KE STAŽENÍ

Záznam z  jednání Vedení SH ČMS konaného dne 8. 1. 2019 v Praze.

Přítomni:  starosta SH ČMS Jan Slámečka, náměstkové starosty SH ČMS Monika Němečková, Lubomír Janeba, Richard Dudek, předseda ÚKRR Jan Bochňák, ředitel Kanceláře Jan Aulický a poradce starosty Ivan Jirota.

Přizváni: tisková mluvčí SH ČMS Jaroslava Čečrdlová.

Omluveni: náměstek starosty SH ČMS Jaroslav Salivar - účast na komisi PS

1) Zahájení

Zahájil starosta J. Slámečka, přivítal přítomné na řádném jednání Vedení, popřál všem do nového roku, přednesl přítomným program dle pozvánky, představil předložené materiály, krátce je okomentoval a požádal o připomínky a náměty.

■ Vedení program schválilo.

J. Slámečka oznámil, že si za prvního náměstka určuje p. L. Janebu. Dosavadní 1. náměstek J. Salivar byl o této skutečnosti předem informován telefonicky přímo panem starostou.

 

2) Kontrola plnění usnesení

Materiál předložen písemně. Starosta okomentoval jednotlivé body plnění usnesení.

39/15 na VV budou ústně vyzváni vedoucí ÚOR o sdělení, zda byl úkol splněn.

20/22 a 37/14 Vedení navrhuje VV nový způsob řešení:  Žádost na příslušný rezort vlády o změnu zákona o státních symbolech. Nezbytná je spolupráce s heraldickým odborníkem (návrh na  společnost Alerion) a rovněž je nutné, aby při zpracování žádosti byl účastněn expert z právní oblasti (návrh na oslovení ke spolupráci pana ředitele společnosti Alerion).

60/22 a 73/7 usnesení ke stížnostem SDH Chlumín.

Vedení již obdrželo vyjádření KSH Středočeského kraje a OSH Mělník. Na základě těchto vyjádření připraví pracovní skupina: Slámečka, Janeba, Aulický, Březinová, Deverová návrh odpovědi, kterou předloží VV.

3) Příprava jednání VV  SH ČMS

Starosta, předložil Vedení pozvánku na jednání VV SH ČMS na termín 24. 1. 2019 od 10:00 hod v Přibyslavi. Navrhnul, aby se lednové výkonné výbory (doposud jednání probíhala v Praze) konala také v Přibyslavi, jako jednání během roku. Vedení nemělo námitek, tedy jednání VV SH ČMS se neuskuteční v Praze, jak bylo plánováno, ale v Přibyslavi. Probral jednotlivé body pozvánky.

 - Hodnocení SS OSH – starosta zhodnotil průběh shromáždění jako klidný, organizačně dobře připravený a zvládnutý.

K bodu odpovědi na diskusní příspěvky ze SS OSH bylo navrženo individuální jednání Vedení. Navržené termíny 12. nebo 14. 3. 2019 v Praze.  

- Grant č. 9 MV – ke způsobu administrace tohoto grantu proběhne jednání na GŘ HZS dne 9. 1. 2019. Po tomto jednání bude svolána porada s krajskými starosty a řediteli ÚHŠ a CHH.

- Ples SH ČMS – informace k pořádání v Ostravě podal náměstek Dudek. Limit finančního plnění od SH ČMS 100 000,- Kč.

Ubytování VIP hostům není hrazeno, vzhledem k servírované večeři, bude s hosty zorganizován pouze přivítací přípitek.

-  Zahraniční spolupráce

Do písemně předloženého materiálu: Návrh zahraničních cest 2019 budou doplněny připomínky  od p. Němečkové   

- Návrhy vyznamenání

Starosta předložil návrhy, které nesnesou odkladu (termín předání je před jednáním VV SH ČMS). Návrhy jsou od OSH Vyškov.

- HVP, a.s. – J. Slámečka navrhl doplnit představenstvo HVP,a.s. p. Lubošem Zemanem, který je starostou OSH Žďár nad Sázavou a ředitelem pobočky HVP a.s. Žďár nad Sázavou. Vedení vyjádřilo s tímto návrhem souhlas.

■  Vedení odsouhlasilo pozvánku na jednání VV SH ČMS s úpravami

 

4) Přehled zahraniční spolupráce SH ČMS v roce 2018 a plán zahraniční spolupráce pro rok 2019

Část bodu se projednala již v v předchozím bodě 3.

Písemný materiál Přehled zahraniční spolupráce SH ČMS v roce 2018 a Plán zahraniční spolupráce pro rok 2019 byl předložen.

 

■  Vedení souhlasí předložit materiál Zahraniční zprávy SH ČMS k jednání VV SH ČMS s úpravami viz. bod 3.

5) Stížnosti a náměty, souhrnná zpráva za rok 2018

Kancelář SH ČMS – materiál předložen písemně. Materiál okomentovat ředitel Kanceláře SH ČMS.

■ Vedení vzalo informace na vědomí.

6) Příprava XXIV. plesu dobrovolných hasičů

Část bodu se projednala již v bodu 3.

- J. Aulický informoval co je připraveno do dnešního dne. Jsou rozeslány pozvánky členům VV SH ČMS a ÚKRR. Řeší se pozvánky hostů, účast pivovaru Litovel, ubytování hostů a finanční plnění celého plesu.

■  Vedení vzalo informace na vědomí.

 

7) Různé

- I. Jirota požádal vedení o projednání výše paušálních náhrad pro členy VV SH ČMS a ÚKRR.

■  Vedení souhlasilo s předloženým návrhem a doporučuje ho k jednání VV.

 

- I. Jirota – představil pracovní smlouvu starosty J. Slámečky – uzavírá se od 9. 1. 2019, podepisuje I. náměstek.

Mzdový výměr vychází ze schváleného Mzdového řádu SH ČMS, základní měsíční mzda 60 000,- Kč + osobní příplatek 15 000,- Kč.

■  Vedení schvaluje pracovní smlouvu a doporučuje jí I.náměstkovi k podpisu.

 

- J. Slámečka – volba vedení CTIF. V současné době máme ve vedení CTIF zástupce ČNV ČR p. Nytru jako víceprezidenta. Doporučil, aby byl znovu navržen p. Zdeněk Nytra.

■  Vedení souhlasí s návrhem, aby za SH ČMS byl na jednání ČNV CTIF do vedení CTIF nominován p. Nytra.

