KE STAŽENÍ

Zápis z jednání Shromáždění starostů OSH 8. 12. 2018 v Přibyslavi

Přítomni: dle prezenční listiny        

starostové OSH: ze 77 přítomno 76, nepřítomno   1

VV SH ČMS: ze 16  přítomno 13, nepřítomno   3

ÚKRR: ze 14  přítomno 10, nepřítomno   4

V době zahájení jednání přítomno 76 pozvaných účastníků s rozhodujícím hlasem, tj. 98,7 %. Shromáždění starostů OSH ČMS je usnášeníschopné.

 

1) Zahájení jednání, schválení hostů a volba pracovních komisí, schválení programu

Náměstek starosty SH ČMS Lubomír Janeba z pověření VV SH ČMS zahájil SS OSH ČMS. Přivítal starosty OSH, KSH, členy VV SH ČMS, ÚKRR a přizvané hosty. Přítomní následně minutou ticha uctili památku zesnulých členů.

L. Janeba konstatoval, že SS OSH ČMS je usnášeníschopné.

Přečetl z pozvánky program pro jednání SS OSH a vyjmenoval předané materiály.

Požádal o změnu programu.

Program jednání:

1)  Zahájení, volba pracovních komisí a volba skrutátorů

2)  Zpráva mandátové komise

3)  Projednání a schválení Volebního řádu pro volbu nového starosty SH ČMS

4)  Vystoupení kandidátů ucházejících se o funkci nového starosty SH ČMS (á 10 minut)

5)  Diskuze k vystoupení kandidátů na nového starostu SH ČMS

6)  Vystoupení předsedy volební komise k provedení volby nového starosty SH ČMS a následné předání obálek s hlasovacími lístky pro volbu starosty SH ČMS

7)  Volba nového starosty SH ČMS a vyhlášení výsledků volby

8)  Zaměření činnosti SH ČMS na rok 2019 – plány práce vedení VV SH ČMS a SS OSH, Zajištění valných hromad sborů a okrsků SH ČMS 2018/2019

9)  Zpráva o činnosti ÚOR represe, sportovních soutěží, prevence a mládeže)

10) Zpráva o hospodaření SH ČMS za 3/4 roku 2018 a návrh rozpočtu na rok 2019

11) Výsledky činnosti a hospodaření spol. s vlastnickým podílem SH ČMS za 3/4 roku 2018

12) Diskuze, vystoupení hostů

13) Projednání a schválení usnesení

14) Závěr

 

Hosté:  Ing. Josef Kubeš,  Dr. Ivo Havlík, Ing. Michal Sojka, J UDr. Lenka Deverová, Mgr. Jana Březinová, Milan Spilka

                  

Volba skrutátorů:  Ing. Ivan Jirota, Josef Dvořák, Bohumil Biegler, Martin Bělohlávek, Pavel Lamoš

Volba zapisovatelky: Tereza Vosyková

Volba ověřovatelů: Stanislav Pumprla, Jaroslava Boukalová

Hlasování:     pro: 76           proti: 0           zdržel se: 0

SS OSH ČMS schvaluje předložený program jednání, účast hostů na jednání, navrženou zapisovatelku a skrutátory.

 

 

2) Zpráva mandátové komise

L. Janeba představil návrh složení návrhové, volební a mandátové komise.

Volba komise:                  

Komise

Mandátová

Volební

Návrhová

Praha

Bc. Martin Wagner, MBA

   

STČ

Bc. Václav Jankovský

Dana Vilímková

Ladislav Hložek

JHČ

Ing. Bc. Helena Kotrcová

Alois Pazdera

Jaromír Marek

PLZ

Pavel Pechát

Petr Jůzek

Václav Kalčík

KV

Miroslav Lukáš

Stanislav Hubáček

Petr Musil

ÚSTECKÝ

Viera Nejedlá

Tomáš Mikšovský

Ing. Ladislav Langmajer

LIB

JUDr. Vladimír Maxa

Ing. Jiřina Brychcí

Josef Kreif

KRH

Eva Steinerová

Jiří Orsák

Ivan Kraus

PARD

Bohuslav Cerman

Jan Soural

Mgr. Jan Růžička

VYSOČINA

Bc. Andrea Dopitová, DiS

Luboš Zeman

Josef Stejskal

JHM

Jitka Fabianová

Mgr. Milan Vykydal

Miroslav Kuchař

OLOM

Vlastimila Švubová

Milena Sobotková

Ing. Radek Hlavinka

ZLÍNSKÝ

Ing. Josef Bernátík

Václav Holásek

Jaromír Polanský

MSK

Dalibor Velčovský

Tomáš Stefan

Roman Krusberský

VV SH ČMS

Josef Bidmon

Monika Němečková

Richard Dudek

 

