ZÁZNAM KE STAŽENÍ

Přítomni: Monika Němečková, Jaroslav Salivar, Zdeněk Nytra, Josef Bidmon, Dana Vilímková, Jan Bochňák, Richard Dudek, Jan Aulický a Irena Špačková.

Hosté: Martin Čížek (ÚHŠ Bílé Poličany), Jana Fialová (CHH), Jiří Pátek (Nadace), Jan Karger (ÚHŠ JK), Tomáš Mikeska (ÚHŠ JK), Michal Sojka (ekonom SH ČMS)

Jednání zahájila M. Němečková, přivítala přítomné a představila program jednání. Jako zapisovatele požádala I. Špačkovou.

Vedení souhlasilo s programem i zapisovatelkou.

 

 • Kontrola plnění usnesení

24/8-4-2021:       VV SH ČMS

 1. bere na vědomí průběžnou informaci vedení SH ČMS ve věci žalob vůči SH ČMS
 2. bere na vědomí písemné stanovisko JUDr. Zámišky ve věci žalob vůči SH ČMS
 3. ukládá členům VV SH ČMS jednat v souladu s doporučením právních zástupců SH ČMS

Plnění: trvá

114/8-9-2022:     VV SH ČMS ukládá M. Sojkovi vypracovat metodiku na převod akcií do 28. 2. 2023

Plnění: trvá

156/3-11-2022:   VV SH ČMS ukládá ÚORHS projednat termín MČR v běhu na 100 m s překážkami v roce 2025.

Plnění: trvá

4/19-1-2023:       VV SH ČMS

 1. bere informace předsedy ÚKRR na vědomí
 2. ukládá I. Jirotovi zpracovat přehled kontrol v KSH za období 2018–2023
 3. žádá ÚKRR o aktualizaci Metodického pokynu o provádění kontrol

Plnění: trvá

6/19-1-2023:       VV SH ČMS schvaluje předložené návrhy na vyznamenání a ukládá OSH doplnění textu v charakteristice navrhovaného pana Tomáše Brůnu (ZZOV).

Plnění: trvá

9/19-1-2023:       VV SH ČMS

 1. ukládá ÚORVO předložit VV návrh řešení volebního období
 2. ukládá náměstkyni pro mládež D. Vilímkové předložit písemné stanovisko ÚORM k oceňování k 50. výročí Hry Plamen
 3. ukládá Ing. M. Sojkovi zpracovat písemnou odpověď na dotaz k Alarm Revue

Plnění: trvá

12/19-1-2023:     VV SH ČMS ukládá ÚORVO projednat žádost na svém jednání a připravit na příští jednání VV SH ČMS vyjádření. 

Plnění: trvá

 

 • Kontrola plnění úkolů z jednání Vedení SH ČMS ze dne 9. 2. 2023

 

Žádost J. Lipták o odkup pozemku v obci Rajhradice

Dle zjištění I. Jiroty se v obci Rajhradice nenachází žádný fungující Sbor dobrovolných hasičů, který by měl o pozemek zájem. Vedení pověřilo Z. Čížkovou zpracováním podkladů pro převod pozemku za úplatu.  

Splněno. Na dalším jednání SS OSH bude předložen návrh na prodej pozemku za cenu tržní.

 

Informace ze zápisů KSH

Vedení uložilo ekonomickému oddělení kanceláře SH ČMS zpracovat novelizaci metodického pokynu o cestovních náhradách v rámci SH ČMS.

Splněno.

 

Rozpočty CHH, ÚHŠ

Vedení pověřilo starostku jednáním s řediteli ÚHŠ a CHH za účelem úpravy a doplnění rozpočtu na rok 2023. V souvislosti s přípravou rozpočtu CHH Přibyslav vedení rovněž pověřilo starostku zadáním odborného právního posudku: práva a povinnosti zřizovatele nadace.

Splněno.

 

Žádost ZH Josefa Páva

Žádost byla předložena VV SH ČMS, který si vyžádal stanovisko ÚORVO, které bude předloženo na jednání VV dne 30.3.2023.

Trvá.

 

Vnitřní předpis pro užívání služebních vozidel v Kanceláři SH ČMS, CHH a ÚHŠ

Vedení schválilo návrh předpisu, který bude předložen na jednání VV SH ČMS.

Splněno.

 • Příprava jednání VV SH ČMS a SS OSH

Starostka předložila návrh pozvánky na jednání VV SH ČMS a na jednání SS OSH.

Vedení po úpravách schválilo pozvánku na jednání VV SH ČMS a SS OSH.

 

 • Aktualizace Termínového kalendáře SH ČMS včetně plánu zahraničních cest

Vedení bylo seznámeno s doplněním termínového kalendáře akcí na rok 2023.

Rovněž byl předložen přehled zahraničních aktivit SH ČMS za rok 2022 a plán na rok 2023.

Vedení vzalo informace na vědomí a schválilo plán zahraničních cest na rok 2023.

 • Činnost ÚHŠ, CHH a Nadace na podporu hasičského hnutí za rok 2022 včetně hospodaření – účast ředitelů ÚHŠ a CHH

 

ÚHŠ Bílé Poličany (M. Čížek, ředitel ÚHŠ)

M. Čížek okomentoval plnění rozpočtu za rok 2022 a návrh rozpočtu na rok 2023. Rovněž seznámil vedení s vyúčtování grantu z MV ČR, včetně plnění počtu proškolených osob. Hospodaření roku 2022 bylo kladné, návrh rozpočtu 2023 je vyrovnaný, bez nutnosti příspěvku SH ČMS na provoz, příspěvek na UDH zůstává zachován.

Vedení na základě diskuse s ředitelem ÚHŠ Bílé Poličany požádalo o návrh tří variant řešení pro případ, že by se majitel objektu, ve kterém ÚHŠ působí, rozhodl ukončit ÚHŠ nájemní smlouvu popřípadě objekt zcizit. Prioritou pro vedení jsou informace, jaké kroky je potřeba učinit, abychom zachovali výukovou činnost pro členy SH ČMS.  

Vedení vzalo na vědomí informace o plnění rozpočtu 2022 a návrhu rozpočtu 2023. Pověřilo ředitele ÚHŠ BP vypracovat návrh tří variant dalšího působení ÚHŠ.

 

CHH (J. Fialová, ředitelka CHH)

Ředitelka informovala o současném personálním zabezpečení CHH a o plnění rozpočtu za rok 2022, včetně plánu oprav na rok 2023. Rovněž byl předložen rozpočet na rok 2023, který je sestaven jako vyrovnaný, ovšem pouze za předpokladu min. 50 % nárůstu příspěvku na provoz od SH ČMS a za předpokladu úspěšné žádosti u NPHH o mimořádný příspěvek z nadace na provoz CHH.

Vedení požádalo paní ředitelku o aktualizaci a pravidelné průběžné zveřejňování informací na webových stránkách a dalších informačních kanálech CHH. Dále členové vedení upozornili, že je nutné vypracovat reálný, fakty podložený investiční plán na další roky, s prioritou studie energetické náročnosti objektu na další roky. V současné době není CHH schopno fungovat samostatně, bez příspěvku SH ČMS a Nadace na podporu hasičského hnutí. Kromě grantu z MV se prozatím CHH nepodařilo zajistit jiné dotační prostředky.

Dále ředitelka J. Fialová představila nové aktivity na nadcházející období, které plánují v CHH: Muzejní noc, obnovení pochodu J. Žižky apod. Všechny tyto akce by měly pomoci zpropagovat místo a získat zájem širší veřejnosti.  

Vedení vzalo informace na vědomí.

 

Nadace na podporu hasičského hnutí (J. Pátek, ředitel nadace)

Ředitel nadace okomentoval rozpočet za rok 2022: počet podaných a schválených žádostí, téma žádostí: oprava staré techniky, historické prapory, tiskoviny (almanachy). Z celkového počtu 14 žádostí bylo vyhověno 13 žádostem. J. Pátek uvedl, že stále není dostatečná odezva dárcovských příspěvků do nadace.

Starostka uvedla, že vedení vnímá nadaci jako jeden ze základních podpůrných finančních zdrojů pro CHH Přibyslav.

