KE STAŽENÍ

Záznam z  jednání Vedení SH ČMS konaného dne 4. 4. 2018 v Praze.

Přítomni:  starosta SH ČMS Karel Richter, 1.náměstek starosty SH ČMS Jaroslav Salivar, náměstkové starosty Monika Němečková, Lubomír Janeba, Jan Slámečka, Richard Dudek, předseda ÚKRR Jan Bochňák, ředitel Kanceláře Jan Aulický a poradce starosty Ivan Jirota.

Omluveni:

Přizváni: generální ředitel HZS ČR genmjr. Drahoslav Ryba, náměstkové generálního ředitele HZS ČR brig. gen. František Zadina, brig. gen. Slavomír Bell, plk. Daniel Miklós a plk. František Vavera,

1) Zahájení

Zahájil starosta K. Richter, přivítal přítomné na řádném jednání Vedení SH ČMS, přednesl přítomným program dle pozvánky, představil předložené materiály, krátce je okomentoval a požádal o připomínky a náměty.

■ Vedení program schválilo.

2) Kontrola plnění usnesení

Materiál předložen písemně. Starosta okomentoval jednotlivé body plnění usnesení.

■  Vedení po připomínkách a doplnění souhlasilo s jeho předložením VV SH ČMS

3) Příprava jednání VV SH ČMS a shromáždění starostů OSH

Byly prodiskutovány jednotlivé body pozvánky na jednání VV SH ČMS  20. 4. 2018. Pozvánka na jednání  shromáždění starostů 20. a 21. 4. 2018 byla opravena a odsouhlasena na jednání VV SH ČMS 22. 3. 2018.

■  Vedení rovněž opravilo a poté odsouhlasilo odsouhlasilo pozvánku na jednání VV SH ČMS 20. 4. 2018 od 11:00 hod v Hotelu Přibyslav.

V této souvislosti uložil starosta SH ČMS řediteli Kanceláře předat kárný dopis asistentce starosty Tereze Vosykové z důvodu nedbalosti.

 4)  Hodnocení plesu SH ČMS

XXIII. reprezentační ples SH ČMS se konal ve Starém Městě za pořadatelství OSH Uherské Hradiště a hlavního sponzora HVP, a.s. Ples se podařil a rozpočet byl dodržen. Poděkování patří hlavně pořadatelům OSH Uherské Hradiště v čele s jejich starostou a všem sponzorům.

■ Vedení vzalo informace na vědomí.

5) Výsledky hospodaření společností s vlastnickým podílem SH ČMS za rok 2017 (předkládají zástupci SH ČMS v orgánech společností)

Hospodaření Fire Edit bylo předloženo v písemné podobě. V roce 2017 skončilo hospodaření ziskem 56 tisíc Kč po zdanění.

Hospodaření HVP, a.s. bude prezentováno na VV SH ČMS 20. 4. 2018 po uzávěrce.

■ Vedení vzalo informace na vědomí.

6) Jednání vedení GŘ HZS a vedení SH ČMS

Jednání zahájil starosta SH ČMS Karel Richter, představil všechny přítomné členy za SH ČMS a nastínil problémy, které trápí SH ČMS.

Za GŘ HZS si vzal slovo Generální ředitel HZS ČR Drahoslav Ryba, který také představil přítomné členy vedení GŘ HZS a předal slovo p. Zadinovi, který svou prezentací zhodnotil uplynulý rok 2017 na úseku statistiky a různých společných problémů.

  • počet 177.889 výjezdů jednotek PO v r. 2017
  • 348 jednotek PO s 78.072 hasiči
  • zachráněno a evakuováno bylo 65.633 osob
  • dotace na dopravní automobily a požární zbrojnice, v roce 2017 bylo alokováno 310,- mil. Kč určených pro jednotky JPO II, JPO III i JPO V
  • informoval o nekalých praktikách firem dodávajících požární automobily na základě výběrových řízení a upozornil, aby si JPO dávaly při přebírání těchto vozidel velký pozor na závady
  • upozornil také na problém technických prohlídek hasičských vozidel vybavených nepoužívanými tachografy a instrukce pro STK č. 3/2018.

