ZÁZNAM KE STAŽENÍ

Přítomni: Monika Němečková, Jaroslav Salivar, Zdeněk Nytra, Josef Bidmon, Dana Vilímková, Jan Bochňák, Richard Dudek a Irena Špačková.

Omluveni: Jan Aulický

Jednání zahájila M. Němečková, přivítala přítomné a představila program jednání. Jako zapisovatele požádala I. Špačkovou.

Vedení souhlasilo s programem i zapisovatelkou.

 • Kontrola plnění usnesení z VV

24/8-4-2021:       VV SH ČMS

 1. bere na vědomí průběžnou informaci vedení SH ČMS ve věci žalob vůči SH ČMS
 2. bere na vědomí písemné stanovisko JUDr. Zámišky ve věci žalob vůči SH ČMS
 3. ukládá členům VV SH ČMS jednat v souladu s doporučením právních zástupců SH ČMS

Plnění: trvá

114/8-9-2022:     VV SH ČMS ukládá M. Sojkovi vypracovat metodiku na převod akcií do 28. 2. 2023

Plnění: trvá

156/3-11-2022:   VV SH ČMS ukládá ÚORHS projednat termín MČR v běhu na 100 m s překážkami v roce 2025.

Plnění: trvá

4/19-1-2023:       VV SH ČMS

 1. bere informace předsedy ÚKRR na vědomí
 2. ukládá I. Jirotovi zpracovat přehled kontrol v KSH za období 2018–2023.
 3. žádá ÚKRR o aktualizaci Metodického pokynu o provádění kontrol

Plnění: trvá

6/19-1-2023:       VV SH ČMS schvaluje předložené návrhy na vyznamenání a ukládá OSH doplnění textu v charakteristice navrhovaného pana Tomáše Brůnu (ZZOV).

Plnění: trvá

9/19-1-2023:       VV SH ČMS

 1. ukládá ÚORVO předložit VV návrh řešení volebního období
 2. ukládá náměstkyni pro mládež D. Vilímkové předložit písemné stanovisko ÚORM k oceňování k 50. výročí Hry Plamen
 3. ukládá Ing. M. Sojkovi zpracovat písemnou odpověď na dotaz k Alarm Revue

Plnění: trvá

12/19-1-2023:     VV SH ČMS ukládá ÚORVO projednat žádost na svém jednání a připravit na příští jednání VV SH ČMS vyjádření. 

Plnění: trvá

 • Kontrola plnění úkolů z jednání Vedení SH ČMS ze dne 12. 1. 2023

Žádost J. Lipták o odkup pozemku v obci Rajhradice

Dle zjištění I. Jiroty se v obci Rajhradice nenachází žádný fungující Sbor dobrovolných hasičů, který by měl o pozemek zájem. Vedení pověřilo Z. Čížkovou zpracováním podkladů pro převod pozemku za úplatu.  

Splněno. Na dalším jednání SS OSH bude předložen návrh na prodej pozemku za cenu tržní.

 

Informace ze zápisů KSH

Vedení uložilo ekonomickému oddělení kanceláře SH ČMS zpracovat novelizaci metodického pokynu o cestovních náhradách v rámci SH ČMS.

Úkol splněn.

 

Rozpočty CHH, ÚHŠ

Vedení pověřilo starostku jednáním s řediteli ÚHŠ a CHH za účelem úpravy a doplnění rozpočtu na rok 2023. V souvislosti s přípravou rozpočtu CHH Přibyslav vedení rovněž pověřilo starostku zadáním odborného právního posudku: práva a povinnosti zřizovatele nadace.

Splněno.

 

Žádost ZH Josefa Páva

Žádost projednal VV SH ČMS a nepřiklonil se k této změně (návrh ohledně hlasovacího práva pro vedoucího aktivu ZH ve VV SH ČMS).

J. Pávovi bude zaslána odpověď prostřednictvím paní starostky.

 

Vnitřní předpis pro užívání služebních vozidel v Kanceláři SH ČMS, CHH a ÚHŠ

Vedení schválilo návrh předpisu, který bude předložen na jednání VV SH ČMS.

