusi shodlo, že odpověď na tento mail (který neobsahuje podpis starosty OSH) bude zařazen do bodu různé jednání SS OSH. Bod přednese Z. Nytra

Námět od M. Wagnera – jednotné průkazy

Starostka připomněla námět M. Wagnera vznesený na jednání VV SH ČMS: dokončit přechod od papírových průkazek na plastové (výměna byla zahájena v roce 2016 s tím, že bude dokončena v roce 2018).

Vedení navrhuje zapracovat námět do usnesení SS OSH: SS OSH ukládá VV SH ČMS dokončit přechod změny členských průkazů na výhradně plastové (nikoliv lamino) s návrhem nového časového harmonogramu.

Evropské setkání starostů (předsedů) či náměstků (místopředsedů) hasičských svazů

Z. Nytra stručně informoval o Konferenci 112, která se uskutečnila v Paříži.

Komise sportu HZS ČR

Z. Nytra informoval vedení o Komise sportu na GŘ HZS z úterý 16. dubna:

 • úprava pravidel TFA – je nutné jmenovat člověka za SH ČMS (řeší ÚORR)
 • ustanovení nové reprezentace mužů v PS – potvrzené výjezdy na mezinárodní soutěže jsou do Polska a na Slovensko
 • je vytvořen přehled materiálního vybavení pro reprezentaci mužů v PS – materiál, který je starší 10 let je potřeba nahradit (požární útok, žebříky na domečky i na věž)

Starostka uvedla, že musí proběhnout vzájemná dohoda o materiálním vystrojení s HZS a rovněž srovnání a kontrola inventarizačních seznamů SH ČMS x HZS.

Vedení pověřuje Z. Nytru a T. Lefnera jednáním s HZS: materiál, výstroj. Navrhujeme výběr jednotného artiklu, objednávku učiní každý subjekt samostatně.

Vedení pověřuje Z. Nytru předáním znění etického kodexu sportovce HZS ČR.

Ředitel Nadace na podporu hasičského hnutí J. Pátek

J. Pátek informoval členy vedení, že ještě není k dispozici účetní uzávěrka nadace za rok 2023, k dispozici bude až po 30. červnu 2024. Následně proběhne i audit.

Rovněž podal informace, že nejsou známy výsledky výnosů fondů za rok 2023, ve kterých jsou uloženy finanční prostředky nadace. SH ČMS jako zřizovateli nadace nebyly předloženy ani požadované kopie smluv (podmínky uzavření, podmínky výpovědi smluv atd.).

Byla podána informace, že správní rada nadace by se měla sejít v první polovině května ohledně doplnění jejich členů (za M. Wovesného a J. Páva). J. Pátek sdělil, že obdržel od starostky návrh VV SH ČMS na členy správní rady (V. Liška, M. Vykydal) a právní rozbor ke statutu nadace. Dále uvedl, že správní rada nadace navrhne na doplnění i jiného kandidáta.

Vedení vzalo informace na vědomí a žádá správní radu o doplnění členů správní rady nadace dle usnesení z jednání VV SH ČMS.

Pozvánky na akce 

datum 

akce 

účast za Vedení SH ČMS 

29. 4.  

Hasičská mše HZS, kostel sv. Mikuláše, Praha

 J. Bidmon

18. 5.

Těškovické jaro, Těškovice

 omluva

31. 5. –2. 6. 

Státní hasičský den v Sasku

Z. Nytra 

4. 5. 

4. setkání hasičských praporů Karlovarského kraje

V. Liška

15. 5.   

Valná hromada SDH Velvary (160. výročí)

M. Němečková

22. 6.

130 let od založení SDH Běšiny (OSH Klatovy)

žádost J. Černý (přeposláno)

Zapsala: Mgr. Irena Špačková 

ZÁZNAM ke stažení

Přítomni: Monika Němečková, Josef Bidmon, Zdeněk Nytra, Jaroslav Salivar, Dana Vilímková, Jan Aulický, Karel Barcuch a Irena Špačková

Omluveni: Richard Dudek

 

Jednání zahájila M. Němečková, přivítala přítomné a představila program jednání. Jako zapisovatele požádala I. Špačkovou.

Vedení souhlasilo s programem i zapisovatelkou.

 

 • Kontrola plnění usnesení

Trvalé úkoly:

 

24/8-4-2021                VV SH ČMS

 1. Bere na vědomí průběžnou informaci vedení SH ČMS ve věci žalob vůči SH ČMS.
 2. Bere na vědomí písemné stanovisko JUDr. Zámišky ve věci žalob vůči SH ČMS.
 3. Ukládá vedení SH ČMS pravidelně informovat VV SH ČMS o činěných krocích ve věci žalob vůči SH ČMS.
 4. Ukládá členům VV SH ČMS jednat v souladu s doporučením právních zástupců SH ČMS

 

57/30-3-2023 VV SH ČMS ukládá vedoucím ÚOR, aby zajistili vypracování zápisů v souladu s Jednacím řádem SH ČMS, tj. do 15 dnů.

Aktuální úkoly:

 

 

114/8-9-2022:             VV ukládá ÚORVO připravit úpravu stejnokrojového předpisu o návrhy kalhot s odepínacími nohavicemi pro muže i ženy, sportovní sukni pro ženy a sportovní obuv.

Plnění: splněno

70/27-4-2023:            VV SH ČMS

 1. Ukládá ÚORVO doplnit do Metodického pokynu SH ČMS k používání symbolů SH ČMS orgán (VV SH ČMS), který může dát souhlas s použitím Loga SH.
 2. Ukládá ÚORVO ve spolupráci s vedoucím ÚORHiM vypracovat informační materiál pro OSH, ve kterém budou seznámeni s problematikou používání symbolů SH ČMS a předmětů s ochrannou známkou.

Plnění: v řešení

126/2-11-2023:          VV SH ČMS

 1. schvaluje OSH Teplice jako organizátora XXVIII. reprezentačního plesu SH ČMS v roce 2025.
 2. pověřuje Ing. Sojku přípravou písemné dohody o pořádání XXVIII. reprezentačního plesu SH ČMS s OSH Teplice.

Plnění: trvá

127/2-11-2023:           VV SH ČMS ukládá všem členům VV SH ČMS informovat příslušné OSH o nezbytnosti naplnění Kalendáře akcí na rok 2024.

Plnění: trvá

9/25-1-2024:               VV SH ČMS ukládá vedoucí ÚORP předložit na únorové jednání Vedení SH ČMS rozpočet slavnostního vyhlášení POODM 2024.

                                    Úprava termínu – březen 2024.

Plnění: splněno

10/25-1-2024:             VV SH ČMS ukládá vedoucímu ÚOROO předložit na únorové jednání Vedení SH ČMS rozpočet Konference OO.

                                    Úprava termínu – březen 2024.

Plnění: splněno

12/25-1-2024:             VV SH ČMS

 1. Ukládá vedoucímu ÚOROO předložit jednání Vedení SH ČMS rozpočet semináře vedoucích OORR a KORR.

Plnění: splněno

 

 

 • Kontrola plnění úkolů z jednání Vedení SH ČMS z 8. února 2024

Nadace na podporu hasičského hnutí

Starostka byla pověřena odeslat řediteli nadace žádost o sdělení termínu jednání správní rady. Prozatím bez odpovědi.

Splněno.

V rámci jednání vedení byl I. Jirota požádán o doplnění informací: přehled fondů, výpovědní lhůta, přehled výnosů za posledních 5 let, účetní uzávěrka 2023.

Trvá.