 

- M. Němečková informovala o schůzce 4. 1. 2018 s generálním ředitelem HZS ohledně spolupráce  při přípravách a soutěžích reprezentací v požárním sportu a spolupráci v rámci ČNV CTIF. Schůzku inicioval generální ředitel HZS D. Ryba. Přítomni byli: D. Ryba, náměstek gem.ředitele HZS F. Zadina, starosta SH ČMS Jan Slámečka, náměstkyně starosty M. Němečková, jako člen ČNV CTIF za SH ČMS a Tomáš Lefner jako vedoucí reprezentace mužů v PS.  Zápis z jednání byl zpracován písmeně a je podepsán gen.ředitelem a starostou. Na jednání se podařilo dojít k domluvě jak na organizaci společné reprezentace mužů v PS v roce 2019, tak na ustanovení hlavního rozhodčího pro soutěž družstev SDH a dorostu ve výstupu na věž na MČR PS z řad členů SH ČMS, tak na záležitost ohledně komisí CTIF i návrhu kandidáta do Vedení CTIF.

- J. Slámečka – informoval, že v této chvíli, kdy on byl zvolen do funkce starosty, nemá kraj Vysočina zástupce ve VV SH ČMS.

■    Vedení souhlasí, aby Kraj Vysočina provedl nominaci svého zástupce co nejdříve. 

 

- J. Slámečka - otevřel návrh pro ocenění zemřelého starosty Karla Richtra in memoriam. Vedení s návrhem souhlasilo a navrhlo předat ocenění na VI. sjezdu SH ČMS.

- J. Aulický – přednesl návrh ÚORR: Zásady k poskytovaní příspěvků na reprezentaci jednotlivců a družstev k reprezentaci SH ČMS. K metodice se rozvinula diskuse, aby se tento materiál přepracoval na Metodický pokyn, jehož přílohou bude konkrétní žádost s uvedenými požadavky na žadatele, aby všichni žadatelé měli stejné podmínky.

- J. Slámečka - otevřel zastupitelnost v radě vlády pro NNO. Vedení odsouhlasilo, že SH ČMS bude jako zástupce SH ČMS za zemřelého Karla Richtera nominovat I.náměstka Lubomíra Janebu.

- M. Němečková informovala Vedení o žádosti HZS Ústeckého kraje na doplnění organizačního štábu MČR PS. Vedení provedlo personální návrh na základě konzultace s vedoucím ÚORHS. 

- L. Janeba vznesl výtku na zveřejňování zápisů z jednání orgánů SH ČMS. Je zapotřebí urychlit kolečko schvalování zápisů a urgovat ověřovatele zápisů, na kterých to ve většině případů závisí.

- J. Čečrdlová informovala o možnosti spolupracovat se službou Monitora, který poskytuje media monitoring ze všech periodik působících v ČR včetně TV stanic na konkrétní téma (klíčová slova). 

■  Vedení souhlasí s návrhem s časovým omezením na jeden rok. Poté dojde k vyhodnocení efektivnosti.

 

- J. Čečrdlová informovala o připravované akci Gala odpoledne hasičského sportu 19. 1. 2019. Představila program a organizační zabezpečení akce.

- J. Aulický – přednesl návrh smlouvy o spolupráci s firmou Sabe na rok 2019. Smlouva je navazující a týká se benefitů (slevy) při odběru pohárů, medailí, propagačních předmětů pro SH ČMS i pobočné spolky. Vzhledem k dobrým zkušenostem z předchozích let ji Vedení odsouhlasilo a doporučilo podepsat.

- M. Němečková - požádala Vedení o návrhy na řešení úkolu Vedení z roku 2018: Finanční ohodnocení pracovní činnosti náměstků SH ČMS, kteří nevykonávají žádnou jinou pracovní pozici u SH ČMS. Podala informace od ekonoma SH ČMS M. Sojky, že pro rok 2019 byla tato položka alokována do jednoho z možných grantů ve formě DPČ tj. max. ½ pracovního úvazku na pozici Spolkový rada dle Mzdového řádu SH ČMS v rozsahu 15 000,- Kč náměstek a 20 000,- Kč pro I. náměstka.

■  Vedení schvaluje výši odměny v navržených částkách.

 

- J. Aulický – přednesl návrh, aby na jednáních Vedení byla přítomna i tisková mluvčí SH ČMS a zpracovávala zápis z tohoto jednání.

■  Vedení souhlasí s návrhem.

 

- J. Aulický – předložil vedení záznam z jednání Vedení dne 22. 11. 2018 (před jednáním VV SH ČMS).

■ Vedení souhlasilo se záznamem.

 

Zapsal dne  8. 1. 2019   Jan Aulický         

KE STAŽENÍ

Záznam z jednání Vedení SH ČMS konaného dne 22. 11. 2018 v Přibyslavi.

Přítomni: 1.náměstek starosty SH ČMS Jaroslav Salivar, náměstkové starosty Monika Němečková, Lubomír Janeba, Jan Slámečka,  Richard Dudek, ředitel Kanceláře Jan Aulický a poradce starosty Ivan Jirota.

Omluveni: předseda ÚKRR Jan Bochňák

1) Zahájení

Zahájil I. náměstek starosty SH ČMS J. Salivar, přivítal přítomné na pokračování jednání  Vedení SH ČMS ze dne 7. 11. 2018 omluvil předsedu ÚKRR Jana Bochňáka, přednesl přítomným program jednání VV SH ČMS dne 22.11. dle pozvánky, představil předložené materiály a krátce je okomentoval a požádal o připomínky a náměty.

■ Vedení program schválilo s tím, že bude program řešen dle potřebnosti projednání materiálů.

2) Kontrola plnění usnesení

J. Aulický přednesl všem, že plnění usnesení se od minulého jednání neměnilo.

■  Vedení souhlasilo s jeho předložením VV SH ČMS

3) Příprava jednání Shromáždění starostů OSH dne 8. 12. 2018

L. Janeba přednesl Vedení SH ČMS pozvánku na jednání SS OSH dne 8. 12. 2018. K pozvánce proběhla diskuse, která vedla k drobným úpravám.

■ Vedení se usneslo že bod č. 4 bude upraven: „Vystoupení kandidátů ucházejících se o funkci nového starosty SH ČMS (á 10 minut)“. Dále bude přidán bod 5: „Diskuze k vystoupení kandidátů na nového starostu SH ČMS“. Dále byl upraven bod č. 8. Zpráva o činnosti ÚOR represe, sportovních soutěží, prevence a mládeže.

L. Janeba předložil Vedení volební řád pro veřejnou volbu a volební řád pro tajnou volbu starosty SH ČMS. Oba řády budou předloženy na SS OSH.