Splněno.

 • Příprava jednání VV SH ČMS dne 23. 2. 2023

Starostka představila pozvánku na jednání VV SH ČMS.

Vedení po úpravách schválilo pozvánku na jednání VV SH ČMS 23. února.

 

 • Aktualizace Termínového kalendáře SH ČMS včetně plánu zahraničních cest

Vedení bylo seznámeno s doplněním termínového kalendáře akcí na rok 2023.

Rovněž byl předložen přehled zahraničních aktivit SH ČMS za rok 2022 a plán na rok 2023.

Vedení vzalo informace na vědomí a schválilo plán na rok 2023..

 • Vyhodnocení plnění grantů MV, projektu MŠMT a dotací NSA za rok 2022

Starostka informovala přítomné o postupu ohledně vyúčtování grantů za rok 2022.

Závěrečné zprávy byly předloženy písemně.

Vedení vzalo informace na vědomí.

 

 • Příprava porady se starosty KSH

Starostka předložila návrh pozvánky na pracovní poradu se starostky KSH. Porada se uskuteční 23. března v Praze.

Vedení schválilo pozvánku.

 • Pyrocar 2023

Vedení byl předložen písemný materiál od Mgr. Štěpánka, který představuje stav příprav akce Pyrocar včetně aktuálního finančního zajištění.

Vedení vzalo informace na vědomí.

 

 • Různé

 

HS Media

Starostka informovala přítomné, že ve věci HS média byla 08.02.2022 podána žaloba o náhradu škody. Soudní jednání prozatím nebylo nařízeno.

Vedení vzalo informace na vědomí.

 

Předpoklad ročních nákladů na archiv CTIF – CHH Přibyslav

Starostka předložila vedení přehled předpokládaných ročních nákladů na zajištění služeb souvisejících se správou archivu CTIF v CHH Přibyslav.

Vedení vzalo informace na vědomí a pověřuje náměstka Z. Nytru jednáním s CTIF v této záležitosti.

 

Hotel Přibyslav

Starostka předložila vedení mail od pánů J. Kubát a M. Dušek, týkající se pronájmu Hotelu Přibyslav.

Vedení vzalo mail na vědomí.

Dále byla předložena nájemní smlouva se společností Hasičský hotel s.r.o. včetně příloh: smluvní pokuty a ručitelský závazek. ¨

Vedení smlouvu schválilo.

J. Bidmon informoval vedení o stavebních úpravách:

 • zrušení akvária – prosvětlení místnosti
 • úprava recepce – skříň na klíče, pult na nápoje (změna dodavatele)

Dále J. Bidmon informoval vedení, že stále probíhají jednání s První hasičskou s.r.o. o odkupu drobného majetku v Hotelu Přibyslav (vybavení kuchyně). Byl předložen seznam majetku, vedení učinilo návrh na odkup do 40 000 Kč.

Vedení vzalo informace na vědomí a pověřuje J. Bidmona jednáním s První hasičskou.

 

ČEPRO – slevové karty

N. Sojka představil vedení nabídku od společnosti Čepro na systém slevových karet. V podstatě jde o obdobu karty CCS, kterou si budou moci zřídit i obce pro JSDHO, bude bezplatná a bezpoplatková. 

Informace budou předány členům VV a rovněž na SS OSH.

Vedení vzalo informace na vědomí.

 

Návrh - Ivo Havlík na Řád sv. Floriána

Starostka předložila vedení návrh na udělení řádu Sv. Floriána pro Ivo Havlíka.

Vedení návrh odsouhlasilo a postoupí ho ke schválení VV SH ČMS.

Vedení vzalo informace na vědomí. Návrh bude předložen na dalším VV SH ČMS.

 

Vzorové propozice postupových soutěží družstev mužů a žen v PS pro rok 2023

ÚORHS předložila vedení písemně vzorové propozice pro postupové soutěže družstev mužů a žen v PS pro rok 2023.

Vedení vzalo informace na vědomí a postoupí materiál ke schválení VV.