160. výročí

Stuhy k praporům (Telč)  – vyhodnocení nabídek, objednávka.

Rozpočet Telč – dokončením návrhu rozpočtu je pověřen J. Bidmon.

Splněno.

 

Stanovy

M. Němečková na předchozím jednání seznámila přítomné s právním názorem na „změnu právní formy“: pobočný spolek x zapsaný ústav. Spolky nemohou ze zákona svou právní formu měnit. V případě ÚHŠ a CHH je tedy nezbytné založit zapsaný ústav. Vedení pověřilo M. Němečkovou zadáním realizace procesu právní kanceláři.

Splněno.

 

 

 

Plán investic

Vedení byl předložen písemně materiál: Plán oprav a investic SH ČMS pro období 2021–2026. Vedení schválilo investiční záměry pro rok 2024 a pověřilo M. Sojku zapracování do rozpočtu.

Splněno.

 

Instruktážně-metodický seminář represe (IMS represe)

IMS represe se bude konat 2. – 3. 3. 2024 v ÚHŠ Bílé Poličany. Vedení schválilo předložený rozpočet s úpravou – pověřilo M. Štěpánka zapracováním nákladové položky: oběd účastníků.

Splněno.

 

Vzory dohod pro JSDHP od GŘ HZS

Starostka informovala, že datovou schránkou byly SH ČMS z GŘ HZS doručeny vzory dohod pro členy JSDHO. Vedení pověřilo I. Špačkovou zveřejněním materiálů na www.dh.cz.

Splněno.

 

 • Příprava jednání VV SH ČMS 21. března 2024 (materiál zaslán elektronicky)

Vedení byl písemně předložen návrh pozvánky na jednání VV SH ČMS.

V souvislosti s bodem VZ 2023 starostka požádala o informaci, jaké podklady ještě nebyly tiskové mluvčí doručeny, aby mohlo dojít k urgenci.

Pozvánka byla po úpravách schválena.

 

 • Příprava jednání SS OSH 20. dubna 2024 (materiál zaslán elektronicky)

M. Němečková předložila návrh pozvánky na SS OSH 13. 4., kde budou projednávány standardní body (průběžná zpráva o činnosti, zpráva o hospodaření a další) a rovněž aktuální body řešení (160. výročí a další).

V rámci SS bude účastníkům předána pamětní medaile k 160. výročí.

Pozvánka byla schválena.

 

 • Vyhodnocení plnění grantů MV, projektu MŠMT a dotací NSA za rok 2023 (Štěpánek, Orgoník/Šulcová, Kolka), materiály zaslány elektronicky

 

MV

Dotace byla čerpána a vyúčtována v plné výši dle účelového určení: zajištění chodu ÚHŠ, spolupráce při odborné přípravě členů SH ČMS, výchova a vzdělávání dětí a mládeže, preventivně výchovná činnost – CHH, soutěže TFA, MČR ve vyprošťování, stabilní aparát SH ČMS. V účelovém určení zajištění akceschopnosti psovodů SDH byla dotace čerpána ve výši 78 % z celkové přidělené částky v tomto grantu.

MŠMT

Čerpaná dotace činila 30, 35% z celkových vyúčtovaných nákladů. Na akcích, které byly podpořeny dotačně, se podílela kancelář SH ČMS – úsek mládeže, 14 krajských pobočných spolků, 77 okresních pobočných spolků, 2 táborové základny a 80 428 SDH – respektive kolektivů mladých hasičů v rámci volnočasových aktivit a 123 kolektivů v oblasti obnovy materiálně – technické základny.

Starostka v této souvislosti uvedla, že dle informací z MŠMT zaslaných do datové schránky je dotace pro rok 2024 krácena o 6,2 % oproti roku předchozímu.

NSA

Nejpodstatnější část dotace byla čerpána prostřednictvím pobočných spolků (SDH, OSH, KSH – konečných příjemců) na zabezpečení postupových a jiných oficiálních soutěží SH ČMS v hasičském sportu mužů a žen i v kategoriích mládeže do 18 let. Kromě dotace v programu „Sportovní svazy“, jsme v roce 2023 získali ještě dotaci na rozvoj materiálně technické základny. Obě dotace byly řádně a v termínu vyúčtovány.

Vedení vzalo informace na vědomí.

 

 • Plnění rozpočtu za rok 2023 (materiál byl zaslán elektronicky)

Členové vedení se seznámili s plněním rozpočtu SH ČMS 2023. Schválený rozpočet byl dodržen. Předběžný hospodářský výsledek SH ČMS je za rok 2023 kladný.

Výroční zpráva 2023

Dále vedení jednalo o formě zprávy o hospodaření ve VZ 2023.

Pro jednání SS OSH bude ve výroční zprávě vložena kompletní textová část, tabulková bude doplněna před tiskem VZ, po finální účetní uzávěrce roku 2023 (daňové odvody apod.). Následně proběhne i vložení do Sbírky listin. 

K jednání SS OSH (duben 2024) bude předložena elektronická verze k připomínkování a následně ke schválení. Tištěná verze bude zadána po kompletaci zprávy o hospodaření tj. 15.06.2024.

Vedení schvaluje harmonogram vydání VZ 2023.

Centrální evidence členů

V souvislosti s rozpočtem 2024 starostka předložila členům vedení stanovisko pracovní skupiny ÚORVO k současnému stavu programu centrální evidence SH ČMS. K jednání byl přizván Josef Orgoník, člen pracovní skupiny, který informoval členy vedení, že dle závěrů pracovní skupiny je nezbytné řešit zejména úpravu funkčnosti stávajícího systému za využití moderních technologií. Program byl vytvořen v roce 2011, na tehdejších dostupných technologiích. Od té doby byly prováděny pouze částečné úpravy funkčnosti a drobné bezpečnostní záplaty. Aktuálně je provoz systému nedostačující a neumožňuje již další vývoj. Systém je nutné zrychlit, vytvořit uživatelsky přijatelnější prostředí a snížit tiskovou administrativu.

Starostka uvedla, že problematiku je třeba řešit neodkladně a v závislosti na vytvoření nabídek zapracovat návrh na úpravu rozpočtu 2024.

Vedení pověřuje J. Orgoníka jednáním se stávajícím správcem systému a J. Salivara poptávkou dalších nabídek na úpravu systému centrální evidence členů SH ČMS.

 

 • výročí

 

Prapory Telč

J. Bidmon informoval přítomné o průběhu příprav:

 • objednávka na stuhy byla odeslána na základě vyhodnocení zaslaných nabídek, dle počtu přihlášených SDH, kterých se přihlásilo 753
 • proběhlo jednání s PČR, HZS a ZS kraje Vysočina
 • v prostoru náměstí vykonávají činnost provozovatelé restaurací, kteří budou o konání akce informováni, další občerstvení zajistí SDH z OSH Jihlava
 • bude navýšena zdravotnická služba nejen ZS, ale i firmou Progress Rescue
 • ústroj praporečníků – je nezbytné uvést v informacích pro přihlášené SDH přesný popis, popř. foto v pokynech pro účastníky s upozorněním, že při nedodržení se bohužel nemůže praporečník s praporem účastnit
 • nástup je domluven s R. Kučerou

Vedení vzalo informace na vědomí. Pověřuje Terezu Vosykovou návrhem pozvánky, vypracováním seznamu hostů a odesláním pozvánek.

 

 • Různé

Rozpočty – republikové POOD a Konference OO.

Vedení projednalo oba předložené rozpočty na uvedené republikové akce.

V rozpočtu POOD byly navrženy dvě úpravy.

