ZÁZNAM KE STAŽENÍ 

Přítomni: Monika Němečková, Josef Bidmon, Zdeněk Nytra, Jaroslav Salivar, Richard Dudek, Jan Aulický, Karel Barcuch a Irena Špačková

Omluveni: Dana Vilímková

Jednání zahájila M. Němečková, přivítala přítomné a představila program jednání. Jako zapisovatele požádala I. Špačkovou.

Vedení souhlasilo s programem i zapisovatelkou.

 

 • Kontrola plnění usnesení

Trvalé úkoly:

 

24/8-4-2021                VV SH ČMS

 1. Bere na vědomí průběžnou informaci vedení SH ČMS ve věci žalob vůči SH ČMS.
 2. Bere na vědomí písemné stanovisko JUDr. Zámišky ve věci žalob vůči SH ČMS.
 3. Ukládá vedení SH ČMS pravidelně informovat VV SH ČMS o činěných krocích ve věci žalob vůči SH ČMS.
 4. Ukládá členům VV SH ČMS jednat v souladu s doporučením právních zástupců SH ČMS

 

57/30-3-2023 VV SH ČMS ukládá vedoucím ÚOR, aby zajistili vypracování zápisů v souladu s Jednacím řádem SH ČMS, tj. do 15 dnů.

Aktuální úkoly:

114/8-9-2022:             VV ukládá ÚORVO připravit úpravu stejnokrojového předpisu o návrhy kalhot s odepínacími nohavicemi pro muže i ženy, sportovní sukni pro ženy a sportovní obuv.

Plnění: v řešení

70/27-4-2023:            VV SH ČMS

 1. Ukládá ÚORVO doplnit do Metodického pokynu SH ČMS k používání symbolů SH ČMS orgán (VV SH ČMS), který může dát souhlas s použitím Loga SH.
 2. Ukládá ÚORVO ve spolupráci s vedoucím ÚORHiM vypracovat informační materiál pro OSH, ve kterém budou seznámeni s problematikou používání symbolů SH ČMS a předmětů s ochrannou známkou.

Plnění: v řešení

126/2-11-2023:          VV SH ČMS

 1. schvaluje OSH Teplice jako organizátora XXVIII. reprezentačního plesu SH ČMS v roce 2025.
 2. pověřuje Ing. Sojku přípravou písemné dohody o pořádání XXVIII. reprezentačního plesu SH ČMS s OSH Teplice.

Plnění: trvá

127/2-11-2023:           VV SH ČMS ukládá všem členům VV SH ČMS informovat příslušné OSH o nezbytnosti naplnění Kalendáře akcí na rok 2024.

Plnění: trvá

 

5/25-1-2024:              VV SH ČMS

 1. Ukládá T. Vosykové rozeslat poptávku o pamětní medaile na OSH a KSH do 26. 1. 2024.

Plnění: splněno

7/25-1-2024:              VV SH ČMS

 1. Ukládá T. Švejdové ve spolupráci s OSH České Budějovice dopracovat charakteristiku u návrhu na ZZOV.

Plnění: splněno

8/25-1-2024:              VV SH ČMS 

 1. Ukládá T. Vosykové připravit hlasovací lístky na další jednání VV SH ČMS.

Plnění: trvá

9/25-1-2024:               VV SH ČMS ukládá vedoucí ÚORP předložit na únorové jednání Vedení SH ČMS rozpočet slavnostního vyhlášení POODM 2024.

                                    Úprava termínu – březen 2024.

Plnění: trvá

10/25-1-2024:             VV SH ČMS ukládá vedoucímu ÚOROO předložit na únorové jednání Vedení SH ČMS rozpočet Konference OO.

                                    Úprava termínu – březen 2024.

Plnění: trvá

12/25-1-2024:             VV SH ČMS

 1. Ukládá vedoucímu ÚOROO předložit jednání Vedení SH ČMS rozpočet semináře vedoucích OORR a KORR.

Plnění: splněno

 

 • Kontrola plnění úkolů z jednání Vedení SH ČMS z 11. ledna 2024

 

160. výročí – Velvary, Telč

160. výročí –pamětní medaile

Poptávka po medailích předčila očekávání. Je objednáno více jak 1 000 kusů medailí.

Je nutné projednat se starosty KSH termíny předávání v rámci jednotlivých OSH a postupný způsob dodávek medailí.

Vedení předloží VV návrh, aby medaile zhotovená u příležitosti 160. výročí byla jako prvním věnována starostům OSH.

 

Prapory Telč

J. Bidmon – rozpočet akce; postupně se doplňují jednotlivé výdajové položky, konečný rozpočet bude předložen po uzávěrce přihlášek SDH.

Poptávkové řízení na stuhy; momentálně jsou k dispozici 3 nabídky.

Starostka uvedla, že aktuálně je přihlášeno více než 600 sborů.

Vedení pověřuje náměstka J. Bidmona a M. Sojku vyhodnocením nabídek (stuhy) a zajištěním objednávky.

 

Oslavy 160. výročí Velvary

M. Němečková informovala vedení, že jednání se zástupci z SDH Velvary proběhlo 30. ledna 2024 v Hasičském domě. Více informací v samostatném bodu 6).

Nadace na podporu hasičského hnutí

Vedení navrhlo VV SH ČMS doplnit členy správní rady nadace: V. Lišku a M. Vykydala.

Splněno, návrh byl předložen a schválen.

 

Zlatý Záchranářský kříž

Vedení pověřilo T. Švejdovou zpracováním a podáním návrhu na ZZK. Členové vedení z předložených návrhů na medaili SH ČMS za záchranu života vybrali návrhy na Z. Lukeše a M. Coufala.

Splněno. Návrhy byly zaslány.

 

Konference ochrany obyvatelstva

J. Bidmon informoval o přípravách Konference OO, která se bude konat 23. března v České Třebové. Starostka požádala N. Fenclovou o dopracování materiálu o program a návrh pozvánky.

Splněno.

 

 • Příprava jednání VV SH ČMS 22. února 2024

Starostka předložila vedení návrh pozvánky na jednání VV SH ČMS a navrhla do pozvánky doplnit stabilní bod pro rok 2024 týkající se oslav 160. výročí. Dalšími body, mimo stálé, bude výroční zpráva.

Pozvánka byla po úpravách schválena.

 

 • Aktualizace Termínového kalendáře SH ČMS včetně plánu zahraničních cest

Starostka seznámila vedení s aktualizovaným zněním kalendáře činnosti SH ČMS na rok 2024. Z. Nytra doplnil, že další termíny zahraničních akcí budou známy po jednání Komise požárního sportu CTIF 19. února. V této souvislosti starostka uvedla, že 3. března se uskuteční první ročník halové soutěže CTIF družstev mladých hasičů v Ostravě za účasti zahraničních týmů (Slovensko, Polsko).  

Vedení vzalo informace na vědomí.

 

 • Stanovy

K. Barcuch sdělil, že pracovní komise v rámci úprav Stanov nyní pracuje na úpravě dalších vnitřních předpisů: Jednací a Organizační řád. Oba dokumenty by měly být předloženy ke schválení společně se stanovami.

M. Němečková seznámila přítomné s právním názorem na „změnu právní formy“: pobočný spolek x zapsaný ústav. Spolky nemohou ze zákona svou právní formu měnit. V případě ÚHŠ a CHH je tedy nezbytné založit zapsaný ústav a případně provést převody (lidí, majetku..) a poté uskutečnit likvidaci pobočného spolku.

Vedení vzalo informace na vědomí a pověřuje M. Němečkovou zadáním realizace celého procesu (časová osa atd.) právní kanceláři.

 

 • výročí

Slavnosti Velvary

30. ledna proběhla v Hasičském domě schůzka se zástupci SDH Velvary. Za SH ČMS byla přítomna starostka, V. Liška a I. Špačková.

Vedení byl předložen rozpočet akce z hlediska výdajů SH ČMS, který vedení schválilo.

 • SDH Velvary vytvořilo hasičský pracovní sešit pro děti; 200 ks poskytne SH ČMS
 • SH ČMS zajistí presenci VIP hostů a současně využije tento prostor na propagaci SH ČMS
 • Očekávaná je účast cca 70 sborů, aktuálně je k dispozici plakát včetně programu; pozvánka VIP hostů bude vypracována v součinnosti SH ČMS + SDH + město Velvary
 • Dekorování praporů proběhne na náměstí ve Velvarech, bude souběžně probíhat výstava moderní a historické techniky
 • Účast za vedení SH ČMS: Z. Nytra, J. Aulický, D. Vilímková
 • 5. se koná slavnostní valná hromada – účast: M. Němečková

Prapory Telč

J. Bidmon informoval přítomné o schůzce v Telči, která se uskutečnila 30. ledna.

 • hudba = je zajištěn žesťový sextet Ústřední hudby Armády ČR, dále Velký dechový orchestr Letovice a vystoupení ZUŠ Telč
 • ubytování pro ORG štábu bude zajištěno v Panském dvoře (objednávku zajistí T. Vosyková), prezence sborů na náměstí (zajistí J. Fialová), moderátorem bude J. Bezděk (ADHR)
 • stánkový prodej bude probíhat na více místech, pitný režim pro praporečníky se bude rozdávat přímo u prezence (zajistí Panský dvůr), symbolický prostor pro V.I.P. hosty bude zajištěn v Panském dvoře
 • velením tvaru je pověřen R. Kučera
 • na základě potvrzení účasti bude sestaven seznam předávajících (je nutné jich mít více než 12), zajistit pozvání pro (M. Štěpán a D. Ryba)
 • organizační záležitosti v jednání: zábrany, parkování, uzávěrka příjezdové komunikace, sociální zařízení
 • v Telči bude dvěma dobrovolným hasičům předán Záslužný řád českého hasičstva, usnesení VV SH ČMS

 

Předběžný harmonogram:

10 –12h           prezence

12 – 13h          řazení sborů v Panském dvoře

13:15h             pochod na náměstí

14h                  dekorování praporů a náměstí

Vedení vzalo informace na vědomí. Další organizační schůzka v Telči se uskuteční 21. února.

