ZÁZNAM KE STAŽENÍ

Jednání Vedení SH ČMS a společné jednání se starosty KSH dne 11. listopadu 2021

Přítomni: Monika Němečková, Jaroslav Salivar, Zdeněk Nytra, Richard Dudek, Josef Bidmon, Jan Aulický, Dana Vilímková a Jan Bochňák.

Irena Špačková byla omluvena.

Na úvod jednání proběhlo pracovní setkání s představiteli HVP a.s.

Setkání s vedením se zúčastnil finanční ředitel HVP, a.s. Ing. Martin Polakovič, Tereza Študentová, Roman Drápal a předseda představenstva. Představitelé HVP a.s. seznámili vedení s termínem a o stavu přípravy mimořádné valné hromady. 

 • Zahájení jednání, volba zapisovatele

Jednání zahájila M. Němečková, přivítala přítomné a představila program jednání. Jako zapisovatele požádala J. Aulického.

           Vedení souhlasilo s programem i zapisovatelem.

 • Kontrola plnění usnesení z jednání VV SH ČMS

170/24-7-2020 trvá

24/8-4-2021 trvá

68/22-10-2021 – nesplněno – písemná zpráva z MČR CTIF bude předložena na dalším jednání VV SH ČMS včetně plnění rozpočtu.

69/22-10-2021 – splněno – odkaz na výsledky MČR záchranných psů byl funkční, ve zprávě byla pouze chyba v odkazu.

70/22-10-2021 – splněno – výsledky MČR ve vyprošťování byly doplněny o počty bodů dle požadavku. 

Vedení vzalo informace o plnění usnesení na vědomí.

 • Kontrola plnění úkolů z jednání vedení dne 7. 10. 2021
 • Souhrnný přehled čerpání dotace z programů MV – splněno – zpracoval Ing. Sojka
 • Jednání s firmou Grand Pharmaceutical

Jednání byli za SH ČMS přítomni M. Němečková a I. Jirota. M. Němečková představila vedení www stránky, které zahrnují i e-shop s nabídkou vitamínových produktů. Zde by byla možnost nákupu produktů se slevou pro členy SH ČMS, včetně % provize pro SH ČMS.

Vedení schválilo spolupráci s GP jako pilotní projekt pro předvánoční období. Podpisem smlouvy pověřuje starostku SH ČMS. Jako součást dohody doporučuje materiální dar pro akci Galaodpoledne hasičského sportu.

 • Propagace SH ČMS x Hasičský dům – nesplněno, úkol trvá
 • Přepracování formuláře Hlášení o činnosti za rok 2021 – splněno částečně, schází komentář k hlášení OSH a úprava v centrální evidenci. Úprava hlášení byla konzultována s vedoucími OR.

 

Vedení schvaluje předloženou podobu hlášení o činnosti včetně komentáře k hlášení SDH a ukládá řediteli kanceláře odeslání schváleného materiálu na KSH, OSH.

Zároveň ukládá sjednocení programu centrální evidence s hlášením do 30.11.2021.

 

 • Termín jednání s firmou Rosenbauer (moduly Fox IV.) – úkol trvá
 • Jednání VV a setkání s bývalými členy VV – doprovodný program pro bývalé členy byl připraven výborně, poděkování náleží zejména Luboši Zemanovi.
 • Veřejná sbírka na pomoc rodinám dvou zesnulých hasičů SDH a JSDHO Koryčany – příspěvek SH ČMS byl odeslán.

      4) Souhrn kontrolní činnosti 2021 – předkládá předseda ÚKRR

 1. Bochňák informoval Vedení o kontrolní činnosti ÚKRR s tím, že nová ÚKRR se zatím po VI. sjezdu sešla pouze jednou a zatím řešili pouze kontrolu na VI. sjezdu SH ČMS.

V rámci činnosti Kanceláře SH ČMS se připravuje kontrola postupu při uzavírání smluvního vztahu s právním zastoupením SH ČMS ke kauzám žalob od společnosti HVP a.s. zastoupené kvalifikovaným akcionářem.

Dále podal informace o kontrolní činnosti 2021 před konáním sjezdu:

 • Postup starosty KSH Středočeského kraje x OSH Kladno – dotační záležitosti
 • Stížnost členky paní Kodýdkové na postup při jednáních v SDH Tedražice na OSH Klatovy – volby do vedení sboru. Stížnost – žádost p. Kodýdkové byla doručena v srpnu. Nyní se ÚKRR snaží získat co nejvíce materiálů a podkladů. Následně ÚKRR rozhodne, zda celou tuto záležitost bude řešit sama, nebo si vyžádá součinnost okresní nebo krajské revizní rady.

 

Vedení vzalo informace na vědomí.

