ZÁZNAM ke stažení

Přítomni: Monika Němečková, Jaroslav Salivar, Josef Bidmon, Z. Nytra, D. Vilímková, Richard Dudek, I. Špačková, J. Slámečka, Z. Jandová, K. Slavíková, O. Lacina, J. Henc, J. Černý, J. Žižka, V. Nevařil, S. Kotrc

Omluveni: J. Aulický, Jan Bochňák, M. Wágner, A. Minář, I. Kraus, V. Švubová

 

Jednání zahájila M. Němečková, přivítala přítomné a představila program jednání. Jako zapisovatele požádala I. Špačkovou.

           Vedení souhlasilo s programem i zapisovatelkou.

 

 • Informace z jednání Vedení a Výkonného výboru SH ČMS

Právní spory

Starostka informovala přítomné o vývoji právních sporů vedených proti SH ČMS.

 1. „nájemné“ - v tuto chvíli se soudní jednání přerušuje, z důvodu probíhajícího mimosoudního jednání
 2. „hlasovací právo“ – odvolání žalobce bylo zamítnuto, čeká se na vyhotovení protokolu od soudu
 3. „první hasičská“ – soudní řízení prozatím nebylo nařízeno, zpracovává se posudek

Přítomní vzali informace na vědomí.

 

Projekt SIGGY

Starostka uvedla, že na SS OSH bude představen projekt HVP a.s. SIGGY (srovnávač pojištění).

Přítomní vzali informace na vědomí.

Kontrolní činnost

Starostka uvedla, že kontrola NSA proběhla u SH ČMS v létě, závěr kontroly je, že nebylo shledáno žádných nedostatků.

V září byla zahájena kontrola MŠMT na čerpání dotací z Programu na podporu NNO pracujících s dětmi a mládeží za období 2017 až 2021 (OSH Trutnov + kontrola na celé SH ČMS). Na OSH Trutnov proběhne kontrola fyzicky 3. listopadu.

Starostka uvedla, že je potřeba provést kontrolní revizi ve všech pobočných spolcích OSH/KSH a předat informace SDH. Za tímto účelem se uskuteční porada s hospodáři KSH dne 25. října ve středu v 11:00 hod.

 1. Černý k tomuto uvedl, že metodika pro okresní revizní rady je zpracovaná a v okresech se konzultace pro správnost účtování státních dotací standardně nabízí sborům. Revizní rady ale nemají možnost nahlížet do účetnictví sborů. J. Salivar podotkl, že je nutné mít výklad, ve kterém bude uvedeno, že pokud půjde o kontrolu státních dotací, musíme mít možnost kontroly v účetnictví jednotlivých sborů. Tato možnost není uvedena ve stanovách. Starostka uvedla, že je tato možnost uvedena v metodickém pokynu pro čerpání dotace.

Přítomní se shodli, že do dílčích dohod týkajících se dotací mezi okresy se doplní ustanovení, že zaměstnanci SH ČMS potažmo revizní rada (OSH, KSH, SH ČMS) mají právo kontroly toku státních dotací a sbor dává k této kontrole souhlas, analogicky směrem k nižším článkům.

 

 • Informace z celostátních akcí SH ČMS

Starostka informovala o proběhlých mistrovstvích a nastínila harmonogram akcí pro roky následující:

MČR v požárním sportu 2023 25.–27. 8. = Sokolov/Karlovarský kraj (V roce 2024 by se mělo konat v Olomouckém kraji, je potřeba vyřešit pořadatele MČR v TFA pro rok 2024, aby se dvě mistrovství konala ve stejném roce)

MČR hry Plamen 2023 1.–2. 7. = Ostrava/Moravskoslezský kraj

MČR dorostu v požárním sportu 2023 23. –25. 6. = Domažlice/Plzeňský kraj

MČR v běhu na 60 m 2023 23. září = Brno/Jihomoravský kraj

Starostka uvedla, že Český pohár 2023 bude mít pouze 5 kol. Závod ČP nebude v příštím roce v Praze, ale uskuteční se zde právě MČR v běhu na 100 m s př.. Starostka požádala J. Slámečku, zda by mohl domluvit pořadatelství pro MČR v běhu na 100 m na stadionu v Třebíči v roce 2024. Dále požádala starostu V. Nevařila, aby potvrdil organizaci MČR Plamen a MČR dorostu pro rok 2027 ve Zlíně.

 1. Slámečka uvedl, že Kraj Vysočina bude příští rok organizovat Setkání praporů k 160. výročí hasičů, proto by MČR bylo lépe v roce 2025.