 

 • Plán investic 2021–2026

 

Starostka předložila vedení materiál: Plán oprav a investic SH ČMS pro období 2021–2026. Materiál je doplněn dle aktuálního stavu, jsou zaznamenány realizované investiční záměry z roku 2023:

 1. Projekt úpravy terasy v Blanické – podpořený záměr: vyhotovení dokumentace (projekt, studie)
 2. Oprava balkónů (nároží Blanická a Římská) – podpořený záměr: dokumentace (projekt, rozpočet)
 3. Sociální zařízení v CHH (předsálí hlavního jednacího sálu + výstavní prostory) – podpořený záměr: (zpracování studie, návrh řešení + nabídky a smlouva; realizováno v prostorách předsálí)
 4. Obnovitelné zdroje energie (CHH) – podpořený záměr: zpracování studie
 5. Oprava nádvoří (ÚHŠ JK) – podpořený záměr: stavební povolení vydáno; realizováno
 6. Energetická podpora – přístavba, fotovoltaika (ÚHŠ JK) – podpořený záměr: vydáno stavební povolení,; realizováno
 7. Zpevnění opěrné zdi – částečně realizováno z prostředků ÚHŠ JK; dokončení 2024
 8. Výměna střešní krytiny (TZ Drahotín) – podpořený záměr: realizováno prostředky nájemce

 

Investiční záměry 2024:

 1. Oprava balkónů (nároží Blanická a Římská) – podpořený záměr: oprava 3 balkónů, porušená dlažba a izolace
 2. Klimatizace kanceláří SH ČMS (8 kanceláří) – podpořený záměr: navrhnout technické řešení, rozpočet a provést realizaci
 3. Bistro u zámku Přibyslav – podpořený záměr: pronájem prostor společnosti Chládek a Tintěra (opravy v režii nájemce); nájemní smlouva
 4. Sociální zařízení v CHH (toalety u výstavy pro návštěvníky) – podpořený záměr: probíhají stavební a vodařské vodo instalatérské práce, dokončení z roku 2023
 5. Sociální zařízení (toalety u slavnostního sálu) – podpořený záměr: rozpočet
 6. Výcvikový polygon (objekt venkovního skladu ÚHŠ JK) – podpořený záměr: stavební povolení vydáno, schválena investiční dotace MV ČR; alokace vlastních zdrojů
 7. Nákup trenažerů pro výcvikový polygon (ÚHŠ JK) – podpořený záměr: probíhá bezúplatný převod trenažéru ze SOŠ a VOŠ PO Frýdek-Místek
 8. Zpevnění opěrné zdi, rozšíření příjezdové komunikace (ÚHŠ JK) – podpořený záměr: část realizace oprav zdi z vlastních zdrojů ÚHŠ JK v roce 2023, dokončení v roce 2024
 9. Lezecká laminátová střecha (věž za garážemi ÚHŠ JK) – podpořený záměr: není potřeba stavební povolení – 200 polyesterových chytů, výška 11m; schváleno k realizaci

Vedení bere na vědomí realizované investiční záměry realizované v roce 2023.

Vedení schvaluje investiční záměry pro rok 2024 a pověřuje M. Sojku zapracování do rozpočtu.

 

Činnost ÚHŠ, CHH a Nadace na podporu hasičského hnutí za rok 2023 (osobní účast ředitelů ÚHŠ, CHH, Nadace)

Zpráva o činnosti ÚHŠ Bílé Poličany – přednesl Martin Čížek

 • plnění rozpočtu 2023: kladný výsledek hospodaření
 • byl předložen rozpočet 2024; v případě přidělení dotace na provoz ve výši roku 2023, bez příspěvku SH ČMS
 • ředitel M. Čížek informoval přítomné o probíhajících kursech: Kurzy velitelů strojníků, řada kursů probíhala externě (KSH Jihomoravského kraje, KSH Ústeckého kraje, OSH Jablonec)
 • dále představil plán akcí na I. pololetí
 • v rámci semináře represe bude představen ohňový kontejner
 • v budoucnu plánují doplnit nabídku kursů o odborné kursy TFA; nutné vyřešit financování
 • dále jsou plánovány kursy ve spolupráci s firmami (Dräger) a kurs práce ve výškách
 • dlouhodobá velmi dobrá spolupráce s HZS podniku ČEPRO a HZS Škoda Auto (vyprošťování)
 • byly podány informace o materiálovém dovybavení (virtuální realita – ohňový kontejner, figurína na TFA, vakuová matrace, kalové čerpadlo)
 • pokračuje spolupráce na ubytování uprchlíků z UK

 

Zpráva o činnosti ÚHŠ Jánské koupele – přednesl Radek Fešar

 • plnění rozpočtu 2023: kladný výsledek hospodaření
 • byl předložen rozpočet na rok 2024, v případě přidělení dotace na provoz ve výši roku 2023, bez příspěvku SH ČMS; s výjimkou investice
 • Fešar shrnul rok 2023 (personální změny – kuchařka, účetní), dále uvedl, že zástupce ředitele T. Mikeska podal výpověď z pracovního poměru, od 01. 04. na jeho místo nastoupí nový zástupce
 • fotovoltaický panel je umístěn na střeše – aktuálně se řeší připojení
 • stavební dokumentace a rozpočet pro výstavbu výcvikového polygonu byly předloženy na GŘ HZS
 • automobil Renault Trafic (z SH ČMS) bude převezen do CHH; ÚHŠ obdrží jiný od SH ČMS
 • spolupráce s VŠB- TU Ostrava, SOŠ a VOŠ v Hranicích na Moravě a v Karviné
 • příprava specializačních komerčních kursů s firmami
 • v rámci základní odborné přípravy je největší zastoupení účastníků z MSK kraje, v rámci externích kurzů je největší počet účastníků ze STK kraje

 

Zpráva o činnosti CHH Přibyslav – přednesla Jana Fialová

 • plnění rozpočtu 2023: kladný výsledek hospodaření
 • byl předložen rozpočet na rok 2024, v případě přidělení dotace na provoz a mzdy ve výši roku 2023 příspěvek SH ČMS na provoz 700 000 Kč, mzdová podpora 770 000 Kč
 • ředitelka J. Fialová shrnula činnost CHH za uplynulé období (akce, semináře atd.)
 • v roce 2024 se plánuje oprava sochy sv. Floriána, pronájmy přednáškového sálu a předsálí se zázemím, pronájem bistro sv. Floriána stavební firmě Chládek a Tintěra (náklady a rekonstrukci provede nájemce, viz. bod plán investic)
 • spolupráce s Hasičský hotel Přibyslav – pobytové balíčky na klíč
 • divadelní představí, noc muzeí
 • spolupráce s Městem Přibyslav – MK – dotační tituly
 • změna expozice Kaple: regionální historie; podpora vedení
 • dále informovala vedení o nástup nového zaměstnance do CHH – F. Matouška (zástupce ředitele, edukační programy, propagace SH ČMS)
 • Němečková doplnila: M. Nekula zahájil jednání s CTIF o finanční podpoře CHH (archiv CTIF)

Zpráva o činnosti Nadace na podporu hasičského hnutí – přednesl Ivan Jirota

 • zprávu o činnosti nadace (zprávu dozorčí rady) přednesl člen dozorčí rady Ivan Jirota, ředitel J. Pátek se z jednání omluvil ze zdravotních důvodů

Vedení vzalo informace na vědomí a požádalo I. Jirotu o doplnění informací: přehled fondů, výpovědní lhůta, přehled výnosů za posledních 5 let, účetní uzávěrka 2023.

 

 • Různé

Rozpočty akcí

Vedení pověřuje starostku schválením rozpočtu akcí 2024 do 100 000 Kč.

Instruktážně-metodický seminář represe (IMS represe)

Starostka předložila rozpočet na IMS represe, který se bude konat 2.–3. 3. 2024 v ÚHŠ Bílé Poličany. Účastníkům kursu SH ČMS uhradí oběd.

Vedení schválilo předložený rozpočet s úpravou -  pověřilo M. Štěpánka zapracováním nákladové položky: oběd účastníků.

Žádost o odklad platby odvodů členských příspěvků

Starostka okomentovala žádosti o odklad členských příspěvků.

 • žádost OSH České Budějovice = důvodem žádosti odkladu platby je pořízení Táborové základny v Soběnově (dotační podpora KÚ v průběhu roku 2024)
 • žádost OSH Uherské Hradiště = důvodem žádosti je investice s dotační podporou KÚ (v průběhu roku 2024)

Vedení schválilo odklady platby obou žádostí.

Zpráva z jednání komise TFA

Starostka předložila vedení zprávu z jednání komise TFA (zpracoval R. Kučera). Jednání se uskutečnilo 6. 2. 2024 na MV–GŘ HZS.

Vedení vzalo informace na vědomí.

Nabídky spolupráce TOI TOI a WC servis

Starostka informovala přítomné o proběhlém jednání se společnostmi TOI TOI a WC servis.

Vedení pověřuje výběrem z obou nabídek starostku M. Němečkovou a náměstka J. Salivara.

Setkání s bývalými zaměstnanci Kanceláře SH ČMS seniory

Starostka informovala členy vedení o plánovaném jednání s bývalými zaměstnanci Kanceláře SH ČMS-seniory, které se bude konat 3. dubna v Hasičském domě.

Vedení vzalo informace na vědomí.

Vzory dohod pro JSDHP od GŘ HZS

Starostka informovala, že datovou schránkou byla SH ČMS z GŘ HZS doručeny vzory dohod pro členy JSDHO.

Vedení pověřuje I. Špačkovou zveřejněním materiálů na www.dh.cz

Komise požárního sportu CTIF

Z. Nytra informoval, že v pondělí 19. února proběhne v Praze jednání Komise požárního sportu CTIF.

Vedení vzalo informace na vědomí.

Zápisy z jednání KSH

 • Jihočeský kraj = zakládají Krajskou odbornou radu hasičských soutěží, probíhá praktické školení trenérů požárního sportu, nákup TZ Soběnov
 • Liberecký kraj = příprava Rescue campu v Českém Dubu, vydání sborníku, oslavy 160. výročí – historická jízda (konec v Semilech), 15. 6. dětská hasičská řeka
 • Ústecký kraj = praktická část školení trenérů III. třídy se dokončí 2. 3. v Lounech (školí M. Novák), proběhla inventarizace majetku KSH, nákup pamětních medailí k 160. výročí, oslavy ve Velvarech
 • Středočeský kraj = kontrola krajské revizní rady dotace TFA v SDH Jince, téma hasičského odboje, diskuse nad Směrnicí činnosti ochrany obyvatelstva, diskuse nad Krajskou odbornou radou hasičských soutěží, připomínky k centrální evidenci

Vedení vzalo na vědomí informace ze zápisů.

