ZÁZNAM KE STAŽENÍ

Přítomni: Monika Němečková, Jaroslav Salivar, Jan Bochňák, Richard Dudek, Josef Bidmon, Dana Vilímková, Jan Aulický a Irena Špačková.

Omluveni: Zdeněk Nytra

 

Jednání zahájila M. Němečková, přivítala přítomné a představila program jednání. Jako zapisovatele požádala I. Špačkovou.

           Vedení souhlasilo s programem i zapisovatelkou.

 

 • Kontrola plnění usnesení z VV

 

Trvalé úkoly

24/8-4-2021 = VV SH ČMS

 1. bere na vědomí průběžnou informaci vedení SH ČMS ve věci žalob vůči SH ČMS
 2. bere na vědomí písemné stanovisko JUDr. Zámišky ve věci žalob vůči SH ČMS
 3. ukládá vedení SH ČMS pravidelně informovat VV SH ČMS o činěných krocích ve věci žalob vůči SH ČMS
 4. ukládá členům VV SH ČMS jednat v souladu s doporučením právních zástupců SH ČMS

 

            12/20-1-2022 = VV SH ČMS ukládá starostům KSH zasílat zápisy z jednání VV KSH na emailovou adresu Kanceláře SH ČMS: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

70/28-4-2022 = VV SH ČMS ukládá vedoucím ÚOR, aby v zápisech z jednání ÚOR byla uvedena presenční listina.

 

            24/24-2-2022 = VV SH ČMS

 1. bere na vědomí informace z jednání ÚKRR
 2. doporučuje ÚKRR kontaktovat při zahájení i ukončení kontrol příslušného starostu, popř. ředitele zařízení.

Aktuální úkoly

98/23-6-2022 = VV SH ČMS

 1. bere na vědomí termín soudního řízení 4. 8. 2022
 2. souhlasí s uskutečněním schůzky s K. Goláněm za podmínky účasti právního zástupce SH ČMS.

Úkol trvá. Soudní řízení bylo odročeno na 17. 10. 2022. Schůzka s panem Goláněm se uskuteční 6.9.2022.

 

100/23-6-2022 = VV SH ČMS schvaluje předložení návrhu správní radě Nadace pro podporu hasičského hnutí – ředitelku CHH, Ing. Janou Fialovou.

Návrh byl již zaslán písemně předsedovi nadace, odpověď se zatím očekává.

 

104/23-6-2022 = VV SH ČMS souhlasí s udělením půjčky pro KSH Libereckého kraje za podmínky

 1. dodržení splátkového kalendáře předchozí půjčky
 2. předložení aktuálního výpisu z účtu KSH

Podmínky půjčky byly splněny, půjčka poskytnuta.

 

105/23-6-2022 = VV SH ČMS ukládá vedoucím ÚOR, aby zkontrolovali dokumenty na webu a ve spolupráci s Kanceláří SH ČMS je upravili dle potřeby do 31. 8. 2022

Úkol trvá, stav kontroly dokumentů bude upřesněn s vedoucími rad na jednání VV 8.9.2022.

 

106/23-6-2022 = VV SH ČMS pověřuje vedoucího ÚORHiM připravením dopisu s odpovědí pro SDH Halenkov do 30. 7. 2022.

Splněno.

 • Kontrola plnění úkolů z jednání Vedení SH ČMS ze dne 8. 6. 2022

viz. přechozí bod

 • Příprava jednání VV SH ČMS 8. 9. 2022

Vedení projednalo návrh pozvánky na jednání VV SH ČMS 8.9.2022.

Vedení schválilo pozvánku na jednání VV.

 

 • Hodnocení akce Hasičské slavnosti Litoměřice

Akce se konala v červnu 10. – 11. 6. 2022, členům vedení byl předložen konečný stav plnění akce z hlediska SH ČMS. Rozpočet akce byl dodržen.

Starostka ocenila zejména organizační tým HS a zaměstnance kanceláře SH ČMS, kteří se na akci podíleli. Prezentace sdružení hasičů byla dle ohlasů od návštěvníků a vystavovatelů zajímavá a interaktivní. Stejně tak starostka vyslovila upřímné poděkování MSH Praha za jejich preventivní program pro děti, který na výstavišti v Litoměřicích prezentovali. Další náměty k organizaci a zhodnocení přítomným rovněž sdělila T. Vosyková. Všechny podněty na zlepšení budou projednány s organizátory slavností do příštího ročníku.

Vedení vzalo informace na vědomí.

V souvislosti s výše uvedeným preventivním programem požádala starostka náměstka J. Aulického, zda by ÚORP připravila pro rok 2023 vzdělávací seminář na toto téma. 

