ZÁZNAM KE STAŽENÍ

Přítomni: Monika Němečková, Jaroslav Salivar, Zdeněk Nytra, Richard Dudek, Josef Bidmon, Jan Aulický, Dana Vilímková, Irena Špačková
Jan Bochňák byl z jednání omluven.

 

1) Zahájení jednání, volba zapisovatele

Jednání zahájila M. Němečková, přivítala přítomné a představila program jednání. Jako zapisovatele navrhla I. Špačkovou.

Vedení souhlasilo s programem i zapisovatelkou.

 

2) Kontrola plnění usnesení z jednání VV SH ČMS
170/24-7-2020 trvá
24/8-4-2021 trvá
50/16-9-2021
Starostka požádala ředitele kanceláře o představení programu, který je připraven na setkání s bývalými členy VV SH ČMS a ÚKRR.
Bylo konstatováno, že program ještě není připraven.

Vedení ukládá řediteli kanceláře dopracovat program a informovat o něm starostku v co nejkratším termínu.

Kontrola plnění úkolů z jednání vedení dne 26.08.2021
• M. Němečková požádala o předložení souhrnného přehledu čerpání dotace z programu MV, Podpora spolkové činnosti …, jelikož tento materiál, uložený ke zpracování na minulém jednání vedení, není ani v písemných ani tištěných materiálech k jednání vedení.
Ředitel kanceláře uvedl, že materiál nebyl připraven a přislíbil sjednání nápravy a doložení obratem.
• J. Aulický představil materiál k projektu: Hala Přibyslav. Vedení konstatovalo, že tento materiál nemá vypovídající hodnotu směrem k zadání z jednání vedení ze dne 27.07.2021. Podklady jsou pouze obecné a neúplné. Bez podrobné analýzy nelze předložit VV ani SS informace o skutečném stavu věci a žádat o rozhodnutí, jak postupovat v tomto projektu dále.
• J. Aulický sdělil, že konkrétní informace má projektant Ing Stejskal. J. Bidmon navrhl společné setkání s Ing. Milanem Stejskalem v pátek 22. října v 9:30h v Hotelu Přibyslav.

Vedení ukládá řediteli kanceláře sjednat schůzku s Ing. Stejskalem v termínu a místě uvedeném výše.
• Starostka informovala vedení o průběhu jednání Ing. I. Jiroty se společností Grand Pharmaceuticals (vitamínové produkty). Vedení byl předložen návrh smlouvy od uvedené firmy, který nebyl přijat. Vedení navrhuje osobní setkání.

Vedení pověřuje Ing. I. Jirotu sjednáním schůzky s Grand Pharmaceuticals.

• J. Aulický uvedl, že společně s I. Jirotou začali jednat o propagaci SH ČMS na Hasičském domě.
• Fotovoltaická přípojka v ÚHŠ JK – Ing. M. Sojka informoval vedení, že zatím nebyla poskytnuta žádná nabídka.
• J. Aulický informoval, že společnost REGIbase stáhne svou nabídku (s uvedením spolupráce SH ČMS) z portálu dobraci.cz.
• Starostka pozitivně hodnotila poradu krajských zaměstnanců se zaměstnanci Kanceláře SH ČMS, vyjádřila poděkování všem přítomným a zmínila, že do budoucna je vhodné tyto porady zachovat.
• J. Aulický sdělil, že portál vzdelavani.cz už je funkční.

 

3) Zabezpečení VH sborů a okrsků za rok 2020 a 2021

Materiál zpracoval vedoucí ÚORVO Bc. Josef Orgoník. Vedení obdrželo materiál písmeně, v předstihu před jednáním, k vyjádření.
Materiál zahrnuje termínový kalendář pro konání VH a je zpracován jako metodický pokyn pro starosty SDH a okrsků včetně odkazů na dokumenty, které je nutné na VH projednat či odevzdat v konkrétních termínech, popř. uložit např. do Sbírky listin.
Vedení materiál schválilo.