Pracovní skupina SDOO

Plukovník M. Lukeš navrhl termíny jednání pracovní skupiny SDOO. Za SH ČMS se jednání bude účastnit: Pavel Říha, Martin Štěpánek, Nikola Fenclová a náměstek R. Dudek. V této souvislosti R. Dudek okomentoval podaný grant na Ministerstvo obrany.

Vedení vzalo informace na vědomí.

Vedení ukládá vedoucím úseků kanceláře SH ČMS návrhy projektů (dotace, granty)  konzultovat s příslušným náměstkem v časovém předstihu.

 

Společnost Alerion

Náměstek J. Bidmon informoval přítomné o jednání se společností Alerion (využívání symbolu SH ČMS registrovaného na Úřadu pro průmyslové vlastnictví – ochranná známka bez souhlasu SH ČMS). Konkrétně se jedná o e-shop nabídku stuh k 160. výročí. 

SH ČMS žádnou zakázku výše uvedeného charakteru firmě Alerion nezadalo.

Jednání v této záležitosti proběhne 15. února v Alerionu v Brně, účastnit se ho bude J. Bidmon a Z. Nytra.

Pozvánky na akce

datum

akce

účast za Vedení SH ČMS

24. 2.

Havířovská hala mladých hasičů

M. Němečková, R. Dudek

9. 3.

Shromáždění představitelů sborů OSH Vsetín

omluva

Zapsala: Mgr. Irena Špačková

ZÁZNAM KE STAŽENÍ

Přítomni: Monika Němečková, Josef Bidmon, Zdeněk Nytra, Dana Vilímková, Jaroslav Salivar, Richard Dudek, Jan Aulický, Karel Barcuch a Irena Špačková

Omluveni: –

Jednání zahájila M. Němečková, přivítala přítomné a představila program jednání. Jako zapisovatele požádala I. Špačkovou.

Vedení souhlasilo s programem i zapisovatelkou.

 

 • Kontrola plnění usnesení

Trvalé úkoly:

24/8-4-2021                VV SH ČMS

 1. Bere na vědomí průběžnou informaci vedení SH ČMS ve věci žalob vůči SH ČMS.
 2. Bere na vědomí písemné stanovisko JUDr. Zámišky ve věci žalob vůči SH ČMS.
 3. Ukládá vedení SH ČMS pravidelně informovat VV SH ČMS o činěných krocích ve věci žalob vůči SH ČMS.
 4. Ukládá členům VV SH ČMS jednat v souladu s doporučením právních zástupců SH ČMS

 

57/30-3-2023                VV SH ČMS ukládá vedoucím ÚOR, aby zajistili vypracování zápisů v souladu s Jednacím řádem SH ČMS, tj. do 15 dnů.

Aktuální úkoly:

114/8-9-2022:             VV ukládá ÚORVO připravit úpravu stejnokrojového předpisu o návrhy kraťasů s odepínacími nohavicemi pro muže i ženy, sportovní sukni pro ženy a sportovní obuv.

Plnění: v řešení

70/27-4-2023:            VV SH ČMS

 1. Ukládá ÚORVO doplnit do Metodického pokynu SH ČMS k používání symbolů SH ČMS orgán (VV SH ČMS), který může dát souhlas s použitím Loga SH.
 2. Ukládá ÚORVO ve spolupráci s vedoucím ÚORHiM vypracovat informační materiál pro OSH, ve kterém budou seznámeni s touto problematikou a jak ji řešit.

Plnění: v řešení

96/22-6-2023:                      VV SH ČMS schvaluje: udělování stuh k praporům výhradně na celostátním setkání praporů v Telči;

VV SH ČMS ukládá ÚORHiM připravit grafický návrh medaile a stuhy a projednat vhodnou formulaci názvu oslav.

Plnění: trvá

  

119/2-11-2023:                      VV SH ČMS

 1. pověřuje starostku SH ČMS ověřením přesnosti námětu J. Černého ohledně startu mladší kategorie.
 2. po projednání diskusních příspěvků ze SS OSH ze dne 14.10.2023 – VV SH ČMS vyjadřuje nesouhlas s tvrzením L. Zemana v bodu 3), které se týkalo vypracování právního posudku k volebnímu období. Pověřuje M. Němečkovou a J. Žižku sdělením tohoto stanoviska dotčeným subjektům a projednáním dalšího postupu.

Plnění: a) splněno, b) v řešení

123/2-11-2023:                         VV SH ČMS

 1. ukládá I. Špačkové prověřit aktuální stav ochranných známek SH ČMS a doplnit metodický pokyn, termín do 31.12.2023.
 2. pověřuje M. Němečkovou konzultací s právním zástupcem SH ČMS, jaké jsou možnosti řešení – užívání chráněných symbolů jinými subjekty pro komerční účely.

Plnění: a) splněno, b) v řešení

126/2-11-2023:                         VV SH ČMS

 1. schvaluje OSH Teplice jako organizátora XXVIII. Reprezentačního plesu SH ČMS v roce 2025.
 2. pověřuje Ing. Sojku přípravou písemné dohody o pořádání XXVIII. Reprezentačního plesu SH ČMS s OSH Teplice.

Plnění: trvá

127/2-11-2023:                         VV SH ČMS ukládá všem členům VV SH ČMS informovat příslušné OSH o nezbytnosti naplnění Kalendáře akcí na rok 2024.

Plnění: trvá

 

 

      2) Kontrola plnění úkolů z jednání Vedení SH ČMS z 23. 11. 2023

Převody nemovitého majetku

Vedení na jednání 23. 11. schválilo prodej pozemku:

 • parcela č. 283 v k.ú. Rajhradice, okres Brno-venkov, o výměře 66 m2, zastavěná plocha a nádvoří Jiřímu Liptákovi na základě srovnání cen v místě a čase obvyklém za 1 000 Kč/m2.

Splněno.

 

Nájemní smlouva: Osseg Pivovary, s.r.o.

M. Sojka přednesl na jednání vedení 23. 11. žádost o prodloužení nájemní smlouvy nájemce OSSEGG. Uvedl, že společnost Ossegg Pivovary, s.r.o. si plní své závazky. V návaznosti na uzavřenou nájemní smlouvu společnost požádala o:

1) vypuštění inflační doložky pro rok 2024

2) vypuštění fixace smluvního nájemného

3) časově omezenou slevu na nájemném pro období 01–03/2024

Vedení souhlasilo s prodloužením nájemní smlouvy s akceptací bodu 1 a bodu 3 žádosti a pověřilo starostku podpisem dodatku o prodloužení smlouvy.

Splněno. Smlouva byla podepsána.

 

Nájemní smlouva: Eva Andrsová

Starostce SH ČMS byla přednesena ústní žádost nájemnice E. Andrsové, užívající byt v Hasičském domě na adrese Blanická 13, Praha 2, která žádala o neuplatnění navýšení nájemného od roku 2024. Vedení souhlasilo s návrhem Ing. Sojky postupovat v souladu s občanským zákoníkem, tj. do 1.1.2024 navýšit regulované nájemné o 20 % ze současného měsíčního nájemného. Tuto výši zachovat následující 3 roky.

Splněno. Smlouva byla prodloužena.

 

Součinnost s GŘ HZS

Starostka informovala vedení, že byla požádána GŘ HZS o součinnost při reakci na dopis od Českého svazu požárního sportu (A. Minarský) s žádostí ohledně podpory, uvolňování sportovců HZS ČR na MS v požárním sportu v Číně v roce 2024, které organizuje Mezinárodní sportovní federace hasičů a záchranářů se sídlem v Moskvě (ISFFR). Vedení pověřilo starostku součinností s GŘ HZS – odpověď na dopis ČSPS. Vedení rovněž uložilo M. Kolkovi doplnit Rejstřík sportu o významné mezinárodní akce plánované v oblasti hasičského sportu na území ČR organizované SH ČMS ve spolupráci a HZS ČR, do 28.11.2023.

Splněno. Odpověď byla zaslána, rejstřík byl doplněn.

 

      3) Pozvánka na jednání VV SH ČMS 25. 1. 2024, Praha – Újezd u Průhonic

Starostka předložila vedení návrh pozvánky na jednání VV SH ČMS a navrhla do pozvánky doplnit bod týkající se Směrnice SDOO, bez záměru schvalování,  z důvodu, aby na prostudování takto rozsáhlého dokument měli členové VV dostatek času. Vedení s doplněním bodu souhlasilo a pozvánku po úpravě schválilo.  

Pozvánka byla schválena.

 

      4) Souhrnná zpráva ÚKRR 2023 (stížnosti, kontroly, řešení)

Souhrnná zpráva bude předložena VV SH ČMS písemně. K. Barcuch uvedl, že na posledním jednání se ÚKRR kromě jiného zabývala stížností Z. Mourala z OSH Brno-venkov. Na dalším jednání se bude zabývat anonymní stížností doručené na GŘ HZS ČR.

Vedení vzalo informace na vědomí.

 

      5) Aktualizace Termínového kalendáře SH ČMS včetně plánu

Starostka seznámila vedení s aktualizovaným zněním kalendáře činnosti SH ČMS na rok 2024.

Vedení vzalo informace na vědomí.

 

      6) 160. výročí – Velvary, Telč

Prapory Telč

J. Bidmon seznámil vedení s posledním jednáním organizačního výboru akce. Starostka předložila vedení návrh stuhy ke schválení. Stuha bude udělena výhradně k praporům, které se zúčastní setkání v Telči, bude neprodejná. Na základě zkušeností z posledního celostátního setkání praporů v Brně, vedení doporučuje objednávku vyššího počtu stuh, než bude seznam přihlášených účastníků (cca o 20 ks).

Starostka uvedla, že počet účastníků se každým dnem zvyšuje, díky elektronickému systému je možné sledovat vývoj přihlášených. Aktuální seznam byl předložen členům vedení. Dále

uvedla, že díky zpracování celostátní emailové databáze SDH (výpis z centrální evidence) je nyní možné z Kanceláře SH ČMS oslovit všechna SDH.

J. Bidmon požádal, zda by databáze emailů po krajích mohla být poskytnuta starostům KSH.

Starostka požádala členy organizačního výboru  J. Bidmona a Z. Nytru o předložení rozpočtu akce na dalším jednání vedení.

I. Špačková požádala o dodání materiálů k presentaci akce: plakát, pozvánka, program, seznam pozvaných hostů.

Vedení schválilo grafický návrh stuhy k 160. výročí.