 

 • Hodnocení shromáždění starostů OSH

Vedení hodnotilo průběh jednání SS OSH, které proběhlo dne 23. 10. 2021 kladně.  Na všechny diskusní příspěvky se odpovědělo na místě, proto není třeba písemných odpovědí.

Na základě diskusního příspěvku starosty MSH Brno – město je ovšem připravit podklady k dalšímu jednání s O2 Family:

 1. 1denní balíček – soutěže a jiné akce – velikost dat
 2. balíček datového pokrytí pro hasičské zbrojnice, klubovny MH apod. – velikost dat/měsíc

Na základě kladných reakci zúčastněných bude i nadále v programu SS zachován prostor na představení úspěšných projektů z KSH, OSH, SDH.

Při presenci je nutné zajistit vytápění.

 

Vedení ukládá řediteli kanceláře:

 • zpracovat podklady pro jednání s O2 Family
 • zajistit vhodné podmínky pro průběh presence SS

 

Pověřuje M. Němečkovou jednáním o představení dalšího projektu KSH, OSH, SDH.

Termín: do dalšího SS.

       6)  Příprava jednání VV SH ČMS dne 2. 12. 2021

 1. Němečková předložila vedení návrh pozvánky k jednání VV SH ČMS 2. 12. 2021 do Přibyslavi od 10:00 hod. Vedení pozvánku projednalo, do programu byl doplněn bod k přípravě XXVI. reprezentačního plesu dobrovolných hasičů.

Vedení schválilo pozvánku na jednání VV SH ČMS 2. 12. 2021.  

        7)  Hlášení o činnosti SDH a OSH

Tento bod byl projednán v bodu kontrola plnění úkolů z jednání vedení dne 7. 10. 2021.

        8)  Spolupráce s partnery, Nadace

Součástí písemných materiálů pro jednání vedení byla výroční zpráva Nadace na podporu hasičského hnutí.

 1. Němečková navrhla vedení setkání se správní radou nadace.

Vedení souhlasí se společným setkáním se správní radou nadace a ukládá řediteli kanceláře sjednání termínu a místa v období leden 2022.

         9)  Příprava XXVI reprezentačního plesu dobrovolných hasičů

 1. Aulický informoval Vedení, že XXVI reprezentační ples dobrovolných hasičů by se měl uskutečnit po roční pauze zaviněné pandemií covid 19 dne 12. 3. 2022 v objektu Měšťanské besedy v Plzni ve spolupráci s OSH Plzeň – jih. Vedení byl předložen podrobný rozpočet.

Vzhledem k tomu, že není vůbec jasné, zda se v březnu 2022 budou moci konat takovéto společenské akce, je nutné znát smlouvu na pronájem sálu a platební podmínky.

Vedení pod diskusi uložilo řediteli kanceláře:

 • Zajistit návrh smlouvu o pronájmu s Měšťanskou besedou na konání XXVI reprezentačního plesu.
 • Zajistit smlouvy s partnery plesu – HVP a.s. a ČPP, a.s.

 

10)  Záslužný řád Českého hasičstva

 1. Němečková informovala, že na toto nejvýznamnější ocenění je navrženo celkem 14 osobností. Seznam navržených obdrželi všichni členové vedení v písemných materiálech. Po diskusi vzešel návrh, aby se na jarním SS OSH slavnostně ocenilo 5 osobností + 1 in memoriam.

Volba proběhne na lednovém jednání VV SH ČMS tajně.

Členové VV SH ČMS budou moci volit max. 5 navržených osobností.

Vedení SH ČMS navrhuje VV SH ČMS udělit Záslužný řád Českého hasičstva in memoriam panu Karlu Richtrovi bez účasti ve volbě.

Vedení bere na vědomí informace o návrzích kandidátů a ukládá řediteli kanceláře přípravu volby na lednový VV SJH ČMS.

11)  Různé

 • Fotovoltaická přípojka v ÚHŠ JK – Ing. M. Sojka informoval vedení, že byly zaslány dvě nabídky na fotovoltaiku na objekt ÚHŠ Jánské Koupele. Zatím se nabídky hodnotí a zjišťují se podmínky dotací.

Vedení souhlasí s investičním záměrem fotovoltaiky v Jánských Koupelích a pověřuje Ing. Sojku a Ing. Kargera jednáním o nabídkách i o dotačních projektech.

 • OSA – probíhají jednání o snížení o poplatku (30 %)
 • Vilímková zmínila stále trvající problém s prodloužením některých odborných kvalifikací. Kurzy se sice konají, ale ne všechny a jejich kapacita je nedostačující. M. Němečková navrhla vedení, aby se revokovalo usnesení VV SH ČMS o prodloužení kvalifikací do 31. 12. 2021 na 31. 12. 2022. Návrh na prodloužení usnesení č.156/4-6-2020 ve znění VV SH ČMS schvaluje prodloužení kvalifikací v rámci SH ČMS do konce roku 2022, kromě rozhodčích instruktorů.