 

4) Plnění usnesení VI. sjezdu – Zaměření činnosti SH ČMS na období 2021+

Starostka představila písemnost Zaměření činnosti SH ČMS na období 2021+ a požádala o návrhy na doplnění, popřípadě jiné náměty.
Vedení zaměření dopracovalo a doporučilo k předložení VV a SS SH ČMS.

 

5) Plán činnosti Vedení, VV SH ČMS 2022 – doplnění

Plán činnosti bude aktualizován průběžně, jak budou jednotlivé akce termínově usazeny a zejména v návaznosti na jednání UOR. V současné chvíli jsou termíny naplánovány do 30.06.2022.

 

6) Plnění rozpočtu SH ČMS 2021 a návrh rozpočtu na rok 2022

M. Sojka představil plnění rozpočtu SH ČMS v polovině roku 2021 a návrh rozpočtu na rok 2022. Plnění rozpočtu 2021 se prozatím jeví jako mírně přebytkové. V souvislosti s plněním rozpočtu seznámil vedení s výší závazků SH ČMS.

Na základě diskuse byly zapracovány úpravy v rozpočtu 2022:
- částky na činnost jednotlivých ÚOR budou uvedeny jako celková položka
- upravena byla položka publikační činnost
- v rozpočtu není pevně uvedena částka na OSA, jelikož není známa

Starostka seznámila vedení s žádostí od O. Lukše o podporu k vydání knihy Hasičská vyznamenání v Čechách.
J. Salivar otevřel otázku financování Alarm revue v dalších letech. Je nutné analyzovat ekonomiku nejen tohoto časopisu, ale společnosti Fire edit s.r.o. jako celku a vrátit se k tomu na příštím jednání.

V této souvislosti vedení rozhodlo systémově prověřit ekonomiku všech subjektů s majetkovým podílem SH ČMS na centrální úrovni. Cílem je získat podklady pro ekonomickou analýzu rentabilnosti provozu nemovitosti, popř. společností tak, abychom mohli podat komplexní informaci VV a SS SH ČMS o stávajícím stavu a následně se s vámi poradit o dalším postupu.

Vedení schvaluje finanční podporu publikaci Hasičská vyznamenání v Čechách.

Vedení ukládá řediteli kanceláře jednání s OSA (Ochranný svaz autorský).

 

7) Hlášení o činnosti za rok 2021

Vedení se zabývalo podobou hlášení za rok 2021. Členové vedení se shodli, že je nezbytné hlášení přepracovat tak, aby docházelo pouze ke sběru dat od SDH, popř. OSH, které jsou relevantní a mají vypovídající hodnotu. Není třeba, aby hlášení obsahovalo data, která lze souhrnně získat z centrální evidence nebo např. z vyúčtování čerpání státních dotací, naopak je nutné, aby obsahovalo údaje nezbytně nutné k podání žádostí o státní dotace.

Vedení ukládá řediteli kanceláře v úzké spolupráci s vedoucími ÚOR a příslušnými zaměstnanci Kanceláře SH ČMS přepracovat formulář hlášení o činnosti za rok 2021 a zajistit úpravu dat v centrální evidenci tak, aby byly v souladu s tiskopisem hlášení.
Dále ukládá řediteli kanceláře úpravu centrální evidence – sloučení sportovci aktivní a v soutěžích na SPORTOVCI.
Termín: do 30.10.2021

 

8) Požární ochrana očima dětí a mládeže 2022 – Organizační zabezpečení soutěže

J. Aulický předložil vedení návrh propozic POODM na rok 2022.

Vedení propozice POODM na rok 2022 schválilo.

 

9) Různé

Revizní znalecký posudek číslo: 1818/2021
M. Němečková představila revizní znalecký posudek, který pro SH ČMS zajistila pověřená advokátní kancelář u znaleckého ústavu. Materiál byl členům vedení poskytnut s předstihem elektronicky. Posudek oponentně reaguje na posudek protistrany v soudním sporu s HVP a.s. zastoupené kvalifikovaným akcionářem ZLT com s.r.o.

Vedení vzalo revizní posudek na vědomí.