Prezentací se představil i František Vavera, který tím zodpověděl otázky řešení některých problémů dobrovolných hasičů:

a) připravovaná dílčí novela Zákona o PO

b) připravovaný nový zákon o PO, plán legislativních prací vlády rok 2018 a výhled na léta 2019-2021

schválen usnesením vlády č. 91 ze dne 7. února 2018 a 1. čtvrtletí 2020 – předložit nový návrh zákona

c) Novela NV o jednorázovém mimořádném odškodnění, zvýšení v případě smrti na dvanáctinásobek průměrné mzdy

d) Materiál do vlády JSDH obce. Byl zpracován materiál a schválen vládou č. 506/2016. Projednána byla i informace ve vládě – 14. 6. 2017 - autoškoly se dělat budou, ale omezeně

                                   - dotace na DA a stavby budou i nadále

                                   - nemocenská se dokázala prosadit a od února je v účinnosti

                                   - zákoník práce pro uvolňování členů JPO se nepodařilo projednat 

Za SH ČMS vystoupil p. Salivar, který upozornil na nesoulad podvýborů výboru PSP ČR pro bezpečnost, kde je založen podvýbor pro HZS a ne pro hasiče jako celek. Dále hovořil o sportu a finančních prostředcích pro hasičský sport. Také se dotkl dotací pro spolky působící na úseku PO, které jsou nedostačující. Hovořil o reprezentaci požárního sportu muži, ženy a dorost.

Dále vystoupila p. Němečková, která nastínila problém hasičského sportu a zvláště o systému školení rozhodčích instruktorů požárního sportu, který dobrovolným hasičům nevyhovuje. Dle novely pravidel požárního sportu je možné, abychom si školili rozhodčí instruktory sami. Navrhujeme, že SH ČMS jmenuje tři školitele, kteří budou za tuto oblast zodpovídat a plně spolupracovat s ŠVZ Brno. Drahoslav Ryba vyjádřil iniciativu, že si řešení této problematiky bere osobně na starost. Dále informovala GŘ HZS, že SH ČMS bylo Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy zařazeno mezi spolky, které zajišťují státní sportovní reprezentaci a to v hasičském sportu. V této souvislosti připomněla, že SH ČMS je připraveno jednat s HZS ČR o novelizaci smluvního vztahu v oblasti spolupráce v hasičském sportu.

Slovo si vzal i p. Aulický, který poděkoval za spolupráci na společně připravované akci V. ročníku setkání požárních  automobilů, jejich řidičů, strojníků a osádek Pyrocar 2018. Požádal o záštitu a všechny přítomné jménem SH ČMS na akci pozval.

k. Richter, nastínil problém ochrany obyvatel, který se stále nedaří mezi dobrovolné hasiče rozšířit. Velice pomalu se připravují materiály a školení. Dále se také zmínil o problému, který rozpoutal ředitel HZS hl. m. Praha s dobrovolnými hasiči v Praze a starosty městských částí v Praze. Dle našich poznatků je to pomalá likvidace dobrovolných hasičů v hl. městě.

r. Dudek nastínil také problém nízkého dotačního financování našich Ústředních hasičských škol Bílé Poličany a Jánské Koupele. Školy jsou určeny jako vzdělávací zařízení a každoročně proškolí přes 2 500 hasičů. Ovšem dotace tomu neodpovídají.

7) Různé

- R. Dudek požádal o 20 000,- Kč na portál evidence kurzistů ÚHŠ JK, BP a CHH Přibyslav.

■ Vedení schválilo 20 000,- Kč

- J. Slámečka přednesl požadavek na zabezpečení akce s prapory na RE:publika v Brně. Bude potřeba min 200 000,- Kč a dále dle předloženého rozpočtu cca 80 000 Kč na akci „jízda“. Finanční náklady uvedené v předloženém rozpočtu akce na části : Den dětí a sportovní den by měly být pokryty dotačně.

■ Vedení schválilo uvolnit z rozpočtu na akci prapory 200 000,- Kč

 

Zapsal dne  4. 4. 2018   Jan Aulický         

KE STAŽENÍ

Záznam z  jednání Vedení SH ČMS konaného dne 6. 3. 2018 v Praze.

Přítomni:  starosta SH ČMS Karel Richter, náměstkové starosty SH ČMS Jaroslav Salivar, Monika Němečková, Lubomír Janeba, Jan Slámečka, Richard Dudek a poradce starosty Ivan Jirota.

Omluveni: předseda ÚKRR Jan Bochňák

1) Zahájení

Zahájil starosta K. Richter, přivítal přítomné na řádném jednání Vedení SH ČMS, přednesl přítomným program dle pozvánky, představil předložené materiály, krátce je okomentoval a požádal o připomínky a náměty.

