ZÁZNAM ke stažení

Přítomni: Monika Němečková, Josef Bidmon, Jaroslav Salivar, Dana Vilímková, Richard Dudek, Jan Aulický, a Irena Špačková 

Omluveni: Zdeněk Nytra, Karel Barcuch

Jednání zahájila M. Němečková, přivítala přítomné a představila program jednání. Jako zapisovatele požádala I. Špačkovou. 

Vedení souhlasilo s programem i zapisovatelkou. 

 • Kontrola plnění usnesení z jednání VV SH ČMS

Trvalé úkoly: 

24/8-4-2021                      VV SH ČMS  

 1. Bere na vědomí průběžnou informaci vedení SH ČMS ve věci žalob vůči SH ČMS. 
 1. Bere na vědomí písemné stanovisko JUDr. Zámišky ve věci žalob vůči SH ČMS. 
 1. Ukládá vedení SH ČMS pravidelně informovat VV SH ČMS o činěných krocích ve věci žalob vůči SH ČMS. 
 1. Ukládá členům VV SH ČMS jednat v souladu s doporučením právních zástupců SH ČMS 

57/30-3-2023        VV SH ČMS ukládá vedoucím ÚOR, aby zajistili vypracování zápisů v souladu s Jednacím řádem SH ČMS, tj. do 15 dnů. 

42/21-3-2024:      VV SH ČMS ukládá CHH zasílat kopie pozvánek na udělení titulu Zasloužilý hasič také na e-maily KSH. 

Aktuální úkoly: 

70/27-4-2023:      VV SH ČMS 

 1. Ukládá ÚORVO doplnit do Metodického pokynu SH ČMS k používání symbolů SH ČMS orgán (VV SH ČMS), který může dát souhlas s použitím Loga SH. 
 1. Ukládá ÚORVO ve spolupráci s vedoucím ÚORHiM vypracovat informační materiál pro OSH, ve kterém budou seznámeni s touto problematikou a jak ji řešit. 

Plnění: v řešení 

28/22-2.2024:       VV SH ČMS ukládá ÚORHS a ÚORM: 

 1. spolupracovat na návrhu opatření nezbytných pro sjednocení systému přestupů pro postupové soutěže družstev ve všech kategoriích; návrh navázat na příslušnost k členství v SDH, respektive OSH. 

Plnění: trvá 

45/30-5-2024:      VV SH ČMS  

 1. ukládá ředitelce CHH Přibyslav dohledat dokument z roku 2014 – viz. jednání VV SH ČMS 16.10.2014, usnesení č. 53 
 1. ukládá T. Vosykové připravit formulář o přijatých dotacích pro KSH / 2024.  

Plnění: 

b) v řešení – dle vyjádření CHH Přibyslav se badatelské dotazy po pěti letech podle Spisového a skartačního řádu skartují. 

c) v řešení 

48/30-5-2024:      VV SH ČMS pověřuje členy VV SH ČMS projednat návrh J. Sourala ve svých KSH do dalšího jednání VV SH ČMS dne 27. 6. 2024. 

Plnění: v řešení 

53/30-5-2024:      VV SH ČMS ukládá T. Švejdové předložit přehled o vracení návrhů na vyznamenání konkrétním OSH, KSH (rok 2023, 2024) – pokud je tato skutečnost evidována a je doložitelná. 

Plnění: v řešení 

54/30-5-2024:      VV SH ČMS ukládá členům VV SH ČMS projednat v rámci svých KSH a předložit návrhy míst konání MČR v běhu na 60 m s překážkami v letech 2025, 2026 na dalším VV SH ČMS. 

Plnění: v řešení 

55/30-5-2024:      VV SH ČMS  

 1. ukládá starostům OSH a KSH ustanovení okresní/krajské rady hasičského sportu do 31. 8. 2024. 
 1. ukládá M. Kolkovi připravit google formulář pro vyplnění kontaktů na vedoucí OORHS a KORS; termín do 30.8.2024 

Plnění: v řešení 

 • Příprava jednání VV SH ČMS 27. června

Starostka předložila návrh pozvánky na VV SH ČMS.

Vedení schvaluje pozvánku na VV SH ČMS.