Organizační pracovníci:  

Mandátová komise - Tereza Švejdová, Dagmar Hladíková

Volební komise - Josef Orgoník

Návrhová komise - Jiří Pátek

Hlasování:     pro: 76           proti: 0           zdržel se: 0

SS OSH ČMS schvaluje složení pracovních komisí.

J. Bidmon informoval o počtu přítomných a konstatoval, že jednání je usnášeníschopné.

Hlasování:     pro: 76           proti: 0           zdržel se: 0

SS OSH ČMS bere na vědomí zprávu mandátové komise.

3) Projednání a schválení Volebního řádu pro volbu nového starosty SH ČMS

Materiál byl předložen písemně.

L. Janeba představil Volební řády pro tajnou a veřejnou volbu. Dále vyzval k hlasování pro druh volby starosty SH ČMS - tajná volba.

Hlasování:     pro: 72           proti: 1           zdržel se: 3

SS OSH ČMS schvaluje druh volby nového starosty SH ČMS - tajná. 94,74%

 

L. Janeba přednesl úpravu textu volebního řádu pro tajnou volbu (vydávání obálek s volebními lístky) a požádal o schválení tohoto materiálu.

Hlasování:     pro: 76           proti: 0           zdržel se: 0

SS OSH ČMS schvaluje volební řád pro tajnou volbu. 100%

4) Vystoupení kandidátů ucházejících se o funkci nového starosty SH ČMS (á 10 minut)

L. Janeba informoval o možnosti seznámení se s kandidáty na stránkách www.dh.cz a v Hasičských novinách. Dále vyzval kandidáty ucházející o funkci starosty SH ČMS v abecedním pořadí o 10 minutové představení.

Kandidáti J. Salivar, J. Slámečka a M. Spilka přednesli své projevy.

 

5) Diskuze k vystoupení kandidátů na nového starostu SH ČMS

L. Janeba otevřel diskuzi k vystoupení kandidátů.

Nezúčastnil se žádný diskutující.

 

6) Vystoupení předsedkyně volební komise k provedení volby nového starosty SH ČMS

M. Němečková vysvětlila postup při provedení tajné volby nového starosty SH ČMS.

7) Volba nového starosty SH ČMS a vyhlášení výsledků volby

M. Němečková vyhlásila výsledky volby nového starosty SH ČMS.

Bylo vydáno 399 hlasovacích lístků.

Odevzdáno bylo 399 platných hlasovacích lístků.

- J. Salivar obdržel 69 hlasů tj. 17, 29%.

  • - J. Slámečka obdržel 320 hlasů tj. 80,2%.
  • - M. Spilka obdržel 10 hlasů tj. 2,51%.

Konstatovala, že novým starostou SH ČMS byl zvolen Jan Slámečka.

L. Janeba poděkoval volební komisi za práci a předal slovo nově zvolenému starostovi SH ČMS.

J. Slámečka poděkoval za podporu a projevenou důvěru.

 

Jednání dále pokračovalo za přítomnosti zvoleného starosty.

starostové OSH: ze 77  přítomno 76, nepřítomno   1

starosta SH ČMS: přítomen  1

VV SH ČMS: ze 16  přítomno  13, nepřítomno   3

ÚKRR: ze 14  přítomno 10,  nepřítomno   4

8) Zaměření činnosti SH ČMS na rok 2019 – plány práce vedení VV SH ČMS a SS OSH, Zajištění valných hromad sborů a okrsků SH ČMS 2018/2019

L. Janeba okomentoval materiál Návrh plánu práce Vedení, VV SH ČMS a SS OSH a doplnil místa konání některých akcí. Dále hovořil o materiálu Zajištění valných hromad sborů a okrsků SH ČMS 2018/2019.