■ Vedení program schválilo.

2) Kontrola plnění usnesení

Materiál předložen písemně. Starosta okomentoval jednotlivé body plnění usnesení.

■  Vedení po připomínkách a doplnění souhlasilo s jeho předložením VV SH ČMS

3) Příprava jednání VV SH ČMS a shromáždění starostů OSH

Byly prodiskutovány jednotlivé body pozvánek, resp. programu jednání. Jednání VV SH ČMS 22. 3. 2018, 20. 4. 2018 a jednání shromáždění starostů 20. a 21. 4. 2018.

Jan Slámečka a Jiří Pátek byli pověření přípravou scénáře slavnostního zasedání shromáždění starostů 21. 4. 2018.

Na toto jednání budou pozváni generální ředitel HZS ČR, krajský ředitel HZS Kraje Vysočina, hejtman Kraje Vysočina, starosta města Přibyslav, starosta jediného SDH, který vznikl v roce 1918 (Stráž, o. Tachov), ministr MŠMT, ministr MV, předseda Sdružení sportovních svazů, prezident Společenstva kominíků, představitelé MHJ, ČHJ, DPO SR, Ukrajina (Svaz měst a obcí, Asociace krajů).

■  Vedení po drobných úpravách odsouhlasilo pozvánku na jednání VV SH ČMS. 

4) Výroční zpráva SH ČMS za rok 2017

Odsouhlaseny 2 varianty –  presentační, tabulková. Obsah: statistické hlášení, výsledky hospodaření, zprávy – pouze presentační. Hlášení o činnosti - nedodalo 8 okresů, Kancelář vyzve k okamžitému doplnění.

■ Vedení vzalo informace na vědomí.

5) Příprava MČR Plamen a dorostu, PS, v klasických disciplínách CTIF, TFA

M. Němečková: Plamen a dorost - běží přípravy, dolaďuje se finanční krytí - v dubnu bude jasno, zda bude podpora z KÚ Plzeňského kraje

M. Němečková: PS - uskutečnilo se první společné jednání, rozpočet v rozsahu roku 2017 plus cca 10 % (doping, …), smlouva o spolupráci s HZS Libereckého kraje bude připravena k podpisu v dubnu 2018.

Stejně probíhají i přípravy na MČR CTIF a MČR TFA.

■ Vedení vzalo informace na vědomí.

6)  Činnost Kanceláře SH ČMS, ÚHŠ, CHH a Nadace

Písemně předloženy zprávy jednotlivých organizací - okomentovány a krátce diskutovány.

■ Vedení vzalo informace na vědomí.

7) Akce k 100. výročí vzniku samostatného Československa

K. Richter připomněl, že první velkou akcí bude slavnostní jednání shromáždění starostů OSH - 21. 4. 2018. Připravován je Pyrocar 2018. Byla vyrobena postálka a pamětní medaile. Připravuje se X. propagační jízda SH ČMS.

J. Slámečka informoval o jedné z největších připomínkových akcí v republice vůbec. SH ČMS se zapojí do akce Re: publika v Brně. Projekt RE:publika 1918 – 2018 vznikl z iniciativy statutárního města Brna a jeho primátora. Údajně se jedná o nejucelenější projekt oslav 100. výročí státnosti v rámci celé České republiky – bude se konat pod záštitou prezidenta ČR, hejtmana Jihomoravského kraje, primátora města Brna, Asociace krajů ČR, Svazu měst a obcí, několika vysokých škol…. Nejedná se o jednorázovou akci, ale o festival – propojení řady akcí a iniciativ po celý rok. Je připravováno několik klíčových akcí směrovaných na Výstaviště v Brně. Plánované akce na výstavišti:26. – 27. května: slavnostní zahájení výstav, 2. – 3. května: program věnovaný dětem, 9. – 10. května: program zaměřený na 100 let Československého sportu a 16. – 17. května: finále.

J. Slámečka představil aktivity SH ČMS: hvězdicová propagační jízda 25. 5.; víkend dětem 2. - 3. 6. - jeden pavilon soutěž o IZS pro veřejnost, mladé hasiče a celorepubliková soutěž TFA; a 9. 6. víkend k 100 letům sportu ČSR - jako olympijský park - jedno retro hřiště (ukázky požární útok klasika) a jedno moderní hřiště (ukázky požárního sportu) - na výstavu CTIF olympiáda 1973

■ Vedení vzalo informace na vědomí.