 • Rozpočty MČR družstev mužů a žen v požárním sportu, MČR hry Plamen, MČR dorostu v požárním sportu

Starostka okomentovala předložené rozpočty na jednotlivá mistrovství. Navrhované rozpočty reagují na skutečnosti roku 2023, rozpočtované částky jsou obdobné jako v předchozím roce. V případě MČR PS se předpokládají vyšší náklady spojené s účastí zahraničních družstev a rovněž spojené s dopingovou zkouškou.

Vedení schválilo předložené rozpočty na jednotlivá mistrovství.

 • mezinárodní soutěž mladých hasičů v disciplínách CTIF

Starostka informovala přítomné o průběhu příprav na mezinárodní soutěž do Trentina. Soutěž se uskuteční v termínu od 21. června do 28. června. Delegace: 4 družstva MH + 8 vedoucích + 1 vedoucí delegace + 1 fyzioterapeut + 1 trenér + 4 řidiči + 1 PR pracovník + 4 rozhodčí + 1 člen MKHS CTIF = celkem 63 osob.

Starostka předložila návrh motivačních podmínek pro zúčastněná družstva.

Vedení schválilo složení výpravy na mezinárodní soutěž mládeže do Trentina, vedoucím delegace byla jmenována Ing. Monika Němečková a trenérem Ing. Tereza Pohanková.

Vedení schválilo návrh motivačních podmínek a pověřilo starostku předložením k projednání v Českém národním výboru CTIF.

 • 160 let SH ČMS

J. Bidmon seznámil přítomné s aktuálním stavem příprav oslav v Telči. Účast potvrdil předseda Senátu PČR Miloš Vystrčil. Předpokládaná účast je 760 praporů. Přípravy na místě budou probíhat od pátku 14. června. Náměstek Bidmon ocenil spolupráci se zástupci Panského dvora a starostkou OSH Jihlava Andreou Dopitovou.

Vedení vzalo informace na vědomí.

 • Nadace na podporu hasičského hnutí

Vedení byly předloženy tyto dokumenty:

1) Analýza a návrh řešení nového dotačního titulu – podpora Centra hasičského hnutí Přibyslav

2) Investiční portfolio – aktuální stav nadace.

Oba dokumenty vypracoval I. Jirota.

Dále proběhla diskuse nad předloženými dokumenty.

Vedení pověřilo starostku, aby požádala ředitele nadace J. Pátka:

 1. o svolání přímého jednání správní rady Nadace (nikoliv per rollam) do 30.09.2024
 2. o poskytnutí zprávy auditora za rok 2023
 • Různé

Protokol NSA

Starostka informovala členy vedení o výsledku veřejnosprávní kontroly z Národní sportovní agentury.

„Při kontrole hospodaření kontrolované osoby s prostředky ze státního rozpočtu, z kapitoly 362 Národní sportovní agentura, roku 2023, v kontrolovaných oblastech, u kontrolovaného vzorku operací, nebyly shledány nedostatky“.  

Starostka dále předložila vedení návrh odměn za sportovní výsledky roku 2024.  

Vedení vzalo na vědomí informace o veřejnosprávní kontrole NSA.

Vedení schválilo odměny za sportovní výsledky v hasičském sportu pro rok 2024.

Aktualizace kalendáře zahraničních akcí

 • Mistrovství Slovinska v disciplínách CTIF dospělí, pozvání rozesláno družstvům (SDH Písková Lhota A, muži)
 • Národní setkání přípravek Polsko (Martina Crháková)
 • Mistrovství Polska v PS, reprezentace muži
 • Setkání hasičů, Rakousko – 15. června (P. Říha)
 • Mistrovství Slovenska v PS, reprezentace muži
 • Mezinárodní soutěž mladých hasičů Trentino
 • PIKAC CUP, PS dorost Chorvatsko
 • ODESSAS CUP, PS ženy, Bulharsko
 • Komise PS CTIF, Bulharsko
 • zasedání komise Historie požární služby a CTIF, muzea a dokumentace a 31. konference Mezinárodní studijní skupiny pro dějiny hasičství a požární ochrany CTIF, termín: 8. – 11. října, Athény (I. Krpálková, J. Karel)
 • Komise hasičských soutěží CTIF – Portugalsko, říjen
 • Komise mládeže v Rakousku, říjen (M. Crháková, J. Lédl)

Vedení schválilo doplnění seznamu zahraničních cest.