Dále J. Pátek informoval členy vedení, že J. Wovesný se stále nevyjádřil ke svému členství a předsednictví ve správní radě, dále dodal, že paní V. Ondráková z dozorčí rady nadace odstoupila (místo ní byla nově jmenována J. Fialová). Obě rady se schází 2x ročně zejména za účelem rozdělování příspěvků nadace pro žadatele dle předem stanovených kritérií (správní rada rozděluje a dozorčí rady rozdělení kontroluje), přitom probíhá kontrola účetnictví. Výroční zprávu a účetnictví dále kontroluje nezávislý auditor.

Starostka informovala ředitele J. Pátka, že vedení zadalo právní rozbor práva a povinnosti zřizovatele x nadace.

Vedení vzalo předložené informace na vědomí.

 

ÚHŠ Jánské Koupele (T. Mikeska, zástupce ředitele)

T. Mikeska okomentoval plnění rozpočtu 2022, které je kladné a plán na rok 2023. Dále uvedl, že v rámci odborné přípravy v roce 2022 splnili požadovanou kvótu proškolení 800 účastníků, vzhledem k tomu, že realizovali i výjezdní školení (Neratovice, Beroun, Benešov a další) došlo i navýšení původního plánovaného počtu. T. Mikeska ocenil spolupráci se zaměstnanci i externímu kolegy. Dále uvedl, že došlo k zahájení realizace umístění fotovoltaických panelů (studie, stavební povolení, žádost o státní dotaci). Starostka připomněla, že vedení schválilo v rámci investičního plánu na rok 2023 finanční podporu této investice. Došlo ke shodě, že další investiční položka roku 2023 je rekonstrukce skladů pro zázemí stravování a zpevnění opěrné zdi v přímé souvislosti s vytvořením příjezdové cesty k budoucímu výcvikovému polygonu, bude realizováno z vlastních zdrojů ÚHŠ.

Vedení vzalo informace na vědomí informace z ÚHŠ JK.

 

 • Různé

 

Činnost Kanceláře SH ČMS

Starostka předložila členům vedení písemný materiál: Přehled činnosti Kanceláře SH ČMS v roce 2022 včetně personálního obsazení.

Vedení vzalo informace na vědomí.

 

Hasičské čtení

Starostka představila nové číslo Hasičského čtení 2023. Členům vedení byl tento materiál zaslán písemně.

J. Aulický – návrh mna výměnu fotografie, bude zajištěno.

Vedení vzalo informace na vědomí.

 

Převody pozemků

Starostka předložila podklady od JUDr. Z. Čížkové na převody nemovitého majetku SH ČMS předkládané k projednání Výkonnému výboru SH ČMS a Shromáždění starostů OSH konanému dne 15. dubna 2023.

Návrhy převodů nemovitého majetku SH ČMS:

k.ú. Kouty nad Desnou (p.č. 543/33)

k.ú. Rajhradice (p.č. 283)

k.ú. Sekerovy Loučky (p.č. st. 341)

k.ú. Litenčice (p.č. st. 185)

Dále se podařilo dokončit převod na SH ČMS nemovitý majetek v katastru Brno – Morká Hora, kde působí MHJ.

Vedení doporučuje další jednání s MHJ, aby mohlo být předloženo doporučení výkonnému výboru SH ČMS.

 

 

 

 

Znalecký posudek

Starostka předložila vedení posudek na výši nájemného v Hasičském domě v místě a čase obvyklém. Členové se seznámili s posudkem.

Vedení pověřilo starostku postoupením kopie posudku dle memoranda nájemci.

 

HS Media rozsudek

Starostka informovala přítomné, že ve věci HS média byla 08.02.2022 podána žaloba o náhradu škody. Soudkyní byl vydán nepravomocný rozsudek ohledně zaplacení žalované částky SH ČMS ze strany HS Media. Na základě tohoto rozsudku bude sdružení vráceno DPH z vydaných faktur. Další kroky projedná VV SH ČMS.

Vedení vzalo informace na vědomí.

 

Žádost starosty OSH Jindřichův Hradec – „skutečný majitel“

Vedení pověřilo starostku zadáním právního výkladu v souvislosti s definicí pojmu „skutečný majitel“, statutární zástupce. Starostka okomentovala právní výklad od JUDr. Z. Čížkové.

             Vedení vzalo informace na vědomí, právní výklad bude zaslán starostovi OSH Jindřichův Hradec M. Garhoferovi k dispozici.

 

Právní spor „První hasičská“

Starostka informovala vedení o sdělení zaslaném do datové schránky SH ČMS: soudní řízení v této věci bylo zahájeno, SH ČMS má ve stanovené lhůtě podat vyjádření. Zároveň uvedla, že ve spolupráci s právním zástupcem SH ČMS bude kontaktovat protistranu s návrhem o přerušení řízení.

Vedení pověřuje starostku jednáním o přerušení řízení.

 

Návrh na státní vyznamenání pro F. Procházku

Na základě návrhu rady historie OSH Nymburk byl členům vedení předložen návrh na státní ocenění in memoriam pro Františka Procházku (pozn. starosta České zemské hasičské jednoty a Svazu českého hasičstva na Moravě a v Čechách v letech 1938 až 1944, popraven v roce 1945 v Terezíně). Návrh je nutné textově upravit a konzultovat s ÚORHiM.

Vedení vzalo informace na vědomí a pověřuje náměstka Z. Nytru dopracováním návrhu a  jednáním v Senátu ČR v této záležitosti.

 

Rekonstrukce bytu – hasičský dům

             Členové vedení za doprovodu Ing. Jiroty a Ing. Sojky navštívili uvolněné bytové

             prostory v Hasičském domě, určené k rekonstrukci.

             Vedení byly předloženy cenové nabídky na provedení rekonstrukce.

             Vedení pověřuje Ing. Jirotu jednáním s předkladateli nabídek, které obsahují podrobný

             rozpočet prací. Nabídky budou doplněny a zhodnoceny na dalším jednání vedení.

             Vedení pověřuje Ing. Sojku ve spolupráci s realitní kanceláří zadáním poptávkového

             řízení na nového nájemce.

 

Zapsala: Mgr. Irena Špačková

 ZÁZNAM KE STAŽENÍ

Přítomni: Monika Němečková, Jaroslav Salivar, Zdeněk Nytra, Josef Bidmon, Dana Vilímková, Jan Bochňák, Richard Dudek a Irena Špačková.

Omluveni: Jan Aulický

Jednání zahájila M. Němečková, přivítala přítomné a představila program jednání. Jako zapisovatele požádala I. Špačkovou.

Vedení souhlasilo s programem i zapisovatelkou.

 • Kontrola plnění usnesení z VV

24/8-4-2021:       VV SH ČMS

 1. bere na vědomí průběžnou informaci vedení SH ČMS ve věci žalob vůči SH ČMS
 2. bere na vědomí písemné stanovisko JUDr. Zámišky ve věci žalob vůči SH ČMS
 3. ukládá členům VV SH ČMS jednat v souladu s doporučením právních zástupců SH ČMS

Plnění: trvá

114/8-9-2022:     VV SH ČMS ukládá M. Sojkovi vypracovat metodiku na převod akcií do 28. 2. 2023

Plnění: trvá

156/3-11-2022:   VV SH ČMS ukládá ÚORHS projednat termín MČR v běhu na 100 m s překážkami v roce 2025.

Plnění: trvá

4/19-1-2023:       VV SH ČMS

 1. bere informace předsedy ÚKRR na vědomí
 2. ukládá I. Jirotovi zpracovat přehled kontrol v KSH za období 2018–2023.
 3. žádá ÚKRR o aktualizaci Metodického pokynu o provádění kontrol

Plnění: trvá

6/19-1-2023:       VV SH ČMS schvaluje předložené návrhy na vyznamenání a ukládá OSH doplnění textu v charakteristice navrhovaného pana Tomáše Brůnu (ZZOV).

Plnění: trvá

9/19-1-2023:       VV SH ČMS

 1. ukládá ÚORVO předložit VV návrh řešení volebního období
 2. ukládá náměstkyni pro mládež D. Vilímkové předložit písemné stanovisko ÚORM k oceňování k 50. výročí Hry Plamen
 3. ukládá Ing. M. Sojkovi zpracovat písemnou odpověď na dotaz k Alarm Revue

Plnění: trvá

12/19-1-2023:     VV SH ČMS ukládá ÚORVO projednat žádost na svém jednání a připravit na příští jednání VV SH ČMS vyjádření. 