Dále byla doplněna informace, že na konferenci je přihlášeno cca 150 účastníků.

Vedení schválilo rozpočet republikového kola POOD 2024 a Konference OO 2024.

 

Hasičské čtení (materiál byl zaslán elektronicky)

Starostka vyzvala členy vedení, zda mají nějaké návrhy na úpravu, či doplnění předloženého materiálu.

Vedení se shodlo na několika úpravách, zejména doplnit vzpomínku na J. Kargera a J. Bochňáka, upoutávku na Prapory Telč a další.

Vedení pověřuje I. Špačkovou zasláním návrhu úprav J. Nitrovi.

Komise požárního sportu CTIF

Z. Nytra informoval vedení, že první jednání Komise požárního sportu CTIF se uskutečnilo v pondělí 19. února v Praze. Celkem se zúčastnilo 11 států, další 4 státy projevily zájem o členství.

Hlavními cíli komise jsou:

 • organizace mezinárodních soutěží v požárním sportu v kategoriích muži, ženy, dorostenci, dorostenky
 • sjednocení pravidel soutěží v požárním sportu v rámci CTIF
 • evidence rozhodčích a jejich odborné školení
 • odborná příprava trenérů
 • pořádání tréninkových kempů v období mezi soutěžemi
 • propagace požárního sportu
 • postupná propagace soutěží v dalších odvětvích hasičského sportu

Vedení vzalo informace na vědomí.

Dopis starosty MSH Praha M. Wagnera

Starostka informovala přítomné o zaslání dopisu od starosty MSH Praha s námětem prokazování totožnosti na sportovních soutěžích MH.

Vzhledem k tomu, že toto téma bylo řešeno VV SH ČMS v rámci diskusních příspěvků ze SS OSH (říjen 2023), vedení pověřilo starostku odpovědí v souladu s usnesením VV SH ČMS č. 27 a 28. ze dne 22.02.2024.

Smlouva se společností TOI TOI

Starostka informovala přítomné, že na základě pověření vedení byla podepsána smlouva o spolupráci na rok 2024. Součástí smlouvy je katalog cen. Sleva na jednotlivé služby či produkty je pro všechny články SH ČMS totožná.

Vedení vzalo informace na vědomí a ukládá T. Vosykové a J. Orgoníkovi rozeslání informací OSH, KSH, SDH (centrální evidence).

Jednání s K. Goláněm

M. Němečková informovala členy vedení o průběhu jednání s K. Goláněm.  Jednání se účastnila starostka, náměstek J. Salivar a právní zástupce SH ČMS.

Hlavním tématem jednání bylo přerušení řízení v návaznosti na předvolání k jednání u soudu prvního stupně 04.04.2024 (žaloba nájemné).

Vedení vzalo informace na vědomí.

 

Asociace sv. Floriána

KSH Zlínského kraje bylo osloveno Asociací sv. Floriána, aby u příležitosti Mezinárodní hasičské poutě na Sv. Hostýn mohly být předány medaile asociace vybraným osobnostem.

Na základě konzultace s organizátory akce se vedení shodlo, že pouť na Sv. Hostýně není vhodným typem akce pro tuto událost.

 

Seminář prevence – 2. až 3. 3. v Přibyslavi

Starostka společně s ostatními členy vedení vyslovila poděkování ÚORP za dobře připravený program semináře, přípravu a zajištění účasti všech přednášejících. Zpětná vazba účastníků semináře je pozitivní.

J. Bidmon uvedl, že jediný nedostatek byl v technickém zázemí v CHH Přibyslav, vlivem nezajištění personální podpory ze strany CHH.

Vedení ukládá ředitelce CHH předat vedoucímu příslušné ÚORR, která seminář či jinou akci organizuje, kontaktní údaje na kompetentní osobu, která bude na organizaci akce spolupracovat.

Hotel Přibyslav – oprava ventilu

J. Bidmon informoval o provedení nezbytné opravy bezpečnostního ventilu na přípojce plynu v Hasičském hotelu Přibyslav.

Vedení souhlasí s opravou, předpokládaný náklad je 50 tisíc Kč.

Zápisy z jednání KSH

Vedení se seznámilo s obsahem jednání z KSH Středočeského kraje (30.01.2024), Plzeňského kraje (6.2.2024), Ústeckého kraje (26.01.2024) a Královéhradeckého kraje (25.01.2024).

Vedení děkuje starostům KSH za průběžnou informovanost prostřednictvím zápisů a bere jednání VV KSH na vědomí.

 

Předávání Titulu Zasloužilý hasič

datum

účast za Vedení SH ČMS

24. 4.

D. Vilímková, J. Aulický, K. Barcuch, J. Netík

25. 4.

R. Dudek, J. Bidmon, J. Salivar, J. Netík

 

Návrhy termínů předávání Titulu Zasloužilý hasič: 11. – 12. 9. a 6. - 7. 11. 2024

Vedení ukládá T. Švejdové informovat o navržených termínech ředitelku CHH Přibyslav.

 

Pozvánky na akce

datum

akce

účast za Vedení SH ČMS

22. 3.

XXVII. sněm ČAHD, SOŠ a VOŠ Frýdek-Místek

Z. Nytra, R. Dudek

24. 3.

Shromáždění představitelů sborů OSH Třebíč, Předín

M. Němečková

26. 3.

Trenérka a cvičitelka roku, Praha 6, ČOV

J. Salivar

2. 4.

6. setkání historiků, filatelistů a sběratelů PA kraje

J. Bidmon

Zapsala: Mgr. Irena Špačková

ZÁZNAM ke stažení

Přítomni: Monika Němečková, Josef Bidmon, Zdeněk Nytra, Dana Vilímková, Jan Aulický, Karel Barcuch a Irena Špačková 

Omluveni: Jaroslav Salivar

Jednání zahájila M. Němečková, přivítala přítomné a představila program jednání. Jako zapisovatele požádala I. Špačkovou. 

Vedení souhlasilo s programem i zapisovatelkou. 

 • Kontrola plnění usnesení z jednání VV SH ČMS

 Trvalé úkoly:

24/8-4-2021                VV SH ČMS

 1. Bere na vědomí průběžnou informaci vedení SH ČMS ve věci žalob vůči SH ČMS.
 2. Bere na vědomí písemné stanovisko JUDr. Zámišky ve věci žalob vůči SH ČMS.
 3. Ukládá vedení SH ČMS pravidelně informovat VV SH ČMS o činěných krocích ve věci žalob vůči SH ČMS.
 4. Ukládá členům VV SH ČMS jednat v souladu s doporučením právních zástupců SH ČMS

57/30-3-2023                VV SH ČMS ukládá vedoucím ÚOR, aby zajistili vypracování zápisů v souladu s Jednacím řádem SH ČMS, tj. do 15 dnů.

Aktuální úkoly:

70/27-4-2023:            VV SH ČMS

 1. Ukládá ÚORVO doplnit do Metodického pokynu SH ČMS k používání symbolů SH ČMS orgán (VV SH ČMS), který může dát souhlas s použitím Loga SH.
 2. Ukládá ÚORVO ve spolupráci s vedoucím ÚORHiM vypracovat informační materiál pro OSH, ve kterém budou seznámeni s touto problematikou a jak ji řešit.

Plnění: v řešení

126/2-11-2023:             VV SH ČMS

 1. schvaluje OSH Teplice jako organizátora XXVIII. Reprezentačního plesu SH ČMS v roce 2025.
 2. pověřuje Ing. Sojku přípravou písemné dohody o pořádání XXVIII. Reprezentačního plesu SH ČMS s OSH Teplice.