První hasičská s.r.o., středisko Přibyslav
Starostka informovala členy vedení, že na základě jednání došlo k zpětvzetí výpovědi pronájmu střediska Přibyslav. Dále sdělila termín jednání s První hasičskou a požádala náměstky o účast.

Rosenbauer – žádost o termín návštěvy
Starostka podala členům vedení informaci o pozvánce firmy Rosenbauer k jednání, které by mělo mít technický ráz (moduly FOX 4) a probíhat v sídle firmy. Firma Rosenbauer by uvítala při jednáních součinnost s obchodním zástupcem firmy v ČR.
Vedení se shodlo, že bude určen pracovní tým, který se schůzky zúčastní a kde budou naši zástupci tlumočit pozvání starostky pro vedení firmy Rosenbauer do Prahy.

Vedení pověřuje starostku jednáním s obchodním zástupcem firmy Rosenbauer v ČR a sjednáním termínu pracovního jednání v Rakousku.

Metodický pokyn SH ČMS – Účetní a daňové zásady pro vedení jednoduchého účetnictví SDH pro rok 2020
M. Sojka představil členům vedení novou úpravu metodického pokynu.

Vedení vzalo metodický pokyn na vědomí.

Výsledky kvalifikace družstev mužů a žen na mezinárodní soutěž v klasických disciplínách CTIF do Celje 2022
M. Němečková informovala členy vedení o výsledcích kvalifikace. Kvalifikační limit splnilo 7 družstev mužů a 2 družstva žen. Podmínky kvalifikovat se dle dodatku schváleného vedením na předchozích jednáních splnily další dvě družstva žen. Do celkového maximálního možného počtu zúčastněných zbývá doplnit 2 týmy. Vedení zohlední pravidelnou aktivní účast na kvalifikačních soutěžích 2020–2021. Kompletní seznam všech kvalifikovaných bude zveřejněn na www.dh.cz

Vedení schvaluje jako poslední dva účastníky družstvo mužů OSH Opava a družstvo žen SDH Kolešovice. Vedení pověřuje M. Halašovou vypracováním informačního dopisu pro jednotlivá SDH.

Informace o mezinárodní soutěži CTIF v Celje 2022
Z. Nytra seznámil vedení s organizačním zabezpečením Mezinárodní soutěže CTIF v Celje v roce 2022. Jde o podrobný harmonogram úkolů pro jednotlivé státy, které je nutné dodržet pro účast na mezinárodní soutěži. Zároveň uvedl, že je nezbytně nutné iniciovat svolání ČNV CTIF.

Vedení SH ČMS ukládá řediteli kanceláře zajistit plnění úkolů vyplývajících z OZ Mezinárodní soutěže v Celje 2022.Vedení SH ČMS pověřuje starostku jednáním s předsedou ČNV CTIF o svolání ČNV CTIF.

Odměny pro zaměstnance Kanceláře a reprezentačním týmům
Starostka předložila vedení návrh odměn pro zaměstnance Kanceláře SH ČMS za mimořádné pracovní úkony při organizaci akcí celorepublikového formátu v prvním pololetí roku 2021 (sjezd, MČR a další).
Zároveň starostka představila návrh odměn pro sportovce za dosažené výsledky na MS v požárním sportu.

Vedení SH ČMS schválilo předložené návrhy.

Čerpání dotací 2021
M. Sojka předložil vedení přehled čerpání dotací OSH a KSH v roce 2021. Požádal o rozhodnutí v řešení čerpání dotace z NSA, kdy 7 OSH neuskutečnilo žádnou akci, na kterou je možné dotaci čerpat. Všichni ostatní zorganizovali minimálně jednu sportovní akci v roce 2021.

Vedení SH ČMS schvaluje čerpání dotace z NSA pouze pro ta OSH, která uspořádala minimálně jednu sportovní akci, účelově vhodnou k čerpání dotace.