Vedení schválilo navýšení objednávky stuh o 20 ks oproti přihlášenému počtu účastníků.

Vedení pověřuje J. Bidmona a Z. Nytru zpracováním návrhu rozpočtu akce s předložením na dalším jednání vedení a iniciovat při jednání organizačního výboru zpracování materiálů dle žádosti tiskové mluvčí.

Oslavy 160. výročí Velvary

Oslavy se budou konat 18. 5. 2024 ve Velvarech. Vedení byla předložena pozvánka a návrh stolní vlaječky pro účastníky oslav (SDH).

Vedení schvaluje návrh stolní vlaječky.

Vedení pověřuje starostku a V. Lišku jednáním s SDH Velvary.

Vedení pověřuje starostku zpracováním rozpočtu včetně příspěvku SDH Velvary.

V souvislosti s oběma významnými akcemi členové vedení odsouhlasili uspořádat tiskovou konferenci v prostorách Divadla U Hasičů. Předpokládaný termín TK je koncem dubna, přizvání budou zástupci GŘ HZS, starosta SDH Velvary a další.

Vedení vzalo informace na vědomí.

 

      7) Různé

Nadace na podporu hasičského hnutí

Starostka připomněla námět J. Slámečky z jednání VV SH ČMS, že je třeba řešit návrh za SH ČMS jako zřizovatele, v souvislosti s úmrtím předsedy Nadace Ing. M. Wovesného a člena Františka Čecha, na členy správní rady. Vedení navrhne VV SH ČMS Václava Lišku a Milana Vykydala (starostu OSH Blansko). Dále vedení navrhne VV SH ČMS vyzvat správní radu nadace k úpravě statutu nadace v souladu se závěry právního rozboru.

Vedení navrhlo doplnit členy správní rady: V. Lišku a M. Vykydala. Návrh bude předložen VV SH ČMS.

 

Sekce sběratelů

Starostka informovala o zápisech z jednání Sekce sběratelů při CHH, které se konalo dne 24. 11. 2023 v Hasičském hotelu Přibyslav.

Vedení vzalo informace na vědomí.

Právní spory  

Starostka informovala vedení o předvolání k řízení – právní spor „nájemné“. Po dohodě s právním zástupcem, byla kontaktována protistrana s žádostí o stanovisko k přerušení soudního řízení. 

Vedení vzalo informace na vědomí.

Zlatý Záchranářský kříž

Starostka sdělila, že SH ČMS bylo osloveno společností RESCUE press s.r.o. ohledně podání návrhu na udělení ZZK za rok 2023. Členové vedení z předložených návrhů na medaili SH ČMS za záchranu života vybrali návrhy na Z. Lukeše a M. Coufala.

Vedení pověřuje T. Švejdovou zpracováním a podáním návrhu na ZZK.

Dotace NSA (Národní sportovní agentura)

Starostka informovala o čerpání investiční dotace z NSA na 9místný automobil. Dále podala stručné informace o Můj klub 2024. Bude nezbytná úprava centrální evidence. Prokazování sportovců, účastníků soutěží musí stvrdit hlavní spolek.

Dále sdělila, že v oblasti provozní dotace na běžnou sportovní činnost bylo SH ČMS zařazeno do 4. skupiny z 5, ve které by mělo být zachováno 95 % prostředků z loňského roku.

Vedení vzalo informace na vědomí.

Mezinárodní federace CTIF

Náměstek Z. Nytra informoval přítomné o zahájení činnosti Komise požárního sportu v rámci mezinárodní federace CTIF. Cílem je organizace mezinárodních soutěží v požárním sportu. V tuto chvíli projevilo iniciativu 15 států. Další jednání komise se uskuteční v únoru 2024.

Vedení vzalo informace na vědomí.

Výcvikový polygon v ÚHŠ Jánské Koupele

Starostka informovala o schválení investiční dotace.

Vedení vzalo informace na vědomí.

Šablony vzdělávání pro NNO

Starostka informovala o změně v „návrhu výzvy“. Blokace spolků zapsaných v Rejstříku sportu. Vznesena připomínka ČRDM. Je nezbytné připomínku podpořit i ze strany SH ČMS.

Vedení vzalo informace na vědomí.

 

Směrnice skupin dobrovolníků ochrany obyvatelstva (SDOO)

Náměstek R. Dudek informoval vedení, že má ke směrnici několik připomínek, které osobně probere se zpracovateli návrhu. Na jednání VV SH ČMS 25.1.2024 bude předložen návrh k prvotní diskusi, nikoliv ke schválení. Návrh byl zaslán k vyjádření GŘ HZS ČR.

Vedení vzalo informace na vědomí.

Konference ochrany obyvatelstva

J. Bidmon informoval o přípravách Konference OO, 23. března v České Třebové. Starostka požádala o dopracování materiálu o program a návrh pozvánky, ze které bude zřejmé, o jakou cílovou skupinu účastníků se jedná.

Vedení ukládá Nikole Fenclové doplnění materiálů.

 

Dohody o provedení práce (DPP)

Starostka stručně informovala přítomné o úpravách v DPP, DPČ.

Dále sdělila, že GŘ HZS a MPSV vydali společné stanovisko k dohodám o pracích konaných mimo pracovní poměr, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Je zde uvedena výjimka pro členy JSDHO, úprava by měla platit od 1. března.

Vedení vzalo informace na vědomí.

 

Pozvánky na akce

datum

akce

účast za Vedení SH ČMS

26. 1. 24

VH SDH Bojiště (OSH Havlíčkův Brod)

Monika Němečková

22. 6. 24

150. výročí založení sboru SDH Břasy (OSH Rokycany)

J. Salivar

28. 6. 25

170. výročí oslava sboru SDH Petřvald-Březiny u Karviné

R. Dudek

Zapsala: Mgr. Irena Špačková

ZÁZNAM KE STAŽENÍ

Přítomni: Monika Němečková, Josef Bidmon, Zdeněk Nytra, Dana Vilímková, Jaroslav Salivar, Richard Dudek, Jan Aulický, Karel Barcuch a Irena Špačková

Omluveni: –

Jednání zahájila M. Němečková, přivítala přítomné a představila program jednání. Jako zapisovatele požádala I. Špačkovou.

Vedení souhlasilo s programem i zapisovatelkou. 

      1) Shromáždění starostů OSH – 14. 10. 2023

 

Členové vedení prodiskutovali konkrétně body nadcházejícího jednání SS OSH.

I. zahájení, volba návrhové komise, zapisovatele, ověřovatelů a skrutátorů, schválení     programu

Zapisovatel: Tereza Vosyková, ověřovatelé – návrh: M. Wagner, A. Pazdera, skrutátoři – členové ÚKRR.

 

II. zpráva o činnosti SH ČMS a hospodaření SH ČMS za I. pololetí 2023 a návrh rozpočtu 2024

Starostka stručně představila obsah své zprávy. Ve zprávě o činnosti mimo jiné obsahuje návrh VV SHČMS, aby Karel Barcuch vedl jako místopředseda ÚKRR do konce volebního období.

Dále uvedla, že plnění rozpočtu za I. pololetí a návrh rozpočtu na rok 2024 obdrželi všichni starostové a starostky písemně v materiálech k jednání a na shromáždění přednese komentář Ing. Michal Sojka. Z významných akcí se v rozpočtu na rok 2024 počítá s oslavami 160. výročí (setkání praporů v Telči), s účastí mladých hasičů na XXIV. mezinárodní soutěži v Trentinu, vlastními zdroji k žádané investiční akci v ÚHŠ Jánské Koupele (výcvikový polygon) atd. Zásadní rozdíl v návrhu rozpočtu oproti roku 2023 je v příjmové stránce, kde je nutné počítat s avizovaným snížením státní podpory nestátních neziskových organizací, ze strany MV – GŘ HZS ČR až o 50 %.

Vedení vzalo informace na vědomí.

 

III. termínový kalendář SH ČMS do 30. 6. 2024

Byl předložen doplněný termínový kalendář pro první pololetí roku 2024, který byl členům SS opět zaslán písemně s materiály k jednání.

Vedení bere termínový kalendář na vědomí.

 

IV. zajištění VH SDH a okrsků

Starostka připomněla dokument: Zabezpečení valných hromad sborů a valných hromad okrsků za rok 2023, který je rovněž písemným materiálem k jednání SS a byl schválen VV SH ČMS.

Vedení vzalo informaci na vědomí.

 

V. převody nemovitého majetku

Návrh na prodej okomentuje Ivan Jirota. Jedná se o prodej tohoto pozemku: pozemek 1732, katastrální území Osvračín, okres Domažlice o výměře 3170 m2, orná půda. Cena pozemku je dle odhadu 114 500,- Kč tj. 36,12 Kč/m2.

Vedení vzalo informaci na vědomí. Bude předloženo k jednání SS.

 

VI. způsob hlasování o volebním období

Členové vedení po diskusi vznesli návrh na sloučení bodů VI. a VII., neboť spolu neodmyslitelně souhlasí.

Předsedající R. Dudek navrhne SS sloučení těchto bodů.

 

VII. volební období

Starostka zopakovala tři varianty pro hlasování o volebním období, předložené na SS v dubnu 2023:

Varianta 1: Celý volební cyklus navázat na konání sjezdu v roce 2026 řádně po 5 letech, tedy volby by se konaly v období cca 12/2025–07/2026.

Varianta 2: Volby budou probíhat na všech úrovních po uplynutí 5letého období – sjezd 2026, nedojde k sjednocení volebního období.

Varianta 3: Konání sjezdu SH ČMS v roce 2025, nutná změna stanov.

Vedení si rozdělilo úkoly, pověřilo náměstka Z. Nytru, aby přítomné seznámil s právním stanoviskem k tomuto tématu a vzalo na vědomí návrh VV: veřejná volba, odlišná barva hlasovacích lístků, dílčí diskuse přímo k tomuto bodu, první hlasování o návrhu VV – varianta 1.

 

2) Různé

 

ZHVB – změna termínu

Starostka požádala náměstkyni pro úsek mládeže D. Vilímkovou, aby termín nadcházejícího MČR v Závodu hasičské všestrannosti a brannosti byl posunut z původního termínu z konce března na nový termín 6. až 7. dubna 2024, z důvodu kolize termínu s halovou soutěží v Jablonci. Závod se bude konat ve Vlašimi (Středočeský kraj).

Vedení vzalo informaci na vědomí.