Plnění: trvá

28/22-2.2024:             VV SH ČMS ukládá ÚORHS a ÚORM:

 1. spolupracovat na návrhu opatření nezbytných pro sjednocení systému přestupů pro postupové soutěže družstev ve všech kategoriích; návrh navázat na příslušnost k členství v SDH respektive OSH.

Plnění: trvá

34/21-3-2024:            VV SH ČMS ukládá vedoucím ÚOR zaslat podklady k Výroční zprávě SH ČMS za rok 2023 na e-mail I. Špačkové do 27. 03. 2024.

Plnění: splněno

42/21-3-2024:            VV SH ČMS ukládá CHH zasílat kopie pozvánek na udělení titulu Zasloužilý hasič také na e-maily KSH.

Plnění: trvá

 • Kontrola plnění úkolů z jednání Vedení SH ČMS z 8. února 2024

Nadace na podporu hasičského hnutí 

V rámci jednání vedení byl I. Jirota požádán o doplnění informací: přehled fondů, výpovědní lhůta, přehled výnosů za posledních 5 let, účetní uzávěrka 2023.  

Trvá. 

Výroční zpráva 2023 

Na předchozím jednání vedení schválilo harmonogram vydání výročí zprávy 2023:   K jednání SS OSH (duben 2024) bude předložena elektronická verze k připomínkování a následně ke schválení. Tištěná verze bude zadána do tisku po doplnění výkazů účetní uzávěrky za rok 2023 tj. 15.06.2024. 

Trvá.

Hasičské čtení (materiál byl zaslán elektronicky) 

Vedení pověřilo I. Špačkovou zasláním návrhu úprav J. Nitrovi na aktuální číslo Hasičského čtení.

Splněno. Vedení byla zaslána upravená verze HN.

 

Dopis starosty MSH Praha M. Wagnera 

Starosta MSH Praha zaslal starostce dopis s námětem prokazování totožnosti na sportovních soutěžích MH.  Vzhledem k tomu, že toto téma bylo řešeno VV SH ČMS v rámci diskusních příspěvků ze SS OSH (říjen 2023), vedení pověřilo starostku odpovědí v souladu s usnesením VV SH ČMS č. 27 a 28. ze dne 22.02.2024. 

Splněno.

Smlouva se společností TOI TOI 

Na základě pověření vedení byla podepsána smlouva o spolupráci na rok 2024. T. Vosyková a J. Orgoník byli pověření rozesláním informací OSH, KSH, SDH (centrální evidence).  

Splněno. Ceník bude navíc rozšířen o nabídku mobilních pisoárů.

 

 

 

 • Rozpočty celostátních akcí

Mistrovství ČR ZHVB

Starostka předložila rozpočet MČR závodu hasičské všestrannosti a brannosti ve Vlašimi.

Vedení schválilo rozpočet na MČR ZHVB.

 

 • Vyhodnocení Konference ochrany obyvatelstva

Konference se konala v sobotu 23. 3. v České Třebové. Zpětná vazba a reflexe od přítomných proběhla formou dotazníků. Účastníci hodnotili konferenci v zásadě pozitivně – zejména rozmanitost příspěvků, odbornost přednášejících, aktuálnost tématu, informovanost a organizaci. Náměstek J. Bidmon uvedl, že pro příští ročníky by bylo vhodné se zamyslet nad formátem konference a zvážit, jestli by nebylo lepší ji uskutečnit v menším měřítku a zaměřit více prakticky. Dále uvedl, že je nutné tematicky se více soustředit na aktuální situace a problematické otázky týkající se ochrany obyvatelstva. Náměstek Z. Nytra uvedl, že můžeme mít konferenci každý rok, ale můžeme se věnovat pokaždé jinému tématu.

Vedení vzalo informace na vědomí a vyslovilo poděkování organizátorům: ÚOROO, jmenovitě Pavlu Říhovi, Nikole Fenclové a Martinu Štěpánkovi. Dále vedení uložilo ÚOROO, v následujících letech reflektovat na připomínky a náměty od účastníků.

 • výročí

J. Bidmon informoval přítomné o průběhu příprav TELČ 2024:

 • plánovaná je schůzka s policií ohledně uzávěrek a omezení
 • proběhla schůzka s Hotelem U Černého orla – je potřeba upravit zahrádku před hotelem
 • se ZÚ Hlučín bylo domluveno navýšení počtu zábran a hrazení
 • pozvánky hostům byly odeslány – na základě potvrzení účasti bude vytvořen seznam předávajících
 • dále předložil návrh rozpočtu

Vedení vzalo informace na vědomí a schválilo rozpočet na celostátní setkání historických praporů, TELČ 2024.

 

 

 • Různé

Hasičské noviny

Starostka informovala vedení o jednání  s M. Fantou (který byl pověřen jednatelkou  Hasičských novin). Sdružení má uzavřenou smlouvu s vydavatelem Hasičských novin, Hasiči s.r.o. Nové Město nad Metují z roku 2006, ke smlouvě byl uzavřen jeden dodatek v roce 2012, který řešil úpravu ceny a platebních podmínek. Dodatek obsahuje smluvní částku včetně DPH za jedno číslo. Předmětem jednání byl návrh na uzavření dodatku č. 2.

Dále starostka uvedla, že co se týče počtu předplatného, jde o dlouhodobě konstantní počet (200 kusů online verze, 1 000 kusů tištěná verze). Vydává se 26 čísel za rok.

M. Sojka doplnil informace, že HN jsou základní tiskovinou, jejíž prostřednictvím SH ČMS plní závazky z marketingových smluv (reklama, články apod.).

Vedení schválilo dodatek č. 2 ke smlouvě z roku 2006.  Dodatek bude rozšířen o podmínku, že HN musí publikovat články ze všech celostátních akcí, které jsou uvedeny v kalendáři akcí na www.dh.cz. Vedení pověřilo starostku podpisem dodatku.

Smlouvy – právní zastoupení

Starostka informovala, že SH ČMS má aktuálně podepsány tři smlouvy na právní služby:

a) se společností Bakeš & partneři (advokátní kancelář M. Zámišky), právní spory

„nájemné“ a „hospodaření první hasičské“, které pro SH ČMS řeší Mgr. Ivo Žídek;

b) s JUDr. Z. Čížkovou pro převody majetku;

c) s právní kancelář Evy Decroix pro běžné posouzení standardních smluvních vztahů

(smlouvy o dílo apod.) na základě měsíčního paušálu.

Jelikož Mgr. Žídek končí své profesní působení u advokátní kanceláře JUDr. Zámišky, bude nadále s touto kanceláří spolupracovat směrem k SH ČMS (spor o nájemné a hospodaření první hasičské) na základě substituční plné moci.

Další právní služby (stanovy - zapsané ústavy, ochranné známky – licenční smlouvy k předmětu průmyslového vlastnictví, etický kodex sportovce atd.) bude vykonávat ve společnosti This one legal.

Starostka předložila vedení návrh smlouvy se společností This one legal.

Vedení pověřilo starostku podpisem smlouvy o pověření právní pomoci s právní kanceláří This one legal Mgr. I. Žídka. Smlouva mimo jiné obsahuje časový odhad pracovního úkonu na jednotlivé právní služby předem.

Odstoupení z funkce člena správní rady Nadace na podporu hasičského hnutí v ČR

Náměstkyně D. Vilímková předložila vedení písemnou rezignaci Josefa Páva z funkce člena správní rady nadace. J. Páv uvedl jako důvod své rezignace zdravotní důvody.