K volebnímu řádu pro veřejnou volbu nebyli připomínky a k volebnímu řádu pro tajnou volbu Vedení SH ČMS vedlo rozsáhlou diskusi a doporučilo alternativu č. 2 Volebního řádu – tajná volba. tzn. že Hlasovací lístky budou tvořeny třemi sadami (vždy jedna sada pro jedno kolo voleb, bílá, modrá, červená) v počtu mandátních hlasů, kterými hlasující disponuje podle velikosti svého OSH. (např. OSH Litoměřice 2 367 členů, to jsou tři mandátní hlasy, tzn. tři sady po třech hlasovacích lístcích).

 

4) Různé

I. Jirota představil předložený materiál Mzdový řád, který bylo nutné novelizovat vzhledem k aktuální minimální mzdě a dalším pracovněprávním dokumentům. K řádu se vznesla diskuse ze které vzešly drobné změny, které byly zaznamenány a budou do mzdového řádu dopracovány.

J. Salivar informoval Vedení SH ČMS že žádosti na projekty MV ČR nezahrnují požadavek na čerpání dotace na postupová kola Hry Plamen a požárního sportu, protože tento účel čerpání dotace bude žádán z programů Sport – MŠMT. V oblasti mládeže byly nově do projektů MV zařazeny Rescue campy a TFA mladého hasiče.

Vedení se dále zaobíralo rozvržení úvazků pro žádost o dotaci MV – mzdy a navrhlo řešení KSH Středočeského kraje – 2 úvazky; MSH Praha, KSH Karlovarského kraje - 0,5 úvazku; ostatní KSH - 1 úvazek.

Na toto téma probíhala mezi přítomnými diskuze.

 

Vedení bylo v 9:45 ukončeno.

Zapsal dne 22. 11. 2018  Jan Aulický

KE STAŽENÍ

Záznam z jednání Vedení SH ČMS konaného dne 7. 11. 2018 v Praze.

Přítomni: 1.náměstek starosty SH ČMS Jaroslav Salivar, náměstkové starosty Monika Němečková, Lubomír Janeba, Richard Dudek, předseda ÚKRR Jan Bochňák, ředitel Kanceláře Jan Aulický a poradce starosty Ivan Jirota.

Omluveni: náměstek starosty SH ČMS Jan Slámečka

 

1) Zahájení

Zahájil I. náměstek starosty SH ČMS J. Salivar, přivítal přítomné na jednání Vedení SH ČMS, které se dle plánu práce mělo konat 6.11, ale na žádost některých členů vedení bylo přesunuto na 7.11, omluvil J. Slámečku z důvodu rodinných povinností, přednesl přítomným program dle pozvánky, představil předložené materiály a krátce je okomentoval a požádal o připomínky a náměty.

■ Vedení program schválilo s tím, že bude program řešen dle potřebnosti projednání materiálů.

 

2) Kontrola plnění usnesení

J. Aulický přednesl všem, že plnění usnesení se od minulého jednání neměnilo.

■  Vedení souhlasilo s jeho předložením VV SH ČMS

 

3) Seznam materiálů:

J. Salivar přednesl seznam materiálů, které je nutné projednat. Doporučil začít granty MV ČR.

Dále se Vedení zaobíralo dokumenty starými 3 roky k HVP, a.s. od ČNB, k předsedkyni představenstva. Vše vysvětlil I. Jirota, který docházel do DR HVP, a.s., slíbil dát dokumenty, které se kauzy týkají dohromady.

I. Jirota vysvětlil chronologicky vývoj kauzy vstupu strategického partnera. Při povodních 2013 byla velká ztráta (nebylo zajištění, platby šly z HVP, a.s., pojišťovna neměla kapitál). Proto se to vše dělalo, jak se to časem vyvíjelo, proč SH ČMS koupilo Hotel Přibyslav? V roce 2016 začala pojišťovna plnit solventnost a to právě za vedení p. Ondrákové.

J. Salivar se optal, kdo hlasoval na valné hromadě HVP, a.s.? Bylo vysvětleno, že SS OSH vždy na valnou hromadu HVP, a.s. byl delegován zástupce SH ČMS, který tam za SH ČMS hlasoval.

 

Dotace MV ČR grant č. 9. – mzdy pro aparát SH ČMS.

J. Salivar, nastínil Vedení schůzku s Dr. Hanuškou kde, bylo vysvětleno, jak nově o granty žádat. Musíme udělat kritéria na mzdy a na mzdové třídy.

M. Němečková předložila členům Vedení písemný návrh na strukturu žádosti o dotaci (Grant MV č. 9). Tento návrh byl členům Vedení zaslán i elektronicky. Dále vyjádřila názor, že v souvislosti s podáním žádosti v tomto grantu je nezbytná změna vnitřního dokumentu SH ČMS – Mzdový řád, který je z roku 2006, neodráží současné novelizované předpisy v této oblasti, ze kterých nezbytně musí vycházet.

Nad návrhem byla vedena diskuse, ze které vyplynulo, že struktura žádosti by měla mít podobu: 14 zaměstnanců KSH, dále zaměstnanci ÚHŠ a CHH, následně zaměstnanci Kanceláře SH ČMS, vše v max. povoleném počtu 36 zaměstnanců.

Bylo uložena Kanceláři SH ČMS zjistit skutečný stav zaměstnanců ÚHŠ a CHH, kteří by mohli být do žádosti začleněni.

R. Dudek, je zapotřebí zjistit skutečný stav na KSH co se týče zaměstnanců. Mělo by to být postaveno na rozdělení jakého zaměstnance na jaký post dát a jestli na KSH a nebo OSH zaměstnance připustit.

I. Jirota navrhl novelizovat Mzdový řád SH ČMS, který je již schválen.

M. Němečková navrhla oslovit kraje a členy VV s navrženou strukturou žádosti o dotace. Jsme sice v časové tísni při zpracování žádosti, ale je žádoucí dát prostor k vyjádření starostům KSH a členům VV.

 1. 11. 2018 porada Vedení, KSH a ředitelů ÚHŠ a CHH k pracovním místům z grantu 9
 2. 11. 2018 se p. Bochňák omlouvá z jednání VV SH ČMS.

Usnesení soudu

Proběhlo jednání s JUDr. Deverovou kde se jí předaly další důkazní materiály ke kauze žaloby na  SH ČMS pro neplatnost SS OSH 22. 4. 2018 kde proběhla změna Stanov. Další setkání se uskuteční dne 12. 11. 2018, kde se bude připravovat odpověď k soudu.

 

SDH Chlumín

L. Janeba podrobně prošel celou stížnost. Stížností by se měla zaobírat ÚKRR. Chyba je jednoznačně na OSH Mělník, který pozdě přeposlal Rozhodnutí VV SH ČMS k volbě starosty SH ČMS. Musí se rozhodnout, co se stížností bude vedení dělat.

Vedení navrhuje stížnost postoupit JUDr. Deverové a odpověď vypracovat do 22. 11. 2018.