8) Různé

- J. Čečrdlová a K. Richter informovali o stavu jednání s partnery - Blažek, Deník/VLM

- K. Richter informoval o pozvánkách na různé akce -konferenci o bezpečnosti staveb, krajské setkání historických praporů v Pardubicích, krajské setkání sběratelů v Pardubicích.

- J. Salivar potvrdil informaci o přípravě nového zákona o požární ochraně.

- J. Čečrdlová představila novou webovou aplikaci  kalendar.dh.cz pro umísťování všech typů akcí.

■ Vedení spuštění aplikace schválilo. Aplikace bude prezentována na březnovém jednání VV SH ČMS  a dubnovém jednání SS OSH.

- J. Čečrdlová požádala o změnu termínu konání Gala odpoledne hasičských sportů z listopadu 2018 na leden 2019.  

■ Vedení posunutí termínu schválilo.

- M. Němečková - informace o pokračujících jednáních s HZS ČR o spolupráci v požárním sportu (reprezentace 2018), závěr jednání by měl nastat do 10. 3. 2018

- M. Němečková – informace o projektech MŠMT na 2018 (sport, mládež)

- J. Salivar - informace o zařazení SH ČMS respektive zařazení Hasičského sportu do seznamu sportovních svazů, které zajišťují Státní sportovní reprezentaci – přidělení dotace programu REPRE 2018 - 551 000,- Kč, kritéria MŠMT nejsou nastavena transparentně, vychází zejména z výše přidělené v předchozím roce, je třeba jednat o změně nastavení a o precizaci našeho projektu do budoucna

- Pracovní porada se starosty KSH se uskuteční  11. 4.2018 (pokud starosta nemůže, je vhodné delegovat náměstka nebo jiného zástupce).

- K. Richter - ÚHŠ předloží srovnávací tabulky účasti na školeních ve vlastním zařízení a na výjezdech  - R. Dudek je obvolá

- J. Čečdlová – informace pro tiskový úsek o aktivitách konaných v CHH a ÚHŠ jsou nedostatečné, nelze zajistit kvalitní propagaci ani informovanost

- Vedení SH ČMS pověřuje své členy jednáním ohledně budoucího personálního zajištění organizačních článků CHH a obě ÚHŠ ;  CHH – Richter, Slámečka, Bílé Poličany : Richter, Janeba, Jánské Koupele - Němečková, Dudek

- R. Dudek – informace o projektu česko-slovenské spolupráce s ÚHŠ Jánské Koupele - příprava podkladů pro realizaci, realizace od druhé poloviny 2018 až do ledna 2020, předpoklad vrácení půjčky SH ČMS poskytnut na předfinancování projektu je srpen 2018

 

Zapsala dne  6. 3. 2018   Jaroslava Čečrdlová         

Záznam z  jednání Vedení SH ČMS konaného dne 20. 2. 2018 v Praze.

Přítomni:  starosta SH ČMS Karel Richter, náměstkové starosty SH ČMS Jaroslav Salivar, Monika Němečková, Lubomír Janeba, Jan Slámečka, Richard Dudek a poradce starosty Ivan Jirota.

Přizváni: právní zástupce SH ČMS Mgr. Jana Březinová

Omluveni: předseda ÚKRR Jan Bochňák,

1) Zahájení

Zahájil starosta K. Richter, přivítal přítomné na řádném posunutém jednání Vedení, popřál, přednesl přítomným program dle pozvánky, představil předložené materiály krátce je okomentoval a požádal o připomínky a náměty.

■ Vedení program schválilo.

2) Kontrola plnění usnesení

Materiál předložen písemně. Starosta okomentoval jednotlivé body plnění usnesení.

■  Vedení po připomínkách a doplnění souhlasilo s jeho předložením VV SH ČMS

3) Příprava jednání VV SH ČMS

- K. Richter, předložil Vedení pozvánku na jednání VV SH ČMS na termín 22. 3. 2018 od 10:00 hod v Přibyslavi. Starosta prošel jednotlivé body. Podrobně okomentoval informace z jednání ÚKRR kde se převážně projednávala kauza KSH Plzeňského kraje a OSH Pardubice. Vedení v návaznosti na předchozí svá jednání rozhodlo, nezvat starosty KSH na tento VV a uskutečnit dne 11. 4. 2018 od 9.30 hod. v Praze společné jednání Vedení a starostů KSH.