Plnění: trvá

 • Kontrola plnění úkolů z jednání Vedení SH ČMS ze dne 12. 1. 2023

Žádost J. Lipták o odkup pozemku v obci Rajhradice

Dle zjištění I. Jiroty se v obci Rajhradice nenachází žádný fungující Sbor dobrovolných hasičů, který by měl o pozemek zájem. Vedení pověřilo Z. Čížkovou zpracováním podkladů pro převod pozemku za úplatu.  

Splněno. Na dalším jednání SS OSH bude předložen návrh na prodej pozemku za cenu tržní.

 

Informace ze zápisů KSH

Vedení uložilo ekonomickému oddělení kanceláře SH ČMS zpracovat novelizaci metodického pokynu o cestovních náhradách v rámci SH ČMS.

Úkol splněn.

 

Rozpočty CHH, ÚHŠ

Vedení pověřilo starostku jednáním s řediteli ÚHŠ a CHH za účelem úpravy a doplnění rozpočtu na rok 2023. V souvislosti s přípravou rozpočtu CHH Přibyslav vedení rovněž pověřilo starostku zadáním odborného právního posudku: práva a povinnosti zřizovatele nadace.

Splněno.

 

Žádost ZH Josefa Páva

Žádost projednal VV SH ČMS a nepřiklonil se k této změně (návrh ohledně hlasovacího práva pro vedoucího aktivu ZH ve VV SH ČMS).

J. Pávovi bude zaslána odpověď prostřednictvím paní starostky.

 

Vnitřní předpis pro užívání služebních vozidel v Kanceláři SH ČMS, CHH a ÚHŠ

Vedení schválilo návrh předpisu, který bude předložen na jednání VV SH ČMS.

Splněno.

 • Příprava jednání VV SH ČMS dne 23. 2. 2023

Starostka představila pozvánku na jednání VV SH ČMS.

Vedení po úpravách schválilo pozvánku na jednání VV SH ČMS 23. února.

 

 • Aktualizace Termínového kalendáře SH ČMS včetně plánu zahraničních cest

Vedení bylo seznámeno s doplněním termínového kalendáře akcí na rok 2023.

Rovněž byl předložen přehled zahraničních aktivit SH ČMS za rok 2022 a plán na rok 2023.

Vedení vzalo informace na vědomí a schválilo plán na rok 2023..

 • Vyhodnocení plnění grantů MV, projektu MŠMT a dotací NSA za rok 2022

Starostka informovala přítomné o postupu ohledně vyúčtování grantů za rok 2022.

Závěrečné zprávy byly předloženy písemně.

Vedení vzalo informace na vědomí.

 

 • Příprava porady se starosty KSH

Starostka předložila návrh pozvánky na pracovní poradu se starostky KSH. Porada se uskuteční 23. března v Praze.

Vedení schválilo pozvánku.

 • Pyrocar 2023

Vedení byl předložen písemný materiál od Mgr. Štěpánka, který představuje stav příprav akce Pyrocar včetně aktuálního finančního zajištění.

Vedení vzalo informace na vědomí.

 

 • Různé

 

HS Media

Starostka informovala přítomné, že ve věci HS média byla 08.02.2022 podána žaloba o náhradu škody. Soudní jednání prozatím nebylo nařízeno.

Vedení vzalo informace na vědomí.

 

Předpoklad ročních nákladů na archiv CTIF – CHH Přibyslav

Starostka předložila vedení přehled předpokládaných ročních nákladů na zajištění služeb souvisejících se správou archivu CTIF v CHH Přibyslav.

Vedení vzalo informace na vědomí a pověřuje náměstka Z. Nytru jednáním s CTIF v této záležitosti.

 

Hotel Přibyslav

Starostka předložila vedení mail od pánů J. Kubát a M. Dušek, týkající se pronájmu Hotelu Přibyslav.

Vedení vzalo mail na vědomí.

Dále byla předložena nájemní smlouva se společností Hasičský hotel s.r.o. včetně příloh: smluvní pokuty a ručitelský závazek. ¨

Vedení smlouvu schválilo.

J. Bidmon informoval vedení o stavebních úpravách:

 • zrušení akvária – prosvětlení místnosti
 • úprava recepce – skříň na klíče, pult na nápoje (změna dodavatele)

Dále J. Bidmon informoval vedení, že stále probíhají jednání s První hasičskou s.r.o. o odkupu drobného majetku v Hotelu Přibyslav (vybavení kuchyně). Byl předložen seznam majetku, vedení učinilo návrh na odkup do 40 000 Kč.

Vedení vzalo informace na vědomí a pověřuje J. Bidmona jednáním s První hasičskou.

 

ČEPRO – slevové karty

N. Sojka představil vedení nabídku od společnosti Čepro na systém slevových karet. V podstatě jde o obdobu karty CCS, kterou si budou moci zřídit i obce pro JSDHO, bude bezplatná a bezpoplatková. 

Informace budou předány členům VV a rovněž na SS OSH.

Vedení vzalo informace na vědomí.

 

Návrh - Ivo Havlík na Řád sv. Floriána

Starostka předložila vedení návrh na udělení řádu Sv. Floriána pro Ivo Havlíka.

Vedení návrh odsouhlasilo a postoupí ho ke schválení VV SH ČMS.

Vedení vzalo informace na vědomí. Návrh bude předložen na dalším VV SH ČMS.

 

Vzorové propozice postupových soutěží družstev mužů a žen v PS pro rok 2023

ÚORHS předložila vedení písemně vzorové propozice pro postupové soutěže družstev mužů a žen v PS pro rok 2023.

Vedení vzalo informace na vědomí a postoupí materiál ke schválení VV.

 

Stanovisko ÚORVO – stanovy – délka funkčního období

Materiál byl vedení předložen písemně.

Zásadní skutečností je, že současné znění stanov neumožňuje zkrácení funkčního období, naopak je částečně počítáno se situací, že nejsou nové orgány zvoleny, a že současné orgány pokračují do zvolení nových.

Návrhy:

1) Celý volební cyklus navázat na konání sjezdu v roce 2026, řádně po 5-ti letech všech  zvolených orgánů, tedy volby by se konaly v období cca 12/2025–07/2026.

Žádnému z funkcionářů není tímto odepřeno ukončit své působení po pěti letech a uskutečnit volbu v příslušném pobočném spolku.

2) Volby budou probíhat na všech úrovních po uplynutí pětiletého období. Všem zůstane zachována pětiletá délka funkčního období.

 Zkomplikuje se tak situace zejména pro OSH s volbou delegátů na Shromáždění  

 delegátů OSH. V některých případech bude muset být svoláno dva roky po sobě.

 Pro SDH půjde o menší komplikaci, VH je svolávána každý rok, lze tedy uskutečnit 

 volbu v podstatě kdykoliv.

3) Úprava Stanov SH ČMS (v případě schválení)

Je nutné vzít v úvahu probíhající přípravu nových Stanov SH ČMS, kde bude navrhována i úprava volebních procedur (sloučení shromáždění delegátů a shromáždění představitelů, zavedení „období voleb“, které je vyhlašováno jednotně Shromážděním starostů OSH…). Připravovaná novelizace stanov nepočítá s variantou zkrácení funkčního období. Dle harmonogramu představeného na SS OSH se konečné schválení novelizovaných stanov plánuje na jednání SS OSH v dubnu 2025. Pokud bychom postupovali dle bodu 1), proběhne celý volební proces od Valných hromad až po Sjezd SH ČMS jednotně dle novelizovaných stanov. U těch pobočných spolků, které uskuteční volbu před 12/2025 bude nezbytné konání volby i v řádném volebním cyklu. Pokud proběhne dle bodu 2), nelze provést volbu dle novelizovaných stanov nebo je nutná změna harmonogramu.

4) Konání sjezdu SH ČMS v roce 2025.

Toto řešení by vyžadovalo jednorázovou úpravu současných Stanov SH ČMS, protože by se jednalo o zkrácení funkčního období části orgánů, což současné stanovy neumožňují a novelizace s tím rovněž nepočítá.

Vedení vedlo k problematice rozsáhlou diskusi, ze které vzešel závěr pro doporučení VV SH ČMS – postupovat dle varianty 1 a pokračovat na novelizaci stanov dle varianty 3.

 

Zlatý záchranářský kříž

Vedení byly elektronicky zaslány návrhy na možné kandidáty za SH ČMS.