 

Mezinárodní rozhodčí CTIF

Starostka informovala vedení, že na základě vítězství družstva dívek na předchozí Olympiádě hasičské mládeže CTIF v Celje byla ČR předložena nabídka na proškolení dalšího mezinárodního rozhodčího soutěží mládeže CTIF. Dále po konzultaci se stávajícími mezinárodními rozhodčími  a náměstkyní pro mládež předložila vedení návrh na Petra Kostrůnka z KSH Zlínského kraje. 

Vedení schválilo předložený návrh.  

 

Sbírka přileb v Hasičském domě

Starostka informovala přítomné, že sbírka přileb, která byla umístěna v chodbě před kancelářemi sdružení, byla předána majiteli, který požádal o její vydání. Jednalo se o soukromou sbírku J. Aulického. Novou instalaci depozit do uvolněného prostoru připraví CHH. Historická stříkačka, která je umístěna ve foyer Divadla U Hasičů zůstane po dohodě s novým majitelem sbírky umístěna v Hasičském domě. 

Vedení vzalo informaci na vědomí.

Návrh odměn pro zaměstnance kanceláře

Starostka a I. náměstek předložili vedení návrh odměn pro zaměstnance kanceláře ČMS za mimořádnou kvalitu práce nad rámec své pracovní doby v prvním pololetí roku 2023.

Vedení po úpravách návrh schválilo.

Rozpočet SH ČMS

Starostka znovu zdůraznila, že v rámci konsolidačního balíčku dojde v příštím roce ke snížení neinvestiční státní dotace pro NNO, tedy i pro SH ČMS, v oblasti MV ČR až o 50%. Na základě série jednání je navržena schůzka na PS PČR dne 3.11.v 8:00 hod.

Vedení bude zastupovat Monika Němečková, Josef Bidmon, Jaroslav Salivar a Zdeněk Nytra.

Organizace uznaná MŠMT

Starostka uvedla, že se podařilo obhájit titul Organizace uznaná MŠMT. Platnost titulu je do konce roku 2026. Uvedla, že požadavky na udělení titulu se zvyšují a že do budoucna je nutné koncepčně pracovat na konkrétních tématech (např. samofinancování, zapojení mladých lidí do rozhodovacích procesů, práce s nezvýhodněnými lidmi/dětmi, vzdělávání pro širokou veřejnost, atd.).

Vedení vzalo informace na vědomí.

 

Soudní spory

Starostka informovala vedení o aktuální situaci v jednotlivých kauzách:

1) hlasovací právo na VH HVP – řízení je pravomocně skončeno ve prospěch SH ČMS

2) nájemné – starostka informovala členy vedení o posledním jednání s Dr. Goláněm tento týden, zároveň podala informaci, že žalobce ke dni 27. 9. 2023 sice požádal o pokračování v řízení, nicméně s uvedením odůvodnění: Jednání o mimosoudním řešení sporu mezi stranami pokračují, ale s ohledem na složitost rozhodování a věci samotné nebylo zatím možné dojít ke smírnému ukončení sporu, o kterém však obě strany intenzivně jednají. Ze strany žalobce se tedy jedná pouze o formální krok, který mu z procesních důvodů přikazuje zákon, s ohledem na zákonnou lhůtu jednoho roku, po jejíž uplynutí by bylo řízení zastaveno.

Dle posledního jednání, které proběhlo s Dr. Goláněm tento týden v úterý, se žalobu aktivovat nechystá a právní zástupci obou stran jsou domluveni, že soudní jednání nebudou iniciovat.

3) První hasičská – v tomto soudním sporu je řízení přerušeno a podle domluvy s žalobcem, to tak i prozatím zůstane.

Náměstek J. Bidmon doplnil, že K. Goláň opakovaně ocenil způsob komunikace se současným vedením SH ČMS, dle jeho slov, pokud by byla vůle stejně komunikovat i u předchozích čelních představitelů SH ČMS, nemuselo k těmto sporům vůbec dojít.

Vedení vzalo informace na vědomí.

OSH Jeseník – žádost o prodloužení platby odvodů členských příspěvků

Starostka OSH Jeseník Dáša Bártíková požádala o odklad platby odvodu členských příspěvků až ke konci roku 2023 z důvodu zajištění chodu OSH.

Vedení žádosti vyhovělo.

 

Přípravný štáb k Setkání praporů v Telči

J. Bidmon informoval vedení, že na základě posledního jednání přípravného štábu bude termín setkání praporů v Telči posunut na 15. června.

Vedení vzalo informace na vědomí.

Ples SH ČMS

J. Bidmon uvedl, že ples se bude konat 20. ledna v Hlinsku, přípravy probíhají. Předprodej vstupenek začne od listopadu.

Vedení vzalo informace na vědomí.

Aktiv Zasloužilých hasičů v Domažlicích

Náměstkyně D. Vilímková informovala o setkání Zasloužilých hasičů v Domažlicích. Poděkovala za skvělou přípravu a organizaci P. Ouřadovi. Pozastavila se na nevhodným chováním zástupce z Libereckého kraje.

Vedení vzalo informace na vědomí.

Rozpočet 2023 – schválené investice - CHH Přibyslav

J. Bidmon předložil vedení vyhodnocení  nabídek na technické zhodnocení prostor předsálí včetně toalet a toalet v expozici v CHH Přibyslav.

Vedení vzalo informace na vědomí a pověřilo J. Bidmona ve spolupráci s Ing. Sojkou a právním konzultantem SH ČMS přípravou smlouvy, kterou dle podpisového řádu musí schválit VV SH ČMS. Smlouva bude předloženo k jednání VV 2.11.2023.

Aktualizace zástupců vedení na předávání titulu Zasloužilý hasič

datum

účast za Vedení SH ČMS

8. 11.

J. Salivar, D. Vilímková, J. Aulický, J. Netík

9. 11.

J. Slámečka, L. Janeba, J. Netík

Vedení vzalo informace na vědomí.

Pozvánky na akce

datum

akce

účast za Vedení SH ČMS

30. 10.

Zasedání Českého národního výboru CTIF

Praha 4, Na Lysině, GŘ HZS

M. Němečková, Z. Nytra

28. 10.

Setkání historických praporů Jihomoravského kraje, Brno-Tuřany

omluva

28. 10.

Setkání Zasloužilých hasičů okresu Plzeň – sever, Heřmanova Huť

omluva

24. – 25. 11.

Setkání se zástupci DPO, Kraví hora, téma: Mezinárodní spolupráce (pověřen Z. Nytra)

celé Vedení SH ČMS

Vedení vzalo informace na vědomí.

 

Zapsala: Mgr. Irena Špačková

ZÁZNAM KE STAŽENÍ

Přítomni: Monika Němečková, Josef Bidmon, Zdeněk Nytra, Dana Vilímková, Jaroslav Salivar, Richard Dudek, Jan Aulický, Karel Barcuch a Irena Špačková

Omluveni: –

Jednání zahájila M. Němečková, přivítala přítomné a představila program jednání. Jako zapisovatele požádala I. Špačkovou.

Vedení souhlasilo s programem i zapisovatelkou.

 • Kontrola plnění usnesení

 

Trvalé úkoly:

 

24/8-4-2021                VV SH ČMS

 1. Bere na vědomí průběžnou informaci vedení SH ČMS ve věci žalob vůči SH ČMS
 2. Bere na vědomí písemné stanovisko JUDr. Zámišky ve věci žalob vůči SH ČMS
 3. Ukládá vedení SH ČMS pravidelně informovat VV SH ČMS o činěných krocích ve věci žalob vůči SH ČMS
 4. Ukládá členům VV SH ČMS jednat v souladu s doporučením právních zástupců SH ČMS

57/30-3-2023                VV SH ČMS ukládá vedoucím ÚOR, aby zajistili vypracování zápisů v souladu s Jednacím řádem SH ČMS, tj. do 15 dnů.

Aktuální úkoly:

 

 

114/8-9-2022:            VV ukládá ÚORVO připravit úpravu stejnokrojového předpisu o návrhy kraťasů s odepínacími nohavicemi pro muže i ženy, sportovní sukni pro ženy a sportovní obuv.

Plnění: trvá

 

70/27-4-2023:            VV SH ČMS

 1. Ukládá ÚORVO doplnit do Metodického pokynu SH ČMS k používání symbolů SH ČMS orgán (VV SH ČMS), který může dát souhlas s použitím Loga SH ČMS do dalšího jednání VV SH ČMS dne 25. 5. 2023.
 2. Ukládá ÚORVO ve spolupráci s vedoucím ÚORHiM vypracovat informační materiál pro OSH, ve kterém budou seznámeni s touto problematikou a jak ji řešit.

Plnění: trvá

96/22-6-2023:            VV SH ČMS schvaluje: udělování stuh k praporům výhradně na celostátním setkání praporů v Telči;

                                   VV SH ČMS ukládá ÚORHiM připravit grafický návrh medaile a stuhy a projednat vhodnou formulaci názvu oslav.  

Plnění: trvá

118/2-11-2023:          VV SH ČMS pověřuje 1. náměstka starostky SH ČMS J. Bidmona podpisem smlouvy s firmou Starkon, a.s., kde předmětem plnění je rekonstrukce vybraných prostor CHH.

Plnění: splněno

119/2-11-2023:                      VV SH ČMS

 1. pověřuje starostku SH ČMS ověřením přesnosti námětu J. Černého ohledně startu mladší kategorie.
 2. po projednání diskusních příspěvků ze SS OSH ze dne 14.10.2023 – VV SH ČMS vyjadřuje nesouhlas s tvrzením L. Zemana v bodu 3), které se týkalo vypracování právního posudku k volebnímu období. Pověřuje M. Němečkovou a J. Žižku sdělením tohoto stanoviska dotčeným subjektům a projednáním dalšího postupu.

Plnění: a) splněno, b) trvá

123/2-11-2023:                         VV SH ČMS

 1. ukládá I. Špačkové prověřit aktuální stav ochranných známek SH ČMS a doplnit metodický pokyn, termín do 31.12.2023.
 2. pověřuje M. Němečkovou konzultací s právním zástupcem SH ČMS, jaké jsou možnosti řešení – užívání chráněných symbolů jinými subjekty pro komerční účely.

Plnění: trvá

124/2-11-2023:                         VV SH ČMS pověřuje starostku odpovědí MF – reakce na návrh vypořádání připomínek SH ČMS, termín do 10.11.2023.

