ZÁZNAM KE STAŽENÍ

ZÁZNAM z jednání vedení SH ČMS dne 5. května 2021

 

Přítomni: náměstkové starosty: Lubomír Janeba, Jaroslav Salivar, Monika Němečková, Richard Dudek, předseda ÚKRR Jan Bochňák, dále ředitel kanceláře SH ČMS Jan Aulický, poradce starosty Ivan Jirota, tisková mluvčí Irena Špačková

Jan Slámečka je z jednání omluven.

 • Zahájení jednání

 

 • Jednání zahájil L. Janeba, přivítal přítomné a představil upravený harmonogram bodů jednání. K programu nebylo žádných dalších připomínek.

 

                     Členové vedení s návrhem upraveného harmonogramu jednání souhlasilo.

 • Projednání návrhů dokumentů pro konání VI. sjezdu SH ČMS

 

 • Janeba na úvod uvedl, že je potřeba mezi členy vedení zauvažovat, kdy se uskuteční poslední Výkonný výbor SH ČMS, mělo by se jednat o poslední jednání s poděkováním za práci

Vedení s poděkování výkonnému výboru počítá. Realizovat se bude až po VI. sjezdu.

 

Návrh prezentace kandidátů na starostu a náměstka SH ČMS

 • Janeba představil návrh prezentace kandidátů – předložený návrh obsahuje prezentaci v tisku, online, video a audio společně s prezentací kandidátů na sjezdu

Vedení se dohodlo, že termín odevzdání podkladů kandidátů bude do 20. května (termín vydání HN bude 4. června). V Hasičských novinách získají kandidáti volný prostor (varianta B) s omezeným počtem znaků (více prostoru budou mít kandidáti na starostu). Nutné je zjistit (od M. Bráta) přesný počet znaků. Na základě připomínky Jaroslava Salivara bude číslo 11 a současně i číslo 12 zkontrolováno členy vedení před samotným vydáním.

Dále se členové vedení shodli, že žádná video nebo audio forma prezentace nebude pro kandidáty vytvářena.

Návrh programu VI. sjezdu SH ČMS

 • Janeba představil návrh programu VI. sjezdu a časový průběh jednotlivých bodů
 • Salivar vznesl dotaz, v jakém okamžiku přestává mít kandidát možnost kandidovat na dvě funkce (pozn. někteří kandidáti mají dvě nominace)
 • Salivar dále navrhl, aby se na funkci „nepropadávalo“ při samotné volbě (pozn. z fce starosty na fci náměstka) a počet náměstků by měl být navýšen na počet 6, i s ohledem na současnou situaci, zdůraznil, že je nutné mít např. náměstka pro ekonomiku a statutárního náměstka
 • Dudek souhlasil s návrhem J. Salivara, zároveň uvedl, že je nutné stanovit termín dokdy bude nutné vyjádření kandidátů pro jakou fci se rozhodli kandidovat, obvykle se tak dělo na poslední shromáždění starostů
 • Němečková souhlasila s návrhem R. Dudka a J. Salivara
 • Němečková dále navrhla vložit rozpravu o zprávě činnosti na závěr programu sjezdu v 15.30h až po samotné volbě

Vedení se dohodlo na úpravě programu VI. sjezdu. Prostor pro vystoupení dostanou jak kandidáti na starostu (10 min), tak kandidáti na náměstka (5 min). Vystoupení kandidátů bude v abecedním pořádku. Pokud někdo z kandidátů nebude mít zájem vystoupit, vystoupit nemusí. Počet náměstků bude 6 a případní neúspěšní kandidáti na starostu už se nebudou moci „propadnout“ na funkci náměstka.

 

Návrh volebního řádu VI. sjezdu

 • Němečková uvedla, že by bylo vhodné vyjádření kandidátů, jestli se danou kandidaturu přijímají, tzv. přijetí nominace, získat už do 20. května před samotným shromážděním starostů, výrazně by to usnadnilo přípravu sjezdu a prezentaci kandidátů

Vedení se shodlo na úpravě volební kandidátky a na úpravě průvodního dopisu kandidátům.

 • Janeba představil návrh volebního řádu na starostu, v návrhu se nic nemění, byly zachovány principy z let předchozích

Vedení se dohodlo, že v prvním nebo v druhém kole musí kandidát získat 50 % hlasů, platí u volby starosty. U kandidátů na náměstka bude povinnost zaškrtnout přesně 6 náměstků (jinak bude volební lístek neplatný) nebo maximálně 6 náměstků (obě alternativy). Volba náměstků bude jednokolová, počítat se bude prvních šest s nejvyšším počtem hlasů. Formulace ve volebním řádu budou upraveny.

      Dále se vedení dohodlo, že volby členů výkonného výboru a členů ústřední kontrolní revizní rady budou provedeny veřejným (aklamačním) jednokolovým hlasováním a musí být odděleny.

 

Návrh jednacího řádu VI. sjezdu

     Návrhy na pracovní komise – mandátovou, volební a návrhovou budou předloženy výkonnému výboru. Zapisovatele a ověřovatele je nutné zajistit ze strany kanceláře. Skrutátoři budou z Jihomoravského kraje (každý dostane přidělený kraj, hlasovací lístky podle barvy daného kraje). Konkrétní jména a jména náhradníků je nutné získat od Z. Jandové.

Ze sjezdu bude vytvořen video a audio záznam a bude poskytnut SH ČMS jako archivní materiál, je nutné k němu získat souhlas od delegátů přímo na místě.