 Vedení schválilo návrh na Martina Stráského.

 

Aktualizovaná směrnice SH ČMS I/18 – 2021 o cestovních náhradách

V materiálech k jednání byla písemně předložena aktualizace výše uvedené směrnice.

Vedení se materiálem zabývalo a doporučuje ho k předložení ve VV SH ČMS.

 

Žádost starosty OSH Jindřichův Hradec – „skutečný majitel“

Milan Garhofer požádal prostřednictvím emailu starostku SH ČMS o právní výklad  

definice „skutečný majitel“, statutární zástupce.

Vedení pověřuje starostku zadáním právního výkladu.

 

Návrh SH ČMS – volby SSS

Starostka předložila vedení návrh na Jaroslava Salivara jako místopředsedu Sdružení sportovních svazů.

Vedení návrh schválilo a pověřilo starostku odesláním na SSS.

 

Výzva  NSA – movité investice

M. Němečková předložila záměr k pořízení motorizovaného vozidla pro sportovní přípravu reprezentace ČR, talentované mládeže a ostatních sportovců v hasičském sportu

Vedení schvaluje předložený investiční záměr do výzvy Movité investice – rozvoj materiálně technické základny sportovních svazů 2022 – 2023.

 

Zapsala: Mgr. Irena Špačková

ZÁZNAM ke stažení 

Přítomni: Monika Němečková, Jaroslav Salivar, Josef Bidmon, Richard Dudek, Jan Aulický, Jan Bochňák a Irena Špačková.

Omluveni: Zdeněk Nytra, Dana Vilímková

 

Jednání zahájila M. Němečková, přivítala přítomné a představila program jednání. Jako zapisovatele požádala I. Špačkovou.

Vedení souhlasilo s programem i zapisovatelkou.

 

 • Příprava jednání SS OSH 22. října

Starostka představila program jednání SS OSH. Shromáždění bude řídit námětek R. Dudek. Dále starostka seznámila vedení se zprávou o činnosti, současně navrhla úpravu bodů v programu.

Na základě připomínek členů vedení byl upraven program jednání SS OSH.

 

 • Hotel Přibyslav

Starostka informovala přítomné, že o možnostech, jak naložit s Hotelem Přibyslav se stále jedná, žádná smlouva prozatím uzavřena nebyla. Vedení stále zvažuje další nabídky. V tomto týdnu bylo zahájeno jednání s jedním státním subjektem.

Vedení vzalo informace na vědomí.

 • Národní rozhodčí soud pro sport – žádost o návrhy kandidátů k zápisu na seznam rozhodců

NRSS (Národní rozhodčí soud pro sport), který byl zřízen při Národní sportovní agentuře a jeho agendou je rozhodování sporů v oblasti dopingu na vnitrostátní úrovni dává právo sportovním asociacím a svazům právo navrhnout kandidáty k zápisu na Seznam rozhodců NRSS.

Vedení se shodlo, že vzhledem k požadavkům NRSS, nemáme vhodného kandidáta pro obsazení této pozice.

 

 • Písemná žádost od J. a B. Augustýnových na odkup pozemku

Do kanceláře SH ČMS byla doručena žádost na odkup pozemku v blízkosti hotelu Přibyslav. Jedná se žádost manželů Augustýnových, kteří jsou vlastníci parc. č. 981/94, a chtějí odkoupit část pozemku, který je majetkem SH ČMS (parc. č.  984/6).

Vedení nedoporučilo odkup pozemku a pověřilo starostku odpovědí manželům Augustýnovým.

 

 

 • Mezinárodní rozhovory (29. zasedání Mezinárodní skupiny pro historii a ochranu před požáry při CTIF)

Starostka uvedla, že mezinárodní rozhovory úspěšně proběhly, včetně doprovodného programu. Starostka doporučuje otevřít v CTIF diskusi o dalším organizování a průběhu této akce, zejména je nutné řešit financování akce.

Vedení pověřuje náměstka Z. Nytru zahájením jednání o dalším působení této akce v CHH Přibyslav a celkově o spolupráci CTIF a CHH Přibyslav.

 

 • Inventarizace Centra hasičského hnutí v Přibyslavi

Nejen s ohledem na předání, změně funkce ředitele v CHH, je nutné provést inventarizaci majetku. Vedení žádá prostřednictvím předsedy ÚKRR o spolupráci UKRR, kterou je nutné provést fyzicky do konce roku 2022.

Vedení pověřuje ředitelku CHH J. Fialovou ve spolupráci s Ing. Jirotou jmenováním inventarizační komise (v součinnosti s ÚKRR) pro inventarizaci majetku na zámku Přibyslav. Vedení doporučuje, aby členem inventarizační komise za CHH Přibyslav byl J. Pátek.

 

 • Komise mládeže CTIF v Paříži

Starostka informovala o účasti zástupců SH ČMS na komisi mládeže v Paříži. Došlo k dohodě, že se vytvoří pracovní skupina na úpravu Mezinárodního řádu pro mladé hasiče. Dále se komise shodla, že je nutné vrátit olympiádu do lichých let, aby se nepotkávala s velkou olympiádou (k návratu do „reálu“ by mělo dojít v roce 2029). Olympiáda hasičské mládeže bude pokračovat v letech 2024, pak 2026.

Je nutné vyřešit zejména pořadatelství „velkých olympiád“.  Starostka konstatovala,  že co se týká Celje, tak část požárního sportu byla ze strany vedení komise sportovních soutěží CTIF organizačně zcela nezvládnuta. Je nutné tyto připomínky vznést na jednání komise v listopadu 2022 v Itálii.

J. Salivar podotkl, že je nutné motivovat organizátory zejména tím, že musíme společně usilovat o zařazení hasičského sportu na olympiádu neolympijských sportů. Pokud je mezi těmito sporty např. záchranářský sport, je zcela určitě možné, aby tam byl zařazen i hasičský sport.

 •        Motivační odměny

Starostka předložila vedení návrh na doplnění seznamu sportovců (Celje) – motivační odměny za dosažené výsledky. Jedná se o členy SH ČMS, kteří byli zařazeni v týmu mužů ČR A (profesionální hasiči). Materiál schválený SH ČMS a ČNV CTIF se týkal pouze družstev SH ČMS. Po dohodě s HZS ČR je předložen návrh na doplnění a poměrovou část výši odměny.

Vedení schvaluje doplnění seznamu o tři členy SH ČMS – družstvo muži A (kategorie profesionální hasiči) dle návrhu.

 

Zapsala: Mgr. Irena Špačková

ZÁZNAM KE STAŽENÍ

Přítomni: Monika Němečková, Jaroslav Salivar, Zdeněk Nytra, Josef Bidmon, Dana Vilímková, Jan Bochňák, Richard Dudek a Irena Špačková.

Omluveni: Jan Aulický

Jednání zahájila M. Němečková, přivítala přítomné a představila program jednání. Jako zapisovatele požádala I. Špačkovou.

Vedení souhlasilo s programem i zapisovatelkou.

 • Kontrola plnění usnesení z VV

110/8-9-2022:

Plnění: v řešení

111/8-9-2022:      

Plnění:

VV SH ČMS

 1. a) ukládá vedoucímu ÚORHiM připravit možnosti ocenění pro J. Hejduka nebo Spolku pro obnovu hasičských tradic
 2. b) ukládá ÚORP vyhodnotit republikové kolo POODM, ukládá zamyslet se nad časovým rozvrhem republikového kola POODM, které se bude konat na dalším ročníku Hasičských slavností v Litoměřicích

a) splněno

b) v řešení

114/8-9-2022:

VV SH ČMS ukládá ÚORVO připravit úpravu stejnokrojového předpisu o návrhy kraťasů

s odepínacími nohavicemi pro muže i ženy, sportovní sukni pro ženy a sportovní obuv.

Plnění: v řešení

120/8-9-2022:    

Plnění: trvá

124/8-9-2022:    

Plnění: trvá

- M. Němečková požádala o prodloužení termínu na zpracování materiálu – manuál, odkup akcií při likvidaci sboru. Hlavní ekonom SH ČMS Ing. Michal Sojka, je momentálně plně vytížen nejen státní kontrolou z MŠMT.