Vedení ukládá řediteli kanceláře připravit revokaci usnesení a zpracovat návrh nového znění.

 • Dále D. Vilímková uvedla, že je třeba začít jednat o zvýšení odvodu členského příspěvku. M. Němečková reagovala, že je to naprosto logický krok, při počtu a rozsahu centrálních akcí a činností, nicméně je nezbytné nejprve vést diskusi, předložit argumenty (sjednocení děti x dospělí, statistika o výši členských příspěvků a odvodů z ostatních spolků v ČR, atd.) a rovněž navrhnout jen takové řešení, které bude transparentní, bude mít charakter kolektivní solidarity a soudržnosti a nebude mít dopad pouze na OSH.
 • Vedení byl předložen návrh smlouvy s Extraligou PÚ – darovací příspěvek 10 000 Kč. Jde o tradiční podporu.

Vedení schválilo smlouvu k podpisu.

 • Vedení byl zaslán dopis od Mgr. Marcely Vystrčilové se žádostí o pomoc při řešení situace. Jedná se o zamítnutí založení SDH v OSH Olomouc.

Vedení se žádostí zaobíralo a doporučilo projednání se starostkou OSH Olomouc za účelem hledání možností k řešení nastalé situace. Toto proběhlo po skončení jednání se starostky a starostkami KSH. V. Švubová navrhla řešení na úrovni OSH, respektive KSH. O výsledku jednání s paní Vystrčilovou bude starostka OSH Olomouc informovat starostku SH ČMS osobně. Vedení vyjádřilo poděkování za vstřícný přístup.   

Jednání Vedení bylo ukončeno v 12:15 hod. a následně pokračovalo jednání se starosty KSH.

Za Vedení přítomni: Monika Němečková, Jaroslav Salivar, Richard Dudek, Josef Bidmon, Jan Aulický, Dana Vilímková a Jan Bochňák.

Omluven: Zdeněk Nytra.

Za KSH přítomni: Martin Vágner, Oldřich Lacina, Ivan Kraus, Zdeňka Jandová, Vlastimila Švubová, Vlastimil Nevařil a Stanislav Kotrc, Josef Černý a Josef Bidmon (viz. přítomní členové vedení)

Omluveni: Jiří Žižka, Alois Minář, Jiří Henc, Jiřina Brychcí a Jan Slámečka.

Starostka M. Němečková zahájila jednání, omluvila nepřítomné a na úvod informovala o právě proběhlém jednání vedení SH ČMS a jeho závěrech (viz text výše).

Poté vyzvala jednotlivé starosty KSH o zhodnocení činnosti KSH za letošní období.

KSH Pardubického kraje:

Starosta předal informace o průběhu krajských akcí a poté otevřel problematiku plastových členských průkazů. Dodací lhůty jsou neúměrně dlouhé, žádosti o vystavení průkazů se musí zasílat opakovaně, protože se hledají. Okresy i sbory so stěžují.

J. Aulický odpověděl, že o žádných stížnostech neví, že vše probíhá standardně.

Dále uvedl, že je bohužel schválené usnesení SS OSH ze dne 22. 10. 2016 dle kterého musí Kancelář SH ČMS na OSH dodávat jednu průkazku za max. 10 Kč. To nás limituje v počtu tištěných průkazek, abychom nedopláceli. V současné době musí po dohodě s tiskárnou být objednávka aspoň na 1 000 ks.  To je v době, kdy je již výměna průkazů téměř hotová a několik KSH i OSH má vlastní tiskárny a dělají se pouze dotisky, velmi obtížné, soustředit tento počet v krátké době.

Řešením by bylo koupit pro kancelář tiskárnu, provádět tisk přímo v kanceláři a zdražit prodej průkazek dle provozu tiskárny.

KSH Královéhradeckého kraje:

Ivan Kraus seznámil přítomné s průběhem krajských akcí i MČR v požárním útoku mužů a žen, které se konalo v Hradci Králové. Krátce pohovořil i o MČR CTIF ve Dvoře Králové a kvalifikaci CTIF mladých hasičů, která rovněž proběhla v Hradci Králové. Poděkoval za skvělou spolupráci z HSZ kraje, zejména v otázce využití sportovního stadionu v Hradci Králové.

KSH Moravskoslezského kraje:

Byla podána informace o personální změně na KSH. Starosta představil nového zaměstnance pana Fešara. Dále sdělil, že i v Moravskoslezském kraji proběhla všechna krajská postupová kola.

Přiklonil se k názoru J. Bidmona ohledně tisku členských průkazů a uvedl, že i KSH Moravskoslezského kraje našlo řešení v pořízení vlastní tiskárny.

