ZÁZNAM KE STAŽENÍ 

Vedení se uskutečnilo v Plzni ve 20:00h vzhledem k tomu, že druhý den 22. 9. byla v plánu účast na jednání VV KSH Plzeňského kraje a Aktivu ZH PK.

Přítomni: Monika Němečková, Jaroslav Salivar, Josef Bidmon, Dana Vilímková, Jan Aulický, Jan Bochňák a Irena Špačková.

Omluveni: Zdeněk Nytra, Richard Dudek

 

Jednání zahájila M. Němečková, přivítala přítomné a představila program jednání. Jako zapisovatele požádala I. Špačkovou.

           Vedení souhlasilo s programem i zapisovatelkou.

 

 • Prohlídka táborové základny Drahotín

Část vedení se sešla již odpoledne v obci Zruč-Senec, aby se podívala na aktuální stav táborové základny Drahotín. TZ je majetkem SH ČMS a spravuje ji v současné době MSH Plzeň. V TZ je nutné opravit střechu a učinit další technické a stavební úpravy.

Starostka informovala ostatní členy vedení o technickém stavu základny a nezbytnosti dalších oprav. Vedení vedlo diskusi zejména na téma, zda si táborovou základnu ponechá SH ČMS ve svém majetku nebo ji převede na MSH Plzeň.

 

 • Kontrola plnění usnesení z VV

 

Trvalé úkoly

24/8-4-2021 = VV SH ČMS

 1. bere na vědomí průběžnou informaci vedení SH ČMS ve věci žalob vůči SH ČMS
 2. bere na vědomí písemné stanovisko JUDr. Zámišky ve věci žalob vůči SH ČMS
 3. ukládá vedení SH ČMS pravidelně informovat VV SH ČMS o činěných krocích ve věci žalob vůči SH ČMS
 4. ukládá členům VV SH ČMS jednat v souladu s doporučením právních zástupců SH ČMS

 

            12/20-1-2022 = VV SH ČMS ukládá starostům KSH zasílat zápisy z jednání VV KSH na emailovou adresu Kanceláře SH ČMS: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

70/28-4-2022 = VV SH ČMS ukládá vedoucím ÚOR, aby v zápisech z jednání ÚOR byla uvedena presenční listina.

 

            24/24-2-2022 = VV SH ČMS

 1. bere na vědomí informace z jednání ÚKRR
 2. doporučuje ÚKRR kontaktovat při zahájení i ukončení kontrol příslušného starostu, popř. ředitele zařízení.

Aktuální úkoly

98/23-6-2022 = VV SH ČMS

 1. bere na vědomí termín soudního řízení 4. 8. 2022
 2. souhlasí s uskutečněním schůzky s K. Goláněm za podmínky účasti právního zástupce SH ČMS.

Úkol trvá. Soudní řízení bylo odročeno na 17. 10. 2022. Schůzka s K. Goláněm se uskutečnila 6. 9. 2022. (více informací v bodu 6)

 

100/23-6-2022 = VV SH ČMS schvaluje předložení návrhu správní radě Nadace pro podporu hasičského hnutí – ředitelku CHH, Ing. Janou Fialovou.

Návrh byl zaslán písemně předsedovi správní rady nadace i řediteli nadace.

 

104/23-6-2022 = VV SH ČMS souhlasí s udělením půjčky pro KSH Libereckého kraje za podmínky

 1. dodržení splátkového kalendáře předchozí půjčky
 2. předložení aktuálního výpisu z účtu KSH

Podmínky půjčky byly splněny, půjčka poskytnuta.

 

105/23-6-2022 = VV SH ČMS ukládá vedoucím ÚOR, aby zkontrolovali dokumenty na webu a ve spolupráci s Kanceláří SH ČMS je upravili dle potřeby do 31. 8. 2022.

Úkol splněn.

 • Kontrola plnění úkolů z jednání Vedení SH ČMS ze dne 23. 8. 2022

 

Vzdělávací seminář ÚORP na preventivní program

V souvislosti s prezentací sdružení na Hasičských slavnostech v Litoměřicích starostka požádala náměstka J. Aulického, zda by ÚORP připravila pro rok 2023 vzdělávací seminář.

J. Aulický informoval, že vzdělávací seminář plánuje ÚORP na rok 2023. O dalších přípravách bude vedení průběžně informovat.