- L. Janeba navrhl,  aby se jarní SS OSH konalo jako slavnostní k 100. výročí založení ČSR. Tak by schválené pamětní medaile mohly býti předávány již od dubna, po jednání SS OSH. Jednání VV se uskuteční dne 20. 4. 2018 od 12:00 a pracovní jednání SS OSH, téhož dne od 16:00 hod. Slavnostní SS OSH bude navazovat dne 21. 4. od 09. 00 hodin. Návrh vedení schválilo.

- L. Janeba navrhl přidat na program jednání VV SH ČMS dne 22. 3. bod, “Projednání změn Organizačního, Jednacího a Volebního řádu a Statutu Aktivu ZH“.

- J. Slámečka navrhl doplnit jako stálý bod, „Informace k akci Pyrocar 2018 a akcím ke 100. výročí založení samostatného Československa“.

Pozvánka byla projednána, upravena a schválena.

■  Vedení odsouhlasilo pozvánku na jednání VV SH ČMS. 

4) Vyhodnocení plnění grantů MV a projektů MŠMT za rok 2017

- J. Aulický okomentoval písemný materiál, který byl předložen z ekonomického úseku. Granty MV ČR byly vyčerpány a zúčtovány.

- M. Němečková seznámila přítomné s položkovým vyúčtováním Projektu MŠMT Mladí hasiči 2017. zúčtovány.

Byla zmíněna kontrola NKÚ, který neshledal v čerpání dotací z MŠMT u SH ČMS v letech 2014, 2015 a 2016 žádné nedostatky.

■ Vedení vzalo informace na vědomí.

5)  Spolupráce s orgány státní správy a samosprávy (vláda, ministerstva, krajské úřady, obce)

- K. Richter, pohovořil o tom, že se stále nedá s nikým jednat, Vláda je nestálá a Asociace krajů zatím nejedná. Připravují se volby do obecních zastupitelstev, kde se zatím taky nedá jednat.

- J. Salivar, hovořil, že se nicméně musí jednat a to především s HZS. V navrhované Koncepci do roku 2023 potažmo 2030, která s námi nebyla žádným způsobem projednána, je pouze okrajová zmínka o dobrovolných hasičích (jednotky typu JPO II a obecná nutnost naplnit plošné pokrytí jednotkami PO), což považujeme za nedostatečné. Požární ochrana je jedna a stojí na dvou nohách - profesionální a dobrovolné. Rozvoj jedné bez druhé nemá velkou logiku. Požadavek na navýšení rozpočtu HZS do r. 2021 o 7 miliard a na personální posílení HZS o 696 míst do r. 2022 je formulován jasně. Stejně jako konstatování, že současný stav financování HZS ČR ze státního rozpočtu není možné dlouhodobě tolerovat. O to víc se jeví zvláštní, že o financování dobrovolných jednotek požární ochrany se nehovoří vůbec.

Ve Výboru pro bezpečnost Poslanecké sněmovny byly zřízeny podvýbory, jejichž samotné názvy tuto nelogičnost odrážejí. Vedle podvýboru pro PČR, obecní policii a soukromé bezpečnostní služby byl zřízen podvýbor pro HZS. O jednotkách SDH, zařazených do plošného pokrytí, tedy o základní složce IZS, není zmínka žádná, byť je přítomna u třetiny všech zásahů.

Vyzval všechny členy rady represe k důsledné prezentaci naší práce v jednotkách na veřejnosti i směrem dovnitř SH ČMS, k průběžnému zvyšovaní odborných znalostí a spolupráci při práci s mládeží na stanicích, k důsledné práci se členy jednotek v okrscích, okresech a krajích a k přátelské a  korektní spolupráci s HZS ČR. Parlament je už ustálený a tam se jednat musí. HZS ČR připravuje nový zákon o PO.

- K. Richter informoval Vedení o jednání s gen. Rybou mimo jiné i o další spolupráci v oblasti hasičského sportu zejména v oblasti přípravy reprezentací. Informaci doplnil J.Salivar a M. Němečková, kteří byli přítomni dalšímu jednání na GŘ HZS. V současné době je stále platná Smlouva o vzájemné spolupráci z roku 2012, návrh, který nám předložilo GŘ HZS na změnu této smlouvy je pro SH ČMS zcela nepřijatelný. Na jednání se došlo k závěru, že pro rok 2018 jsou dostačující realizační dohody, které smlouva umožňuje, návrh SH ČMS měl být předložen do 20.2., osobně ho předal starosta Richter gen. řediteli při vzájemné schůzce.