 

Návrh usnesení VI. sjezdu

 • Salivar vyslovil námitku k formulaci k usnesení ze sjezdu při bodu schválení stanov = L. Janeba navrhl nahradit formulací … bere na vědomí …

 

 • Aulický představil návrhy dopisu kandidátům na starosty a na náměstka současně s představením profilu, který bude vystaven přímo na sjezdu
 • Němečková navrhla úpravy dopisu kandidátů v jednotlivých termínech a v obsahu
 • Janeba určil, aby korekturu dopisů provedla M. Němečková, I. Špačková a J. Aulický

.

 • Hodnocení Shromáždění starostů OSH, návrhy k realizaci jeho závěrů a vyhodnocení diskuse

Vedení se shodlo, že Shromáždění starostů 24. dubna v Brně proběhlo bez komplikací. Vznesené připomínky byly zodpovězeny přímo na místě.

 

 • výkonný výbor se uskuteční května v 10:00h v CHH Přibyslav v přednáškovém sále (kvůli rozestupům), testy budou uznány ze zaměstnání, bude zajištěno i testování na místě
 • Němečková uvedla, že k MČR bude stačit krátká informace ke stavu příprav (podrobně se o jednotlivých MČR hovořilo už dříve na jednání VV)
 • Příprava jednání VV a Shromáždění starostů SH ČMS
 • výkonný výbor se uskuteční května v 10:00h v CHH Přibyslav v přednáškovém sále (kvůli rozestupům), testy budou uznány ze zaměstnání, bude zajištěno i testování na místě
 • Němečková uvedla, že k MČR bude stačit krátká informace ke stavu příprav (podrobně se o jednotlivých MČR hovořilo už dříve na jednání VV dne 25. března)
 • Janeba představil návrh přípravy jednání Shromáždění starostů 28. května v kině Přibyslav

 

 • Informace z jednání VH HVP, a.s.
 • Dudek informoval členy vedení o valné hromadě ze dne 30. dubna 2021 (jednání se účastnil i další člen vedení I. Jirota a starosta KSH Pardubického kraje J. Bidmon)
 • Janeba poděkoval zástupcům SH ČMS za jejich jednání a zastupování na VH

Vedení vzalo na vědomí informace z jednání valné hromady HVP, a.s.

 • Různé

Zápis z jednání vedení ze dne 22. dubna

 • Němečková dodala připomínky k zápisu

Vedení vzalo na vědomí upravenou verzi zápisu.

 

 

Žádost o snížení nájmu HVP a.s.

 • Janeba navrhl žádosti zatím nevyhovět i v souvislosti s aktuální žalobou HVP a.s. jednalo by se o velký zásah do rozpočtu SH ČMS (jedná se o názor, který je v souladu s názorem ekonomického oddělení SH ČMS)
 • Jirota sdělil, že je potřeba vyčkat znaleckého posudku a pak je možné o žádosti dále jednat (nájemné již bylo na žádost HVP sníženo jednou už od 1. 10. 2020)

Vedení se rozhodlo žádosti prozatím nevyhovět.

 

Organizační výbor pro přípravu sjezdu

 • Janeba navrhl svolat schůzku organizačního výboru pro přípravu VI. sjezd (členové: J. Slámečka, L. Janeba, A. Pazdera, I. Jirota, J. Aulický, Z. Jandová, J. Bidmon, T. Vosyková, M. Sojka)
 • výbor uskuteční výjezd do Brna v 21. týdnu, je nutné se podívat konkrétně na daná místa (sektory apod.) a sdělit si vzájemné představy ohledně konání sjezdu přímo s organizátory na výstavišti

Vedení vzalo na vědomí přípravu jednání organizačního výboru VI. sjezdu.

 

Příprava rozpočtů MČR

 • Janeba představil návrhy rozpočtů na připravované MČR (s výjimkou CTIF a TFA)
 • Němečková okomentovala přípravu jednotlivých mistrovství, krajská postupová kola, všechno proběhne v jeden den, bez ubytování pro závodníky = vše závisí na momentálních nařízeních vlády ČR
 • MČR Plamen existuje ve dvou variantách, náměstkyně uvedla, že stále je potřeba počítat s tím, že se mistrovství neuskuteční
 • Aulický informoval, že MČR ve vyprošťování je přesunuto na termín 25. září
 • Němečková a J. Salivar uvedli, že pro plné zajištění organizace to může být problém, protože ve stejný termín už je naplánováno MČR v CTIF

Vedení vzalo na vědomí přípravu jednotlivých MČR. O změně termínu MČR CTIF bude jednáno.

 

Zásady pro nakládání a zcizování nemovitého majetku SH ČMS

Vedení schvaluje metodický pokyn č. 1 z roku 2021 pro sjednocení postupu při nakládání s nemovitým majetkem, který získá SH ČMS především jako nástupnická organizace Svazu požární ochrany. Na základě podnětu J. Salivara bude provedena úprava pouze v odstavci V.

 

Mše při příležitosti svátku sv. Floriana 4. května

 • Dudek vznesl dotaz, proč na mši nebyli přítomni zástupci dobrovolných hasičů (přenos zajišťovala TV Noe)

Vedení se shodlo, že je potřeba ověřit, zda pozvánka nebyla zaslána starostu Slámečkovi, případně někomu jinému ze sdružení nebo z kanceláře. Pak je nutné oslovit HZS.

Kauza HS media s.r.o.

 • Dudek vznesl dotaz, jak se vyvíjí kauza s HS media s.r.o. = J. Čapkovi byla poslána výzva datovou schránkou ohledně zaplacení, J. Čapek si výzvu přečetl ale více na ni nereagoval
 • Janeba uvedl, že je nutné zvážit další právní kroky a další postup

Vedení se dohodlo, že J. Čapek bude osloven kanceláří SH ČMS s požadavkem, aby se vyjádřil k výzvě zaslané datovou schránkou ohledně nezaplacených faktur.

 

Zapsala: Mgr. Irena Špačková

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Mgr. Irena Špačková