 

Memorandum s HVP

M. Němečková informovala přítomné o obsahu připravovaného memoranda s HVP – budoucí nájemní vztah v Hasičském domě. Do memoranda byly po VV zapracovány všechny připomínky. VV SH ČMS pověřil na posledním jednání Vedení SH ČMS uzavřením memoranda.

Vedení schvaluje uzavření memoranda, podpisem pověřuje starostku SH ČMS.

 • Příprava jednání VV SH ČMS a SS OSH

Vedení projednalo návrh pozvánky na jednání VV SH ČMS 6. 10. a SS OSH 22. 10. 2022. Bude předložen návrh rozpočtu na rok 2023, termínový kalendář akcí na první polovinu roku 2023, představena bude pracovní skupina na úpravu stanov včetně rámcového harmonogramu úprav a další body. Hosté: J. Moravec a zástupce projektu SIGGY.

Vedení schválilo pozvánku na jednání VV a SS.

 

 • Informace z jednání se zástupci GŘ HZS ČR

Starostka informovala přítomné o jednání se zástupci GŘ HZS, které se uskutečnilo 12. září v Hasičském domě. Za SH ČMS se jednání účastnili členové vedení: starostka, náměstci Z. Nytra, J. Bidmon a J. Salivar. Náměstek Ošlejšek na úvod poděkoval dobrovolným hasičům za jejich práci ve všech oblastech jejich činnosti.

Předmětem diskuse byla mimo jiné, vzájemná spolupráce v oblasti vzdělávání, respektive odborné přípravy členů JSDHO, včetně činnosti Ústředních hasičských škol SH ČMS, investičních a neinvestičních dotací, ochrany obyvatelstva, společných národních i mezinárodních akcí a vzájemné komunikaci směrem k široké veřejnosti. Další společné jednání je naplánováno na začátek listopadu.

Vedení vzalo informace z jednání na vědomí.

 • Informace z jednání s K. Goláněm

Starostka informovala přítomné o jednání s K. Goláněm, které proběhlo 6. září. Z jednání vyplynulo, že obě strany mají zájem na dobrých vztazích mezi akcionáři a zájem na hospodářském rozvoji  HVP. K. Goláň zdůraznil, že podstatná je ekonomická budoucnost a prosperita HVP, která je v zájmu všech, hospodaření HVP by mělo směřovat k vyplácení dividend akcionářům. Jednání bude pokračovat 19. 10. 2022. Zástupci SH ČMS požádali K. Goláně o konkrétní návrhy spolupráce pro zlepšení fungování HVP.

Vedení vzalo informace na vědomí.

 • Akce – Mezinárodní rozhovory, Pyrocar

Starostka představila program akce Mezinárodní rozhovory, které se budou konat 11. a 12. října na zámku v Přibyslavi. Pro účastníky je zajištěn program, ubytování a stravu si hradí každý sám. Za VV SH ČMS se zúčastní V. Liška a J. Fialová.

V souvislosti s akcí Pyrocar informoval J. Bidmon o první schůzce v CHH Přibyslav s ředitelkou CHH a některými členy posledního přípravného týmu. Na schůzce J. Fialová informovala, že se opakovaně sešla s p. Zábranou, který souhlasí s uzavřením dohody o spolupráci, je však ještě nutné jednat o ceně pronájmu. Jednání se ujme J. Fialová a J. Bidmon. Dále informovala, že majitelé letiště v Přibyslavi s pronájmem prostor na konání akce souhlasí. Další schůzka proběhne 6. 10. po jednání VV, bude rozšířen přípravný tým atd.

Vedení vzalo informace na vědomí.

 

 • Předávání titulů Zasloužilý hasič (25.–26. 10. 2022)

Další předávání titulů ZH se uskuteční v plánované termínu 25. a 26. října v Přibyslavi. Za SH ČMS se předávání budou účastnit: D. Vilímková a R. Dudek (25. 10.) a J. Bochňák a M. Němečková (26. 10.)  

Vedení vzalo informace na vědomí.

 

 • Plán činnosti na první pololetí 2023 - návrh termínů jednání Vedení SH ČMS, VV SH ČMS a SS OSH

Starostka předložila návrh termínů na první pololetí roku 2023, v zásadě je podobný roku současnému, je důležité se vyhnout svátkům a dalším významným dnům, zároveň bude obsahovat všechny akce (včetně CHH nebo Aktivu ZS), aby nedocházelo k jejich souběhu.