153/3-11-2022

Plnění: splněno

VV SH ČMS ukládá:

 1. Kolkovi do 15. 11. 2022 zveřejnit formulář pro zápis sportovních soutěží 2023
 2. KSH, OSH, vyplnit Kalendář sportovních akcí do 15. 12. 2022

Usnesení č. 145/3-11-2022:       

Plnění: d) trvá, e) splněno

VV SH ČMS

 1. bere kontrolu plnění usnesení na vědomí.
 2. souhlasí s prodloužením termínu na zpracování metodiky pro převod akcií HVP, a.s. do 28. 2. 2023.
 3. ukládá N. Fenclové zmapovat kolik je ročně SDH v likvidaci a jaký je objem akcií, které je nutné převést.

      

       Usnesení č. 156/3-11-2022:

Plnění: trvá

VV SH ČMS ukládá ÚORHS projednat termín MČR v běhu na 100 m s překážkami v roce 2025.

 • Kontrola plnění úkolů z jednání Vedení SH ČMS ze dne 9. 11. 2022

Žádost J. Lipták o odkup pozemku v obci Rajhradice

Vedení pověřilo I. Jirotu ověřením, zda v obci Rajhradice není Sbor dobrovolných hasičů, který by měl o pozemek zájem. Dle zjištění I. Jiroty žádný takový sbor není.

Splněno. 

Informace ze zápisů KSH

Vedení uložilo ekonomickému oddělení kanceláře SH ČMS zpracovat novelizaci metodického pokynu o cestovních náhradách v rámci SH ČMS.

Úkol trvá.

Předání Hotelu Přibyslav

Předáním Hotelu Přibyslav byl pověřen J. Bidmon a I. Jirota. Bude vyhotoven převáděcí protokol.

Splněno. Předání proběhlo 27. prosince.

Investice 2023

Vedení pověřilo ředitele CHH a ÚHŠ aktualizací materiálu Plán investic 2022–2025 s termínem do 30. 11. 2022. 

Splněno.

Skladovací prostory – Přibyslav

Starostka uvedla, že je nezbytné v rámci investičních požadavků do plánu investic zapracovat výměnu vstupních vrat v tomto objektu. 

Splněno. Výměna vstupních vrat byla realizována.

Konsolidace zákon o účetnictví

Vedení pověřilo náměstka Z. Nytru zpracováním podkladů pro připomínkové řízení.

Splněno. Připomínky SH ČMS byly odeslán na MF ČR.

 • Příprava jednání VV SH ČMS dne 19. 1. 2023

Starostka představila pozvánku na jednání VV SH ČMS.

Vedení po úpravách schválilo pozvánku na jednání VV SH ČMS 19. ledna.

 • Souhrnná zpráva ÚKRR 2022 (stížnosti, kontroly, řešení)

Vedoucí ÚKRR Jan Bochňák podal přehled o stížnostech a kontrolách, které řešila ÚKRR v předchozím roce.

 • Dva požadavky ze státních orgánů (MŠMT, NSA) na provedení rozsáhlých kontrol čerpání dotačních prostředků na různých pobočných spolcích. Tyto kontroly prováděly kontrolní orgány uvedených organizací v součinnosti se zaměstnanci SH ČMS. Při těchto kontrolách nebyly zjištěny žádné nedostatky, závěrečné shrnutí kontrol byla následující:
 • Kontrola MŠMT:

Poskytnutá dotace byla čerpaná pro účel, na jaký byla poskytnuta.

Poskytnuté prostředky byly v kontrolovaném období čerpány v souladu s příslušnými

rozhodnutími o poskytnutí dotace a v souladu s podmínkami pro účast státního

rozpočtu na financování akce.

 • Kontrola NSA:

Při kontrole hospodaření s prostředky státního rozpočtu kapitoly 362 Národní sportovní agentura u příjemce za kontrolované období 2021 nebyly z hlediska účelovosti a efektivnosti v kontrolovaných oblastech u kontrolovaného vzorku operací shledány nedostatky.

             Protokoly obou kontrol jsou uloženy v Kanceláři SH ČMS.

 • ÚKRR dokončila kontrolu v SDH Tedražice, okres Klatovy na základě stížnosti p. Kodýtkové. Všichni zúčastnění (stěžovatelka, zástupci sboru), byli informováni o výsledku kontroly a řešení stížnosti. Zástupcům sboru byly poskytnuty vzory dokumentů, důležité pro řádné vedení sboru, včetně protokolu o kontrole.
 • V termínu 6/22 došla přes DS na SH ČMS stížnost obce Němčovice, p. starosta Fersmann, na postup KSH Plzeňského kraje při vyřizování žádosti o informace dle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Při řešení této stížnosti bylo potvrzeno, že SH ČMS ani její pobočné spolky nejsou povinnými osobami dle výše uvedeného zákona. Od KSH Plzeňského kraje byla získána dílčí informace, která se týkala dotazů na plnění soudního rozhodnutí p. Vidršperkové. Tato informace byla poskytnuta p. starostovi Fersmannovi, obec Němčovice.
 • V průběhu r. 2022 byla v OSH Mladá Boleslav provedena kontrola účetnictví, vzhledem k tomu, že vzniklo podezření na nedodržování zákona o minimální mzdě. Kontrola pochybení neprokázala.
 • Do Kanceláře SH ČMS byla doručena žádost p. Škorpíka v. z. Ivana Kropáčka o pomoc při řešení užívání cizího pozemku pro provoz lyžařského vleku SDH Sedliště, 592 42 Jimramov. Tato žádost byla postoupena ÚKRR. Po zjištění okolností, vlastnických vztahů v dané věci bylo konstatováno, že SH ČMS nemůže do této záležitosti vstupovat, neboť se jedná o cizí soukromý majetek a vlastník lyžařského vleku – SDH Sedliště je samostatnou právnickou osobou a tudíž je tato záležitost řešitelná pouze mezi těmito subjekty. Odpověď byla odeslána p. Škorpíkovi v. z. p. Kropáčkovi.
 • ÚKRR provedla v r. 2022 kontrolu provozu autoparku na Kanceláři SH ČMS. Při kontrole nebyly zjištěny žádné vážné nedostatky. Připomínky byly uvedeny v zápisu o kontrole.

Vedení vzalo souhrnnou zprávu ÚKRR na vědomí.

 • Aktualizace Termínového kalendáře SH ČMS včetně plánu zahraničních cest

Vedení bylo seznámeno s doplněním termínového kalendáře akcí na rok 2023.

Vedení vzalo informace na vědomí.

 • Rozpočty CHH, ÚHŠ

Starostka předložila vedení návrhy rozpočtu u ÚHŠ JK a ÚHŠ BP a zahájila diskusi k tomuto bodu. Z diskuse vyplynulo, že je nezbytná úprava rozpočtů ÚHŠ JK a CHH Přibyslav tak, aby rozpočet byl vyrovnaný, popřípadě obsahoval návrh vedení ÚHŠ a CHH na vykrytí deficitu rozpočtu. U všech třech institucí je třeba doplnit do rozpočtu údaje: zůstatek na BÚ a v pokladně k 31. 12. 2022.   

Vedení pověřuje starostku jednáním s řediteli ÚHŠ a CHH za účelem úpravy a doplnění rozpočtu na rok 2023.

V souvislosti s přípravou rozpočtu CHH Přibyslav vedení konstatovalo, že stále nemá od ředitele Nadace NPHH písemně požadovaný materiál - studii možností nakládání se jměním nadace.

Vedení pověřuje starostku zadáním odborného právního posudku: práva a povinnosti zřizovatele nadace.

 • Investiční záměry 2023–2025

Starostka předložila vedení materiál: Investiční záměry SH ČMS pro období 2023–2025. Materiál je doplněn dle aktuálního stavu, jsou zaznamenány realizované investiční záměry z roku 2022:

 1. ÚHŠ JK – podpořený záměr: Oprava dřevěných chatek byl na žádost ÚHŠ JK ukončen a nahrazen investicí do projektu: Energetická podpora (studie, projektová dokumentace) a Oprava zděných chatek.
 2. Hasičský dům – podpořený záměr: Kotelna – ohřev teplé vody, výměna kotlů, Terasa Blanická – studie, projektová dokumentace.
 3. CHH Přibyslav – podpořený záměr: Zastřešení druhého nádvoří – projektová dokumentace, stavební povolení.
 4. Hala Přibyslav – podpořený záměr: Dokončení projektové dokumentace, územní rozhodnutí.