Plnění: splněno

126/2-11-2023:                         VV SH ČMS

 1. schvaluje OSH Teplice jako organizátora XXVIII. Reprezentačního plesu SH ČMS v roce 2025.
 2. pověřuje Ing. Sojku přípravou písemné dohody o pořádání XXVIII. Reprezentačního plesu SH ČMS s OSH Teplice.

Plnění: trvá

127/2-11-2023:                         VV SH ČMS ukládá všem členům VV SH ČMS informovat příslušné OSH o nezbytnosti naplnění Kalendáře akcí na rok 2024.

Plnění: trvá

128/2-11-2023:                         VV SH ČMS pověřuje R. Kučeru a P. Říhu zpracováním návrhu využití prostředků z „povodňového účtu“. Termín 2. 12. 2023.

Plnění: trvá

129/2-11-2023:                         VV SH ČMS schvaluje návrh Hlášení o činnosti za rok 2023 a ukládá vedoucímu ÚORVO J. Orgoníkovi, aby hlášení bylo v souladu s formulářem v centrální evidenci SH ČMS. Termín zpřístupnění – konec listopadu 2023.

Plnění: trvá

131/2-11-2023:                         VV SH ČMS

 1. projednalo námitku L. Zemana a ukládá postupovat Vedení SH ČMS při přípravě VI. Sjezdu SH ČMS dle Usnesení ze SS OSH ze dne 14. 10. 2023.
 2. pověřuje starostku SH ČMS písemnou odpovědí L. Zemanovi formou sdělení o projednání námitky VV SH ČMS dne 2.11.2023 a zaslání zápisu z tohoto jednání.

Plnění: splněno

134/2-11-2023:                         VV SH ČMS ukládá vedoucím ÚOR, aby zpracovali přehled účasti členů ÚOR nejen na jednáních a na akcích pořádaných příslušnou ÚOR v roce 2023. Termín do 20.11.2023

Plnění: splněno

 

      2) Kontrola plnění úkolů z jednání Vedení SH ČMS z 13.10.2023

 

Převody nemovitého majetku – předložit SS

Návrh na prodej prezentoval Ivan Jirota na Shromáždění starostů OSH 14. října. Jednalo se o prodej pozemku č. 1732, katastrální území Osvračín, okres Domažlice o výměře 3170 m2, orná půda. Cena pozemku je dle odhadu 114 500,- Kč tj. 36,12 Kč/m2.

Splněno. Návrh na prodej byl shromážděním přijat.

 

Mezinárodní rozhodčí CTIF – zajistit účast

ČR byla předložena nabídka na proškolení dalšího mezinárodního rozhodčího soutěží mládeže CTIF. Starostka předložila vedení návrh na Petra Kostrůnka z KSH Zlínského kraje. Vedení návrh schválilo.

Splněno. Byla zajištěna účast Petra Kostrůnka na školení mezinárodních rozhodčí.

 

Sbírka přileb v Hasičském domě – realizovat novou expozici

Sbírka přileb, která byla umístěna v chodbě před kancelářemi sdružení, byla předána majiteli, který požádal o její vydání. Jednalo se o soukromou sbírku J. Aulického. Novou instalaci depozit do uvolněného prostoru připraví CHH. Historická stříkačka, která je umístěna ve foyer Divadla U Hasičů zůstane po dohodě s novým majitelem sbírky umístěna v Hasičském domě a zůstane k dispozici sdružení. 

Splněno. Expozice se už průběžně instaluje a doplňuje. Ohledně historické stříkačky je připravena smlouva k podpisu s novým majitelem. V souvislosti s novou expozicí Vedení uložilo CHH ve spolupráci s Kanceláří SH ČMS doplnit vystavené exponáty o informační štítky. V této souvislosti byla diskutována nezbytnost kartotéky – medailonky (CV) Zasloužilých hasičů (podklad – zdůvodnění návrhu) s ohledem na nutnost plnohodnotně informovat hasičskou veřejnost např. v případě významného životního jubilea či úmrtí.

Vedení ukládá ředitelce CHH zpracovat elektronickou kartotéku do 15.6.2024.

 

Rozpočet SH ČMS – vést intenzivní jednání

V rámci konsolidačního balíčku mělo dojít v příštím roce ke snížení neinvestiční státní dotace pro NNO, tedy i pro SH ČMS, v oblasti MV ČR až o 50 %. Na základě série jednání byla navržena další schůzka na PS PČR dne 3.11.v 8:00 hod.

Splněno. Jednání proběhlo (účast: Monika Němečková, Josef Bidmon a Zdeněk Nytra), alokace pro rok 2024 byla upravena na hodnotu roku 2023. Starostka vyslovila osobní poděkování Drahoslavu Rybovi (na akci ADHR) za jeho pomoc a iniciativu během vyjednávání.

 

Rozpočet 2023 – schválené investice – CHH Přibyslav – podpis smlouvy

J. Bidmon předložil vedení vyhodnocení nabídek na technické zhodnocení prostor předsálí včetně toalet a toalet v expozici v CHH Přibyslav. Vedení pověřilo J. Bidmona ve spolupráci s Ing. Sojkou a právním konzultantem SH ČMS přípravou smlouvy, kterou dle podpisového řádu musí schválit VV SH ČMS.

Splněno. Smlouva byla schválena VV SH ČMS 2. 11. 2023 a podepsána 3. 11. 2023.

 

Účast na jednáních – úkol pro kancelář SH ČMS

Starostka předložila tabulku účasti členů Vedení, VV SH ČMS a členů jednotlivých ústředních odborných rad na jejich jednáních během uplynulého roku. Uvedla, že je nutné v rámci příslušných KSH motivovat členy, jejichž účast nepřesáhla polovinu počtu jednání, případně navrhnout z KSH jiné řešení.

Vedení vzalo informace na vědomí.

 

3) Příprava jednání VV SH ČMS (7. 12. 2023)

Starostka předložila návrh pozvánky. K. Barcuch uvedl, že přednese zprávu z kontroly hospodaření a financování uplynulé akce Pyrocar 2023 (kontrola bude probíhat 29. 11. v Hasičském domě). Náměstek J. Bidmon informoval, že přípravy na XXVII. reprezentační ples SH ČMS stále probíhají bez větších komplikací, další informace podá na VV. Jedním z bodu jednání VV SH ČMS je hodnocení jednotlivých MČR a dalších republikových akcí.

Vedení schválilo pozvánku na jednání VV SH ČMS 7. prosince.

4) Informace ze zápisů VV KSH informace

Starostka okomentovala informace z jednotlivých zaslaných zápisů VV KSH. K dispozici byly tyto zápisy:

 • Ústecký kraj – 22. září
 • Kraj Vysočina – 23. září
 • Středočeský kraj – 3. října
 • Plzeňský kraj – 3. října
 • Ústecký kraj – 3. listopadu

Vedení vzalo informace na vědomí.

 

5) Hodnocení republikových akcí

Písemně byly předloženy závěrečné zprávy z těchto akcí: MČR Plamen a dorostu, MČR 100 m, MČR věže, MČR v PS, Vyprošťování JSDHO, MČR v běhu na 60 m s překážkami, MČR mužů a žen v klasických disciplínách CTIF a akce Pyrocar. Závěrečné zprávy byly zpracovány včetně plnění rozpočtu. Rozpočty byly dodrženy u všech akcí, ve všech případech došlo k úspoře, s výjimkou MČR CTIF. Zde bylo doloženo jasné odůvodnění – výrazně vyšší počet zahraničních účastníků než v roce 2022, tj. vyšší náklady na stravu a ubytování. Většina akcí proběhla bez zásadních organizačních nedostatků. Zprávy obsahují návrhy na některá patření pro následující roky pro vyšší efektivitu.

Vedení ukládá zpracovatelů doplnit písemný materiál o jména velitelů soutěže a hlavní rozhodčí (před jednáním VV SH ČMS).

 

6) Různé

 

Ceny kursů ÚHŠ

Náměstek R. Dudek předložil vedení ke schválení návrh cen kurzů ÚHŠ pro následující rok 2024.

Vedení schválilo ceny kurzů odborné přípravy členů JSDHO pro členy SH ČMS pro rok 2024.

 

Prodej pozemku Rajhradice

Starostka předložila vedení požadované srovnání cen prodeje pozemků k.ú. Rajhradice.

Vedení schvaluje prodej pozemku parcela č. 283 v k.ú. Rajhradice, okres Brno-venkov, o výměře 66 m2, zastavěná plocha a nádvoří Jiřímu Liptákovi na základě srovnání cen v místě a čase obvyklém za 1 000 Kč/m2.

 

Přehled republikových akcí

Starostka předložila vedení aktualizovaný přehled republikových akcí schválený VV SH ČMS (byl přílohou zápisu z VV z 2.11.2023). Požádala náměstkyni danu Vilímkovou o doplnění návrhu termínu a místa pro MČR v běhu na 60 m s překážkami v roce 2025 a 2026. Návrh ÚORM je před předložením VV SH ČMS nezbytné projednat v příslušných KSH.

Vedení ukládá ÚORM zpracovat návrhy termínů výše uvedených akcí a projednat je ve VV příslušných KSH.

 

Návrh systematizace Kanceláře SH ČMS

Starostka předložila vedení doplněný grafický návrh systemizace pracovních míst Kanceláře SH ČMS. Dle návrhu je v kanceláři momentálně personální podstav 7 pracovních míst. V této souvislosti starostka dále uvedla, že od 1.1.2024 dojde ke změně pracovní pozice, pracovní náplně a dělení úvazku u Ing. Nikoly Fenclové: koordinační, organizační a projektový pracovník úseku prevence, represe a ochrany obyvatelstva (80 %) x organizační pracovník pro registraci (20 %).

Vedení schválilo materiál Systemizace pracovních míst Kanceláře SH ČMS od 1.1.2024.

 

Statut sociálního fondu a sociální program

Starostka předložila vedení návrh na čerpání ze sociálního fondu a programu zaměstnanců Kanceláře SH ČMS za rok 2023. Statut byl schválen 13. 9. 2001 a zásady používání následně 1. 4. 2021.

Vedení navrhuje úpravu statutu: doplnění o příspěvek na zvyšování kvalifikace, úprava hodnot v čl. 4 odst. 5 odpracované roky, věrnost.

Dále vedení projednalo možnosti valorizace mezd pro rok 2024. Vzhledem k plánovaným úsporám v rozpočtu SH ČMS a nejasné situaci v rámci státní podpory v oblasti mzdových nákladů se vedení shodlo, že není možná valorizace v souladu s inflací.