Návrh na doplnění programu SS OSH
M. Němečková předložila vedení návrh na doplnění programu SS OSH, v bodě různém představit jako motivaci pro ostatní úspěšné projekty SH ČMS, popřípadě pobočných spolků SH ČMS. Pro nadcházející SS navrhla projekt ÚHŠ Jánské Koupele – projekt Příhraniční spolupráce se SVK, vzdělávání členů JSDHO (J. Karger) a projekt Sportovní vrhačský areál Atletiky Poruba a hasičské cvičiště SDH Ostrava-Nová Ves (T. Lefner).

Vedení návrh podpořilo.

Schválení zahraničních cest
Říjen 2021
1) Martina Crháková, Ludmila Vlášková a Petr Polášek – školení mezinárodních rozhodčích soutěží mládeže CTIF, Linz
2) Tomáš Lefner, Zdeněk Nytra, Eva Cápová (tlumočnice) - Komise sportu soutěží CTIF, Linz
3) Miroslava Halašová a Stanislav Kratochvíl – školení mezinárodních rozhodčích soutěží mužů a žen v klasických disciplínách CTIF, Linz
Listopad 2021
Tomáš Lefner, Zdeněk Nytra, Světlana Donschich (tlumočnice) - konference Mezinárodní sportovní federace hasičů a záchranářů, Taškent

Vedení schválilo výše uvedené zahraniční cesty.

NSA – strojní investice

M. Sojka přeložil vedení výsledky výběrového řízení (poptávkového řízení) na strojní investice, o které je žádáno ve výzvě NSA – Fox 4 a přepravní vozíky na sportovní materiál.

Vedení bere na vědomí výsledky výběrového řízení na dodavatele Fox 4 a přepravních vozíků.
Vedení pověřuje starostku podepsáním smluv.

Setkání s představiteli HVP a.s.
Setkání s vedením se zúčastnil finanční ředitel HVP, a.s. Ing. Martin Polakovič a předseda představenstva. Jednání bylo vedeno o aktivních smluvních vztazích HVP a.s. a SH ČMS.

Vedení pověřuje Ing. Sojku vypracováním písemné odpovědi na žádosti HVP a.s. ze dne 1. 4. 2021 a 22. 7. 2021.

Olejový transformátor v CHH Přibyslav
Ing. Jirota předložil vedení fakturu za výměnu olejového transformátoru v CHH Přibyslav.
Členové vedení se dotazovali, s kým bylo o výměně transformátoru jednáno, nebo zda jde o položku zahrnutou v rozpočtu 2021. Položka v rozpočtu zahrnuta není, není ani součástí schváleného investičního plánu SH ČMS jednání vedena nebyla.
Na základě diskuse se vedení jednoznačně usneslo, že tento postup není možné do budoucna akceptovat, nyní není v podstatě jiná možnost než provést úhradu, ovšem za předpokladu, že o tuto částku bude ponížen příspěvek CHH v roce 2022.

Vedení dodatečně schvaluje výměnu olejového transformátoru v CHH Přibyslav ve výši 145 000 Kč a souhlasí s úhradou faktury. Vedení ukládá Ing. Sojkovi úpravu návrhu rozpočtu SH ČMS pro rok 2022 tak, jak je uvedeno výše.

Smlouva o výpůjčce
• M. Němečková informovala vedení o podpisu Smlouvy o výpůjčce mezi Liberecký kraj a SH ČMS. Jedná se o prostor, který slouží k výcviku psovodů SH ČMS.

Vedení vzalo informaci na vědomí.

Rada vlády pro NNO
Starostka seznámila členy vedení se zněním mailu od tajemnice Rady vlády pro NNO. V průběhu listopadu bude vyhlášena otevřená výzva pro nové zájemce o členství v Radě vlády.

Vedení SH ČMS ukládá řediteli kanceláře sledovat termín vyhlášení výzvy a neprodleně informovat starostku.