 

Odpověď na dopis Hospodářské kriminálky

V roce 2018 neeviduje Kancelář SH ČMS žádné popsané stížnosti. Podepsal ještě starosta Ing. Richter.

 

Zápis z jednání Vedení SH ČMS ze dne 18. 10. 2018

L. Janeba má připomínky k poslednímu zápisu z jednání Vedení, týkající se volebního řádu. Volební řád byl na minulém jednání již projednán a měli se doplnit pouze připomínky a dodatky. Žádám, aby byl do zápisu dán obsah vystoupení k záznamu jednání vedení SH ČMS konaného dne 18. 10. 2018

Věc: obsah vystoupení L. Janeby na jednání vedení SH ČMS dne 7. 11. 2018 k bodu Záznam z jednání vedení SH ČMS konaného dne 18. 10. 2018 v Praze

S odvoláním na platné stanovy SH ČMS čl 9 Zápis z jednání orgánů, odst. /3/, písm. e) žádám o změnu formulace „Záznamu z jednání vedení SH ČMS konaného dne 18. 10. 2018 v Praze „ v bodu 4) Příprava jednání SS OSH, uvedené ve větě „Z tohoto důvodu považuje (diskutující J. Salivar) předložený návrh za nerealizovatelný“. Toto konstatování je v rozporu se závěry k bodu 4) cituji: „Vedení odsouhlasilo návrh pozvánky na jednání SS OSH a Volební řád s navrženými změnami a doporučilo oba materiály předložit na jednání VV SH ČMS“ z jednání vedení SH ČMS konaného dne 18. 10. 2018 v Praze, který jsem dostal k vyjádření. Své připomínky k tomuto jsem odeslal 23. 10. 2018. Navíc je dále konstatování o nepoužitelnosti tohoto materiálu opět opakováno ve sdělení J. Salivara členům vedení SH ČMS ze dne 2. 11. 2018.

J. Salivar konstatoval, že volební řád k volbě starosty SH ČMS předložený na minulém jednání je nepoužitelný a v rozporu se Stanovami.

Dále se vedla diskuse k Volebnímu řádu na SS OSH k volbě starosty předloženému dnešnímu jednání Vedení.

 

Připomínky k Volebnímu řádu:

J. Salivar – navrhuje volbu aklamací

J. Bochňák – navrhuje volební řád doplnit také o volbu aklamací

L. Janeba – navrhuje připravit dva návrhy (aklamací a tajně)

Další připomínka byla k jednotlivým kolům pro volbu starosty.

Dohodlo se, že se před každým kolem sejde mandátní komise a rozdá nové hlasovací lístky.

Každý starosta OSH obdrží počet hlasovacích lístků dle mandátů, které má dle počtu členské základny na každých 1000 členů jeden hlas.

Dalším návrhem je, nechat na hlasovacím lístku napsané mandáty souhrnně.

 

J. Salivar přednesl otázku, kdo by v případě jeho nemoci, či případné smrti ho zastupoval.

■ úkol Kanceláři SH ČMS zjistit jak řešit tento problém.

 

Vedení projednalo a odsouhlasilo smlouvu o spolupráci a partnerství k MČR v PS Ústí nad Labem 2019.

 

15:10 se z jednání omluvila M. Němečková

15:30 se omluvil R. Dudek

Jednání bylo zrušeno.

Návrh pokračovat v jednání dne 21. 11. 2018 od 18:00 hod. případně jiný den před VV SH ČMS 22. 11. 2018.

Zapsal dne 7. 11. 2018  Jan Aulický

V sobotu 8. prosince 2018 byl Shromážděním starostů OSH schválen Plán práce Vedení SH ČMS, Výkonného výboru SH ČMS a Shromáždění starostů OSH na rok 2019

KE STAŽENÍ

Plán práce vedení SH ČMS, výkonného výboru SH ČMS a shromáždění starostů OSH na rok 2019

Stálé body programu výkonného výboru:

 • Zahájení, volba zapisovatele, ověřovatelů, schválení programu jednání
 • Informace z jednání Vedení SH ČMS
 • Kontrola plnění usnesení
 • Informace z jednání ÚKRR, průběžná kontrolní činnost SH ČMS
 • Příprava VI. sjezdu SH ČMS
 • Návrhy na vyznamenání SH ČMS
 • Informace členů VV SH ČMS a činnost ÚORad za uplynulé období
 • Různé (Hasičský tisk, ČNV CTIF, …)
 • Informace o hospodářských výsledcích HVP, a. s.
 1. ledna - Vedení SH ČMS - Praha
 • Příprava jednání VV SH ČMS
 • Přehled zahraniční spolupráce SH ČMS v roce 2018 a záměry na rok 2019

(předkládá písemně: ředitel Kanceláře SH ČMS)

 • Stížnosti a náměty, souhrnná zpráva za rok 2018
 1. ledna – Galaodpoledne hasičských sportů – Divadlo U Hasičů - Praha
 1. ledna - Výkonný výbor SH ČMS - Praha
 • Stížnosti a náměty, souhrnná zpráva za rok 2018

(předkládá písemně: předseda ÚKRR a ředitel Kanceláře SH ČMS)

 • Ples SH ČMS (předkládá: Vedení SH ČMS)
 • Zahraniční spolupráce SH ČMS (předkládá písemně: Vedení SH ČMS)
 • Hodnocení společnosti Fire-Edit, s.r.o.
 1. února - Vedení SH ČMS - Praha
 • Vyhodnocení plnění grantů MV a projektu MŠMT za rok 2018
 • Spolupráce s orgány státní správy a samosprávy (vláda, ministerstva, krajské úřady, obce)
 • Školení funkcionářů – schválení návrhu programu
 • Příprava jednání VV SH ČMS a Shromáždění starostů OSH
 • Výroční zpráva SH ČMS za rok 2018 – statistické hlášení, výsledky hospodaření

(předkládá: ředitel Kanceláře SH ČMS a ekonom SH ČMS)

 • Příprava MČR Plamen a dorostu, MČR v PS, MČR v klasických disciplínách (předkládá

písemně pověřený náměstek za ÚORM a ÚORHS)

 • Projednání harmonogramu přípravy VI. sjezdu SH ČMS
 1. - 24. února – Ústřední odborný seminář vedoucích OORR a KORR - Přibyslav
 1. března - XXIV. Reprezentační ples - Ostrava
 1. března - výkonný výbor SH ČMS - Přibyslav
 • Výroční zpráva SH ČMS za rok 2018 – statistické hlášení, výsledky hospodaření

(předkládá: Vedení SH ČMS prostřednictvím ředitele Kanceláře SH ČMS)