Vedení schválilo úpravy v návrhu termínů na první pololetí roku 2023, návrh bude následně předložen VV a SS OSH.

 

 • Návrh rozpočtu na rok 2023

Starostka představila Komentář k plnění rozpočtu 2022 a Návrh rozpočtu 2023, který zpracoval ekonom SH ČMS Michal Sojka.

Vedení vzalo na vědomí komentář a navrhlo úpravy v rozpočtu. Po zapracování úprav bude rozpočet předložen VV a SS OSH.

 

 • Zabezpečení VH sborů a okrsků za rok 2022

Starostka předložila materiál zpracovaný ÚORVO. Dále uvedla, že je nutné, aby všichni vedoucí rad zaslali své požadavky na úpravu hlášení za rok 2022 (pomoc Ukrajině a zajištění tzv. KACPU, zásah v Hřensku a další) do konce října, aby formulář hlášení mohl být včas poskytnut OSH.

Vedení projednalo materiál Návrh zabezpečení VH 2022, materiál bude doporučen k předložení VV.

 

 • Různé

Kontrola MŠMT v SH ČMS

Starostka informovala přítomné, že do datové schránky bylo doručeno oznámení o veřejnoprávní kontrole vůči SDH, SH ČMS s ohledem na řádné čerpání dotace z Programů na podpory mládeže za roky 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

Vedení vzalo informace na vědomí.

Hala Přibyslav

Na předchozím jednání J. Bidmon informoval přítomné ohledně jednání s Ing. Stejskalem, který požaduje doplatit částku za projektové služby a zpracování územní dokumentace na výstavbu Haly Přibyslav. Jedná se o faktury v hodnotě cca 180 tisíc Kč. Pan Stejskal se odvolává na předchozí osobní jednání s J. Aulickým. V evidenci SH ČMS není založena žádná objednávka ani smlouva na tyto služby. J. Aulický uvedl, že na tyto služby byla vypracována písemná nabídka. Nabídka byla dohledána a předložena J. Aulickému i p. Stejskalovi k podpisu.

Vedení schválilo doplatek dle podepsané nabídky z 10. 2. 2018.

Sjezd dobrovolných hasičů v Polsku

Sjezd dobrovolných hasičů v Polsku se uskuteční 30. až 2. října. Sdružení bude zastupovat delegace ve složení: D. Vilímková, J. Bochňák a V. Liška. Vedení schválilo udělení Řádu sv. Floriána pro prezidenta W. Pavlaka a medaili za mezinárodní spolupráci pro Terezu Tisbierek.  

Vedení schválilo služební cestu a uvedená vyznamenání.

Gratulace nově zvoleným senátorům a zastupitelům

Vedení navrhuje, na základě výsledků voleb do komunálních zastupitelstev ze dne 23. až 24. října 2022 a do Senátu, zaslat gratulace nově zvoleným zastupitelům prostřednictvím OSH a senátorům prostřednictví SH ČMS.

Vedení vzalo informace na vědomí a doporučuje tento bod k projednání VV a na poradě se starosty KSH.

Porada starostů KSH, 13. 10.2022 v Praze

Vedení potvrzuje termín pracovní porady se starosty KSH, v Praze 13. října v Hasičském domě.

Datové schránky

Starostka zdůraznila, že od ledna 2023 bude mít každý sbor automaticky zřízenou datovou schránku. Je proto nutná úprava metodického pokynu k účetnictví SH ČMS. Materiál je připraven a bude předložen VV.

Vedení vzalo informace na vědomí.

Hasičské čtení

Starostka představila další číslo Hasičského čtení č. 10/2022.

Vedení schvaluje vydání Hasičského čtení 10/2022.

Pozvánky:

Sportovec roku MV = 3. 10., Praha (za SH ČMS: J. Salivar, I. Špačková)

Vedení pověřuje I. Špačkovou, aby prověřila, zda byli pozvaní dobrovolní hasiči, kteří byli členové reprezentačního týmu mužů A na Mezinárodní hasičské soutěži v Celje (D. Soukup, J. Michalski, L. Kroupa).