Vedení SH ČMS jako zřizovatel bere na vědomí odstoupení Josefa Páva z funkce člena správní rady Nadace na podporu hasičského hnutí v ČR. Rezignace bude předána J. Pátkovi, řediteli nadace, který byl telefonicky pozván na další jednání vedení.

NSA – veřejnosprávní kontrola

Starostka informovala členy vedení, že kontrola NSA byla zahájena ve středu 3. dubna, oznámena byla SH ČMS datovou schránkou 20. března. Kontrola se týká nakládání se státními prostředky v oblasti sportu v roce 2023. Kontrolovanými subjekty jsou: SH ČMS,  KSH Jihomoravského kraje, OSH Jablonec a SDH Michálkovice.

Vedení vzalo informace na vědomí.

Konference NSA

Na konferenci konané 28. března byl představen návrh připravovaného Zákon o podpoře sportu – představil ho poslanec Karel Haas. Zákon se bude mimo jiné zabývat změnou ve financování sportovních organizací. Byl představen antidopingový program i prevence negativních jevů ve sportu (etický kodex). Dále bylo představitelům svazů (spolků) sděleno nové kritérium pro podání žádostí o státní podporu; minimální výše členského příspěvku každého člena, sportovce směrem k svazu (hlavnímu spolku) 200 Kč/sportovec/rok s platností prokazování od roku 2025.

Vedení vzalo informace na vědomí.

Konference o sportu

V souvislosti s předchozím bodem starostka navrhla vedení, že je nezbytné zahájit veřejnou celo spolkovou diskusi k tomuto tématu, zjistit názorovou hladinu členů sportovců a trenérů. Představila myšlenku konference o sportu, na akademické půdě, ideálně pod záštitou fakulty, která se zabývá jak studiem „sportu“, tak ideálně např. nabízí i obor spojený s ochranou obyvatelstva.

Vedení vzalo informace na vědomí.

Etický kodex sportovce SH ČMS, člena sportovního centra respektive člena reprezentační přípravy

Etický kodex byl zpracován ÚORHS. Vedení navrhuje odborné právní posouzení dokumentu.

Vedení schvaluje etický kodex s úpravami, které vzejdou z právního posouzení.

Podpora rozvoje a výstavby sportovních areálů pro hasičský sport

Starostka připomněla, že SH ČMS se dlouhodobě podílí na podpoře výstavby sportovních areálů. Pokud chce žadatel uskutečnit výstavbu nebo provést rekonstrukci sportovního areálu i pro hasičský sport a žádá dotaci od NSA, může požádat SH ČMS, hlavní spolek o vyjádření podpory. Většina investičních výzev dokonce klade jako podmínku potvrzení záměru, tj. jeho zahrnutí v koncepci sportu příslušného svazu. Starostka předložila statistiku podpořených projektů od roku 2021. Celkem sdružení podpořilo 16 investičních projektů.

Vedení vzalo informace na vědomí.

Žádost o přijetí členství do ČOV (Českého olympijského výboru)

Z. Nytra předložil podmínky podání žádosti o členství v ČOV a možnosti přijetí SH ČMS.

Sportovní svazy řídící jednotlivé sporty se mohou začlenit do oficiální struktury českého sportu tím, že je ČOV:

1) uzná za výlučné představitele daného sportu nebo
2) přijme za člena Českého olympijského výboru

Žádost musí být zaslána do určeného data, společně s další dokumentací (seznam členů, výroční zpráva, organizační struktura svazu a další).

Vedení schvaluje podání přihlášky.

Zápis ze Shromáždění představitelů sborů Plzeňského kraje

Starostka tlumočila informace ze zápisu ze Shromáždění představitelů sborů Plzeňského kraje, které se konalo 14. 3. 2024 v Dobřanech. Na shromáždění byly předány kalendáře od SH ČMS pro mistry republiky v požárním sportu 2023 v kategorii mužů SDH Dobřany (výroba: Sabe).

Vedení vzalo informace na vědomí.

Šablony MŠMT

V rámci operačního programu Evropské unie Jan Amos Komenský, Šablony pro neformální vzdělávání byla všem SDH pracujícím s mladými hasiči zaslána poptávka prostřednictvím datové schránky. Návratek na základě stanovených podmínek bylo 258. Datum podání žádosti o dotační podporu pro tyto sbory je 8. dubna.

Vedení vzalo informace na vědomí a pověřuje J. Orgoníka podáním žádosti.

Sociální fond

Starostka předložila vedení návrh novelizace sociálního fondu. Úpravy byly zapracovány dle požadavků vedení ze dne 23. listopadu 2023.  

Vedení schvaluje novelizaci sociálního fondu.

Asociace velitelů jednotek sboru dobrovolných hasičů – schůzka 27. středa

J. Bidmon informoval o schůzce se zástupci AVJSDH. Došlo ke změně ve vedení asociace, zástupci ocenili, že sdružení za poslední dva roky pro jednotky mnohé udělalo. Další diskuse se týkala ADHR a zařazení AVJSDH mezi základní partnery. Zde SH ČMS vyjádřilo názor, že by si anketa měla zachovat hlavní partnery v zakládající podobě (HZS, SH ČMS, MHJ a ČHJ). Dalším bodem bylo vzájemné působení a spolupráce na poli vzdělávání JSDHO popř. ochrany obyvatelstva či legislativních návrhů.

Vedení vzalo informace na vědomí.

Změna nájemce – OSSEGG s.r.o.

M. Sojka informoval, že společnost Osseg s.r.o. se rozhodla ukončit nájemní smlouvu v Hasičském domě a zároveň požádala SH ČMS o umožnění pronájmu prostor restaurace a pivovaru novému nájemci společnosti Zas a znova. Změna proběhne za provozu včetně převzetí technologií. Aktuálně se jedná o podobě smlouvy, nájemní smlouva zůstane zachována za stejných podmínek a parametrech jako smlouva současná.

Vedení schvaluje ukončení nájemního vztahu s OSSEGG a pověřuje jednáním s novým zájemcem „Zas a znova“ Ing. Sojku.

 

Informace z ÚHŠ JK

Richard Dudek informoval, že novým zástupcem ředitele v ÚHŠ JK je Bohdan Ptáček, bývalý příslušník HZS (nástup od 1.4.). Dále uvedl, že M. Kvarčák požádal o ukončení spolupráce na projektech UDH a JUNI.

Vedení vzalo informace na vědomí.

Valná hromada HVP

R. Dudek uvedl, že 30. dubna proběhne v Divadle U Hasičů Valná hromada HVP a.s. Na programu je kromě jiných i zrušení jednoho z bodů usnesení z roku 2015.

Vedení vzalo informace na vědomí.

Schůzka na GŘ HZS

R. Dudek sdělil, že v úterý 9. 4. je plánována schůzka s plk. Ing. Miroslavem Lukešem ohledně směrnice pro skupiny dobrovolníků ochrany obyvatelstva.

Vedení vzalo informace na vědomí.

Informace z ÚKRR

K. Barcuch uvedl, že ÚKRR se bude zabývat stížností pana Škrly na neplatnost vyloučení z SDH z roku 2021.

Vedení vzalo informace na vědomí.

 

Pozvánky na akce 

datum 

akce 

účast za Vedení SH ČMS 

12. 4.  

Shromáždění představitelů sborů OSH Opava, Zlatníky

R. Dudek 

18. 4.

Středoškolské MČR v požárním sportu, SPŠCH Pardubice

 J. Bidmon

27. 4. 

Setkání hasičských přípravek, SDH Břehy, Přelouč

J. Bidmon 

1.–2.5. 