 • Činnost Krajských sdružení hasičů – hodnocení činnosti za rok 2018 (předkládají: starostové KSH)
 • Činnost Kanceláře SH ČMS, ÚHŠ, CHH a Nadace

hodnocení činnosti a hospodaření za rok 2018, zaměření činnosti na rok 2019 (předkládají písemně ředitel Kanceláře SH ČMS, ředitelé ÚHŠ a CHH a před. správní rady Nadace)

 • Kontrola plnění usnesení V. sjezdu SH ČMS
 • Schválení harmonogramu přípravy VI. sjezdu SH ČMS pro jednání Shromáždění starostů OSH
 • Příprava Shromáždění starostů OSH
 • Příprava MČR Plamen a dorostu, MČR v PS, MČR v klasických disciplínách CTIF, MČR ve vyprošťování 2019 – rozpočet (předkládá písemně pověřený náměstek za ÚORM, ÚORHS a ÚORR z podkladů příslušných odborných rad)
 1. dubna - Vedení SH ČMS + starostové KSH - Praha
 • Příprava jednání VV SH ČMS a Shromáždění starostů OSH a odborných školení
 • Hodnocení plesu SH ČMS
 • Stav zpracování Výroční zprávy za rok 2018
 • Výsledky hospodaření společností s vlast. podílem SH ČMS za hospodářský rok 2018
 1. dubna - Školení hospodářů SH ČMS - Přibyslav
 1. dubna - Celorepubliková porada vedoucích ORM - Přibyslav
 1. dubna - Školení funkcionářů SH ČMS - Přibyslav
 1. dubna (pátek) - Výkonný výbor SH ČMS - Přibyslav
 • Zajištění jednání Shromáždění starostů OSH
 • Stav přípravy MČR dětí a dorostu (předkládá: ÚORM) a stav přípravy MČR v klasických disciplínách CTIF a MČR v PS, MČR ve vyprošťování (předkládá: ÚORHS)
 • Schválení harmonogramu přípravy VI. sjezdu SH ČMS pro jednání Shromáždění starostů OSH
 1. dubna (sobota) - Shromáždění starostů OSH ČMS - CHH Přibyslav
 • Zahájení, volba pracovních komisí
 • Průběžná zpráva o činnosti SH ČMS a plnění úkolů po V. sjezdu SH ČMS
 • Zpráva o hospodaření SH ČMS za rok 2018
 • Zpráva o činnosti ÚKRR za rok 2018
 • Zprávy o činnosti ÚOR (všech ÚOR - písemně) za rok 2018
 • Zpráva o činnosti a hospodaření společností s vlastnickým podílem SH ČMS za rok 2018
 • Harmonogram přípravy VI. sjezdu SH ČMS
 • Diskuze, vystoupení hostů
 • Projednání a schválení usnesení
 • Závěr
 1. dubna - celostátní pouť hasičů Sv. Hostýn
 2. - 3. května - předání titulu Zasloužilý hasič - CHH Přibyslav
 1. května - Vedení SH ČMS - Praha
 • Hodnocení Shromáždění starostů OSH, návrhy k realizaci jeho závěrů a vyhodnocení diskuse
 • Příprava jednání VV SH ČMS
 • Náměty členů vedení k prohloubení součinnosti s okresy, kraji a rozhodujícími partnery
 1. června - Výkonný výbor SH ČMS - Přibyslav
 • Hodnocení Shromáždění starostů OSH, návrhy k realizaci jeho závěrů a vyhodnocení diskuse
 • Příprava VH SDH (předkládá písemně: ÚORVO – stat. hlášení,…)
 • Stav přípravy MČR dětí a dorostu, MČR PS, MČR v klasických disciplínách CTIF a MČR ve vyprošťování (předkládá: ÚORHS, ÚORR a ÚORM)
 1. června - 1. července - MČR Plamen 2019 - Vlašim
 1. - 7. července - MČR dorostu 2019 - Svitavy
 1. - 21. července - XXII. mezinárodní soutěž mladých hasičů v disciplínách CTIF 2019 - Švýcarsko
 1. srpna - 1. září - MČR v PS SH ČMS 2019 Ústí nad Labem
 1. – 15. Září – MS v PS – muži, ženy a dorost – Saratov (Rusko)
 1. září - Vedení SH ČMS - Praha
 • Příprava jednání VV SH ČMS
 • Hodnocení MČR v PS, MČR dětí a MČR dorostu (předkládá náměstek ÚORM, ÚORHS)
 • Zaměření činnosti SH ČMS v roce 2020 - návrhy plánů práce včetně plánu kontrol na rok  2020 (předkládají písemně ÚOR, ředitel Kanceláře SH ČMS, ředitelé ÚHŠ a CHH)
 • Ples SH ČMS 2020
 • Návrh rozpočtu na rok 2020
 1. září - Výkonný výbor SH ČMS - Přibyslav
 • Příprava jednání Shromáždění starostů OSH
 • Zaměření činnosti SH ČMS v roce 2020 - návrhy plánů práce včetně plánu kontrol na rok 2020 (předkládají písemně ÚOR, ředitel Kanceláře SH ČMS, ředitelé ÚHŠ a CHH)
 • Hodnocení MČR v PS, MČR dětí a dorostu (předkládá: ÚORHS, ÚORM)
 • Průběžné plnění rozpočtu roku 2019 a návrh rozpočtu na rok 2020
 • Zpráva o činnosti společností s vlastnickým podílem SH ČMS v I. pololetí roku 2019 včetně hospodaření
 1. září - MČR v disciplínách CTIF – Dvůr Králové
 1. – 5. října – MČR ve vyprošťování - Olomouc
 1. října - Výkonný výbor SH ČMS - Přibyslav
 • Návrh rozpočtu na rok 2020
 • Příprava SS OSH
 • Zaměření činnosti SH ČMS na rok 2020, plány práce vedení, VV SH ČMS a ÚORad na rok 2020 včetně plánu kontrol
 • Hodnocení MČR v klasických disciplínách CTIF a MČR ve vyprošťování

(předkládá náměstek ÚORHS a ÚORR)