 

Stanovisko ÚORVO – stanovy – délka funkčního období

Materiál byl vedení předložen písemně.

Zásadní skutečností je, že současné znění stanov neumožňuje zkrácení funkčního období, naopak je částečně počítáno se situací, že nejsou nové orgány zvoleny, a že současné orgány pokračují do zvolení nových.

Návrhy:

1) Celý volební cyklus navázat na konání sjezdu v roce 2026, řádně po 5-ti letech všech  zvolených orgánů, tedy volby by se konaly v období cca 12/2025–07/2026.

Žádnému z funkcionářů není tímto odepřeno ukončit své působení po pěti letech a uskutečnit volbu v příslušném pobočném spolku.

2) Volby budou probíhat na všech úrovních po uplynutí pětiletého období. Všem zůstane zachována pětiletá délka funkčního období.

 Zkomplikuje se tak situace zejména pro OSH s volbou delegátů na Shromáždění  

 delegátů OSH. V některých případech bude muset být svoláno dva roky po sobě.

 Pro SDH půjde o menší komplikaci, VH je svolávána každý rok, lze tedy uskutečnit 

 volbu v podstatě kdykoliv.

3) Úprava Stanov SH ČMS (v případě schválení)

Je nutné vzít v úvahu probíhající přípravu nových Stanov SH ČMS, kde bude navrhována i úprava volebních procedur (sloučení shromáždění delegátů a shromáždění představitelů, zavedení „období voleb“, které je vyhlašováno jednotně Shromážděním starostů OSH…). Připravovaná novelizace stanov nepočítá s variantou zkrácení funkčního období. Dle harmonogramu představeného na SS OSH se konečné schválení novelizovaných stanov plánuje na jednání SS OSH v dubnu 2025. Pokud bychom postupovali dle bodu 1), proběhne celý volební proces od Valných hromad až po Sjezd SH ČMS jednotně dle novelizovaných stanov. U těch pobočných spolků, které uskuteční volbu před 12/2025 bude nezbytné konání volby i v řádném volebním cyklu. Pokud proběhne dle bodu 2), nelze provést volbu dle novelizovaných stanov nebo je nutná změna harmonogramu.

4) Konání sjezdu SH ČMS v roce 2025.

Toto řešení by vyžadovalo jednorázovou úpravu současných Stanov SH ČMS, protože by se jednalo o zkrácení funkčního období části orgánů, což současné stanovy neumožňují a novelizace s tím rovněž nepočítá.

Vedení vedlo k problematice rozsáhlou diskusi, ze které vzešel závěr pro doporučení VV SH ČMS – postupovat dle varianty 1 a pokračovat na novelizaci stanov dle varianty 3.

 

Zlatý záchranářský kříž

Vedení byly elektronicky zaslány návrhy na možné kandidáty za SH ČMS.

 Vedení schválilo návrh na Martina Stráského.

 

Aktualizovaná směrnice SH ČMS I/18 – 2021 o cestovních náhradách

V materiálech k jednání byla písemně předložena aktualizace výše uvedené směrnice.

Vedení se materiálem zabývalo a doporučuje ho k předložení ve VV SH ČMS.

 

Žádost starosty OSH Jindřichův Hradec – „skutečný majitel“

Milan Garhofer požádal prostřednictvím emailu starostku SH ČMS o právní výklad  

definice „skutečný majitel“, statutární zástupce.

Vedení pověřuje starostku zadáním právního výkladu.

 

Návrh SH ČMS – volby SSS

Starostka předložila vedení návrh na Jaroslava Salivara jako místopředsedu Sdružení sportovních svazů.

Vedení návrh schválilo a pověřilo starostku odesláním na SSS.

 

Výzva  NSA – movité investice

M. Němečková předložila záměr k pořízení motorizovaného vozidla pro sportovní přípravu reprezentace ČR, talentované mládeže a ostatních sportovců v hasičském sportu

Vedení schvaluje předložený investiční záměr do výzvy Movité investice – rozvoj materiálně technické základny sportovních svazů 2022 – 2023.

 

Zapsala: Mgr. Irena Špačková