 • Hodnocení Mezinárodní soutěže CTIF ve Slovinsku

Starosta zhodnotila mezinárodní soutěž ve slovinském Celje, vyzdvihla zejména kvalitní organizační zabezpečení ze strany slovinských pořadatelů, zároveň ocenila spolupráci České republiky při zajištění překážek pro požární sport.

Poděkovala všem členům české výpravy za hladký průběh, sportovcům za dosažené výsledky a svým kolegům J. Bidmonovi, Z. Nytrovi a T. Lefnerovi za spolupráci při vedení české delegace.

Dále uvedla, že tradičně měly klasické disciplíny CTIF zejména u diváků mnohem větší popularitu, než požární sport, což je v ČR neobvyklé, nicméně ve většině evropských zemí běžné. J. Salivar k tomuto podotkl, že je nutné více šířit osvětu v našich krajích a mezi sbory o disciplínách CTIF a zároveň směrem k evropským zemím v CTIF je naopak nutné více podporovat požární sport.

Vedení vzalo informace na vědomí.

Vedení schválilo odměny za dosažené sportovní výkony dle schváleného návrhu odměn, který byl schválen před konáním akce. Zároveň vedení schválilo tři výjimky za mimořádné sportovní výkony: národní rekord – výstup na věž ženy, dvojboj – 1.místo ženy, stříbrné medaile – klasické disciplíny CTIF, ženy A.

 

 • Stav přípravy MČR v PS mužů a žen, MČR v běhu na 100 m s překážkami, MČR v běhu na 60 m s překážkami, MČR v TFA a MČR v CTIF

MČR Pardubice

J. Bidmon informoval, že vše podstatné je připraveno. Účast na MČR potvrdili J. Salivar, D. Vilímková a M. Němečková. Současně náměstek Bidmon zhodnotil i MČR ve výstupu na cvičnou věž, které proběhlo na konci července v Širokém Dole. Závod byl organizačně dobře zajištěn a proběhl bez větších komplikací. V rámci těchto dvou mistrovství ocenil aktivní přístup zaměstnance kanceláře na úseku sportu Michala Kolky.

MČR v běhu na 100 m s překážkami (3. 9., Ostrava)

Starostka v zastoupení organizátorů informovala o přípravě MČR v běhu na 100 m s překážkami. Přípravy probíhají, bude se jednat o závod spojený s posledním závodem Českého poháru. Na místě proběhne i závěrečné vyhodnocení celého seriálu.

MČR v běhu na 60 m s překážkami (25. 9., Benešov)

O probíhajících přípravách informovala vedení D. Vilímková. Je potřeba ještě dořešit všechny rozhodčí, které budou převážně ze Středočeského kraje, aby se zbytečně nezvyšovaly náklady s ubytováním. Náměstkyně současně kladně zhodnotila MČR Hry Plamen a MČR dorostu, kdy obě proběhla bez komplikací. Písemně bude předána zpráva VV SH ČMS.

MČR v TFA (1. 10., Štramberk)

O přípravách informoval přítomné R. Dudek. V současné době mají zajištěný dostatek sponzorů, je potřeba zajistit pozvánky pro hosty. J. Salivar připomněl, že je nutné do seznamu hostů přidat i šéfredaktora ČT sport Jiřího Ponikelského. Dále R. Dudek informoval, že se domluvil s M. Proškem (Hasičovo) na online systému zveřejňování výsledků.

MČR v CTIF

Byl předložen rozpočet MČR ke schválení.

Vedení schválilo rozpočet na CTIF a vzalo na vědomí stav příprav pro jednotlivá mistrovství.

 

 • Různé

Schůzka se zástupci HVP, a.s.

Jednání vedení se účastnili Ing. Martin Polakovič a Ing. J. Moravec, předmětem setkání  bylo další jednání o budoucím případném nájemním vztahu HVP a.s. a  SH ČMS.

Vedení SH ČMS a zástupci HVP a.s. se shodli na zpracování písemného stanoviska.

Hotel Přibyslav

M. Sojka informoval přítomné o reakcích na nabídku pronájmu hotelu. V současné době není k dispozici zájemce, který by byl ochoten převzít pronájem Hotelu Přibyslav jako zařízení hotelového typu. Oproti tomu je zájem ze strany agentur, které by využily prostory hotelu k ubytování zaměstnanců firem, které působí v místě nebo okolí. 

Vedení se po diskusi shodlo, že pro jednání VV SH ČMS je nutné předložit současné možnosti, jak naložit s provozováním hotelu, včetně provozu zařízení SH ČMS nebo kombinací několika variant.

 

Hala Přibyslav

J. Bidmon informoval přítomné ohledně jednání s Ing. Stejskalem, který požaduje doplatit částku za projektové služby a zpracování územní dokumentace na výstavbu Haly Přibyslav. Jedná se o faktury v hodnotě cca 180 tisíc Kč. Pan Stejskal se odvolával na předchozí jednání s J. Aulickým. V evidenci SH ČMS není založena žádná objednávka na tyto služby. J. Aulický uvedl, že na tyto služby byla vypracována pouze písemná nabídka. Nabídka byla dohledána a předložena J. Aulickému k podpisu. J. Aulický se nabídl, že zajistí podpis pana Stejskala.  