Starostové KSH projednali dlouhodobý termínový kalendář celostátních akcí.

Na závěr starostka zdůraznila, že je nutné zapisovat všechny akce a zejména změny do termínového kalendáře, aby nedocházelo k jejich souběhu.

Starostové schválili termínový kalendář celostátních akcí.

 

Mezinárodní federace hasičů a záchranářů

Náměstek Z. Nytra informoval přítomné, že jsme pozastavili členství v MSFHZ (nebyla provedena úhrada členského příspěvku na rok 2022). V souladu se státní politikou se reprezentační družstva neúčastnila MS v Bělorusku ani v Uzbekistánu. Z NSA (Národní sportovní agentury) platí doporučení o neúčasti na všech mistrovstvích pořádaných federací se sídlem v Rusku. Za českou stranu byl zaslán návrh změny stanov, aby se sídlo federace přesunulo do jiné země.

Z. Nytra navrhl setrvat ve stavu pozastaveného členství ve sportovní federaci a pokusit se založit Evropskou sportovní federaci pod CTIF, která má dostatek členů. Přítomní vzali informace na vědomí.

 • Junior univerzita pro rok 2023

      R. Dudek představil koncept studia Junior univerzity – vzdělávání mladých záchranářů pro další účastníky. V letošním roce se ho účastnil Liberecký kraj, hledá se zájemce pro následující rok 2023 (Středočeský kraj od záměru účasti ustoupil). Náměstek Dudek uvedl, že případný zájemce se musí ozvat nejpozději do konce měsíce.

     Přítomní vzali informace na vědomí.

 • Různé

Kraj Vysočina

J. Slámečka informoval přítomné, že v současné době řeší otázku většího zapojení závodníků do výcviku  formou soutěží TFA, které jsou v Kraji Vysočina v současné době spíše v útlumu. Na vrcholové úrovni se této sféře přípravy na členství do JSDHO či výcviku pro JSDHO věnuje pouze úzká skupina členů. Dle jeho slov je nutné více zapojit další hasiče, aby i ti méně zkušení se snažili na závody přihlašovat a tím se zvedala účast i samotná úroveň těchto akcí na Vysočině.

Jihomoravský kraj

Starostka Z. Jandová potvrdila podobnou situaci i v JHK, kde se výcviku soutěžní formou TFA u mládeže účastní až   98 mladých hasičů na jednu akci, dospělých kolem 40 závodníků, záleží na daném okrese. V kraji rovněž probíhá i liga TFA. 

Dále informovala, že 12. 11. se bude konat krajský Aktiv ZH, celorepublikový Aktiv ZH se bude konat v Moravských Budějovicích.

Sdělila, že v rámci pomoci na KACPU byly s dobrovolníky sepsány dohody o provedení práce přes krajský úřad s platností od června, od listopadu budou dobrovolníci hrazení přes Český červený kříž. Starostka uvedla, že rovněž chystá speciální poděkování pro tyto pracovníky.

V příštím roce se v Brně bude konat MČR v běhu na 60 m s překážkami, starostka ocenila konzultace a předání všech zkušeností od organizátorů letošního ročníku, tak aby se příští rok podařilo akci zvládnout bez větších problémů.

Liberecký kraj

Starostka OSH Semily K. Slavíková (v zastoupení J. Brychcí) ocenila organizaci a

připravenost Junior univerzity, které se v letošním roce v rámci kraje účastnili. Dále     uvedla, že má rovněž velmi pozitivní ohlasy na Rescue camp, který právě LBK probíhá. Příští rok by měli v rámci kraje pořádat MČR ve vyprošťování, v současné době hledají vhodné prostory.

Středočeský kraj

O. Lacina sdělil, že kromě standardních soutěží, které se úspěšně podařilo zorganizovat, nově pořádali krajskou soutěž v běhu na 60 m a rovněž poprvé soutěž ve vyprošťování pro Jednotky SDHO. Starosta ocenil práci krajské ÚKRR, kde má k dispozici účetní a která během dvou let zkontrolovala všechny okresy, rada vždy dopředu poslala plán kontroly, v některých okresech probíhala kontrola opakovaně. Zároveň zorganizovali školení pro všechny vedoucí okresních revizních rad.

 

Ústecký kraj

 1. Henc informoval o proběhlých postupových soutěžích v ULK. Uvedl, že ve spolupráci se Středočeským krajem organizovali společné setkání Zasloužilých hasičů. Do konce září rovněž dobrovolní hasiči pracovali na KACPU, od března směny převzali dobrovolníci z Ukrajiny. Všechny vydělané prostředky věnovali do jednotlivých SDH a OSH.

