ZÁZNAM KE STAŽENÍ

Přítomni: Monika Němečková, Jaroslav Salivar, Richard Dudek, Josef Bidmon, Dana Vilímková, Jan Aulický, Jan Bochňák, Zdeněk Nytra a Nikola Fenclová.

 

Jednání zahájila M. Němečková, přivítala přítomné a představila program jednání. Jako zapisovatele požádala N. Fenclovou.

           Vedení souhlasilo s programem i zapisovatelkou.

 

 • Kontrola plnění usnesení z VV

 

Trvalé úkoly

24/8-4-2021 = VV SH ČMS

 1. bere na vědomí průběžnou informaci vedení SH ČMS ve věci žalob vůči SH ČMS
 2. bere na vědomí písemné stanovisko JUDr. Zámišky ve věci žalob vůči SH ČMS
 3. ukládá vedení SH ČMS pravidelně informovat VV SH ČMS o činěných krocích ve věci žalob vůči SH ČMS
 4. ukládá členům VV SH ČMS jednat v souladu s doporučením právních zástupců SH ČMS

 

            12/20-1-2022 = VV SH ČMS ukládá starostům KSH zasílat zápisy z jednání VV KSH na emailovou adresu Kanceláře SH ČMS: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

70/28-4-2022 = VV SH ČMS ukládá vedoucím ÚOR, aby v zápisech z jednání ÚOR byla uvedena presenční listina.

 

            24/24-2-2022 = VV SH ČMS

 1. bere na vědomí informace z jednání ÚKRR
 2. doporučuje ÚKRR kontaktovat při zahájení i ukončení kontrol příslušného starostu, popř. ředitele zařízení.

 

Aktuální úkoly

20/20-1-2022 = VV SH ČMS ukládá ÚORVO připravit návrh úprav stejnokrojového předpisu (nošení slavnostních šňůr) a připravit stručný materiál s možnostmi organizace pohřbů (příloha stávajícího předpisu).

            Plnění v průběhu, viz. zápis z jednání ÚORVO ze dne 2. 3. 2022.

            57/22-3-2022 = VV SH ČMS ukládá M. Kolkovi vypracovat aktuální přehled umístění

                                    motorových stříkaček FOX 3, které vlastní SH ČMS.

            Úkol trvá.

 • Kontrola plnění úkolů z jednání Vedení SH ČMS ze dne 8. 4. 2022 a z VV SH ČMS 28. 4. 2022

 

 1. Kontrola přípravy jednotlivých mistrovství

Rozpočty MČR – Plamen a dorost jsou předmětem dnešního jednání

Ostatní – PS, TFA, 60 m, 100 m, věže budou předloženy na červnové jednání vedení.

Úkol splněn částečně.

 

 1. Výběrové řízení na ředitele/ku CHH Přibyslav

Vedení jmenovalo výběrovou komisi ve složení: R. Dudek, M. Halašová, S. Bárta, P. Šlechta, J. Pátek, V. Liška, J. Bidmon.

Splněno.

 

 1. Překážky do Slovinska – Celje

Vedení pověřilo J. Bidmona zpracováním přehledu finanční náročnosti opravy překážek. Zároveň pověřilo Z. Nytru projednáním úhrady nákladů se slovinskou strano (do 30.04.2022).

Úkol trvá.

 1. Nadace

Na základě nabídky F. Pokorného při vzájemném jednání správní rady nadace a vedení je nutné, aby Vedení SH ČMS navrhlo člena do správní rady CHH.

Úkol trvá.

Plán činnosti nadace na rok 2022

Úkol trvá. Vedení pověřuje starostku písemně kontaktovat ředitele nadace a požádat o předložení dokumentu.

                   Pravidla pro posuzování žádostí

Úkol trvá. Vedení pověřuje starostku písemně kontaktovat ředitele nadace a požádat o předložení dokumentu.

