KE STAŽENÍ

Záznam z 19. zasedání Ústřední kontrolní a revizní rady SH ČMS, které se konalo dne

 1. 2. 2020 v Praze.

Přítomni:         J. Bochňák - předseda ÚKRR, K. Barcuch - místopředseda ÚKRR, D. Bittnerová, F. Malý, J. Dvořák, J. Jemelka, M. Bělohlávek, V. Štefl, B. Biegler, A. Vovsík, J. Kumpán

Omluveni:       P. Lamoš, J. Říha

Kancelář SH ČMS:  I. Jirota,

                                    

Jednání bylo svoláno jako řádné. Pozvánka obsahovala tento program:

 1. Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatele zápisu, projednání a schválení programu jednání,
 2. Předběžný stav plnění rozpočtu SH ČMS za rok 2019,
 3. Informace k hospodaření organizací s majetkovou účastí SH ČMS,
 4. Stav inventarizace majetku SH ČMS k 31.12.2019 s účastí členů ÚKRR,
 5. Projednání došlých, řešených stížností a aktuálních záležitostí (stížnost p. Křížka)
 6. Projednání kontroly v ÚHŠ Bílé Poličany
 7. Projednání podkladu pro užívání a kontrolu účetnictví v podmínkách SH ČMS
 8. Zajištění účasti členů ÚKRR při předání funkcí nových starostů OSH a KSH (forma předávacího protokolu).
 9. Příprava závěrečné zprávy pro jarní Shromáždění starostů.
 10. Různé (rozprava, poznatky členů ÚKRR a další).

           

 1. Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatele zápisu, schválení programu jednání

                        Předseda ÚKRR Jan Bochňák jednání zahájil, přivítal přítomné členy ÚKRR a  vyzval je k uctění památky zesnulého člena ÚKRR a jejího bývalého předsedy Josefa Juráně, minutou ticha.

Poté seznámil přítomné s programem jednání (dle pozvánky). Program jednání byl schválen jednomyslně. Zapisovatelem byl zvolen Ivan Jirota, ověřovateli Bohumil Biegler a Karel Barcuch.

 1. Předběžný stav plnění rozpočtu SH ČMS za rok 2019

Byl projednán písemný podkladový materiál Rozvaha a Výsledovka SH ČMS k 31.12.2019.

Některé údaje doplnil p. Jirota komentářem a uvedl, že do formy Plnění rozpočtu bude materiál upraven po rozúčtování služeb v Hasičském domě Praha.

Informace byla vzata na vědomí.

 1. Informace k hospodaření organizací s majetkovou účastí SH ČMS

K tomuto bodu p. Jirota uvedl, že Fire Edit hospodařilo s mírným ziskem cca 100 tis. Kč a Hasičská vzájemná pojišťovna zmírnila ztrátu na cca 15 mil. Kč. 

Informace byla vzata na vědomí.

 1. Stav inventarizace majetku SH ČMS k 31.12.2019 s účastí členů ÚKRR

Do inventurních komisí za rok 2019 byli za ÚKRR nominováni:

 • SH ČMS – Barcuch, Vovsík
 • CHH Přibyslav - Štefl, Dvořák
 • ÚHŠ Bílé Poličany – Bittnerová, Malý
 • ÚHŠ Jánské Koupele – Bochňák, Jemelka

V současné době připravují subjekty podkladové materiály pro inventarizační komise, závěry lze očekávat v únoru a březnu 2020. Zprávu podají příslušní členové ÚKRR na příštím jednání ÚKRR.

Informace byla vzata na vědomí.

 1. Projednání došlých, řešených stížností a aktuálních záležitostí (stížnost p. Křížka)

           

Členové ÚKRR obdrželi předem písemně Stížnost (odpor) p. Petra Křížka  proti zápisu  z jednání Ústřední odborné rady ochrany obyvatelstva konaného  dne 23.10.2019. Po rozsáhlé diskusi ÚKRR  konstatovala, že SH ČMS v oblasti ochrany obyvatelstva spolupracuje s obcemi a složkami integrovaného záchranného systému a stížnost považuje za irelevantní. Doporučuje, aby bez vědomí ústředních výkonných orgánů SH ČMS, nebylo v této věci jednáno s cizími subjekty. Ztotožňuje s písemným stanoviskem Vedení SH ČMS

s tím, že po projednání ve Vedení SH ČMS doporučuje zaslat odpověď p. Křížkovi dopisem starosty SH ČMS.

