ZÁZNAM KE STAŽENÍ

Přítomni: Monika Němečková, Jaroslav Salivar, Zdeněk Nytra, Richard Dudek, Josef Bidmon, Jan Aulický, Dana Vilímková, Jan Bochňák, Irena Špačková

 • Zahájení jednání, volba zapisovatele
 • Jednání zahájila M. Němečková, přivítala přítomné a představila program jednání. Jako zapisovatele navrhla I. Špačkovou.

                      Vedení souhlasilo s programem i zapisovatelkou.

 • Kontrola plnění úkolů z jednání Vedení SH ČMS z 27. 7. 2021
 • J. Aulický předložil vedení plnění rozpočtu VI. sjezdu.

Vedení vzalo předložené plnění rozpočtu na vědomí. J. Bochňák oznámil vedení záměr ÚKRR na kontrolní činnost – plnění rozpočtu VI. sjezdu.

 • M. Němečková předložila termíny udělování titulů v Přibyslavi, po dohodě s členy vedení vznikl následující harmonogram předávání titulů:

Přehled termínů udělování titulů v Přibyslavi

1.10.

Medaile Za záchranu života

J. Aulický, R. Dudek, J. Slámečka

26.10.

Zasloužilý hasič (MSK)

J. Bochňák, M. Němečková, R. Dudek

27.10.

Zasloužilý hasič (PAK, PLK)

J. Bidmon, J. Salivar

11.11.

Zasloužilý hasič

J. Netík, L. Janeba, J. Slámečka

12.11.

Zasloužilý hasič (STK)

D. Vilímková, Z. Nytra

Na základě požadavku z předchozího jednání vedení M. Němečková předložila přehled čerpání programu z MV: Podpora spolkové činnosti spolků působících na úseku požární ochrany, jejichž členové vyvíjejí činnost i v jednotkách SDH obcí v roce 2021, členěný na jednotlivá KSH.

J. Salivar požádal o přesné plnění účelového určení výše uvedeného programu, je třeba důsledně dodržovat podmínky, zejména co se týče kumulace pracovní pozice na jeden úvazek. Dále požádal o zpracování obecného přehledu čerpání výše uvedené dotace v roce 2021.

Vedení ukládá řediteli kanceláře SH ČMS zpracovat souhrnný přehled čerpání dotace z programu MV: Podpora spolkové činnosti spolků působících na úseku požární ochrany, jejichž členové vyvíjejí činnost i v jednotkách SDH obcí v roce 2021, termín do 30.09.2021.

MS dorostu v požárním sportu v chorvatském Čakovci = M. Němečková informovala členy vedení o průběhu mistrovství a požádala o schválení navýšení delegace SH ČMS o dva členy (SH ČMS neplánovaně zajistilo pro MS měření časomíry). Náklady na dopravu budou fakturovány chorvatskému svazu.

Vedení dodatečně schválilo navýšení delegace na MS v Chorvatsku z 34 na 36 osob.

 • MS v požárním sportu dospělých v Kazachstánu

Vedení SH ČMS schválilo zahraniční cestu členů SH ČMS na MS mužů a žen v požárním sportu do Kazachstánu v max. počtu 40 osob. Dále schválilo vyplacení výše cestovních náhrad dle příslušné vyhlášky.

 • Návrhy rozpočtů pro MČR psovodů a záchranných psů IZS (10.–12. 9. a MČR ve vyprošťování 25. 9.)

Byly předloženy rozpočty na MČR psovodů a záchranných psů IZS a na MČR ve vyprošťování. Obě akce jsou hrazeny z grantu MV ČR v poměru 70/30 %. Vedení delegovalo jako zástupce SH ČMS na MČR psovodů a záchranných krajskou starostku Jiřinu Brychcí a na MČR ve vyprošťování J. Bidmona.

                       Vedení SH ČMS schválilo rozpočty obou MČR (psovodů, vyprošťování).

 • Hala pro požární sport Přibyslav
 1. Aulický, který má tento projekt na starosti, okomentoval stav příprav na krytou halu pro požární sport v Přibyslavi, byl proveden geologický průzkum, který projekt pozastavil, stále chybí kompletní projektová dokumentace.
 2. Bidmon uvedl, že není možné, abychom po 7 letech od zadání úkolu byly ve fázi, že není ani podaná žádost o stavební povolení. Je nutné zažádat prvotně o stavební povolení, aby se situace posunula, pak je možné reagovat na vyjádření dalších účastníků stavebního řízení.
 3. Salivar uvedl, že je nutné vypracovat nový pracovní itinerář a uvést, jaké jsou objektivní lhůty na konkrétní kroky, dále je nutné upravit rozpočet.

