ZÁZNAM KE STAŽENÍ

přítomni: Monika Němečková, Richard Dudek, Josef Bidmon, Dana Vilímková, Zdeněk Nytra a Irena Špačková.

omluveni: Jaroslav Salivar, Jan Aulický, Jan Bochňák

Jednání zahájila M. Němečková, přivítala přítomné a představila program jednání. Jako zapisovatele požádala I. Špačková.

Vedení souhlasilo s programem i zapisovatelkou.

 

 • Kontrola plnění usnesení z VV

Trvalé úkoly

24/8-4-2021 = VV SH ČMS

 1. bere na vědomí průběžnou informaci vedení SH ČMS ve věci žalob vůči SH ČMS
 2. bere na vědomí písemné stanovisko JUDr. Zámišky ve věci žalob vůči SH ČMS
 3. ukládá vedení SH ČMS pravidelně informovat VV SH ČMS o činěných krocích ve věci žalob vůči SH ČMS
 4. ukládá členům VV SH ČMS jednat v souladu s doporučením právních zástupců SH ČMS

12/20-1-2022 = VV SH ČMS ukládá starostům KSH zasílat zápisy z jednání VV KSH na emailovou adresu Kanceláře SH ČMS: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

70/28-4-2022 = VV SH ČMS ukládá vedoucím ÚOR, aby v zápisech z jednání ÚOR byla uvedena presenční listina.

24/24-2-2022 = VV SH ČMS

 1. bere na vědomí informace z jednání ÚKRR
 2. doporučuje ÚKRR kontaktovat při zahájení i ukončení kontrol příslušného starostu, popř. ředitele zařízení.

Aktuální úkoly

20/20-1-2022 = VV SH ČMS ukládá ÚORVO připravit návrh úprav stejnokrojového předpisu (nošení slavnostních šňůr) a připravit stručný materiál s možnostmi organizace pohřbů (příloha stávajícího předpisu).

            Splněno.

57/22-3-2022 = VV SH ČMS ukládá M. Kolkovi vypracovat aktuální přehled umístění

                                    motorových stříkaček FOX 3, které vlastní SH ČMS.

            Splněno.

 • Kontrola plnění úkolů z jednání Vedení SH ČMS ze dne 5. 5. 2022

Překážky do Slovinska – Celje

Vedení pověřilo J. Bidmona zpracováním přehledu finanční náročnosti opravy překážek. Zároveň pověřilo Z. Nytru projednáním úhrady nákladů se slovinskou strano (do 30.04.2022).

Splněno

Nadace na podporu hasičského hnutí

Vedení pověřilo starostku písemně kontaktovat ředitele nadace a požádat o předložení dokumentu Plán činnosti nadace na rok 2022 a dále dokumentu Pravidla pro posuzování žádostí. Starostka okomentovala obě zprávy, zaslané ředitelem nadace.

Splněno.

Dále na základě požadavku F. Pokorného o ukončení jeho působení ve správní radě nadace, otevřela starostka otázku obsazení tohoto místa novým členem.

Vedení navrhlo obsadit na uvolněné místo člena správní rady Ing. Janu Fialovou.

 Výběrové řízení vedoucí úseku represe, prevence a ochrany obyvatelstva

Kancelář SH ČMS vypsala výběrové řízení na pozici Vedoucího úseku represe, prevence a ochrany obyvatelstva. Termín pro podávání žádostí na tuto pozici byl 6. června do 12 h na adresu personalistky M. Halašové.

Vedení jmenovalo výběrovou komisi ve složení: R. Kučera, M. Němečková, P. Šlechta, J. Salivar, R. Dudek a jako náhradník J. Bidmon. Termín 22.6.2022, 12:30 hod.  

Příprava jednání VV SH ČMS 23. 6.

Jednání VV SH ČMS bude obsahovat obvyklé body, dále Směrnice Hry Plamen a dorostu, aktuální právní spory, představení kandidáta do dozorčí rady HVP, a.s. Leoše Kozohorského, novela zákona o účetnictví, informace z KSH a různé.

Vedení schválilo pozvánku na jednání VV.