Předseda ÚKRR seznámil členy s materiálem projednaným Výkonným výborem 23.1.2020 s názvem: Stížnosti a připomínka roku 2019, který byl zpracován předsedou ÚKRR a ředitelem Kanceláře SH ČMS. Týkal se 4 případů ( SDH Chlumín,  p. Moši z SDH Lhotka, p. Lechnerové Ostrava-Proskovice,  p. Křížka viz. výše).

 

 1. Projednání kontroly v ÚHŠ Bílé Poličany

Kontrola hospodaření a vedení účetnictví ÚHŠ Bílé Poličany dle rozhodnutí ÚKRR č. 13/2019 se uskutečnila 3. 12. 2019. Kontrolní skupina pracovala ve složení: J. Bochňák - vedoucí kontrolní skupiny, D. Bittnerová – zástupce vedoucího kontrolní skupiny,   J. Dvořák, F Malý, K. Barcuch – členové kontrolní skupiny, přizván I. Jirota.

Na dnešním jednání ÚKRR byl předsedou kontrolní skupiny  předložen návrh zápisu a po jeho  projednání a schválení byl přijat závěr:

Ústřední kontrolní a revizní rada :

 1. Doporučuje řediteli ÚHŠ personálně posílit vedení školy, aby nedocházelo k chybám a nesrovnalostem ve vedení účetnictví, spotřeby a evidence vynakládaných nákladů,
 2. Žádá o zpracování písemné odpovědi na zjištění uvedená v zápisu z kontroly a přijetí systémových opatření, aby k nim v budoucnu nedocházelo.

Odpověď zaslat předsedovi ÚKRR v termínu do     30.4.2020

 1. Projednání podkladu pro užívání a kontrolu účetnictví v podmínkách SH ČMS

 

Materiál byl předložen písemně, po zapracování přednesených připomínek bude zveřejněn na stránkách www.dh.cz

 

 1. Zajištění účasti členů ÚKRR při předání funkcí nových starostů OSH a KSH (forma předávacího protokolu)

 

Členové ÚKRR se dle svého uvážení nebo na vyzvání účastní předávání funkcí nových starostů KSH, OSH i výjimečně SDH. Předání funkcí je zachyceno písemnou formou, vzor jednoduchého zápisu je zveřejněn na stránkách www.dh.cz jako Příloha č.2 Metodického pokynu předsedy Ústřední kontrolní a revizní rady  č. 1/2017 . Znění přiloženo k zápisu.

 1. Příprava závěrečné zprávy pro jarní Shromáždění starostů

Návrh závěrečné zprávy zaslal předseda ÚKRR písemně. Po projednání byla zpráva schválena bez připomínek.

 1. Různé (rozprava, poznatky členů ÚKRR a další)
 1. Karel Barcuch vznesl připomínku k přípravě novely Stanov. Na stránkách SH ČMS je znění zpracované k 4.11.2019 a není zde publikován aktuální stav po zahrnutí připomínek v tzv. 1. kole. Nelze se proto k předpokládaným úpravám znovu vyjádřit. Tuto připomínku projedná předseda ÚKRR na Vedení resp. s předsedou Ústřední odborné rady vnitroorganizační.
 2. Jan Kumpán přednesl připomínku k materiálu publikovanému na stránkách dh.czPostupové soutěže v požárním sportu“

Týká se :

 1. ba) Možnosti startu závodníka v postupových soutěžích v Požárním sportu podle místa

trvalého bydliště, nikoliv podle příslušnosti k členství v SDH (zde je nutno vyplnit formulář Žádost o přestup).

 1. Materiál uvádí, že v případě porušení přestupu bude se sborem a závodníkem zahájeno disciplinární řízení. Toto ustanovení nemá oporu ve Stanovách a není ani nikde stanoveno jak probíhá.

Uvedené připomínky projedná p. Jirota s ředitelem a odpovědným pracovníkem Kanceláře SH ČMS.

Předseda ÚKRR J. Bochňák poděkoval přítomným za konstruktivní přístup k projednávaným tématům a uvedl, že příští jednání ÚKRR se uskuteční v 29.5.2020 v Přibyslavi před Shromážděním starostů OSH

Zapsal:            Ivan Jirota

Ověřili:           Bohumil  Biegler 

                        Karel Barcuch

Příloha:           Předávací Protokol

                        Pomůcka pro aplikaci účetního programu POHODA v SH ČMS