■  Vedení vzalo informace na vědomí.

 

6) Různé

- K. Richter, seznámil přítomné s návrhem jednání Vedení 4. 4. 2018, které bude společné s vedením GŘ HZS od 10:00. Vedení SH ČMS se sejde v 9:00 hod v Praze.

- J. Salivar, musíme naší největší akci Pyrocar 2018 zviditelnit, tak aby se všichni podívali, co dobrovolní hasiči dokáží.

- L. Janeba předložil dopis pro starosty OSH a KSH k průzkumu účasti KSH, OSH a sborů na celostátním setkání hasičských praporů v Brně.

- L. Janeba předložil vedení připravované změny v materiálech  Organizační řád, Jednací a Volební řád a Statut Aktivu Zasloužilých hasičů. Termín připomínek do jednání dalšího vedení dne 6. 3. 2018.

 - J. Aulický předložil vedení první nástřel Směrnice k plnění obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů GDPR u SH ČMS. Materiál je zatím neveřejný a musí se projednat s právníky, SMO a SSS ČR.

- M. Němečková předložila Vedení návrh pozvánky na Poradu vedoucích OORM a Školení hospodářů. Dále J. Aulický předložil návrh pozvánky na školení funkcionářů.

- J. Březinová informovala o zahájení kroků ve věci zneužívání našeho názvu Komorou velitelů.

■  Vedení vzalo informace na vědomí.  

Zapsal dne  20. 2. 2018   Jan Aulický         

Záznam z  jednání Vedení SH ČMS konaného dne 13. 9. 2017 v Praze.

Přítomni:  starosta SH ČMS Karel Richter, náměstkové starosty SH ČMS Jaroslav Salivar, Monika Němečková, Lubomír Janeba, Richard Dudek, předseda ÚKRR Jan Bochňák, ředitel Kanceláře Jan Aulický a poradce starosty Ivan Jirota.

Omluven:  náměstek starosty Jan Slámečka

1) Zahájení jednání Vedení SH ČMS

Zahájil starosta K. Richter, přivítal přítomné na řádném posunutém jednání Vedení a přednesl přítomným program dle pozvánky, představil předložené materiály krátce je okomentoval a požádal o připomínky a náměty.

■ Vedení program schválilo.

2) Kontrola plnění usnesení                                               

Materiál předložen písemně. Připomínka k usnesení VV SH ČMS 31/2017 že není v řešení, ale že je nesplněno.

■  Vedení vzalo připomínku na zřetel a souhlasilo s jeho předložením VV SH ČMS

3) Příprava jednání VV  SH ČMS

- K. Richter předložil Vedení pozvánku na jednání VV SH ČMS na termín 21. září  2017 od 10:00 hod v Hotelu Přibyslav.

Poté prošel zápis z jednání VV dne 15. 6. 2017, který se především zaobíral hodnocení SS OSH konaného dne 22. 4. 2017, stavem přípravy MČR dětí a dorostu, MČR v PS a klasických disciplínách CTIF a vyprošťování. Také projednal situaci v OSH Jeseník a odebrání neoprávněně získáné medaile Za záchranu života Milana Zdrobílka. Vedení vzhledem k situaci v OSH Jeseník navrhuje  VV SH ČMS postupovat vůči tomuto pobočnému spolku dle ustanovení platných Stanov čl. 37 odst. 4 písm. c

■ Pozvánka byla projednána a schválena.

■ Vedení pro neplnění Stanov SH ČMS  navrhuje VV SH ČMS postupovat vůči OSH Jeseník

   dle ustanovení platných Stanov čl. 37 odst. 4 písm. c.

4) Hodnocení MČR dětí a dorostu a MČR v PS 2017.

- M. Němečková předložila vedení hodnocení obou významných akcí SH ČMS v písemné podobě.

MČR dětí a dorostu Zlín – toto MČR bylo velice zdařilé za přítomnosti mnoha významných hostů.

MČR je velice náročné na organizaci a čas vzhledem k tomu, že jsou to vlastně dvě MČR. Do budoucna je třeba se zabývat návrhem na rozdělení MČR dětí a zvlášť MČR dorostu. Bude více možností na uspořádání (menší počet soutěžících a personálu). Organizátorům se zmenší finanční náklady, kapacita ubytovacích prostor a stravování. ÚORM zaujme k návrhu stanovisko na svém dalším řádném jednání a poté bude projednáno ve VV SH ČMS.