Rozpočty MČR v TFA, MČR Široký Důl, MČR Pardubice, MČR Benešov

Starostka okomentovala předložené rozpočty mistrovství. V případě MČR v TFA je rozpočet navýšen vzhledem k vyšší náročnosti celého závodu.

Vedení SH ČMS schvaluje rozpočty akcí: MČR TFA, MČR PS, MČR 60 m, MČR ve výstupu na věž a MČR 100 m.

Hasičské slavnosti Litoměřice 2022

Akce se koná 10. – 11. 6. 2022. Členové vedení se domluvili na spolupráci a rozdělení úkolů na akci. V pátek 10. 6. 2022 v čase 9:30-10:00 proběhne úvodní slavnostní zahájení na výstavišti Zahrada Čech Litoměřice jako součást křtu knih Ohňový patent a Města v ohni (Němečková, Slámečka). V pátek rovněž proběhne vyhodnocení republikového kola PO očima dětí (Bidmon, Aulický), setkání se starostou (Němečková, Slámečka, Bidmon), setkání s biskupem (Němečková, Bidmon, Kučera, Fialová) a dekorování praporů SDH (Nytra, Slámečka). V sobotu 11. 6. 2022 bude hlavní program (Němečková, Bidmon, Nytra, Dudek, Aulický, Fialová, Kučera, Netík, Slámečka, Janeba, členové VV, starostové KSH)

Všem členům VV a starostům KSH, kteří potvrdili účast, byly zaslány podrobné informace.

Plán oprav a investic 2021–2023

Hasičský dům

úprava terasy = jedná se o dokončení projektu, je uhrazená záloha, je třeba dokončit dokumentaci, předpoklad realizace je v roce 2024

oprava balkónu = tato investice je plánovaná a bude uskutečněna v případě, že nebude nezbytná jiná investice, nejedná se o havarijní stav

klimatizace kanceláří = dlouhodobý projekt, v roce 2022 bude vypracován návrh realizace

kotelna = je nutná výměna kotlů na ohřev teplé vody, havarijní stav, realizace v roce 2022

Starostka zároveň uvedla, že je nezbytné v roce 2022 vytvořit studii energetické udržitelnosti zdrojů i s ohledem na zvyšování cen energií.

Zámek Přibyslav

zastřešení druhého nádvoří = realizace přesunuta na období 2023 a dále, je nezbytné ověřit, v jaké fázi je prováděcí dokumentace a řešit problematiku koncepčně zejména s ohledem na energetickou udržitelnost objektu

Vedení ukládá ředitelce CHH vypracovat návrhy na využití udržitelných zdrojů v objektu.

využití objektu bistra = je nutné získat stanovisko od CHH, jak s tímto objektem naložit

distribuční transformátor = pořízen v roce 2021

sociální zařízení = havarijní stav

Vedení ukládá ředitelce CHH vypracovat návrh na řešení, dokumentaci.

Hotel Přibyslav

žádost o navýšení kapacit/lůžek = vzhledem k neobsazenosti lůžek již při současném stavu nemá žádost opodstatnění

Jánské koupele

oprava chatek = zbývá opravit 5 chatek (přesun do plánu investic 2023 a dále)

oprava nádvoří před školou = stavební povolení je vydáno, čeká se na dotační podporu

R. Dudek zmínil nezbytnost pokračování investičního grantu MV např. na výcvikový polygon, zpevněnou plochu pro výcvik, trenažéry a energetickou podporu objektu v JK.

udržitelné zdroje energie = realizace v roce 2022

Táborová základna Drahotín

Starostka uvedla, že je potřeba řešit aktuálně, vzhledem k tomu, že objekt je v havarijním stavu. Je nutné opravit střešní krytinu a vytvořit studii na odpadové hospodářství. Vedení se shodlo, že další jednání vedení je vhodné uskutečnit přímo v TZ Drahotín.

Vedení schvaluje plán oprav a investic 2022 – 2023.

 

 • Divadlo U Hasičů

Ekonom M. Sojka okomentoval žádost Divadla U Hasičů – úprava nájemného v letním období.

Vedení odsouhlasilo úpravu smlouvy pro 3. čtvrtletí.