 1. Výběrové řízení vedoucí úseku represe, prevence a ochrany obyvatelstva

Na základě připomínek zejména J. Salivara, R. Dudka, J. Bidmona a Z. Nytry je potřeba přepracovat současný koncept výběrového řízení, který bude následně zveřejněn:

 • ukončené vysokoškolské vzdělání od bakalářského studijního programu
 • doplnit možnost ekonomického či právního oboru, potom praxe v PO obecně
 • orientace v právních předpisech, upravujících oblast PO, IZS, krizového řízení, OO a činnosti NNO obecně, bez vyjmenování konkrétních předpisů – potom schází např. prováděcí vyhlášky
 • výhodou zkušenosti s tvorbou žádostí o dotační podporu a realizací projektů
 • doplnit, že účastí ve výběrovém řízení nevzniká žádný právní nárok vůči SH ČMS
 • upravit kontakt popř. přidat kontakt z důvodu dostupnosti

Úkol trvá.

 • Příprava jednání VV SH ČMS

M. Němečková představila poszvánku na jednání VV SH ČMS konaného dne 19. 5. 2022. J. Bochňák informoval o dokončení kontrolní činnosti v rámci OSH Klatovy.

J. Bidmon navrhl přidání bodu programu Pyrocar2023 a M. Němečková navrhla přidání bodu programu Informace o Hasičských slavnostech Litoměřice 2022.

Vedení SH ČMS schvaluje pozvánku na VV SH ČMS. Bude přidán bod programu Pyrocar 2023 a Hasičské slavnosti Litoměřice 2022.

 

 • Rozpočty MČR hry Plamen a dorostu v PS 2022

Rozpočty MČR hra Plamen a dorostu byly zaslány členům Vedení SH ČMS elektronicky před jednáním.

M. Němečková doplnila bod o informaci týkající se ubytování, kdy na MČR hry Plamen bude zajištěno v rámci školního zařízení, kdežto na MČR dorostu ubytování zajištěno nebude.

J. Bidmon doplnil informace ohledně MČR v PS – návrh rozpočtu bude předložen v červnu 2022.

Vedení SH ČMS schvaluje rozpočet MČR hry Plamen a MČR dorostu 2022.

 • Hasičské slavnosti Litoměřice

K jednání byla přizvána T. Vosyková, která přítomné informovala o organizačních jednáních v rámci příprav Hasičských slavností Litoměřice.

Akce se koná 10. – 11. 6. 2022, kdy v pátek 10. 6. 2022 v čase 9:30-10:00 proběhne slavnostní zahájení na výstavišti Zahrada Čech Litoměřice. V pátek rovněž proběhne vyhodnocení republikového kola PO očima dětí. V sobotu 11. 6. 2022 bude hlavní program, včetně slavnostního přesunu historickými vozy.

Dále informovala o celkové vizi pavilonu, který byl přidělen SH ČMS společně s CHH.

Vedení SH ČMS bere informace ohledně Hasičských slavností Litoměřice na vědomí, a zároveň ukládá T. Vosykové úkol – sjednání schůzky starostky s p. J. Hejdukem.

 • Různé

Výběrové řízení na pozici ředitele CHH

J. Bidmon informoval o proběhlém výběrovém řízení na pozici ředitele CHH. Výběrová komise vybrala  Ing. Janu Fialovou, která k 1. 5. 2022 nastoupila na výše zmíněnou pracovní pozici.

M. Němečková informovala o plánovaném pracovním jednání v Jánských Koupelích s řediteli  ÚHŠ a CHH. Jednání se uskuteční 16.5.2022.

J. Aulický uvedl, že na dalším VV SH ČMS je nezbytné dle stanov jmenovat ředitelku CHH do funkce. VV SH ČMS nejprve změnit funkci současného ředitele J. Pátka a následně jmenovat do funkce ředitelku CHH J. Fialovou.