Akademické mistrovství v požárním sportu, Ostrava

M. Němečková

31. 8.  

111. let založení SDH Podzámčí, obec Kdyně

J. Černý (přeposláno), děkujeme

Zapsala: Mgr. Irena Špačková 

ZÁZNAM KE STAŽENÍ 

Přítomni: Monika Němečková, Josef Bidmon, Zdeněk Nytra, Jaroslav Salivar, Richard Dudek, Jan Aulický, Karel Barcuch a Irena Špačková

Omluveni: Dana Vilímková

Jednání zahájila M. Němečková, přivítala přítomné a představila program jednání. Jako zapisovatele požádala I. Špačkovou.

Vedení souhlasilo s programem i zapisovatelkou.

 

 • Kontrola plnění usnesení

Trvalé úkoly:

 

24/8-4-2021                VV SH ČMS

 1. Bere na vědomí průběžnou informaci vedení SH ČMS ve věci žalob vůči SH ČMS.
 2. Bere na vědomí písemné stanovisko JUDr. Zámišky ve věci žalob vůči SH ČMS.
 3. Ukládá vedení SH ČMS pravidelně informovat VV SH ČMS o činěných krocích ve věci žalob vůči SH ČMS.
 4. Ukládá členům VV SH ČMS jednat v souladu s doporučením právních zástupců SH ČMS

 

57/30-3-2023 VV SH ČMS ukládá vedoucím ÚOR, aby zajistili vypracování zápisů v souladu s Jednacím řádem SH ČMS, tj. do 15 dnů.

Aktuální úkoly:

114/8-9-2022:             VV ukládá ÚORVO připravit úpravu stejnokrojového předpisu o návrhy kalhot s odepínacími nohavicemi pro muže i ženy, sportovní sukni pro ženy a sportovní obuv.

Plnění: v řešení

70/27-4-2023:            VV SH ČMS

 1. Ukládá ÚORVO doplnit do Metodického pokynu SH ČMS k používání symbolů SH ČMS orgán (VV SH ČMS), který může dát souhlas s použitím Loga SH.
 2. Ukládá ÚORVO ve spolupráci s vedoucím ÚORHiM vypracovat informační materiál pro OSH, ve kterém budou seznámeni s problematikou používání symbolů SH ČMS a předmětů s ochrannou známkou.

Plnění: v řešení

126/2-11-2023:          VV SH ČMS

 1. schvaluje OSH Teplice jako organizátora XXVIII. reprezentačního plesu SH ČMS v roce 2025.
 2. pověřuje Ing. Sojku přípravou písemné dohody o pořádání XXVIII. reprezentačního plesu SH ČMS s OSH Teplice.

Plnění: trvá

127/2-11-2023:           VV SH ČMS ukládá všem členům VV SH ČMS informovat příslušné OSH o nezbytnosti naplnění Kalendáře akcí na rok 2024.

Plnění: trvá

 

5/25-1-2024:              VV SH ČMS

 1. Ukládá T. Vosykové rozeslat poptávku o pamětní medaile na OSH a KSH do 26. 1. 2024.

Plnění: splněno

7/25-1-2024:              VV SH ČMS

 1. Ukládá T. Švejdové ve spolupráci s OSH České Budějovice dopracovat charakteristiku u návrhu na ZZOV.

Plnění: splněno

8/25-1-2024:              VV SH ČMS 

 1. Ukládá T. Vosykové připravit hlasovací lístky na další jednání VV SH ČMS.

Plnění: trvá

9/25-1-2024:               VV SH ČMS ukládá vedoucí ÚORP předložit na únorové jednání Vedení SH ČMS rozpočet slavnostního vyhlášení POODM 2024.

                                    Úprava termínu – březen 2024.

Plnění: trvá

10/25-1-2024:             VV SH ČMS ukládá vedoucímu ÚOROO předložit na únorové jednání Vedení SH ČMS rozpočet Konference OO.

                                    Úprava termínu – březen 2024.

Plnění: trvá

12/25-1-2024:             VV SH ČMS

 1. Ukládá vedoucímu ÚOROO předložit jednání Vedení SH ČMS rozpočet semináře vedoucích OORR a KORR.

Plnění: splněno

 

 • Kontrola plnění úkolů z jednání Vedení SH ČMS z 11. ledna 2024

 

160. výročí – Velvary, Telč

160. výročí –pamětní medaile

Poptávka po medailích předčila očekávání. Je objednáno více jak 1 000 kusů medailí.

Je nutné projednat se starosty KSH termíny předávání v rámci jednotlivých OSH a postupný způsob dodávek medailí.

Vedení předloží VV návrh, aby medaile zhotovená u příležitosti 160. výročí byla jako prvním věnována starostům OSH.

 

Prapory Telč

J. Bidmon – rozpočet akce; postupně se doplňují jednotlivé výdajové položky, konečný rozpočet bude předložen po uzávěrce přihlášek SDH.

Poptávkové řízení na stuhy; momentálně jsou k dispozici 3 nabídky.

Starostka uvedla, že aktuálně je přihlášeno více než 600 sborů.

Vedení pověřuje náměstka J. Bidmona a M. Sojku vyhodnocením nabídek (stuhy) a zajištěním objednávky.

 

Oslavy 160. výročí Velvary

M. Němečková informovala vedení, že jednání se zástupci z SDH Velvary proběhlo 30. ledna 2024 v Hasičském domě. Více informací v samostatném bodu 6).

Nadace na podporu hasičského hnutí

Vedení navrhlo VV SH ČMS doplnit členy správní rady nadace: V. Lišku a M. Vykydala.

Splněno, návrh byl předložen a schválen.

 

Zlatý Záchranářský kříž

Vedení pověřilo T. Švejdovou zpracováním a podáním návrhu na ZZK. Členové vedení z předložených návrhů na medaili SH ČMS za záchranu života vybrali návrhy na Z. Lukeše a M. Coufala.

Splněno. Návrhy byly zaslány.

 

Konference ochrany obyvatelstva

J. Bidmon informoval o přípravách Konference OO, která se bude konat 23. března v České Třebové. Starostka požádala N. Fenclovou o dopracování materiálu o program a návrh pozvánky.

Splněno.

 

 • Příprava jednání VV SH ČMS 22. února 2024

Starostka předložila vedení návrh pozvánky na jednání VV SH ČMS a navrhla do pozvánky doplnit stabilní bod pro rok 2024 týkající se oslav 160. výročí. Dalšími body, mimo stálé, bude výroční zpráva.

Pozvánka byla po úpravách schválena.

 

 • Aktualizace Termínového kalendáře SH ČMS včetně plánu zahraničních cest

Starostka seznámila vedení s aktualizovaným zněním kalendáře činnosti SH ČMS na rok 2024. Z. Nytra doplnil, že další termíny zahraničních akcí budou známy po jednání Komise požárního sportu CTIF 19. února. V této souvislosti starostka uvedla, že 3. března se uskuteční první ročník halové soutěže CTIF družstev mladých hasičů v Ostravě za účasti zahraničních týmů (Slovensko, Polsko).  

Vedení vzalo informace na vědomí.

 

 • Stanovy

K. Barcuch sdělil, že pracovní komise v rámci úprav Stanov nyní pracuje na úpravě dalších vnitřních předpisů: Jednací a Organizační řád. Oba dokumenty by měly být předloženy ke schválení společně se stanovami.

M. Němečková seznámila přítomné s právním názorem na „změnu právní formy“: pobočný spolek x zapsaný ústav. Spolky nemohou ze zákona svou právní formu měnit. V případě ÚHŠ a CHH je tedy nezbytné založit zapsaný ústav a případně provést převody (lidí, majetku..) a poté uskutečnit likvidaci pobočného spolku.