 • Závěry V. sjezdu a stanovení nosných úkolů včetně harmonogramu jejich zabezpečení pro další období (zodpovídá: Vedení SH ČMS + vedoucí ÚORad)
 1. října - Shromáždění starostů OSH – CHH Přibyslav
 • Zahájení, volba pracovních komisí
 • Zpráva o činnosti SH ČMS a hospodaření SH ČMS za I. pololetí 2019 a návrh rozpočtu na rok 2020
 • Zaměření činnosti SH ČMS na rok 2020 – plány práce SS OSH, VV SH ČMS a Vedení SH ČMS
 • Zajištění VH SDH
 • Výsledky činnosti a hospodaření spol. s vlast. podílem SH ČMS za I. pololetí roku 2019
 • Stav příprav VI. sjezdu SH ČMS – plnění schváleného harmonogramu a průběh předsjezdové diskuze
 • Diskuze, vystoupení hostů
 • Schválení usnesení
 • Závěr
 1. listopadu - Vedení SH ČMS + starostové KSH - Praha
 • Příprava jednání VV SH ČMS
 • Hodnocení Shromáždění starostů OSH, návrhy k realizaci jeho závěrů a vyhodnocení diskuse
 • Předběžný souhrn činnosti SH ČMS za rok 2019
 • Předběžný souhrn kontrolní činnosti za rok 2019
 1. – 8. listopadu – předání titulu Zasloužilý hasič – CHH Přibyslav
 1. listopadu – Výkonný výbor SH ČMS – Přibyslav
 • Hodnocení Shromáždění starostů OSH, návrhy k realizaci jeho závěrů a vyhodnocení diskuse
 • Předběžný souhrn činnosti SH ČMS za rok 2019
 • Předběžný souhrn kontrolní činnosti v roce 2019 (starostové KSH, čl. VV SH ČSM a Kancelář)
 • Plány práce vedení, VV SH ČMS a ÚORad na rok 2020 včetně plánu kontrol
 • Činnost Krajských sdružení hasičů – hodnocení činnosti za rok 2019 a plány činnosti na rok 2020 (předkládají: starostové KSH)

Poznámka: program jednání rozhodovacích a výkonných orgánů SH ČMS se může měnit dle aktuelní potřeby SH ČMS

KE STAŽENÍ

Záznam z jednání Vedení SH ČMS konaného dne 18. 10. 2018 v Praze.

Přítomni: 1.náměstek starosty SH ČMS Jaroslav Salivar, náměstkové starosty Monika Němečková, Lubomír Janeba, Jan Slámečka, předseda ÚKRR Jan Bochňák, ředitel Kanceláře Jan Aulický a poradce starosty Ivan Jirota.

Přizváni: ekonom SH ČMS Michal Sojka, předsedkyně představenstva HVP, a.s. Vladimíra Ondráková

Omluveni: náměstek starosty SH ČMS Richard Dudek.

1) Zahájení

Zahájil 1. náměstek starosty SH ČMS J. Salivar, přivítal přítomné na mimořádném jednání Vedení SH ČMS, které se dle plánu práce mělo konat 2.10, ale na žádost některých členů vedení bylo přesunuto na 18.10, omluvil R. Dudka z důvodu pracovních povinností, přednesl přítomným program dle pozvánky, představil předložené materiály, krátce je okomentoval s konstatováním, že je vidí prvně a nikdo je sním ani nekonzultoval a požádal o připomínky a náměty.

■ Vedení program schválilo.

2) Kontrola plnění usnesení

J. Salivar konstatoval, že je materiál předložen písemně a okomentoval jednotlivé body plnění usnesení.

J. Aulický přednesl všem plnění usnesení a doplnil, čeho se jaké usnesení týká. Jaké usnesení je splněno a které se ještě průběžně plní.

Usnesení č.37 k náhradě státního znaku za jiný znak se ještě řeší. Ústav státu a práva AVČR bude dle telefonického dotazu odpovídat příští týden.

Usnesení č. 55 k materiálu systematizujícího podporu reprezentantů členů SH ČMS v disciplínách CTIF a vyprošťování byl vypracován ÚORR. Nyní se kontroluje právnicky a obsahově v Kanceláři SH ČMS.

■  Vedení souhlasilo s jeho předložením VV SH ČMS

 

3) Příprava jednání VV SH ČMS

Na jednání byly připraveny pozvánky na jednání VV SH ČMS 22. 11. 2018 a 7. 12. 2018

Byly prodiskutovány některé body pozvánek na jednání VV SH ČMS a zároveň upraveny dle současných potřeb projednávaných problémů. Byl vyřazen bod „Předběžné hodnocení činnosti za rok 2018“ a zařazen bod „Příprava jednání SS a VV 7. a 8. 12. 2018“.  Na jednání 22. 11. 2018 žádá Vedení pozvat JUDr. Čížkovou.

J. Salivar vznesl dotaz, proč zpráva o činnosti, oproti všem zvyklostem, obsahuje poznámku přednášejí vedoucí ÚOR. Pokud jde o zjevnou snahu nenechat starostu, resp. 1. náměstka starosty na SS promluvit, i když tomu na všech SS i sjezdech bylo opačně, bere to na vědomí. Sám není zastáncem mnohahodinových zpráv, nicméně pochybuje, že vedoucí ÚOR seznámí přítomné starosty s tím skutečně nejdůležitějším, co se v uplynulém období v životě SH ČMS událo, případně co ho čeká.

Úkol pro členy Vedení k situaci v Dozorčí radě (DR) HVP je nutno hledat člověka k doplnění DR HVP. Tento člověk může být kooptován kdykoliv, schvalován bude nejbližší valnou hromadou HVP a.s.

Dále se vedla rozprava k situaci v HVP, a.s. a k problematice doplnění členů DR a představenstva společnosti, tak i k výběru jejich členů jako předsedů těchto orgánů.

Na jednání byla operativně pozvána předsedkyně představenstva Vladimíra Ondráková, která konstatovala, že dne 19. 10. 2018 v představenstvu končí, ale i tak byla u všech jednání, která doposud v HVP po odchodu předsedy DR proběhla. Obsazení volných míst v orgánech HVP a.s., dle jejího názoru není tak urgentní. 

Předpokládá, že se zásadní kroky k HVP, a.s.  budou provádět až po volbě nového starosty SH ČMS. DR a představenstvo HVP a.s. do té doby nebudou dělat zásadní kroky v personálních věcech. Bylo konstatováno, že vhodnou osobou pro funkci předsedy představenstva by byl někdo z členů představenstva, kdo není z poboček HVP, L. Janeba se vyjádřil, že to je názor pojišťovny,  že nic nebrání tomu, aby to byl někdo z poboček. Stejně tak nevidí důvod, proč by předsedou dozorčí rady neměl být starosta, tak, jak to navrhuje J. Slámečka, neboť jinak se ani nic nedozvíme. J Salivar, k dřívějšímu názoru  J. Slámečky, že by starosta v žádném případě neměl být předsedou dozorčí rady zopakoval, že si dovede představit, že to nebude starosta, ale opravdový odborník. Nicméně odmítá účelovou argumentaci, že není důvod věci měnit a zároveň činit v některých případech pravý opak. Stávající  starosta byl předsedou dozorčí rady 10 let. J. Slámečka upozornil na konkrétním případě, že si představenstvo stejně udělá co chce.