Investiční záměry 2023

 1. ÚHŠ JK: Energetická podpora – realizace, dále v závislosti na výši získané dotace na tento záměr
 2. Hasičský dům: Energetická podpora – studie, projektová dokumentace; Opravy balkónů – zpracování nabídek; Klimatizace „horních kanceláří“ – studie, realizace; umístění loga SH ČMS na HD
 3. CHH: Energetická podpora – studie, Sociální zařízení (u hlavního sálu + v expozici) – studie, projektová dokumentace, realizace, Objekt bývalé vinárny a bistra – studie
 4. TZ Drahotín: Střešní krytina – havarijní stav

Vedení bere na vědomí investiční záměry realizované v roce 2022.

Vedení schvaluje investiční záměry pro rok 2023 v souladu se schváleným rozpočtem SH ČMS na rok 2023.

 • Různé

Hotel Přibyslav

Na úvod starostka poděkovala všem zaměstnancům hotelu Přibyslav za jejich práci v uplynulém období.

Dále informovala, že na základě usnesení VV ze dne 1.12.2022: Citace:

 Usnesení č. 168/1-12-2022: VV SH ČMS pověřuje Vedení SH ČMS jednat o pronájmu

 Hotelu Přibyslav s nájemci J. Kubát a M. Dušek, popřípadě dalšími.

 Bezprostředně po jednání oslovila emailem (mailová komunikace k dispozici) v tu   

 dobu jediné známé zájemce (č.1) o pronájem (viz. usnesení) a navrhla termín pro  

 zahájení jednání o přípravě smlouvy s ekonomem SH ČMS. Zájemce termín

 akceptoval.

Následně, ještě před uskutečněním tohoto jednání, oslovil SH ČMS prostřednictvím náměstka Bidmona další zájemce (č.2) o pronájem hotelu. Jednalo se o právnickou osobu, která projevila zájem o prohlídku objektu a posléze nabídla podmínky pronájmu s výrazně nižším ekonomickým rizikem pro SH ČMS, než podmínky akceptované předchozím zájemcem.

Starostka uvedla, že ji velmi mrzí načasování druhé nabídky. Kdyby byla k dispozici o několik dnů dříve, nemusela nastat nepříjemná situace, kdy byl informován první zájemce o možném zahájení jednání, ač bez uzavření jakékoliv písemné dohody či předdohody. Nicméně v obchodních vztazích je třeba zejména a především hájit ekonomickou stabilitu SH ČMS.

Další jednání se zájemcem č.1, kromě výše uvedeného, kde byla sdělena skutečnost dalšího zájemce, již neproběhlo.  

Se zájemcem č.2  byla uzavřena pouze jednorázová, krátkodobá smlouva za účelem zajištění ubytovací a stravovací poptávky v měsíci lednu.

Další postup projedná vedení a VV SH ČMS.

Byl předložen písemný podnikatelský plán druhého zájemce.

Vedení bere na vědomí informace o postupu ve věci pronájmu Hotelu Přibyslav a předkládá VV návrh na schválení nového nájemce.

Dále J. Bidmon okomentoval předávací protokol, který byl sepsán 27. 12. 2022 při předávání hotelu Přibyslav (za přítomnosti zástupců První hasičské a HVP). Součástí protokolu je seznam předaných věcí + seznam věcí, u kterých probíhají s První hasičskou jednání o prodeji.

  Vedení vzalo informace na vědomí a pověřuje starostku a prvního náměstka dalším jednáním s První hasičskou a HVP.

Starostka dále předložila vedení návrh smlouvy SH ČMS x HVP o odkupu movitých věcí umístěných v Hotelu Přibyslav, které jsou v majetku HVP. Nabídka je učiněna na základě znaleckého posudku, ke kterému se vedení SH vyjádřilo již na minulých jednáních. Požadavky vedení jsou ve finální smlouvě zohledněny.

Vedení schvaluje smlouvu o odkupu movitých věcí v Hotelu Přibyslav od HVP a pověřuje starostku v souladu s podpisovým řádem SH ČMS podpisem smlouvy.

Dopis starosty OSH Žďár nad Sázavou

Starostka představila vedení dopis OSH Žďár nad Sázavou L. Zemana, který obsahuje tři pasáže:

 • Stanovisko VV OSH Žďár k řešení délky volebního období
 • Dotaz na ocenění 50 let Plamen
 • Ukončení činnosti Alarm revue

 Vedení dopis projednalo a pověřilo jednatele Fire Editu a náměstkyni pro mládež  

 vyjádřením k bodům 2. a 3. Zároveň doporučí VV vyžádat si stanovisko ÚORVO

 k bodu 1.

Český národní výbor CTIF

Z. Nytra informoval přítomné o kladném zhodnocení uplynulé Mezinárodní hasičské soutěže v Celje. V červnu roku 2023 se bude konat další delegation assembly, kde by mělo dojít ke schválení vzniku nové komise požárního sportu CTIF. Zároveň na nové funkční období proběhne volba viceprezidentů, kterým končí funkční období. Z. Nytra zůstane ve vedení CTIF jako odborný konzultant. Zároveň uvedl, že je záměrem CTIF vrátit cyklus konání „velkých olympiád“ do lichých let, tak aby se nepotkávaly s letní ani zimní klasickou olympiádou. Je důvodné, že v roce 2025 je předpoklad konání „velké olympiády“ v Německu.

M. Němečková dále informovala o nominaci ČAHD pro Martina Nekulu na viceprezidenta CTIF. Pan Nekula je příslušníkem HZS Moravskoslezského kraje, má rozsáhlé odborné znalosti a v CTIF by se rád věnoval právě odborné oblasti IZS a historii. Pokud bude zvolen je to šance pro ČR mít své zastoupení ve vedení nejen v oblasti sportu, ale i v odborné sféře požární ochrany. ČNV CTIF schválil nominaci M. Nekuly.

Vedení vzalo informace na vědomí.

Aktualizace příloha mzdového řádu a příkazu starosty k peněžitému příspěvku na stravování

Starostka předložila vedení aktualizovanou přílohu ke mzdovému řádu SH ČMS, která reaguje na zvýšení minimální mzdy od 1.1.2023. O tomto zvýšení rozhodla vláda ČR na svém jednání dne 21. prosince 2022 nařízením vlády č. 465/2022 Sb., (znění citovaného nařízení viz nařízení vlády č. 465/2022 Sb. Rovněž v souladu se zákonem o dani z příjmu, par.6, odst.9 s účinností od 1.1.2023 předložila novelizaci příkazu starosty – peněžitý příspěvek na stravování.

Vedení oba dokumenty schválilo a předloží je VV.

Žádost ZH Josefa Páva

Do Kanceláře SH ČMS byla doručena žádost od člena Aktivu Zasloužilých hasičů Středočeského kraje pana Josefa Páva ohledně zanesení změny hlasovacího práva pro vedoucího aktivu ZH ve VV SH ČMS. Tuto možnost v současné době stanovy neupravují, žádost proto byla postoupena pracovní skupině při ÚORVO, která připravuje podklady pro nové stanovy a rovněž k vyjádření ÚORVO.  

Na jednání byl přizván J. Orgoník, který vedení tlumočil, že pracovní skupina pro přípravu stanov se nepřiklání k této změně.

Vedení se přiklání k názoru pracovní skupiny a pro jednání VV SH ČMS tento návrh nedoporučí. Vedení se shodlo, že nejde jen o hlasovací právo obecně, ale zejména o osobní odpovědnost za rozhodování, které s tímto souvisí. Není vhodné, přenášet na jakékoliv úrovni tuto odpovědnost na ZH, kteří pro SH ČMS mnohé vykonali a tato skutečnost by pro ně mohla být tíživá.

Žádost o odkup pozemku od J. Liptáka

Dle zjištění I. Jiroty se v obci Rajhradice nenachází žádný fungující Sbor dobrovolných hasičů, který by měl o pozemek zájem.

Vedení pověřuje Z. Čížkovou zpracováním podkladů pro převod pozemku za úplatu.

Konsolidace zákona o účetnictví

Starostka připomněla, že do prvního čtení v PPS půjde návrh nového zákona o účetnictví. Zákon obsahuje novou povinnost konsolidace účetnictví pro spolky, které mají vlastnický podíl ve společnostech z oblasti pojišťovnictví  a rovněž změnu v systému účtování dle mezinárodních standardů (IFRS) pro tyto pojišťovací subjekty. Starostka informovala, že připomínky k zákonu o účetnictví byly ze strany SH ČMS odeslány v řádném termínu. Z diskuse členů vedení vyplynul dotaz na náměstka Nytru: Zjistit, zda se v případě novelizace zákona pohlíží na ovládající společnosti jako na obchodní společnost.