MČR v PS Praha – Hodnocení písmeně zpracoval M. Kolka. MČR bylo uspořádáno ve spolupráci s HZS hl. města Praha a mělo vysokou úroveň i když nebylo na velkém stadionu. Pořadatelé jak z řad SH ČMS tak HZS odvedli velmi dobrou práci. 

Pro příští rok byl vznesen návrh na uspořádání MČR v posledním víkendu v srpnu tedy v termínu  31. 8. – 2. 9. 2018. Tento termín je potřeba projednat s GŘ HZS a HZS kraje Libereckého.

Mezinárodní soutěž CTIF Villach – na této soutěži měla ČR největší zastoupení a přivezla mnoho ocenění. Z pohledu počtu účastníků byl stadion zvolen nevhodně, zejména z bezpečnostního hlediska a hygienického zázemí. Co se týká mládeže M. Němečková zpracovala připomínky k organizaci akce písmeně a budou předloženy ČNV CTIF, následně MKVM CTIF.

Dále byl vznesen návrh na novou nominaci zástupce ČR v MKVM CTIF s důrazem na jazykovou vybavenost nominovaného.

■  Vedení vzalo informace na vědomí a souhlasí s přípravou materiálu – Připomínky a náměty k Mezinárodní soutěži mládeže CTIF Villach do jednání ČNV CTIF a návrhem na změnu delegáta ČR v MKVM CTIF  do 5. 10. 2017.

5) Zaměření činnosti SH ČMS v roce 2017

Kancelář SH ČMS zpracovala návrh plánu práce Vedení, VV a SS OSH na rok 2018. Vedení se s plánem seznámilo a udělalo menší úpravy v termínech.

■  Vedení vzalo připomínky na zřetel a souhlasilo s jeho předložením VV SH ČMS

6) Ples SH ČMS 2018

- J. Aulický  informoval, že ples se připravuje dle dlouholetých prověřených standardů. Ples se bude konat 24. 2. 2018 v Klubu kultury Uherské Hradiště za podpory senátora Ivo Valenty.

7) Návrh rozpočtu na rok 2018

- M. Sojka předložil v písemné formě materiály ekonomického charakteru plnění rozpočtu 2017 a návrh rozpočtu na rok 2018. Oba materiály okomentoval a členové vedení se s nimi seznámili. Po diskusi a doplnění některých položek do rozpočtu byly materiály doporučeny k jednání VV SH ČMS.

■  Vedení vzalo připomínky na zřetel a souhlasilo s  předložením obou materiálů na jednání VV SH ČMS

8) Různé

- J. Salivar informoval o přípravách reprezentace mužů a žen na Mistrovství světa v PS v tureckém Izmíru. Vzhledem k časové tísni vyhlášení tohoto mistrovství a nutnosti se ho účastnit (nutná bonifikace do dotačních programů sportu na MŠMT)  je zapotřebí podpory tohoto výjezdu a vyslání automobilu s technickým materiálem. Bylo schváleno zákonné stravné  53 EUR a kapesné 87 EUR (cca 35 %) pro účastníky.

■  Vedení souhlasí s výjezdem na MS v PS Turecko a pověřuje p. Salivara a p. Němečkovou sestavení výpravy za SH ČMS a J.Aulického zajištěním odvozu materiálu. 

- L. Janeba předložil Vedení materiál „Zabezpečení valných hromad sborů a valných hromad okrsků SH ČMS 2017/2018“  K materiálu proběhla diskuse s připomínkami  a doporučilo se ho předložit VV SH ČMS.

■  Vedení vzalo připomínky na zřetel a souhlasilo s jeho předložením VV SH ČMS

- K. Richter předložil Vedení návrh OSH Zlín na kandidáta člena Ústřední odborné rady historie a muzejnictví p. Jana Štalmacha.

■  Vedení souhlasilo s navrženým kandidátem a navrhlo předložit návrh VV SH ČMS

- K. Richter předložil Vedení stížnost OSH Jeseník adresovanou SS OSH proti rozhodnutí orgánu SH ČMS. Stížnost byla řádně přijata a bude směřována na jednání SS OSH, které se bude konat 28. 10. 2017.

Zapsal dne  13. 9. 2017   Jan Aulický