V. Ondráková ujistila vedení, že žádné aktuální nebezpečí pojišťovně nehrozí.

■  Vedení doporučilo vyřadit z programu VV bod Předběžné hodnocení činnosti SH ČMS za rok 2018 a naopak zařadit absentující body Hodnocení MČR a zejména nezbytný bod Příprava jednání VV SH ČMS  a SS OSH 7. a 8. 12. 2018 a vzalo na vědomí informace V. Ondrákové.

 

4) Příprava jednání SS OSH

Pozvánka na jednání SS OSH 8. 12. 2018 byla předložena písemně. Pozvánku upravil dle potřeby projednávaných bodů p. Janeba, který také předložil k jednání vedení návrh volebního řádu pro volbu starosty SH ČMS, to vše bez jakékoliv konzultace s 1.náměstkem starosty. K volebnímu řádu proběhla rozsáhlá diskuse, která po vysvětlení jednotlivých volebních kol vyústila k zásadním úpravám návrhu. Na SS OSH je potřeba při volbě dodržet všechna ustanovení Stanov a vnitřních předpisů sdružení. Názor na provedení volby u jednotlivých členů vedení je zjevně rozdílný, jak vyplynulo z diskuse už na minulém vedení.  Volba, dle názoru předkladatele L. Janeby, má proběhnout tajným hlasováním hlasovacími lístky.   J. Salivar zopakoval, že základním požadavkem musí být nezpochybnitelnost volby a rovný přístup ke všem kandidátům. Z tohoto pohledu považuje předložený návrh za nerealizovatelný, byť bylo L. Janebou zkonstatováno, že byl projednán vnitroorganizační radou i s p. Deverovou.

 Upozornil na skutečnost, že možnost podání nominací kandidátů na funkci starosty (což mají být ti, které navrhne Shromáždění delegátů sborů v jednotlivých OSH a na jednáních Shromáždění delegátů OSH v jednotlivých KSH) se navrhuje dnem konání VV 22.11.2018. Zároveň se navrhuje, že tito kandidáti, kteří do té doby ani nemusí vědět, že jsou kandidáti (když připouštíme, že jednotliví kandidáti budou navrženi někým, kdo je fakticky nikdy neviděl, nic o jejich aktuálních názorech či dosavadní činnosti neví a dokonce ani žádnou možnost se o nich něco dozvědět nemá) musí do 21. 11. 2018 předložit čestné prohlášení, souhlas s volbou s úředně ověřeným podpisem a aktuální výpis z Rejstříku trestů.  Navíc stejní kandidáti, kteří ještě nebudou nutně vědět, že jsou kandidáty, budou mít vedle všech těchto povinností možnost zveřejnit jakýsi blíže nespecifikovaný „medailonek“ v HN (je navrhováno 1 strana), ovšem s uzávěrkou čísla 16.11. Už vůbec není jasné, co měl kdo na mysli pod pojmem charakteristiky kandidátů.

J. Salivar dále upozornil na skutečnost, že se navrhuje, aby v prvním kole byl zvolen ten kandidát, který obdrží nadpoloviční většinu hlasů přítomných starostů. Při volbě starosty SH ČMS však vždy šlo o hlasy delegátů. Je podstatný rozdíl, jestli starosta například z Klatov jedním aktem dává jeden hlas nebo deset hlasů, když jeho okres má přes deset tisíc členů. Do druhého kola mají postoupit kandidáti s prvním a druhým nejvyšším počtem hlasů. Z ničeho ovšem nevyplývá, co si kdo představuje pod pojmem hlas. Žádný smysl pak nedává ani navržená Alternativa 1, která říká, že bude zvolen ten kandidát, který obdrží nadpoloviční většinu hlasů. J Salivar dále upozornil na zcela nový přístup k třetímu kolu volby, kdy L. Janeba navrhuje při rovnosti počtu hlasů sčítat hlasy pro jednotlivé kandidáty ze všech třech kol hlasování

J. Salivar dále doporučil zabývat se otázkou, zda-li vycházet z prosté nebo absolutní většiny. Jedná se o analogii sjezdu a nelze připustit, že třeba vzhledem k počasí a termínu 7. 12. řada starostů OSH nedorazí a nový starosta SHČMS bude zvolen několika málo starosty z velkých okresů. J. Slámečka vyjádřil názor, že na počasí či přírodní katastrofy nelze brát dopředu ohled

L. Janeba přednesl návrh jmen do volební komise, včetně jejího předsedy a zodpověděl J. Salivarovi dotazy, jak dospěl k některým konkrétním jménům

J. Salivar zdůraznil, že nejen, že není jasný způsob volby ve třetím kole, ale je zároveň jasné, že bude třeba také mandátová komise, která před každou volbou zkonstatuje počet platných mandátů. Před každým kolem voleb musí být jasné jak se volí a kolik hlasů je třeba ke zvolení. Navrhuje se zřídit mandátovou komisi, návrhovou komisi a volební komisi a to každou v počtu 14 osob.

■  Vedení zkonstatovalo, že další řádné vedení je naplánováno na 6. 11. a na něm budou příslušné návrhy dopracovány.

 

5) Různé

J. Salivar informoval, že MV GŘ HZS vydalo výzvu pro podání dotací ze státního rozpočtu. Ve výzvách je i nová výzva „Podpora spolkové činnosti spolků působících na úseku požární ochrany, jejichž členové vyvíjejí činnost i v jednotkách SDH obcí“ Tento program je určen pro úhradu osobních nákladů na stabilní aparát spolku. Dle jednání by mělo být na tento grant alokováno 14 mil. Kč. Výzva umožňuje na 10 000 členů požadovat mzdu na jednoho zaměstnance. Pro SH ČMS se jedná až o 36 osob od února 2019. Jednalo by se o odborníky na ekonomiku, dotace, výkaznictví, evidenci, požární ochranu, sport, mládež atd. pro KSH a Kancelář SH ČMS. K této problematice se Vedení vrátí na svém dalším jednání (cestovní náhrady, možné 30% doplácení grantů atd.)

Výzva bohužel obsahuje i novou podmínku čerpání všech grantů a to, že žadatel tj. SH ČMS nesmí působit jako prostředník. V tuto chvíli to znamená, že by dotační prostředky nemohly být přeposlány na pobočné spolky.  K problematice grantů požádal J. Salivar o schůzku s Dr. Hanuškou na den 31. 10. 2018, za účasti někoho z ekonomů a náměstků starosty. Zároveň předpokládáme, dle sdělení J. Salivara, že budou navýšeny i ostatní granty, třeba pro ÚHŚ a další. Celková částka navýšení pro všechny žadatele grantů MV GŘ HZS má být 20 milionů Kč. K vyřešení této problematiky je svolaná schůzka s Dr. Hanuškou na den 31. 10. 2018.