Vedení vzalo informace na vědomí.

Vnitřní předpis pro užívání služebních vozidel v Kanceláři SH ČMS, CHH a ÚHŠ

Starostka představila tento písemný materiál.

Vedení schválilo návrh předpisu, který bude předložen na jednání VV SH ČMS.

Rezignace starostky OSH Praha-východ

Náměstkyně D. Vilímková informovala přítomné, že starostka OSH Praha-východ Z. Šindelářová podala současně s některými členy VV OSH rezignaci na svou funkci. Náměstkyně zároveň uvedla, že i v této souvislosti je třeba ve stanovách řešit úpravu o následném členství jednotlivých SDH.

Vedení bere situaci na vědomí.

Přesun schváleného příspěvku na rok 2023

O. Lukš požádal sdružení o přesun schváleného finančního příspěvku 100 tisíc Kč na publikaci věnující se hasičské historii (hasičským vyznamenáním). Příspěvek byl schválen v rozpočtu 2022, bohužel se publikaci podaří vydat až v roce 2023.

Vedení souhlasí s přesunem položky do rozpočtu 2023.

Nájemní smlouva Osseg

Nájemci v Hasičském domě restauraci Osseg končí nájemní smlouva. Má zájem o pokračování za obdobných podmínek jako v roce 2022.

Vedení souhlasí s nájemní smlouvou.

Pyrocar

Starostka požádala Z. Nytru o zahájení jednání s ministryní obrany J. Černochovou.

Vedení vzalo informace na vědomí.

Znalecký posudek – nájemné HD

Starostka informovala vedení, že je zadán znalecký posudek na stanovení výše nájemného v HD v místě a čase obvyklém.

Vedení vzalo informace na vědomí.

Úprava výkazů o provedené práci - DPČ

Starostka představila vedení návrh elektronické evidence pracovních činností u zaměstnanců na DPČ.

Vedení schvaluje elektronickou evidenci pracovních činností (DPČ) od 1.1.2023.

SDH Skalice

Starostka informovala o odeslání částky na transparentní účet v souvislosti s tragickým úmrtím dobrovolného hasiče Jana Dvořáka z SDH Skalice. Částka je totožná jako v případě členů SDH Koryčany, tj. 50 000 Kč.

Vedení vzalo informaci na vědomí a vyjádřilo souhlas s odesláním částky.

Pozvánky

15.1. – VH okrsku Velká Bíteš = M. Němečková zváží svou účast

3. 2. 2023, Brno = Česká asociace hasičských důstojníků – XXVI. sněm = Z. Nytra

6. až 7. října 2023 v Žalci – sjezd Slovinsko

Z. Nytra - 30 let armády ČR = akce 11. ledna bude posunuta, na ocenění u této příležitosti jsou nominováni i tři hasiči = M. Štěpán, K. Richter in memoriam a O. Lukš.

             

 

Zapsala: Mgr. Irena Špačková

 ZÁZNAM ke stažení

Přítomni: Monika Němečková, Jaroslav Salivar, Josef Bidmon, Z. Nytra, D. Vilímková, Richard Dudek, I. Špačková, J. Slámečka, Z. Jandová, K. Slavíková, O. Lacina, J. Henc, J. Černý, J. Žižka, V. Nevařil, S. Kotrc

Omluveni: J. Aulický, Jan Bochňák, M. Wágner, A. Minář, I. Kraus, V. Švubová

 

Jednání zahájila M. Němečková, přivítala přítomné a představila program jednání. Jako zapisovatele požádala I. Špačkovou.

           Vedení souhlasilo s programem i zapisovatelkou.

 

 • Informace z jednání Vedení a Výkonného výboru SH ČMS

Právní spory

Starostka informovala přítomné o vývoji právních sporů vedených proti SH ČMS.

 1. „nájemné“ - v tuto chvíli se soudní jednání přerušuje, z důvodu probíhajícího mimosoudního jednání
 2. „hlasovací právo“ – odvolání žalobce bylo zamítnuto, čeká se na vyhotovení protokolu od soudu
 3. „první hasičská“ – soudní řízení prozatím nebylo nařízeno, zpracovává se posudek

Přítomní vzali informace na vědomí.

 

Projekt SIGGY

Starostka uvedla, že na SS OSH bude představen projekt HVP a.s. SIGGY (srovnávač pojištění).

Přítomní vzali informace na vědomí.

Kontrolní činnost

Starostka uvedla, že kontrola NSA proběhla u SH ČMS v létě, závěr kontroly je, že nebylo shledáno žádných nedostatků.

V září byla zahájena kontrola MŠMT na čerpání dotací z Programu na podporu NNO pracujících s dětmi a mládeží za období 2017 až 2021 (OSH Trutnov + kontrola na celé SH ČMS). Na OSH Trutnov proběhne kontrola fyzicky 3. listopadu.

Starostka uvedla, že je potřeba provést kontrolní revizi ve všech pobočných spolcích OSH/KSH a předat informace SDH. Za tímto účelem se uskuteční porada s hospodáři KSH dne 25. října ve středu v 11:00 hod.

 1. Černý k tomuto uvedl, že metodika pro okresní revizní rady je zpracovaná a v okresech se konzultace pro správnost účtování státních dotací standardně nabízí sborům. Revizní rady ale nemají možnost nahlížet do účetnictví sborů. J. Salivar podotkl, že je nutné mít výklad, ve kterém bude uvedeno, že pokud půjde o kontrolu státních dotací, musíme mít možnost kontroly v účetnictví jednotlivých sborů. Tato možnost není uvedena ve stanovách. Starostka uvedla, že je tato možnost uvedena v metodickém pokynu pro čerpání dotace.

Přítomní se shodli, že do dílčích dohod týkajících se dotací mezi okresy se doplní ustanovení, že zaměstnanci SH ČMS potažmo revizní rada (OSH, KSH, SH ČMS) mají právo kontroly toku státních dotací a sbor dává k této kontrole souhlas, analogicky směrem k nižším článkům.

 

 • Informace z celostátních akcí SH ČMS

Starostka informovala o proběhlých mistrovstvích a nastínila harmonogram akcí pro roky následující:

MČR v požárním sportu 2023 25.–27. 8. = Sokolov/Karlovarský kraj (V roce 2024 by se mělo konat v Olomouckém kraji, je potřeba vyřešit pořadatele MČR v TFA pro rok 2024, aby se dvě mistrovství konala ve stejném roce)

MČR hry Plamen 2023 1.–2. 7. = Ostrava/Moravskoslezský kraj

MČR dorostu v požárním sportu 2023 23. –25. 6. = Domažlice/Plzeňský kraj

MČR v běhu na 60 m 2023 23. září = Brno/Jihomoravský kraj

Starostka uvedla, že Český pohár 2023 bude mít pouze 5 kol. Závod ČP nebude v příštím roce v Praze, ale uskuteční se zde právě MČR v běhu na 100 m s př.. Starostka požádala J. Slámečku, zda by mohl domluvit pořadatelství pro MČR v běhu na 100 m na stadionu v Třebíči v roce 2024. Dále požádala starostu V. Nevařila, aby potvrdil organizaci MČR Plamen a MČR dorostu pro rok 2027 ve Zlíně.

 1. Slámečka uvedl, že Kraj Vysočina bude příští rok organizovat Setkání praporů k 160. výročí hasičů, proto by MČR bylo lépe v roce 2025.

Starostové KSH projednali dlouhodobý termínový kalendář celostátních akcí.

Na závěr starostka zdůraznila, že je nutné zapisovat všechny akce a zejména změny do termínového kalendáře, aby nedocházelo k jejich souběhu.

Starostové schválili termínový kalendář celostátních akcí.

 

Mezinárodní federace hasičů a záchranářů

Náměstek Z. Nytra informoval přítomné, že jsme pozastavili členství v MSFHZ (nebyla provedena úhrada členského příspěvku na rok 2022). V souladu se státní politikou se reprezentační družstva neúčastnila MS v Bělorusku ani v Uzbekistánu. Z NSA (Národní sportovní agentury) platí doporučení o neúčasti na všech mistrovstvích pořádaných federací se sídlem v Rusku. Za českou stranu byl zaslán návrh změny stanov, aby se sídlo federace přesunulo do jiné země.