           Vedení SH ČMS ukládá řediteli kanceláře SH ČMS vypracovat podrobný časový harmonogram prací na výše uvedeném projektu včetně návrhu, jak pokračovat a jak zajistit finanční krytí stavebního záměru s termínem do 30.09.2021.

 • Příprava jednání Výkonného výboru SH ČMS
 • Novelizace usnesení zákona o státních symbolech

Pozměňovací návrh je připraven k projednání v poslanecké sněmovně ve III. čtení.

Z. Nytra uvedl, že pokud se nepodaří zákon projednat, je reálná cesta podat pozměňovací návrh jako senátní návrh do konce ledna 2022.

 • Plán činnosti Vedení a VV SH ČMS na rok 2022

Starostka informovala vedení, že plán je v první verzi připraven jinak než v předchozích letech, byl vytvořen přehledný seznam jednání, dále přehled akcí sportovních/společenských/pracovních.

Dále požádala vedení o předložení návrhu VV SH ČMS: nekonat jednání VV den před SS OSH, jak bývalo v minulosti zvykem z důvodu nemožnosti zpracování závěrů a písemných podkladů do druhého dne.

Vedení s předloženým návrhem souhlasilo.

 • Němečková předložila návrh zaměření činností SH ČMS v dalším volebním období respektive návrh oblastí činnosti. Rovněž předložila návrh na vedoucí ÚOR a odborné garance, působnosti členů vedení (za základě jednání z 26.8.2021) a VV SH ČMS.

Vedení návrhy schválilo a doporučilo předložit je VV SH ČMS. Dále pověřilo starostku oslovením členů VV, k vyjádření jejich zájmu, ve které odborné oblasti chtějí působit.

 • Dále starostka uvedla, že je nutné vytvořit souhrnný koncepční materiál (Strategie popř. Koncepce činnosti SH ČMS = programový dokument) s jasně definovanými a měřitelnými cíli.

V nejbližší době je nezbytné, aby ÚOR vytvořily podklady, každá za svou oblast činnosti, aby mohl být zpracován konečný dokument.

Vedení ukládá řediteli kanceláře SH ČMS vypracovat vzorový materiál pro každou UOR = jednotné zadání, podklad k tvorbě strategie s termínem do 30.09.2021 (vzor Strategie mládež 2030+).

 • Sojka předložil vedení návrh aktualizované směrnice k cestovním náhradám funkcionářů a dalších dobrovolných pracovníků SH ČMS, aktualizace ke dni 01.01.2022.

K tématu proběhla diskuse, návrhy budou zapracovány.

Vedení směrnici schválilo s úpravami. Návrh směrnice bude předložen VV na říjnovém jednání.

 • Vzájemné představení Vedení SH ČMS a předsedy představenstva HVP a.s.

Na základě pozvání se Vedení SH ČMS přišel představit nový předseda představenstva HVP, a. s., Ing. Josef Moravec.

 • Různé
 • M. Němečková seznámila přítomné s dopisem JUDr. Najmana. Jedná se o kauzu SDH Suchdol, který se stal členem ČHJ, nyní nemá přístup k bankovnímu účtu, nejsou naší nástupnickou organizací. Starostka informovala členy vedení, že záležitost řeší společně s JUDr. Čížkovou. Dále konstatovala, že takové spory je třeba řešit ve prospěch dobrovolných hasičů, dohodou. J. Salivar souhlasil s řešením dohodou, ale za předpokladu, že majetek bude převeden na SH ČMS a sdružení vytvoří dohodu s příslušným SDH.

Vedení pověřuje JUDr. Čížkovou jednáním s JUDr. Najmanem v duchu výše uvedeného.

 • M. Němečková informovala vedení o marketingové nabídce firmy Grand pharmaceutical. Členové vedení se shodli, že nabídka je příliš obecná, neobsahuje konkrétní marketingovou podporu SH ČMS atd.

Vedení pověřuje Ing. I. Jirotu jednáním s Grand pharmaceutical, je potřeba předložit konkrétní návrh smlouvy s jasnými pravidly. Termín do 30.09.2021.