M. Němečková předložila návrh na finanční odměny sportovcům a realizačním týmům, kteří reprezentovali na MS v PS v Bánské Bystrici a ve Varně.

MS Bánská Bystrica                                                            

Muži   1.místo - závodníci členové SH ČMS, 3x     20 000,-           60 000,- Kč    

Ženy    2.místo - závodnice                           10x     10 000,-          100 000,- Kč  

trenéři členové SH ČMS                                  2x      10 000,-           20 000,- Kč    

fyzioterapeutka                                                1x      10 000,-          10 000,- Kč    

mimořádná odměna - Šárka Jiroušová            1x      10 000,-          10 000,- Kč     světový rekord

                                                                         1x        3 000,-             3 000,- Kč    3.místo dvojboj

                                                             Celkem                        203 000,- Kč  

                                  

MS Varna                              

Dorostenci i dorostenky - 3.místo                  18x       5 000,-             90 000,- Kč    

trenéři                                                               6x       5 000,-             30 000,- Kč    

vedoucí družstev                                              2x        5 000,-             10 000,- Kč    

fyzioterapeuti                                                   2x        5 000,-             10 000,- Kč    

                                                                 Celkem                  140 000,- Kč  

                                                                 Celkem                  343 000,- Kč  

■  Vedení předložený návrh odsouhlasilo a pověřilo Kancelář SH ČMS vyplacením odměn.

 

J. Slámečka se omluvil z dalšího jednání

M. Němečková -otevřela úkol od VV SH ČMS řešení finanční odměny pro 1. náměstka starosty.

J. Salivar – informoval, že za posledních osm let sice absolvoval dobrovolně většinu zásadních jednání s různými orgány za starostu SHČMS, nicméně od poloviny srpna do dnešního dne se už jednalo o 370 hodin, což je s ohledem na řádné zaměstnání a nemožnost brát si trvale neplacené volno nebo dovolenou neúnosné. Vzhledem k tomu, že odměnu nelze vyplatit zpětně a odměna za čtyři měsíce (od poloviny srpna do poloviny prosince) se tedy musí promítnout v následujících třech měsících, navrhl odměnu ve výši poloviny dosavadní měsíční odměny starosty, tj 45 000 měsíčně za čtyři měsíce, po přepočtu na zbývající 3 měsíce 60 000 měsíčně od října do prosince.

M. Sojka informoval Vedení, že žádnou mzdu nelze vyplácet zpětně. Lze tedy možné provést výplatu říjen – prosinec 2018.

K této problematice se rozvinula diskuse, kde p. Janeba navrhl pro zbývající období měsíční odměnu          30 000,- Kč (tj. 22 500,- Kč měsíčně), p. Němečková 45 000,- Kč ( tj 33 750,- Kč měsíčně) a p. Bochňák    45 000,- Kč (tj. 33 750,- Kč měsíčně). L. Janeba dále zdůraznil, že také zastupoval starostu a dělal to zadarmo. J. Salivar poděkoval všem přítomným za vstřícnost.

■ Vedení odsouhlasilo částku 50 000,- Kč vyplacenou od října do prosince 2018. (což pro řešené čtyřměsíční období činí částku v průměru 37 500,- hrubého měsíčně.)

 

L. Janeba předložil Vedení materiál, zpracovaný p. Čečrdlovou k řešení problematiky Hasičských novin.

Redakční rada navrhla, aby Hasičské noviny dále pokračovaly i v roce 2019 s tím, že se dále bude řešit situace v HN.

■ Vedení souhlasí s předloženým návrhem na vydávání HN pro rok 2019. Návrh bude předložen VV SH ČMS.

 

M. Němečková navrhla aby SH ČMS předložilo ČNV CTIF návrh na nominaci Ing. Zdeňka Nytry na víceprezidenta CTIF.

■ Vedení souhlasí s nominací.

 

I. Jirota předložil vedení návrh na zbudování workautového hřiště v ÚHŠ JK. Momentálně se připravuje projekt od ČEZ a k tomu je zapotřebí potvrdit souhlas vlastníka nemovitosti se záměrem.

■ Vedení souhlasí se záměrem.

 

M. Němečková informovala, že se uskuteční dne 9. 11. 2018 v Nevřeni poděkování organizátorům MČR dětí a dorostu.

■ Vedení souhlasí s konáním akce na náklady SH ČMS.

 

J. Aulický přednesl žádost o uspořádání poděkování všem, kteří se dobrovolně zúčastnili na přípravách a samotné akci Pyrocar 2018. Poděkování se uskuteční dne 12. 1. 2019 v Hotelu Přibyslav.

■ Vedení souhlasí s uspořádáním poděkování na náklady SH ČMS.

 

L. Janeba informoval, že se 27. 10. 2018 zúčastní jednání Podunajské komise CTIF ve Vídni. Téma jednání je GDPR. Přednášku připravil J. Aulický a byla přeložena do NJ. L. Janeba požádal o možnost využití služebního vozidla SH ČMS a tlumočníka Z. Šacha.

■ Vedení souhlasí s výjezdem s použitím služebního vozidla. 

 

M. Němečková informovala, že se ve dnech 1. – 3. 11. 2018 uskuteční komise CTIF mládeže ve Pardubicích. Vše je zabezpečeno. Ubytování a část stravy si hradí sami účastníci. My budeme hradit pouze jednu večeři při návštěvě Prahy a část stravy při jednání v Pardubicích.

■ Vedení souhlasí s úhradou nákladů.

 

M. Němečková informovala, že SH ČMS jako autonomnímu zástupci ČR v MSFHZ byla doručena pozvánka na konferenci MSFHZ. Bude se konat ve dnech od 21. – 24. 11. 2018 v dějišti příštího Mistrovství světa v PS v ruském Saratově Za ČR byli pozváni Ing. Nytra jako viceprezident a Ing. Lefner jako člen STK. Dále bylo pozvání po dohodě s GŘ HZS nabídnuto F. Zadinovi za GŘ HZS.

■ Vedení souhlasí s výjezdem Ing. Nytry a Ing. Lefnera.

 

M. Němečková informovala, o spuštění rejstříku sportu. Do 30. 6. 2019 se do něj musí dát sportovní subjekty a i sportovci. Na základě tohoto je zapotřebí, aby byl upraven evidenční program SH ČMS dle požadavků rejstříku sportu, tak aby se informace mohly sdílet z našeho programu do rejstříku sportu. Rovněž je nutné aby ÚORHS na jednání VV SH ČMS předložila Směrnici sportovních klubů SH ČMS.

■ Vedení souhlasí s úpravou evidenčního programu.

 

Zapsal dne 18. 10. 2018  Jan Aulický