Sjezd České hasičské jednoty = 15. 10., Olbramovice (za SH ČMS D. Vilímková)

 • Společné jednání na VV KSH Plzeňského kraje

Na plánované setkání do Kladrub se zástupci Vedení SH ČMS vydali ve čtvrtek 22. září, kde je přivítal rovněž starosta KSH Plzeňského kraje Josef Černý.

O činnosti kraje a jeho aktivitách začal hovořit jako první starosta Josef Černý. Informoval přítomné, že byla až nyní podepsána smlouva na dotace s Plzeňským krajem, zdůraznil ale, že letošní rok je nestandardní, v souvislosti s proběhlou pandemií a s válkou na Ukrajině. Obě tyto skutečnosti situaci s poskytnutím dotace v řádném termínu pochopitelně zkomplikovaly. Sdělil, že dle požadavků kraje musí být dotace čerpány průběžně, nikoliv poslední dva měsíce v roce. Starosta dále sdělil, že dotace je projednána i na příští rok. Podmínky budou zachovány stejné, 30 % prostředků bude čerpáno na provoz krajského sdružení, ostatní prostředky jsou pak určeny přímo sborům.

 1. Černý dále informoval, že i v letošním roce, za účasti hejtmana Plzeňského kraje, byla vyhodnocena POODM na krajském úřadě, proběhlo krajské kolo hry Plamen v okrese Klatovy. Krajské kolo dorostu v požárním sportu se pak uskutečnilo v Plzni ve spolupráci s okresem Plzeň-Jih.

Dále starosta hovořil o krajských soutěžích, které se konaly v Plzeňském kraji i o plánech do následujícího roku 2023. Starosta zároveň ocenil výkon SDH Žákava, který na letošním MČR hry Plamen získal třetí místo v celkovém hodnocení a SDH Bystřice nad Úhlavou, které se staly vítězkami na MČR v požárním sportu. Zároveň sdělil, že pro všechny úspěšné reprezentační týmy Plzeňského kraje chystá setkání s hejtmanem Rudolfem Špotákem. Obecně J. Černý zhodnotil práci s dětmi a mládeží za uplynulý rok pozitivně, podotknul ale, že je potřeba získat pro sportovní činnost více družstev, aby mezi nimi byla větší konkurence.

Starosta poděkoval za schválení půjčky od SH ČMS, kterou potřebovali překlenout období, kdy nebylo rozhodnutí ohledně dotací. Rovněž starosta uvedl, že KSH v nejbližší době dokončí splátku půjčky, kterou mělo KSH z loňského období.

Dále starosta vznesl dotaz, kdy budou nové smlouvy na dotace z NSA (Národní sportovní agentury). Starostka uvedla, že v průběhu příštího týdne budou rozeslány dílčí dohody.

Následně dostali prostor zástupci jednotlivých okresů, aby představili svou činnost a aktivity.

V průběhu jednání starostka projednala s P. Drahoňovským (okres Domažlice) konání MČR dorostu v požárním sportu pro rok 2023.

Zástupci se shodli, že je potřeba více motivovat děti a jejich zájem o hasičský sport a volnočasové či vzdělávací aktivity v oblasti požární ochrany vůbec, který se během pandemie u mnohých z nich snížil. Prozatím to neovlivňuje mládežnickou členskou základnu v SH ČMS, ale je třeba myslet na budoucnost. Stejně tak je potřeba udržovat a rozšiřovat aktivity i mezi dospělými a podporovat práci se zasloužilými hasiči.  Stejně tak se shodli, že je potřeba začít uvažovat a podniknout potřebné kroky, aby v Plzeňském kraji vzniklo cvičiště, na kterém by se pořádaly hasičské závody, po vzoru projektu, který byl realizován v Ostravě-Nové Vsi, tj. propojení více sportů.

Starostka za vedení informovala přítomné o aktuální činnosti v SH ČMS a o práci Vedení a VV SH ČMS.  

 

 • Účast na Aktivu ZH Plzeňského kraje

Po skončení jednání se všichni přítomní přesunuli do společenského sálu, kde probíhalo setkání Aktivu Zasloužilých hasičů Plzeňského kraje. Starostka pozdravila všechny přítomné, poděkovala jim za jejich práci a popřála hodně zdraví jim samotným ale i jejich rodinám a „ všem hasičským kolegům“.

Zapsala: Mgr. Irena Špačková