 • M. Němečková otevřela téma pracovních smluv pro členy vedení. Navrhla, aby pracovní vztah uzavřený dohodou s náměstky byl totožný jako v předchozím volebním období, s výjimkou J. Aulického, který je již zaměstnancem SH ČMS. Dále seznámila členy vedení s návrhem dodatku k pracovní smlouvě starostky, který zohledňuje novou pracovní pozici, pracovní náplň a mzdu dle mzdového řádu se započtením vzdělání a praxe. V rámci diskuse byl vznesen požadavek na zapracování „inflační doložky“ do smluv zaměstnanců SH ČMS zákonnou formou, např. aktualizace tarifů ve mzdovém řádu apod.

Vedení schvaluje smluvní pracovní poměr náměstků starostky SH ČMS v rozsahu totožném jako v předchozím volebním období a dodatek k pracovní smlouvě starostky SH ČMS.

 • M. Němečková dále předložila vedení návrh na paušální provozní příspěvek na činnost pro členy VV SH ČMS a ÚKRR, v totožné výši jako v přechozím volebním období.

Vedení s předloženým návrhem souhlasilo. Vedení pověřuje ředitele kanceláře SH ČMS zpracováním podkladů k vyplacení příspěvku na říjnovém VV SH ČMS.

 • M. Němečková informovala přítomné, že Mgr. Jana Březinová dala výpověď z pracovního poměru uzavřeného na dohodou. Členové vedení navrhnou starostce novou právní kancelář, popř. jednotlivce pro smluvní úkony SH ČMS.
 • M. Němečková informovala vedení, že právě probíhá hlasování per rollam v Českém národním výboru, které časově upravuje pověření SH ČMS k uspořádání kvalifikace družstev mládeže na mezinárodní soutěž do Celje v klasických disciplínách CTIF.

Propozice jsou připraveny na datum 28. října 2021, místo pravděpodobně Litomyšl nebo Hradec Králové.  

Vedení bere informaci na vědomí.

V této souvislosti M. Němečková dále informovala vedení o průběhu kvalifikace družstev mužů a žen v klasických disciplínách CTIF. Kvalifikační limit prozatím splnilo 5 družstev mužů a 0 družstev žen. Vše se ještě může změnit na dalším kole Ligy CTIF ve Velkém Meziříčí a na MČR ve Dvoře Králové. Prozatím se jeví, že kvalifikační limit pro družstva žen je příliš přísný, je nutné vypracovat dodatek ke kvalifikačním podmínkám a předložit ho VV.

Vedení pověřuje starostku SH ČMS zajištěním zpracování dodatku ke kvalifikačním podmínkám družstev mužů a žen na mezinárodní soutěž CTIF 2022, Celje.

 • Z. Nytra informoval vedení o konání Delegation Assembly CTIF, 13 – 16.10.2021.

Vedení schvaluje služební cestu Z. Nytry na Delegation Assembly CTIF.

 • M. Němečková informovala o úspěšném průběhu Festivalu Open House. Starostka uvedla, že účast návštěvníků v Hasičském domě byla hojná a předložila vedení námět, který pochází od návštěvníků samotných: umístit propagaci SH ČMS na Hasičský dům podobně jak je tomu v případě HVP a.s.

Vedení souhlasí s propagací SH ČMS na Hasičském domě a pověřuje ředitele kanceláře SH ČMS zajištěním nabídek.

 • Dále M. Němečková předložila vedení požadavek M.  Bráta z Hasičských novin o schůzku s vedením sdružení.

Vedení souhlasí se schůzkou dne 16. září v 9:00h Přibyslavi.

 • M. Sojka předložil vedení žádost ubytovacího subjektu, který je v pronájmu v Hasičském domě o snížení nájmu, smlouvu mají do 30.09.2021. J. Salivar požádal o upřesňující informace včetně ekonomických údajů dosavadní nájem, platební morálka atd.)

Vedení SH ČMS ukládá M. Sojkovi zajistit upřesňující informace k žádosti, termín do 15.09.2021.

 • ČEZ poslal návrh do UHŠ Jánské koupele na instalaci fotovoltaické přípojky, M. Sojka navrhl vedení jiné řešení: aby si v UHŠ přípojku instalovali sami a energii prodávali zpět do sítě.

Vedení SH ČMS pověřuje M. Sojku zajištěním finanční nabídky a návrhem způsobu krytí zakázky.