Vedení schvaluje čerpání ze sociálního fondu a sociálního programu za rok 2023.

Vedení ukládá starostce SH ČMS zapracovat návrhy Vedení do Statutu sociálního programu a sociálního programu.

Vedení schvaluje valorizaci mezd zaměstnanců Kanceláře SH ČMS, CHH a ÚHŠ od 1.1. 2024, ve výši 5 % z hrubé mzdy u každého zaměstnance.

 

Nájemní smlouva: Osseg Pivovary, s.r.o.

M. Sojka přednesl Vedení žádost o prodloužení nájemní smlouvy nájemce OSSEGG. Uvedl, že společnost Ossegg Pivovary, s.r.o. si plní své závazky. V návaznosti na uzavřenou nájemní smlouvu požádala o:

1) vypuštění inflační doložky pro rok 2024

2) vypuštění fixace smluvního nájemného

3) časově omezenou slevu na nájemném pro období 01 – 03/2024

Vedení souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy s akceptací bodu 1 a bodu 3 žádosti. Pověřuje starostku podpisem dodatku o prodloužení smlouvy.

 

Nájemní smlouva: Eva Andrsová

Starostce SH ČMS byla přednesena ústní žádost nájemnice E. Andrsové, užívající byt v Hasičském domě na adrese Blanická 13, Praha 2, která žádala o neuplatnění navýšení nájemného od roku 2024.

Ing. M. Sojka upřesnil vedení, že nájemní smlouva s E. Andrsovou byla uzavřena ve výši regulovaného nájemného v roce 2014 po ústní dohodě se starostou Ing. K. Richtrem. Na základě ústní dohody s panem starostou byl vydán souhlas SH ČMS, že si nájemnice provede bytové úpravy na vlastní náklady. Regulované nájemné lze upravit dle občanského zákoníku max. 1x za 3 roky v maximální celkové výši 20% ze současného měsíčního nájemného. Ekonomické oddělení doporučuje postupovat v souladu s ustanovením občanského zákoníku.  

Vedení souhlasí s návrhem Ing. Sojky postupovat v souladu s občanským zákoníkem, tj. do 1.1.2024 navýšit regulované nájemné o 20 % ze současného měsíčního nájemného. Tuto výši zachovat následující 3 roky.

 

Hotel Přibyslav

Náměstek Bidmon předložil vedení návrh na odkup movitého majetku, který byl zakoupen nájemcem, na základě předchozího souhlasu SH ČMS. Byl předložen konkrétní seznam. Ing. Sojka doložil výpis o uhrazeném nájemném a náklady SH ČMS v hotelu za rok 2023.

Vedení souhlasí s odkupem vybraného hmotného majetku v Hotelu Přibyslav ve výši uhrazeného nájemného – náklady SH ČMS (pojistné apod.).

 

Jednání Vedení SH ČMS a GŘ HZS

Starostka uvedla, že plánované jednání se zástupci GŘ HZS se uskuteční v úterý 5. prosince v Hasičském domě od 12 h. V rámci jednání proběhne i křest knihy Hasičská vyznamenání SH ČMS 1869 až 1951.

Vedení vzalo informace na vědomí.

 

Spolupráce s Ministerstvem obrany

J. Salivar informoval o průběhu jednání s MO. Připravuje se memorandum o vzájemné spolupráci.

V souvislosti s vypsaným grantem MO a jeho podprogramy (107992 Podpora branně-sportovních a technických aktivit obyvatelstva, 107994 Příprava občanů k obraně státu) podalo SH ČMS tři projekty:

 • příprava skupin dobrovolníků pro ochranu obyvatelstva zaměřená na branně-technické aktivity
 • součinnostní cvičení pro dobrovolné hasiče zařazených v JPO
 • mladí hasiči a brannost

Náměstek Salivar uvedl, že je nutné definovat další aktivity a oblasti spolupráce s armádou a MO.

Vedení dále po diskusi dospělo k závěru, že je nezbytné nejen v souvislosti s plánovanou užší spoluprací s MO, ale v souvislosti s presentací činnosti SH ČMS jako takovou, sestavit technický tým, který bude zajišťovat výjezdní akce (např. Dny NATO) a určit koordinačního pracovníka těchto nezbytných aktivit. Tato pracovní náplň náleží CHH, je však nezbytné zohlednit současná personální složení centra a jeho možnosti.

Vedení schvaluje rozšíření pracovních míst v CHH Přibyslav o pozici Koordinační, organizační a projektový pracovník, zástupce ředitele od 1.1.2024.

Součinnost s GŘ HZS – požární sport

Starostka informovala vedení, že byla požádána GŘ HZS o součinnost při reakci na dopis od Českého svazu požárního sportu (A. Minarský) s žádostí ohledně podpory, uvolňování sportovců HZS ČR na MS v požárním sportu v Číně v roce 2024, které organizuje Mezinárodní sportovní federace hasičů a záchranářů se sídlem v Moskvě (ISFFR).

J. Salivar uvedl, že nejen v souladu s ustanovením dotačních výzev NSA je logické, že sportovec soutěží v jednom sportovním odvětví ve všech soutěžích (i těch mezinárodních) pouze za jeden svaz. SH ČMS má uzavřenou dohodu o vzájemné spolupráci s HZS ČR, jejíž předmětem je i vysílání reprezentace v požárním sportu. SH ČMS v této otázce bude postupovat v souladu s vládou ČR a stanovisky NSA.

M. Němečková uvedla, že je nezbytné zintenzivnit jednání v komisi požárního sportu CTIF, aby byl v dohledné době znám plán mezinárodních akcí pro rok 2024. Dále uvedla, že SH ČMS bylo osloveno k doplnění Rejstříku sportu o plánované významné mezinárodní akce na území ČR do roku 2026.  Z. Nytra sdělil, že se plánují především mezinárodní dorostenecké tréninkové kempy zakončené mezinárodním závodem, ME mužů a žen a Hasičská olympiáda 2026 v Německu. V přehledu je po dohodě s GŘ HZS nutné uvést i národní mistrovství s mezinárodní účastí, a to v obou odvětvích hasičského sportu (PS i klasické disciplíny CTIF).    

Vedení pověřuje starostku součinností s GŘ HZS – odpověď na dopis ČSPS.

Vedení ukládá M. Kolkovi doplnit Rejstřík sportu o významné mezinárodní akce plánované v oblasti hasičského sportu na území ČR organizované SH ČMS ve spolupráci a HZS ČR, do 28.11.2023.

 

Informace z ÚORVO

Náměstkyně D. Vilímková sdělila, že pracovní skupina intenzivně pracuje na úpravách stejnokrojového předpisu, který je ale vzhledem k neaktuálnosti formulací a celkové koncepci nutné přepracovat komplexně včetně textové a grafické úpravy. Předpoklad předložení je na VV 03/2024 a následně na dubnové shromáždění starostů OSH 2024.

Vedení vzalo informace na vědomí.

Pozvánky na akce

datum

akce

účast za Vedení SH ČMS

24. 11.

Shromáždění představitelů sborů, OSH Náchod

omluva (jednání s DPO)

25. 11.

Shromáždění představitelů sborů, OSH Rokycany

omluva

1. 12.

Předávání stuhy k historickému praporu, SDH Kralovice

J. Salivar

4. 12.

Mše v Chrámu sv. Mikuláše, GŘ HZS, od 18 h

D. Vilímková

4. 12.

Koncert Ligy proti rakovině, Karolinum, od 19 h

I. Špačková

12. 12.

Večer české státnosti, obnova hodnot, kostel Panny Marie Sněžné, od 17 h

V. Liška

 

Zapsala: Mgr. Irena Špačková

ZÁZNAM KE STAŽENÍ

Přítomni: Monika Němečková, Josef Bidmon, Zdeněk Nytra, Dana Vilímková, Jaroslav Salivar, Richard Dudek, Jan Aulický, a Irena Špačková

Omluveni: –

Jednání zahájila M. Němečková, přivítala přítomné a představila program jednání. Jako zapisovatele požádala I. Špačkovou.

Vedení souhlasilo s programem i zapisovatelkou.

 • Kontrola plnění usnesení

Trvalé úkoly:

24/8-4-2021                VV SH ČMS

 1. Bere na vědomí průběžnou informaci vedení SH ČMS ve věci žalob vůči SH ČMS
 2. Bere na vědomí písemné stanovisko JUDr. Zámišky ve věci žalob vůči SH ČMS
 3. Ukládá vedení SH ČMS pravidelně informovat VV SH ČMS o činěných krocích ve věci žalob vůči SH ČMS
 4. Ukládá členům VV SH ČMS jednat v souladu s doporučením právních zástupců SH ČMS

57/30-3-2023                VV SH ČMS ukládá vedoucím ÚOR, aby zajistili vypracování zápisů v souladu s Jednacím řádem SH ČMS, tj. do 15 dnů.

Aktuální úkoly:

114/8-9-2022:            VV ukládá ÚORVO připravit úpravu stejnokrojového předpisu o návrhy kraťasů s odepínacími nohavicemi pro muže i ženy, sportovní sukni pro ženy a sportovní obuv.

Plnění: trvá

156/3-11-2022:          VV SH ČMS ukládá ÚORHS projednat termín MČR v běhu na 100 m s překážkami v roce 2025.

Plnění: Tento úkol je v řešení ÚORHS.

70/27-4-2023:            VV SH ČMS

 1. Ukládá ÚORVO doplnit do Metodického pokynu SH ČMS k používání symbolů SH ČMS orgán (VV SH ČMS), který může dát souhlas s použitím Loga SH ČMS do dalšího jednání VV SH ČMS dne 25. 5. 2023.
 2. Ukládá ÚORVO ve spolupráci s vedoucím ÚORHiM vypracovat informační materiál pro OSH, ve kterém budou seznámeni s touto problematikou a jak ji řešit.

Plnění: trvá – termín: 2. 11. 2023

96/22-6-2023:            VV SH ČMS schvaluje: udělování stuh k praporům výhradně na celostátním setkání praporů v Telči;

                                   VV SH ČMS ukládá ÚORHiM připravit grafický návrh medaile a stuhy a projednat vhodnou formulaci názvu oslav.  

Plnění: trvá

97/22-6-2023:            VV SH ČMS ukládá T. Vosykové obvolat nepřítomné členy a starosty KSH a zjistit případnou účast na MČR v PS v Sokolově.