 

 • Různé

Právní spory

Starostka podala přítomným informaci od právního zástupce SH ČMS. U Městského soudu v Praze se na základě žaloby HVP a.s. (respektive ZLT) vedou nově dvě samostatná řízení:

 • řízení o ustanovení opatrovníka, má již spisovou značku
 • řízení o uhrazení vyčíslené částky, prozatím nemá spisovou značku

Vedení odsouhlasilo vydání plné moci pro řízení vedené pod již známou spisovou značkou (o ustanovení opatrovníka).

První hasičská a.s.

Starostka informovala o pravidelných schůzkách s První hasičskou. Je nezbytné do konce roku vyřešit záležitost Hotelu Přibyslav, vzhledem k tomu že J. Votava informoval vedení, že jako provozovatel, chce ke konci roku 2022 v hotelu končit. Je třeba zvážit všechny možnosti. Jednou z možností je nabídnout hotel do komerčního pronájmu. Je potřeba v této souvislosti zajistit průzkum možného zájmu o tento objekt.

J. Bidmon informoval přítomné o jednání na HZS kraje Vysočina ohledně možností poskytování školení pro JSDHO v hotelu Přibyslav prozatím jako odloučeného pracoviště ÚHŠ JK.

Vedení vzalo informace na vědomí.

Hala Přibyslav

J. Bidmon informoval přítomné, že bylo získáno územní rozhodnutí. Dále uvedl, že je potřeba vytvořit cenovou nabídku na vyřízení stavebního povolení.

Vedení vzalo informace na vědomí.

30 let HVP

Starostka informovala o proběhlém setkání u příležitosti oslav 30. výročí HVP, setkání proběhlo v Praze v Divadle U Hasičů.

Vedení vzalo informace na vědomí.

Požární bezpečnost s.r.o.

Starostka informovala o společné schůzce (Němečková, Salivar) s jednatelem společnosti R. Válalem. Jednání se týkalo budoucí možné spolupráce v oblasti marketingových aktivit SH ČMS.

Vedení pověřilo starostku dalším jednáním.

Návrh nového zákona o účetnictví

Starostka informovala přítomné, že do prvního čtení v PPS půjde návrh nového zákona o účetnictví. Zákon obsahuje novou povinnost konsolidace účetnictví obchodních společností ale i neziskových organizací a rovněž účetní uzávěrky i menších společností v pojišťovnictví by se měly účtovat výhradně podle mezinárodních účetních standardů.

Vedení požádá členy VV o součinnost při jednání s poslanci.

Česká televize

Starostka informovala přítomné o schůzce s ředitelem ČT sport J. Ponikelským. Schůzku předjednal J. Salivar a účastnila se jí rovněž I. Špačková. Tématem byla spolupráce na nadcházejících sportovních akcích SH ČMS. Konkrétně se bude jednat o MČR Hry Plamen, MČR dorostu, Celje 2022 a MČR v Pardubicích. I. Špačková dále informovala o proběhlé Divácké radě ČT.

Vedení vzalo informace na vědomí a pověřilo starostku uzavřením smlouvy s ČT sport.

Pozvánky:

INTERSCHUTZ, výstava, 20.­–25. června, Hannover = lektoři UHŠ, R. Dudek

Liga proti rakovině – koncert 13. 6. = D. Vilímková, I. Špačková

Předání medaile P. Víchovi = M. Němečková, R. Dudek

Vedení vzalo informace na vědomí.

Návrh motivačních odměn pro družstva SH ČMS za dosažené výsledky na mezinárodní soutěži v Celje 2022

Starostka představila návrh.

Vedení návrh odsouhlasilo a pověřilo starostku zasláním ke schválení per rollam ĆNV CTIF..

Stížnost obec Němčovice (Plzeňský kraj)

Starostka informovala o písemné stížnosti starosty obce Němčovice na činnost KSH Plzeňského kraje, pro nečinnost povinného subjektu ve věci poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Stížnost byla postoupena předsedovi ÚKRR J. Bochňákovi, který zahájil šetření.

Vedení pověřilo starostku zasláním dopisu starostovi KSH J. Černému s pozváním na jednání vedení.

 

Zapsala: Mgr. Irena Špačková