KSH Středočeského kraje:

I v kraji Středočeském proběhla v roce 2021 všechna postupová kola, ve všech kategoriích, dále pak setkání Zasloužilých hasičů a Setkání družstev přípravky. KSH momentálně řeší hledání nových prostor pro kancelář KSH.

Hlavní město Praha:

Starosta konstatoval, že dlouhodobě nefunguje systém pořizování plastových členských průkazů. I z toho důvodu si MSH zakoupilo vlastní tiskárnu a není již při pořizování průkazů závislé na hlavním spolku. 

Dále upozornil na nutnost úpravy v centrální evidenci: sladit terminologii (registrační číslo x evidenční číslo) a několikrát již upozorňoval na absenci možnosti vrátit se o krok zpět přímo, přes aktivní ikonu.

KSH Zlínského kraje:

Zlínský kraj podtrhuje nedostatky v centrálním pořizování plastových členských průkazů, proto situaci vyřešil pořízením vlastní tiskárny. Nyní již jsou soběstační a tisk a přesání průkazu netrvá déle než měsíc, cena je 20 Kč.

Dále zmínil krajské akce: Junior univerzita, Rescue camp.

Rovněž upozornil na problematiku poškození sportovních povrchů zejména při disciplíně 100 m s překážkami. Je nutná ochrana povrchu, je třeba na to myslet a v budoucnu to řešit komplexně.

KSH Plzeňského kraje:

Starosta podal informaci, že MSH Plzeň – město nedochází na žádná jednání KSH.

Na jednání VV KSH zazněla velká kritika na předávání titulů Zasloužilý hasič 27. 11. 2021. Nespokojenost byla zejména s tím, že byli přítomni pouze 3 předávající a že neproběhl společenský večer s debatou s představiteli SH ČMS.

Dále uvedl, že se projednávalo SS, líbila se zpráva starostky, starostové KSH Plzeňského kraje vyslovili nespokojenost, že na SS nebyla předložena zpráva předsedy ÚKRR.

J. Bochňák reagoval, že zpráva se standardně předkládá za ukončený rok 1x ročně. Takto bude připravena i na další jednání SS.

Dále starosta KSH Plzeňského kraje sdělil, že člen VV SH ČMS Robert Kučera nepodal VV přesnou informaci, jelikož KSH Plzeňského kraje neruší muzeum v Chotěšově. K 31. 12. 2021 bude sice ukončena smlouva mezi obcí Chotěšov a KSH Plzeňského kraje, ale mělo by dojít k uzavření nové mezi obcí a MSH Plzeň – město.

K problematice členských průkazů uvedl, že OSH Plzeň – jih si rovněž tiskne průkazy s pomocí vlastní tiskárny.

J. Bidmon a J. Salivar reagovali na kritiku na předávání titulů Zasloužilý hasič. V roce 2021 je nutné uskutečnit předání titulů za poslední dva roky. Není cílem vedení předávat tituly in memoriam. Proto se předávání odehrává v jiném režimu, nicméně naprosto důstojně. Jde o mimořádnou situaci. Střídání členů vedení při předávání je logické a správné.

K reakci se v kladném slova smyslu přidala V. Švubová, V. Nevařil, S. Kotrc i další starostové, kteří byli přítomni předávání 26. nebo 27. 11. 2021.

KSH Jihomoravského kraje:

Starostka podala informace o krajských akcích např. Velehrad, zmínila i VI. sjezd SH ČMS, který se konal v Brně.

Uvedla rovněž, že KSH Jihomoravského kraje a Jihomoravský kraj uzavřeli Memorandum o vzájemné spolupráci. 

Ohledně tisku členských průkazů uvedla, že i KSH Jihomoravského kraje si tisk provádí ve vlastní režii, na vlastní tiskárně.

KSH Olomouckého kraje:

Starostka informovala o konání krajských akcí, o výborné spolupráci s Olomouckým krajem i HZS Olomouckého kraje.

Dále obecně všichni přítomní starostové a starostky hovořili o spolupráci s HZS a s krajskými úřady. Vyměnili si zkušenosti z oblasti dotační podpory od krajů.

j. Aulický informoval, že již je k dispozici videozáznam z předávání titulů Zasloužilý hasič v říjnových termínech, který bude umístěn na www.dh.cz.

Závěr:

Vedení SH ČMS ukládá řediteli kanceláře:

 • Odstranit nedostatky v systému tisku plastových členských průkazů tak, aby objednavatel (OSH) měl průkazy dodány max. 2 měsíce od podání objednávky Kanceláři SH ČMS. Vytvořit veřejný systém objednávek z OSH (např. google formulář), kde bude zřejmé, kdy byla objednávka doručena a kdy vyřízena.
 • Zajistit umístění odkazu videozáznamu z předávání titulů Zasloužilý hasič v říjnových termínech do 20. 11. 2021

Zapsal: Ing. Jan Aulický