Z. Nytra navrhl setrvat ve stavu pozastaveného členství ve sportovní federaci a pokusit se založit Evropskou sportovní federaci pod CTIF, která má dostatek členů. Přítomní vzali informace na vědomí.

 • Junior univerzita pro rok 2023

      R. Dudek představil koncept studia Junior univerzity – vzdělávání mladých záchranářů pro další účastníky. V letošním roce se ho účastnil Liberecký kraj, hledá se zájemce pro následující rok 2023 (Středočeský kraj od záměru účasti ustoupil). Náměstek Dudek uvedl, že případný zájemce se musí ozvat nejpozději do konce měsíce.

     Přítomní vzali informace na vědomí.

 • Různé

Kraj Vysočina

J. Slámečka informoval přítomné, že v současné době řeší otázku většího zapojení závodníků do výcviku  formou soutěží TFA, které jsou v Kraji Vysočina v současné době spíše v útlumu. Na vrcholové úrovni se této sféře přípravy na členství do JSDHO či výcviku pro JSDHO věnuje pouze úzká skupina členů. Dle jeho slov je nutné více zapojit další hasiče, aby i ti méně zkušení se snažili na závody přihlašovat a tím se zvedala účast i samotná úroveň těchto akcí na Vysočině.

Jihomoravský kraj

Starostka Z. Jandová potvrdila podobnou situaci i v JHK, kde se výcviku soutěžní formou TFA u mládeže účastní až   98 mladých hasičů na jednu akci, dospělých kolem 40 závodníků, záleží na daném okrese. V kraji rovněž probíhá i liga TFA. 

Dále informovala, že 12. 11. se bude konat krajský Aktiv ZH, celorepublikový Aktiv ZH se bude konat v Moravských Budějovicích.

Sdělila, že v rámci pomoci na KACPU byly s dobrovolníky sepsány dohody o provedení práce přes krajský úřad s platností od června, od listopadu budou dobrovolníci hrazení přes Český červený kříž. Starostka uvedla, že rovněž chystá speciální poděkování pro tyto pracovníky.

V příštím roce se v Brně bude konat MČR v běhu na 60 m s překážkami, starostka ocenila konzultace a předání všech zkušeností od organizátorů letošního ročníku, tak aby se příští rok podařilo akci zvládnout bez větších problémů.

Liberecký kraj

Starostka OSH Semily K. Slavíková (v zastoupení J. Brychcí) ocenila organizaci a

připravenost Junior univerzity, které se v letošním roce v rámci kraje účastnili. Dále     uvedla, že má rovněž velmi pozitivní ohlasy na Rescue camp, který právě LBK probíhá. Příští rok by měli v rámci kraje pořádat MČR ve vyprošťování, v současné době hledají vhodné prostory.

Středočeský kraj

O. Lacina sdělil, že kromě standardních soutěží, které se úspěšně podařilo zorganizovat, nově pořádali krajskou soutěž v běhu na 60 m a rovněž poprvé soutěž ve vyprošťování pro Jednotky SDHO. Starosta ocenil práci krajské ÚKRR, kde má k dispozici účetní a která během dvou let zkontrolovala všechny okresy, rada vždy dopředu poslala plán kontroly, v některých okresech probíhala kontrola opakovaně. Zároveň zorganizovali školení pro všechny vedoucí okresních revizních rad.

 

Ústecký kraj

 1. Henc informoval o proběhlých postupových soutěžích v ULK. Uvedl, že ve spolupráci se Středočeským krajem organizovali společné setkání Zasloužilých hasičů. Do konce září rovněž dobrovolní hasiči pracovali na KACPU, od března směny převzali dobrovolníci z Ukrajiny. Všechny vydělané prostředky věnovali do jednotlivých SDH a OSH.

Dále se v ULK uskutečnil I. ročník ve výstupu na cvičnou věž v Podbořanech (stadion byl zajištěn ve spolupráci se starostou obce), předpokládá se, že v příštím roce účast bude vyšší. Upozornil na stále oblíbenější závod STIMAX cup (disciplíny: běh na 60 m a na 100 m), kterého se účastní více než 350 závodníků. Starosta rovněž připomněl TOHATSU cup – závod v požárním útoku pro Jednotky SDHO (účast: 28 týmů) a 3. ročník TFA na Házmburku (účast: 130 dospělých a 200 dětí).

Plzeňský kraj

 1. Černý informoval, že krajské kolo POODM se konalo na krajském úřadě za účasti hejtmana. Krajské kolo ve sportovních disciplínách Hry Plamen se uskutečnilo v Klatovech, požární sport dorostu v Plzni a ve Stříbře. Proběhla i společná soutěž v TFA s HZS. Starosta ocenil spolupráci s HZS, v jednotlivých územních odborech během roku vždy vyšli vstříc s převozem překážek a s dalšími organizačním zabezpečením. Starosta uvedl, že po dohodě se starostkou, vzhledem k tomu, že PLK nemá zastoupení ve VV SH ČMS a v ÚKRR, na výkonné výbory KSH bude přizváván R. Kučera. J. Černý ocenil spolupráci s předsedou bezpečnostního výboru kraje. Jako krajské sdružení mají požádáno o dotaci na nákup dvou kusů FOX IV. Starosta požádal o včasnější zasílání podkladů/OZ pro celostátní soutěže. Na závěr poděkoval sdružení za překlenovací úvěr.

Moravskoslezský kraj

 1. Kotrc informoval, že už v kraji proběhly dvě porady pracovníků a shromáždění představitelů sborů. V MSK tradičně pořádají Pohár dorostenců v běhu na 100 m a na 60 m pro mladé hasiče (oba závody na 5 kol), dále se tradičně organizuje Pohár starosty KSH ve výcviku – v disciplínách TFA pro děti a dospělé (6 kol). Dále se v letošním roce uskutečnil mezinárodní letní tábor v Jánských koupelích (účast: Češi a Slováci). Rovněž proběhl rescue camp pro 32 dorostenců a dorostenek a pohár starosty kraje v PÚ. Poslední týden v září uspořádali týdenní rekreaci pro ZH z Česka a Slovenska. MČR v TFA se uskutečnilo ve Štramberku, mistrovství se až na pár zdravotních komplikací závodníků obešlo bez vážného zranění. Starosta ocenil podporu Moravskoslezského kraje, přislíbeno je financování v roce 2023 ve stejné výši jako letos. Spolupráce s HZS probíhá standardně dobře během celého roku.

Zlínský kraj

 1. Nevařil informoval, že všechny naplánované akce splnili dle plánu (postupové soutěže, putovní pohár ředitele HZS a další). Uskutečnila se tradiční Pouť na sv. Hostýn. Všechny soutěže proběhly za podpory (a v některých případech i účasti) krajského ředitele HZS a hejtmana. Starosta ocenil spolupráci s HZS, vyzdvihl zejména Rescue camp, letos pořádali druhý ročník, posunuli se v organizaci i v lektorské činnosti. S krajským ředitelem HZS podepsali spolupráci o využití věží pro trénink mladých hasičů (Uherský Brod, Holenkov).

Pardubický kraj

 1. Bidmon sdělil, že v Pardubickém kraji otevřeli spolupráci s Krajským vojenským velitelstvím (jejich akce nese název POKOS = branně-vědomostní soutěž pro mladé hasiče/úniková hra ve formě, záchranné mise). Spolupráci plánují rozvíjet společně i ve školách i kolektivech mladých hasičů.

Jihomoravský kraj

 1. Žižka sdělil, že všechny akce proběhly dle plánu. Připojil se s tvrzením ke svým kolegům, že spolupráce s HZS probíhá standardně dobře.

Starostka Z. Jandová na závěr uvedla, že do ÚORHiM byl navržen zástupce z JMK, o němž nikdo nevěděl, a kterého nikdo z kraje nenavrhl. Přítomní se shodli, že návrhy členů do jednotlivých rad (i od samotných vedoucích rad) by měly probíhat po konzultaci s KSH a OSH, případně být zkonzultovány s příslušnými pobočnými spolky. Všichni přítomní s návrhem souhlasili.

Zapsala: Mgr. Irena Špačková