M. Němečková zdůraznila, že jmenování dle stanov je nezbytné zejména v návaznosti na zápis do rejstříku spolků.

Vedení SH ČMS bere informace na vědomí.

 

VH HVP

R. Dudek a J. Bidmon podali základní informace o průběhu Valné hromady HVP, konané dne 29.4.2022 v Praze.

Vedení SH ČMS bere informace na vědomí.

Soudní spor - nájemné

M. Němečková informovala přítomné, že první soudní jednání ve věci nájemného se bude konat dne 4. 8. 2022. V návaznosti na tuto informaci uvedla, že byla v souladu s usnesením VV SH ČMS 24/8-4-2021 sjednána schůzka s právním zástupcem SH ČMS ve věci vedení obhajoby SH ČMS v tomto sporu.

Vedení SH ČMS bere informace na vědomí.

Pyrocar 2023

J. Bidmon se vyjádřil kladně pro uspořádání akce Pyrocar v roce 2023 (místem konání Přibyslav) a navrhl stanovení organizačního týmu pro jeho přípravu. Dále zdůraznil nutnost větší provázanosti organizace s CHH a městem Přibyslav.

J. Aulický uvedl, že klíčové bude jednání se společností OSIVA. Doporučil, aby jednání se společní OSIVA v úvodu nevedl J. Pátek.

m. Němečková vyjádřila názor, že je nutné nejprve jednat se starostou města a dle jeho doporučení domluvit schůzku s firmou OSIVA.  

Vedení SH ČMS bere informace na vědomí a pověřuje J. Fialovou sjednáním schůzky se starostou města, které se zúčastní starostka a náměstek J. Bidmon.

Hala Přibyslav

J. Bidmon informoval o probíhajících jednáních ohledně územního rozhodnutí o v Přibyslavi.

Vedení potvrzuje názor, že je třeba dokončit územní rozhodnutí a další, aby byl projekt připraven k případnému podání žádosti o dotaci. Úvaha o realizaci projektu je možná pouze v případě výrazné dotační podpory, nikoliv z vlastních zdrojů SH ČMS.

Vedení SH ČMS bere informace na vědomí.

Činnost krajských kontrolních a revizních rad

D. Vilímková požádala J. Bochňáka o sjednocení metodiky při provádění kontrol účetnictví pobočných spolků. Je nutné brát zřetel na „oddělené účetnictví“ jednotlivých úseků, respektive na samostatnou účetní evidenci zejména dotačních prostředků.  

M. Němečková v rámci toho poznamenala, že by bylo vhodné připravit ze strany ÚKRR jednotnou metodiku pro KKRR a OKRR, případně uskutečnit školení pro vedoucí KKRR a OKRR.

Vedení SH ČMS bere informace na vědomí a doporučuje ÚKRR vypracování jednotné metodiky pro KKRR a OKRR popř. uspořádání školícího semináře pro vedoucí KKRR a OKRR.

Aktualizace podkladů ÚORR

D. Vilímková upozornila na potřebu aktualizace výukových materiálů a zkušebních otázek pro odbornost Hasič II a III a její uveřejnění na www.dh.cz.

Vedení SH ČMS bere informaci na vědomí a ukládá vedoucímu ÚORR zabývat se tímto podnětem. . 

 

Udělení vyznamenání pro p. P. Víchu

R. Dudek informoval o ukončení činnosti P. Víchy a navrhl udělení medaile Za mimořádné zásluhy z pozice KSH.

Vedení SH ČMS bere informace na vědomí.

              Pozvánky

              Fryčovice 21.5. – omluva starostky, zastoupení KSH Moravskoslezského kraje

              NSA 18.5. – předsednictví ČR v EU – online – omluva

              Jednání SH ČMS x HVP

              V závěru jednání vedení proběhlo pracovní jednání členů vedení se zástupci HVP  

               a.s. na téma aktuální smluvní vztahy.

              Zapsala Bc. Nikola Fenclová