 • J. Bidmon informoval přítomné o schůzce s představiteli Asociace velitelů jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí. Tématem byly především společné akce v Pardubickém kraji, ale i ujasnění vztahů s SH ČMS. Jednání se zúčastnil i R. Kučera. J. Salivar vyslovil nesouhlas s informacemi, které Asociace uvádí na svých www stránkách, pokud má být navázána korektní spolupráce není možné, aby takové informace na www dále byly.
 • M. Němečková tlumočila vedení obsah dopisu Ing. Romana Tvrzníka, předsedy představenstva Elektrowin. Jedná se o gratulaci starostce a členům vedení ke zvolení. V závěru R. Tvrzník žádá o sdělení nové kontaktní osoby pro spolupráci, a písemně uvádí, že mu J. Aulický sdělil, že končí v pozici ředitele Kanceláře SH ČMS, vzhledem k jeho zvolení náměstkem starostky SH ČMS. Členové vedení požádali J. Aulického o objasnění této informace, jelikož jí slyší poprvé a bylo by vhodné tuto záležitost nejprve projednat ve vedení.

J. Aulický konstatoval, že informace od pana Tvrzníka není pravdivá.

 • M. Němečková informovala vedení o novém uskupení dobraci.cz, které oslovuje JSDHO prostřednictvím emailu s nabídkou spolupráce a v průvodním dopisu zmiňuje spolupráci s SH ČMS, což je zcela mylná informace. SH ČMS uzavřelo partnerskou smlouvu s nadačním fondem REGI Base. Je zjevné, že někteří aktéři se prolínají i do uskupení dobráci.cz, proto pravděpodobně došlo k chybné interpretaci.

Vedení SH ČMS ukládá řediteli kanceláře, který spolupráci s REGI Base vedení předkládal a smlouvu zajišťoval, aby požádal subjekt dobraci.cz o sjednání nápravy.

 • M. Němečková informovala členy vedení o uloženém pracovním úkolu M. Kolkovi: dotazník: podklad pro dotační podporu v roce 2022. Tento úkol nebyl k datu uložení splněn. S NSA se podařilo dojít k dohodě o pozdějším odeslání podkladů, nebyl k tomu ze strany M. Kolky žádný faktický důvod, kromě pracovní nedbalosti.

Vedení SH ČMS pověřuje ředitele kanceláře SH ČMS vyslovením výtky pro méně závažné porušení pracovních povinností s termínem do 30.09.2021.

 • J. Bidmon připomněl akci: setkání bývalých členů Výkonného výboru SH ČMS, poděkování. M. Němečková navrhla termín pátek před SS, říjen 2021.
 • M. Němečková informovala vedení o komunikaci s Mgr. Žídkem ohledně znaleckého posudku (Hasičský dům), který by měl být vyhotoven do konce září 2021.
 • Dále vedení po diskusi určilo termín porady zaměstnanců kanceláře SH ČMS a zaměstnanců KSH: 05.10.2021 v Praze.

Vedení ukládá řediteli Kanceláře zajistit poradu zaměstnanců, termín do 20.09.2021

 • R. Dudek vznesl dotaz, z jakého důvodu je neaktivní doména vzdelavani.cz, proč tato doména není spravována SH, ale cizím subjektem?

Vedení SH ukládá řediteli kanceláře sjednání nápravy do termínu 30.09.2021.

 • M. Němečková předložila vedení pozvání SSS na představení nového evidenčního programu pro sportovní svazy.

Vedení pověřilo účastí J. Orgoníka.

Pozvánky na akce

 • Setkání zasloužilých hasičů Plzeňského kraje 2. 9. Horšovský Týn = účast: Jan Aulický
 • výročí sboru Pocinovice 28. 8. = zaslána omluva
 • Soutěž JSDHO o pohár primátora města Opava, Suché Lazce, 11. 9., 13 h = účast: J. Bochňák
 • Valašská Polanka 17. 9., pátek 17 hodin, shromáždění představitelů okresu Vsetín, účast: M. Němečková
 • Setkání v 125. let sboru, 18. 9., Moravská Nová Ves = účast: D. Vilímková
 • Shromáždění asociace velitelů sborů podniků, 20.–21. 10. Ostravice, odborný seminář AVHZS podniku = účast: Z. Nytra
 • Losování vítězů recykloligy, Elektrowin 1.9., účast: M. Němečková

Zapsala: Mgr. Irena Špačková