Dále se v ULK uskutečnil I. ročník ve výstupu na cvičnou věž v Podbořanech (stadion byl zajištěn ve spolupráci se starostou obce), předpokládá se, že v příštím roce účast bude vyšší. Upozornil na stále oblíbenější závod STIMAX cup (disciplíny: běh na 60 m a na 100 m), kterého se účastní více než 350 závodníků. Starosta rovněž připomněl TOHATSU cup – závod v požárním útoku pro Jednotky SDHO (účast: 28 týmů) a 3. ročník TFA na Házmburku (účast: 130 dospělých a 200 dětí).

Plzeňský kraj

 1. Černý informoval, že krajské kolo POODM se konalo na krajském úřadě za účasti hejtmana. Krajské kolo ve sportovních disciplínách Hry Plamen se uskutečnilo v Klatovech, požární sport dorostu v Plzni a ve Stříbře. Proběhla i společná soutěž v TFA s HZS. Starosta ocenil spolupráci s HZS, v jednotlivých územních odborech během roku vždy vyšli vstříc s převozem překážek a s dalšími organizačním zabezpečením. Starosta uvedl, že po dohodě se starostkou, vzhledem k tomu, že PLK nemá zastoupení ve VV SH ČMS a v ÚKRR, na výkonné výbory KSH bude přizváván R. Kučera. J. Černý ocenil spolupráci s předsedou bezpečnostního výboru kraje. Jako krajské sdružení mají požádáno o dotaci na nákup dvou kusů FOX IV. Starosta požádal o včasnější zasílání podkladů/OZ pro celostátní soutěže. Na závěr poděkoval sdružení za překlenovací úvěr.

Moravskoslezský kraj

 1. Kotrc informoval, že už v kraji proběhly dvě porady pracovníků a shromáždění představitelů sborů. V MSK tradičně pořádají Pohár dorostenců v běhu na 100 m a na 60 m pro mladé hasiče (oba závody na 5 kol), dále se tradičně organizuje Pohár starosty KSH ve výcviku – v disciplínách TFA pro děti a dospělé (6 kol). Dále se v letošním roce uskutečnil mezinárodní letní tábor v Jánských koupelích (účast: Češi a Slováci). Rovněž proběhl rescue camp pro 32 dorostenců a dorostenek a pohár starosty kraje v PÚ. Poslední týden v září uspořádali týdenní rekreaci pro ZH z Česka a Slovenska. MČR v TFA se uskutečnilo ve Štramberku, mistrovství se až na pár zdravotních komplikací závodníků obešlo bez vážného zranění. Starosta ocenil podporu Moravskoslezského kraje, přislíbeno je financování v roce 2023 ve stejné výši jako letos. Spolupráce s HZS probíhá standardně dobře během celého roku.

Zlínský kraj

 1. Nevařil informoval, že všechny naplánované akce splnili dle plánu (postupové soutěže, putovní pohár ředitele HZS a další). Uskutečnila se tradiční Pouť na sv. Hostýn. Všechny soutěže proběhly za podpory (a v některých případech i účasti) krajského ředitele HZS a hejtmana. Starosta ocenil spolupráci s HZS, vyzdvihl zejména Rescue camp, letos pořádali druhý ročník, posunuli se v organizaci i v lektorské činnosti. S krajským ředitelem HZS podepsali spolupráci o využití věží pro trénink mladých hasičů (Uherský Brod, Holenkov).

Pardubický kraj

 1. Bidmon sdělil, že v Pardubickém kraji otevřeli spolupráci s Krajským vojenským velitelstvím (jejich akce nese název POKOS = branně-vědomostní soutěž pro mladé hasiče/úniková hra ve formě, záchranné mise). Spolupráci plánují rozvíjet společně i ve školách i kolektivech mladých hasičů.

Jihomoravský kraj

 1. Žižka sdělil, že všechny akce proběhly dle plánu. Připojil se s tvrzením ke svým kolegům, že spolupráce s HZS probíhá standardně dobře.

Starostka Z. Jandová na závěr uvedla, že do ÚORHiM byl navržen zástupce z JMK, o němž nikdo nevěděl, a kterého nikdo z kraje nenavrhl. Přítomní se shodli, že návrhy členů do jednotlivých rad (i od samotných vedoucích rad) by měly probíhat po konzultaci s KSH a OSH, případně být zkonzultovány s příslušnými pobočnými spolky. Všichni přítomní s návrhem souhlasili.

Zapsala: Mgr. Irena Špačková