Pozvánky na akce konané před jednáním VV

SDH Hamr žehnání praporu (KSH Libereckého kraje) omluva
Shromáždění představitelů SDH OSH Rokycany R. Kučera
Slavnost hasičských praporů, Liberec omluva
140. výročí hradu Žebrák (Beroun) omluva
Děkovní koncert, Český den proti rakovině I. Špačková

Schválení nájemce
M. Sojka informoval vedení SH ČMS, že se v Hasičském domě se uvolnil nezrekonstruovaný byt o velikosti 82 m2; nyní probíhá rekonstrukce. Na byt již projevil zájem nájemce – navrhovaný nájem je 24 tisíc / měsíc bez poplatků.

Vedení schválilo nového nájemce.

Dodatek – úrazová pojistka
• M. Němečková informovala vedení, že z iniciativy člena představenstva HVP a.s. pana Luboše Zemana proběhlo jednání se zaměstnanci HVP a.s. ohledně úpravy dodatku k úrazové pojistce.
V dodatku jsou upraveny zejména činnosti pro úrazové plnění např. výcvik.

MČR TFA 2022
• R. Dudek oznámil vedení, že KSH Moravskoslezského kraje má zájem o spolupořádání MČR TFA dne 1. října 2022, město Štramberk

V této souvislosti vedení ukládá řediteli kanceláře zpracovat celistvý přehled MČR v PS dospělých (vyžádat od HZS) do roku 2026.

Pyros
• J. Bidmon zhodnotil veletrh PYROS, který se konal v termínu od 6. do 8. října v Brně, účast byla velmi nízká a dle názoru náměstka Bidmona je tato akce pro účast, propagaci SH ČMS neefektivní.

UHŠ, vzdělávání
Richard Dudek podal vedení následující informace:
• přes omezení činnosti, zejména možnosti pořádání kurzů v I. pololetí roku 2021 a stanovení maximálních limitů počtu frekventantů v jednom kurzu na 10, jsou obě ÚHŠ ekonomicky stabilní, a do konce roku 2021 je zabezpečen jejich řádných provoz, včetně mzdových prostředků personálu a lektorů
• ÚHŠ Jánské Koupele i Bílé Poličany probíhá v současné době odborná příprava členů JSDHO a funkcionářů SH ČMS bez omezení, dle svých plánů odborné přípravy
• v letním období proběhly táborové a další volnočasové aktivity, a to jak v rámci Táborové základny Jánské Koupele, tak ÚHŠ Bíle Poličany
• ÚHŠ Jánské Koupele má k 30. 9. 2021 proškoleno 933 členů jednotek SDHO, předpoklad do konce roku je dalších 500 členů, čímž je splněn předepsaný limit pro čerpání dotace z MV
• ÚHŠ Bílé Poličany má 30. 9. 2021 proškoleno 511 členů jednotek SDHO, dle odhadu a počtu registrovaných přihlášek do kurzů je předpoklad, že stanovený počet 800 členů bude pro rok 2021 naplněn, pro splnění limitu schází proškolit cca 250 -280
• obě ÚHŠ v současném období provádí další kroky pro zlepšení podmínek výuky i zázemí a přípravu plánů odborné přípravy na I. pololetí roku 2022
• s ohledem na rostoucí ceny energii, bude nutné přijmout určitá organizační opatření k zabezpečení výuky v ÚHŠ Bílé Poličany, zejména pro nadcházející zimní a jarní období,
• ÚHŠ a CHH, ve spolupráci s odbornou skupinou vzdělávání SH ČMS aktualizují počty přihlášených zájemců UDH a připraví organizačně v termínu do 30.11.2022 zahájení dalšího ročníku UDH v roce 2022

Ostatní
• M. Němečková informovala vedení o svém postoji a rozhodnutí v otázce prvního náměstka a udělení podpisového práva.
Vedení vzalo informace na vědomí.
• Jako poslední bod vedení projednalo výši příspěvku SH ČMS do veřejné sbírky na pomoc rodinám dvou zesnulých hasičů SDH a JSDHO Koryčany.
Vedení SH ČMS schválilo, že SH ČMS přispěje částkou 100 000 Kč.

 

Další jednání řádné vedení proběhne dne 11.11.2021.
Pracovní setkání vedení proběhne dne 22.10.2021 v 9.30h v Přibyslavi.

 

Zapsala: Mgr. Irena Špačková