Vedení vzalo informace na vědomí.

 

Volba nového prezidenta DPO

J. Bidmon informoval přítomné o zastoupení SH ČMS na Slovensku u příležitosti sjezdu a volby nového prezidenta DPO. Akce se rovněž účastnil člen VV SH ČMS, vedoucí ÚOROO Pavel Říha. Nově zvoleným prezidentem se stal Bc. Jozef Smolinský.

Starostka informovala členy vedení, že bezprostředně po volbě zaslala gratulaci nově zvolenému vedení DPO SR a požádala o schůzku obou stran.

Vedení vzalo informace na vědomí.

 

Kontrola MŠMT u OSH Trutnov

Starostka informovala přítomné, že kontrola stále probíhá. Na OSH Trutnov byl doručen dopis z MŠMT pro M. Bártu (bývalý starosta OSH Trutnov), který byl OSH Trutnov vyzván k převzetí. Vzhledem k tomu, že dopis byl zaslán na adresu OSH Trutnov, požádali jsme MŠMT o opis tohoto dopisu, který byl OSH Trutnov poskytnut datovou schránkou. Obsahem byla odpověď pro M. Bártu, na podnět podaný MŠMT, na jehož základě je prováděna veřejnoprávní kontrola.

Vedení vzalo informace na vědomí.

Kancelář SH ČMS

Vzhledem k tomu, že stávající účetní M. Halašová nastoupila na mateřskou dovolenou, její pozici bude na smlouvu, na částečný úvazek zastávat nově T. Pavlová.

 M. Halašová se bude externě věnovat personální agendě.

Vedení vzalo informace na vědomí.

Starostka SH ČMS předložila vedení návrh odměn pro zaměstnance kanceláře za mimořádné pracovní výkony v prvním pololetí roku 2022. Vedení předložený materiál doplnilo o návrh odměn pro starostku.

Vedení schvaluje návrh odměn pro zaměstnance kanceláře za první pololetí roku 2022.

 

Smlouva s O2 family

M. Sojka informoval přítomné o obnovení smlouvy s O2 family. Smlouva je doplněná o protiplnění formou reklamy.

Vedení vzalo informace na vědomí.

Smlouva HVP

M. Sojka informoval přítomné o obnově marketingové smlouvy s HVP, a.s.

Vedení vzalo informace na vědomí.

Požární bezpečnost + ČEPRO

Starostka informovala o průběhu jednání s oběma partnery. Je v zájmu SH ČMS uzavření smluv do konce roku 2022.

Vedení vzalo informace na vědomí.

 Jednání Vedení SH ČMS

Starostka informovala, že další plánované jednání vedení se uskuteční 22. 9.  v 10:00 hod. Důvodem je návštěva TZ Zruč. Po diskusi ve vedení se členové shodli, že starostka požádá starostu KSH Plzeňského kraje o schůzku s vedením KSH.

Vedení vzalo informace na vědomí.

Hasičský dům

J. Bidmon uvedl, že je zároveň při řešení nezbytné opravy kotelny (ohřevu teplé vody) by bylo vhodné řešit případnou přípojku na fotovoltaiku v HD.

Vedení vzalo informace na vědomí a pověřilo J. Bidmona návrhem řešení.

Pyrocar

R. Dudek informoval, že ředitelka CHH J. Fialová se sešla s panem Ing. V. Zábranou (jednatel společnosti OSIVA) ohledně spolupráce na akci Pyrocar. Jednání probíhají se snahou uzavřít spolupráci. Rovněž bylo jednáno se zástupci místa konání – letiště. V řádném termínu byla podána žádost o podporu na KÚ kraje Vysočina.

Vedení vzalo informace na vědomí.

Informace z ÚORVO

D. Vilímková informovala o schůzce z 18. 8. zejména ohledně doplnění stejnokrojového předpisu o ošacení při sportovních a volnočasových akcích.  Schůzka se konala v Jihlavě.

Vedení vzalo informace na vědomí.

Pozvánky:

150. let SDH Malé Svatoňovice = 24.8. (Němečková)

Krajské kolo TFA v Náchodě = 3. 9. (omluva)

O Putovní pohár primátora města Opavy = 3. 9. (zajistí R. Dudek)

Konference VŠB, Ostrava = 6. 9. (Z. Nytra)

Medaile za Záchranu života = 7. 9. Přibyslav (D. Vilímková, J. Aulický, požádán bude J. Netík)

Vedení vzalo informace na vědomí.

Zapsala: Mgr. Irena Špačková