Plnění: splněno

99/22-6-2023:            VV SH ČMS

a) ukládá Kanceláři SH ČMS zjistit, zda chtějí stávající členové komise

     dále pokračovat ve své práci  

Plnění: trvá

      2) Kontrola plnění úkolů z jednání Vedení SH ČMS

Dopis od hejtmana KHK Martina Červíčka

Dopis se týká působení ÚHŠ BP pro případ, že by bylo nutné změnit současné místo působení školy. Starostka v písemné odpovědi požádala pana hejtmana o osobní schůzku v této záležitosti.

Splněno. Termín schůzky bude 18.10. v Senátu.

Nájemní smlouva s HVP, a.s.

 1. Sojka okomentoval návrh smlouvy s HVP, a.s. na rok 2024. Smlouva se připravuje dlouhodobě, obě strany se k ní opakovaně vyjádřily, ze strany SH ČMS byla postoupena k právnímu posouzení.

Vedení s návrhem smlouvy souhlasí a doporučuje předložené znění k jednání VV SH ČMS.

3) Příprava jednání VV SH ČMS a SS OSH

Starostka předložila návrh pozvánek. Vedení pozvánky projednalo a navrhlo drobné úpravy, které byly zapracovány. Vedení se dále zabývalo návrhem řešení situace v ÚKRR po úmrtí předsedy J. Bochňáka do konce volebního období.

Vedení schválilo pozvánky na jednání VV SH ČMS i SS OSH. Dále navrhuje VV SH ČMS, aby ÚKRR do konce volebního období vedl místopředseda Karel Barcuch.

4) Předávání titulu Zasloužilý hasič

Aktualizace zástupců vedení na předávání:

datum

účast za Vedení SH ČMS

19. 9.

M. Němečková, D. Vilímková, R. Dudek, J. Netík

20. 9.

J. Bidmon, D. Vilímková, J. Aulický, J. Netík

8. 11.

J. Salivar, D. Vilímková, J. Netík

9. 11.

J. Slámečka, L. Janeba, J. Netík

 

5) Návrh termínů jednání Vedení SH ČMS, VV SH ČMS a SS OSH na rok 2024 –

     Plán práce

Starostka předložila termínový plán jednání Vedení SH ČMS, VV SH ČMS a Shromáždění starostů OSH na první polovinu roku 2024.

Vedení s navrženými termíny souhlasilo a po tiskových úpravách plán doporučilo k jednání VV SH ČMS.

6) Návrh rozpočtu na rok 2024

M. Sojka nejprve okomentoval plnění rozpočtu za rok 2023. Uvedl, že plnění je cca 45 %, jelikož většina plánovaných dotačních akcí se buď ještě neuskutečnila nebo jejich výdajová stránka není zcela doúčtována. Podobně je na tom zejména plnění plánovaných investičních akcí v Přibyslavi a v Jánských Koupelích.

Dále se vedení zabývalo návrhem rozpočtu na rok 2024. Z významných akcí se v rozpočtu počítá s oslavami 160. výročí (setkání praporů v Telči), s účastí mladých hasičů na XXIV. mezinárodní soutěži v Trentinu, vlastními zdroji k žádané investiční akci v ÚHŠ Jánské Koupele (výcvikový polygon) atd. Zásadní rozdíl v návrhu rozpočtu oproti roku 2023 je v příjmové stránce, kde je potřeba počítat s avizovaným snížením státních dotací u všech NNO, ze strany MV – GŘ HZS ČR až o 50 %.

Vedení vzalo návrh rozpočtu na vědomí, bude dále předložen VV SH ČMS a SS OSH.

7) Zabezpečení VH sborů a okrsků za rok 2023

Starostka předložila vedení návrh dokumentu: Zabezpečení valných hromad sborů a valných hromad okrsků za rok 2023. Valné hromady sborů za rok 2023 musí být ukončeny nejpozději do 31. ledna 2024. Valné hromady okrsků musí být ukončeny nejpozději do 28. února 2024.

Vedení po tiskové úpravě v názvu usnesení, dokument schválilo a doporučilo k předložení VV SH ČMS.

8) Různé

Kvalifikace družstev mladých hasičů v disciplínách CTIF

Starostka předložila vedení materiál: Podmínky kvalifikace družstev mladých hasičů na XXIV. mezinárodní soutěž mladých hasičů v Trentinu 2024, která se uskuteční 28. října v Hradci Králové. Dále informovala vedení o udělení pověření ČNV CTIF pro SH ČMS k organizaci kvalifikace.

Vedení schválilo podmínky kvalifikace.

Žádost o snížení nájmu – Juwital s.r.o.

Starostka předložila vedení žádost o úpravu nájemného z nebytového prostoru v Hasičskému domě, kterou využívá jako vzorkovou prodejnu společnost Juwital s.r.o.

Vedení SH ČMS se shodlo, že současná výše nájemného je v souladu s posudkem vypracovaným k tomuto účelu v roce 2023, proto žádost o úpravu zamítá.

Zákon o účetnictví

 1. Nytra informoval přítomné, že zákon o účetnictví v novelizované podobě nebyl prozatím předložen ani k jednání vlády ČR. Předpoklad účinnosti je 1. ledna 2026.

Vedení vzalo informace na vědomí.

Dotace z GŘ HZS MV ČR

Starostka informovala, že byla v řádném termínu podána žádost – investiční grant GŘ HZS MV ČR – výcvikový polygon v ÚHŠ Jánské Koupele. V této souvislosti je rovněž nutné vyřešit odkup pozemku v katastru UHS v Janských Koupelích od Lesů ČR.

Vedení vzalo informace na vědomí a pověřuje R. Fešara a M. Sojku zajištěním návrhu smlouvy o odkupu.

Rozpočet na MČR CTIF 2023

Starostka předložila vedení návrh rozpočtu pro letošní Mistrovství ČR v klasických disciplínách CTIF, které se bude konat 30. září 2023 ve Dvoře Králové.

Vedení schválilo předložený rozpočet.

Dohoda o vzájemné spolupráci mezi GŘ HZS a SH ČMS

Starostka představila přítomným konečnou verzi dohody mezi GŘ HZS a SH ČMS o vzájemné spolupráci. Vzhledem k tomu, že dohoda z roku 2002 neobsahovala všechna aktuální témata spolupráce, a od doby jejího vzniku se vzájemná spolupráce značně posunula, bylo nutné rozsah upravit.

Vedení schválilo konečnou podobu dohody a pověřilo starostku podpisem.

Záslužný řád českého hasičstva

Starostka předložila vedení pro informaci seznam stávajících kandidátů na udělení Záslužného řádu českého hasičstva. Záslužný řád se uděluje 1 x za volební období, zpravidla 5 osobám.

Vedení vzalo informace na vědomí.

Hasičské čtení č. 12/2023

Starostka požádala přítomné o připomínky k písemnému materiálu: Hasičské čtení.

Vedení schválilo Hasičské čtení č. 12/2023.

Pozvánky na akce

datum

akce

účast za Vedení SH ČMS

17.9.

Krajské setkání přípravek

N. Němečková

25. 9.

Hasičský koncert – Martin Chodúr (pořádá GŘ HZS), Chrám sv. Mikuláše, Praha

M. Němečková

6. až 7. 10.

XVIII. sjezd dobrovolných hasičů, Žalec Slovinko

M. Němečková, T. Lefner

23. 9.

O putovní pohár primátora města Opavy

S. Kotrc (starosta KSH MSK)

 

Vedení schválilo doplnění plánu zahraničních cest o výjezd na sjezd dobrovolných hasičů Slovinska.

Tisková konference ADHR

Náměstek J. Bidmon informoval vedení o průběhu tiskové konference ADHR. Zároveň uvedl, že v budoucnu by bylo vhodné, aby se tiskové konference ADHR účastnil šéfredaktor Hasičských novin. Dále okomentoval svou účast na letošním MČR jednotlivců v běhu na 100 m s překážkami v Praze a ve výstupu na cvičnou věž v Hradci Králové. Rovněž informoval vedení, že probíhá výběrové řízení na realizaci investičních záměrů – CHH Přibyslav, 2023.

Vedení vzalo informace na vědomí.

Z jednání ÚORVO

Náměstkyně Dana Vilímková informovala vedení že, je nutná úprava stávajícího systému centrální evidence. ÚORVO pověřila zpracováním podkladů V. Nevařila. Dále podala vedení informaci, která OSH/KSH zaslala připomínky k novelizaci stanov (OSH Beroun, Plzeň-Jih, Praha-Západ, Semily, Tábor, Jindřichův Hradec, Rychnov nad Kněžnou, Žďár nad Sázavou, člen ÚORVO Petr Razima, starosta KSH J. Černého a Vedení SH ČMS). Nyní připomínky zpracuje pracovní skupina, která s návrhem provede následující opatření: zapracovat x nutné rozhodnutí SS OSH x nezapracovat x netýká se stanov.

Dále uvedla, že byla jmenována užší pracovní skupina na dokončení úprav stejnokrojového předpisu (J. Brychcí, E. Vovsíková, D. Vilímková, A. Pazdera, T. Švejdová, J. Orgoník). Další jednání této pracovní skupiny proběhne 12. října. 

Dále uvedla, že návrh ÚORVO, aby zesnulého J. Bochňáka a předsedu ÚKRR do konce volebního období, zastupoval místopředseda K. Barcuch, je v souladu s návrhem vedení z tohoto jednání.

Vedení vzalo informace na vědomí.

UDH

Náměstek R. Dudek vznesl podnět, aby při ÚORVO vznikla pracovní skupina pro vzdělávání, která by provedla revizi stávajícího vzdělávacího programu pro UDH. Za členy této pracovní skupiny navrhl: R. Fešara, M. Kvarčáka, M. Čížka a další dle potřeb a zájmu. Dále připomněl, že na účast v rámci projektu Junior univerzity se pro další rok přihlásil Pardubický kraj.

Vedení vzalo informace na vědomí.

CTIF

Náměstek Z. Nytra informoval přítomné, že v rámci CTIF byla ustavena nová odborná komise: Komise požárního sportu. Dále uvedl, že komise bude mít členy z těchto zemí, které projevily zájem o práci v této oblasti: Slovensko, Německo, Polsko, Srbsko, Kypr, Lotyšsko, Norsko a ČR.

Vedení vzalo informace na vědomí.

 

Zapsala: Mgr. Irena Špačková