9) Zpráva o činnosti ÚOR represe, sportovních soutěží, prevence a mládeže

R. Kučera přednesl zprávu o činnosti ÚOR represe. Vyjmenoval stěžejní akce a kurzy, které ÚORR zajišťovala. Hovořil o plnění úkolů, které byly stanoveny plánem práce ÚORR. Konstatoval, že ÚORR se pravidelně scházela dle plánu práce a splnila všechny své hlavní úkoly.

J. Henc zhodnotil práci ÚOR hasičských soutěží. Konstatoval, že se ÚORHS scházela dle plánu práce a vyjmenoval proběhlé kurzy a akce, které ÚORHS zajišťovala. Dále vyjmenoval výsledky, kterých sportovci dosáhli.

J. Majer hovořil o jednáních ÚOR prevence, které proběhly v roce 2018. Dále vyjmenoval akce, které ÚORP zajišťovala. Zkonstatoval, že ÚORP splnila zadané úkoly. Hovořil také o POODM a požádal o lepší propagaci této soutěže v OSH. Dále představil příručku Hasič a komíny.

J. Bidmon v úvodu vystoupení pogratuloval nově zvolenému starostovi SH ČMS.

Přítomné seznámil se základními statistickými údaji úseku mládeže – o členské základně a počtu vedoucích. Dále informoval o konaných dobrovolnických aktivitách, na kterých spolupracujeme s dalšími neziskovými organizacemi (72 hodin, Květinový den), o uspořádaných vzdělávacích kurzech (hospodáři, hlavní vedoucí táborů, zdravotníci zotavovacích akcí, letní školy instruktorů, garanti vzdělávání a další), o činnosti v oblasti sportování dětí a mládeže (Mistrovství republiky, Český halový pohár, Visegradský pohár, pohár Pribaltiky, Mistrovství světa dorostu). V závěru zhodnotil stav čerpání státní dotace z MŠMT určené na činnost mládeže, poděkoval za práci s dětmi a mládeží a popřál všem mnoho štěstí do nového roku.

10) Zpráva o hospodaření SH ČMS za 3/4 roku 2018 a návrh rozpočtu na rok 2019

I. Jirota okomentoval materiály ekonomického charakteru. Přednesl změny, které nastaly v plnění rozpočtu SH ČMS za rok 2018. Dále představil návrh rozpočtu na rok 2019.

11) Výsledky činnosti a hospodaření spol. s vlastnickým podílem SH ČMS za 3/4 roku 2018

J. Kubeš informoval o složení DR HVP, a.s. a o odstoupení předsedkyně představenstva pí. Ondrákové. Byl zvolen nový člen DR HVP, a.s. p. Pavel Borčevský. Dále hovořil o hospodářském výsledku HVP, a.s. Informoval také o tom, že část likvidace škod byla převedena na společnost Contin, s.r.o. Vyjmenoval investice v majetku, který HVP, a.s. vlastní.

M. Sojka hovořil o hospodaření společnosti Fire Edit, a.s.

12) Diskuze, vystoupení hostů

OSH Jeseník – D. Bártková vznesla dotaz, jestli informace, které měl v proslovu J. Salivar byly pravdivé? Pokud byly, tak žádá vysvětlení.

J. Salivar chtěl vysvětlení k nájmu bytů v Hasičském domě. Vysvětlení podal M. Sojka.

OSH Příbram – V. Jankovský vznesl dotaz, jak bude vyřešen počet náměstků starosty SH ČMS a počet členů VV SH ČMS. R. Dudek odcitoval bod usnesení SS OSH, ve kterém je tato informace obsažena.

13) Projednání a schválení usnesení

Předseda návrhové komise Richard Dudek přečetl návrh usnesení ke schválení SS OSH.

Hlasování:     pro: 76           proti: 0           zdržel se: 0  

SS OSH ČMS schvaluje Usnesení SS OSH  ze dne 8. 12. 2018 tj. 98,68%.

 

 

14) Závěr

J. Slámečka poděkoval na závěr všem zúčastněným za práci a aktivní přístup při jednání.

Na závěr popřál šťastnou cestu domů.

Předsedající:          Lubomír Janeba                    ___________________

Zapisovatelka:       Tereza Vosyková                   ___________________

Ověřovatelé:          Stanislav Pumprla                ___________________

                           Jaroslava Boukalová                ____________________