Vedení vzalo informace na vědomí a pověřuje M. Němečkovou zadáním realizace celého procesu (časová osa atd.) právní kanceláři.

 

 • výročí

Slavnosti Velvary

30. ledna proběhla v Hasičském domě schůzka se zástupci SDH Velvary. Za SH ČMS byla přítomna starostka, V. Liška a I. Špačková.

Vedení byl předložen rozpočet akce z hlediska výdajů SH ČMS, který vedení schválilo.

 • SDH Velvary vytvořilo hasičský pracovní sešit pro děti; 200 ks poskytne SH ČMS
 • SH ČMS zajistí presenci VIP hostů a současně využije tento prostor na propagaci SH ČMS
 • Očekávaná je účast cca 70 sborů, aktuálně je k dispozici plakát včetně programu; pozvánka VIP hostů bude vypracována v součinnosti SH ČMS + SDH + město Velvary
 • Dekorování praporů proběhne na náměstí ve Velvarech, bude souběžně probíhat výstava moderní a historické techniky
 • Účast za vedení SH ČMS: Z. Nytra, J. Aulický, D. Vilímková
 • 5. se koná slavnostní valná hromada – účast: M. Němečková

Prapory Telč

J. Bidmon informoval přítomné o schůzce v Telči, která se uskutečnila 30. ledna.

 • hudba = je zajištěn žesťový sextet Ústřední hudby Armády ČR, dále Velký dechový orchestr Letovice a vystoupení ZUŠ Telč
 • ubytování pro ORG štábu bude zajištěno v Panském dvoře (objednávku zajistí T. Vosyková), prezence sborů na náměstí (zajistí J. Fialová), moderátorem bude J. Bezděk (ADHR)
 • stánkový prodej bude probíhat na více místech, pitný režim pro praporečníky se bude rozdávat přímo u prezence (zajistí Panský dvůr), symbolický prostor pro V.I.P. hosty bude zajištěn v Panském dvoře
 • velením tvaru je pověřen R. Kučera
 • na základě potvrzení účasti bude sestaven seznam předávajících (je nutné jich mít více než 12), zajistit pozvání pro (M. Štěpán a D. Ryba)
 • organizační záležitosti v jednání: zábrany, parkování, uzávěrka příjezdové komunikace, sociální zařízení
 • v Telči bude dvěma dobrovolným hasičům předán Záslužný řád českého hasičstva, usnesení VV SH ČMS

 

Předběžný harmonogram:

10 –12h           prezence

12 – 13h          řazení sborů v Panském dvoře

13:15h             pochod na náměstí

14h                  dekorování praporů a náměstí

Vedení vzalo informace na vědomí. Další organizační schůzka v Telči se uskuteční 21. února.

 

 • Plán investic 2021–2026

 

Starostka předložila vedení materiál: Plán oprav a investic SH ČMS pro období 2021–2026. Materiál je doplněn dle aktuálního stavu, jsou zaznamenány realizované investiční záměry z roku 2023:

 1. Projekt úpravy terasy v Blanické – podpořený záměr: vyhotovení dokumentace (projekt, studie)
 2. Oprava balkónů (nároží Blanická a Římská) – podpořený záměr: dokumentace (projekt, rozpočet)
 3. Sociální zařízení v CHH (předsálí hlavního jednacího sálu + výstavní prostory) – podpořený záměr: (zpracování studie, návrh řešení + nabídky a smlouva; realizováno v prostorách předsálí)
 4. Obnovitelné zdroje energie (CHH) – podpořený záměr: zpracování studie
 5. Oprava nádvoří (ÚHŠ JK) – podpořený záměr: stavební povolení vydáno; realizováno
 6. Energetická podpora – přístavba, fotovoltaika (ÚHŠ JK) – podpořený záměr: vydáno stavební povolení,; realizováno
 7. Zpevnění opěrné zdi – částečně realizováno z prostředků ÚHŠ JK; dokončení 2024
 8. Výměna střešní krytiny (TZ Drahotín) – podpořený záměr: realizováno prostředky nájemce

 

Investiční záměry 2024:

 1. Oprava balkónů (nároží Blanická a Římská) – podpořený záměr: oprava 3 balkónů, porušená dlažba a izolace
 2. Klimatizace kanceláří SH ČMS (8 kanceláří) – podpořený záměr: navrhnout technické řešení, rozpočet a provést realizaci
 3. Bistro u zámku Přibyslav – podpořený záměr: pronájem prostor společnosti Chládek a Tintěra (opravy v režii nájemce); nájemní smlouva
 4. Sociální zařízení v CHH (toalety u výstavy pro návštěvníky) – podpořený záměr: probíhají stavební a vodařské vodo instalatérské práce, dokončení z roku 2023
 5. Sociální zařízení (toalety u slavnostního sálu) – podpořený záměr: rozpočet
 6. Výcvikový polygon (objekt venkovního skladu ÚHŠ JK) – podpořený záměr: stavební povolení vydáno, schválena investiční dotace MV ČR; alokace vlastních zdrojů
 7. Nákup trenažerů pro výcvikový polygon (ÚHŠ JK) – podpořený záměr: probíhá bezúplatný převod trenažéru ze SOŠ a VOŠ PO Frýdek-Místek
 8. Zpevnění opěrné zdi, rozšíření příjezdové komunikace (ÚHŠ JK) – podpořený záměr: část realizace oprav zdi z vlastních zdrojů ÚHŠ JK v roce 2023, dokončení v roce 2024
 9. Lezecká laminátová střecha (věž za garážemi ÚHŠ JK) – podpořený záměr: není potřeba stavební povolení – 200 polyesterových chytů, výška 11m; schváleno k realizaci

Vedení bere na vědomí realizované investiční záměry realizované v roce 2023.

Vedení schvaluje investiční záměry pro rok 2024 a pověřuje M. Sojku zapracování do rozpočtu.

 

Činnost ÚHŠ, CHH a Nadace na podporu hasičského hnutí za rok 2023 (osobní účast ředitelů ÚHŠ, CHH, Nadace)

Zpráva o činnosti ÚHŠ Bílé Poličany – přednesl Martin Čížek

 • plnění rozpočtu 2023: kladný výsledek hospodaření
 • byl předložen rozpočet 2024; v případě přidělení dotace na provoz ve výši roku 2023, bez příspěvku SH ČMS
 • ředitel M. Čížek informoval přítomné o probíhajících kursech: Kurzy velitelů strojníků, řada kursů probíhala externě (KSH Jihomoravského kraje, KSH Ústeckého kraje, OSH Jablonec)
 • dále představil plán akcí na I. pololetí
 • v rámci semináře represe bude představen ohňový kontejner
 • v budoucnu plánují doplnit nabídku kursů o odborné kursy TFA; nutné vyřešit financování
 • dále jsou plánovány kursy ve spolupráci s firmami (Dräger) a kurs práce ve výškách
 • dlouhodobá velmi dobrá spolupráce s HZS podniku ČEPRO a HZS Škoda Auto (vyprošťování)
 • byly podány informace o materiálovém dovybavení (virtuální realita – ohňový kontejner, figurína na TFA, vakuová matrace, kalové čerpadlo)
 • pokračuje spolupráce na ubytování uprchlíků z UK

 

Zpráva o činnosti ÚHŠ Jánské koupele – přednesl Radek Fešar

 • plnění rozpočtu 2023: kladný výsledek hospodaření
 • byl předložen rozpočet na rok 2024, v případě přidělení dotace na provoz ve výši roku 2023, bez příspěvku SH ČMS; s výjimkou investice
 • Fešar shrnul rok 2023 (personální změny – kuchařka, účetní), dále uvedl, že zástupce ředitele T. Mikeska podal výpověď z pracovního poměru, od 01. 04. na jeho místo nastoupí nový zástupce
 • fotovoltaický panel je umístěn na střeše – aktuálně se řeší připojení
 • stavební dokumentace a rozpočet pro výstavbu výcvikového polygonu byly předloženy na GŘ HZS
 • automobil Renault Trafic (z SH ČMS) bude převezen do CHH; ÚHŠ obdrží jiný od SH ČMS
 • spolupráce s VŠB- TU Ostrava, SOŠ a VOŠ v Hranicích na Moravě a v Karviné
 • příprava specializačních komerčních kursů s firmami
 • v rámci základní odborné přípravy je největší zastoupení účastníků z MSK kraje, v rámci externích kurzů je největší počet účastníků ze STK kraje

 

Zpráva o činnosti CHH Přibyslav – přednesla Jana Fialová

 • plnění rozpočtu 2023: kladný výsledek hospodaření
 • byl předložen rozpočet na rok 2024, v případě přidělení dotace na provoz a mzdy ve výši roku 2023 příspěvek SH ČMS na provoz 700 000 Kč, mzdová podpora 770 000 Kč
 • ředitelka J. Fialová shrnula činnost CHH za uplynulé období (akce, semináře atd.)
 • v roce 2024 se plánuje oprava sochy sv. Floriána, pronájmy přednáškového sálu a předsálí se zázemím, pronájem bistro sv. Floriána stavební firmě Chládek a Tintěra (náklady a rekonstrukci provede nájemce, viz. bod plán investic)
 • spolupráce s Hasičský hotel Přibyslav – pobytové balíčky na klíč
 • divadelní představí, noc muzeí
 • spolupráce s Městem Přibyslav – MK – dotační tituly
 • změna expozice Kaple: regionální historie; podpora vedení
 • dále informovala vedení o nástup nového zaměstnance do CHH – F. Matouška (zástupce ředitele, edukační programy, propagace SH ČMS)
 • Němečková doplnila: M. Nekula zahájil jednání s CTIF o finanční podpoře CHH (archiv CTIF)

Zpráva o činnosti Nadace na podporu hasičského hnutí – přednesl Ivan Jirota

 • zprávu o činnosti nadace (zprávu dozorčí rady) přednesl člen dozorčí rady Ivan Jirota, ředitel J. Pátek se z jednání omluvil ze zdravotních důvodů

Vedení vzalo informace na vědomí a požádalo I. Jirotu o doplnění informací: přehled fondů, výpovědní lhůta, přehled výnosů za posledních 5 let, účetní uzávěrka 2023.

 

 • Různé

Rozpočty akcí

Vedení pověřuje starostku schválením rozpočtu akcí 2024 do 100 000 Kč.

Instruktážně-metodický seminář represe (IMS represe)

Starostka předložila rozpočet na IMS represe, který se bude konat 2.–3. 3. 2024 v ÚHŠ Bílé Poličany. Účastníkům kursu SH ČMS uhradí oběd.

Vedení schválilo předložený rozpočet s úpravou -  pověřilo M. Štěpánka zapracováním nákladové položky: oběd účastníků.

Žádost o odklad platby odvodů členských příspěvků

Starostka okomentovala žádosti o odklad členských příspěvků.

 • žádost OSH České Budějovice = důvodem žádosti odkladu platby je pořízení Táborové základny v Soběnově (dotační podpora KÚ v průběhu roku 2024)
 • žádost OSH Uherské Hradiště = důvodem žádosti je investice s dotační podporou KÚ (v průběhu roku 2024)

Vedení schválilo odklady platby obou žádostí.

Zpráva z jednání komise TFA

Starostka předložila vedení zprávu z jednání komise TFA (zpracoval R. Kučera). Jednání se uskutečnilo 6. 2. 2024 na MV–GŘ HZS.

Vedení vzalo informace na vědomí.

Nabídky spolupráce TOI TOI a WC servis

Starostka informovala přítomné o proběhlém jednání se společnostmi TOI TOI a WC servis.

Vedení pověřuje výběrem z obou nabídek starostku M. Němečkovou a náměstka J. Salivara.

Setkání s bývalými zaměstnanci Kanceláře SH ČMS seniory

Starostka informovala členy vedení o plánovaném jednání s bývalými zaměstnanci Kanceláře SH ČMS-seniory, které se bude konat 3. dubna v Hasičském domě.

Vedení vzalo informace na vědomí.

Vzory dohod pro JSDHP od GŘ HZS

Starostka informovala, že datovou schránkou byla SH ČMS z GŘ HZS doručeny vzory dohod pro členy JSDHO.

Vedení pověřuje I. Špačkovou zveřejněním materiálů na www.dh.cz

Komise požárního sportu CTIF

Z. Nytra informoval, že v pondělí 19. února proběhne v Praze jednání Komise požárního sportu CTIF.

Vedení vzalo informace na vědomí.

Zápisy z jednání KSH

 • Jihočeský kraj = zakládají Krajskou odbornou radu hasičských soutěží, probíhá praktické školení trenérů požárního sportu, nákup TZ Soběnov
 • Liberecký kraj = příprava Rescue campu v Českém Dubu, vydání sborníku, oslavy 160. výročí – historická jízda (konec v Semilech), 15. 6. dětská hasičská řeka
 • Ústecký kraj = praktická část školení trenérů III. třídy se dokončí 2. 3. v Lounech (školí M. Novák), proběhla inventarizace majetku KSH, nákup pamětních medailí k 160. výročí, oslavy ve Velvarech
 • Středočeský kraj = kontrola krajské revizní rady dotace TFA v SDH Jince, téma hasičského odboje, diskuse nad Směrnicí činnosti ochrany obyvatelstva, diskuse nad Krajskou odbornou radou hasičských soutěží, připomínky k centrální evidenci

Vedení vzalo na vědomí informace ze zápisů.

Pracovní skupina SDOO

Plukovník M. Lukeš navrhl termíny jednání pracovní skupiny SDOO. Za SH ČMS se jednání bude účastnit: Pavel Říha, Martin Štěpánek, Nikola Fenclová a náměstek R. Dudek. V této souvislosti R. Dudek okomentoval podaný grant na Ministerstvo obrany.

Vedení vzalo informace na vědomí.

Vedení ukládá vedoucím úseků kanceláře SH ČMS návrhy projektů (dotace, granty)  konzultovat s příslušným náměstkem v časovém předstihu.

 

Společnost Alerion

Náměstek J. Bidmon informoval přítomné o jednání se společností Alerion (využívání symbolu SH ČMS registrovaného na Úřadu pro průmyslové vlastnictví – ochranná známka bez souhlasu SH ČMS). Konkrétně se jedná o e-shop nabídku stuh k 160. výročí. 

SH ČMS žádnou zakázku výše uvedeného charakteru firmě Alerion nezadalo.

Jednání v této záležitosti proběhne 15. února v Alerionu v Brně, účastnit se ho bude J. Bidmon a Z. Nytra.

Pozvánky na akce

datum

akce

účast za Vedení SH ČMS

24. 2.

Havířovská hala mladých hasičů

M. Němečková, R. Dudek

9. 3.

Shromáždění představitelů sborů OSH Vsetín

omluva

Zapsala: Mgr. Irena Špačková