Změna nájemce v Hasičském domě

Prodejna Juwital ukončila svůj provoz v Hasičském domě. O prostory má zájem jiný nájemce -  T. Lukač, služby (masérské, kosmetické).

Vedení schvaluje změnu nájemce.

Hasičský hotel – dodatek smlouvy

Nájemní smlouva je uzavřena do července 2024, dodatek řeší prodloužení smlouvy o dva roky a navýšení nájemného.

Vedení schvaluje dodatek k nájemní smlouvě a pověřuje starostku podpisem.

Žádosti Police ČR

Do datové schránky sdružení byla doručena žádost o součinnost při řešení ublížení na zdraví z nedbalosti (okres Havlíčkův Brod, oddělení Chotěboř). Dítě – 6 let bylo zraněno při nácviku požárního útoku.

Dále byla doručena podobná žádost od Policejního ředitelství Praha (součinnost při tvorbě metodiky šetření výše uvedených případů). 

Vedení vzalo informace na vědomí.

Vedení se shodlo, že je nutné řešit tyto stále četnější a opakující se incidenty systémově, informovat SS OSH a VV SH ČMS a začít důslednější prevenci směrem ke sborům a především trenérům sportovních oddílů SDH.

Grant Ministerstva obrany

V souvislosti s vypsaným grantem MO a jeho podprogramy (107992 Podpora branně-sportovních a technických aktivit obyvatelstva, 107994 Příprava občanů k obraně státu) byla žádost o grant podaná SH ČMS schválena. Grant je určen pro vzdělávací aktivity z oblasti ochrany obyvatelstva a skupinám SDOO. Budou realizovány 4 kurzy, po celé ČR. Ukončení projektu by mělo v listopadu 2024.

Vedení schválilo přípravu projektu, ukládá Martinovi Štěpánkovi doplnit konkrétní termíny.

Informace z NSA

Starostka připomněla členům vedení, že NSA organizuje v několika krajích tvz. road show, na kterých mimo jiné prezentuje i změny v dotačních programech pro rok 2025, včetně povinnosti hlavního spolku předložit výpis o výběru členských příspěvků od sportovců a dalších členů sportovních oddílů v minimální výši 200 Kč / osoba. Přehled termínů road show je uveden v zápise z jednání VV ze dne 30.5. 2024.

Vedení dále diskutovalo na téma řešení této nové skutečnosti.

Starostka konstatovala, že pokud SH ČMS chce i nadále čerpat prostředky od Národní sportovní agentury je nezbytné, aby VV SH ČMS reagoval na nové podmínky a předložil na říjnovém SS OSH návrh na změnu výše platby členského příspěvku (dle Stanov SH ČMS „odvodu z členského příspěvku“) pro sportovce a další členy sportovních oddílů SDH v souladu s dotační výzvou. Zároveň však uvedla, že dle jejího názoru je nutné, aby současně s tímto návrhem byl předložen návrh, aby tyto prostředky byly využity výhradně na podporu regionálního sportu.

Vedení se shodlo, že je nutné vést k tomuto diskusi na VV SH ČMS a připravit návrhy pro SS OSH.

Metodický pokyn SH ČMS k získávání a prodlužování odbornosti v oblasti prevence

R. Dudek seznámil vedení s navrženými úpravami. Dále uvedl, že jím navržené úpravy byly zapracovány. Zůstalo pouze zachování průkazu preventisty.

Vedení ukládá N. Fenclové ověřit číselnou řadu metodických pokynů SH ČMS roku 2024 a jako název dokumentu zachovat pouze jako Metodický pokyn SH ČMS. Vedení doporučuje předložení k jednání VV SH ČMS.

Žádost Divadla U Hasičů

Předložena standardní žádost o úpravu nájemného v letních měsících z důvodů divadelních prázdnin.

Vedení žádost schválilo a pověřilo Michala Sojku zpracováním dodatku.

Zápisy z KSH a další

Starostka předložila zápisy z jednání 03 – 06/2024 KSH:  Středočeského, Plzeňského, Královéhradeckého, Olomouckého kraje a Kraje Vysočina.

Vedení vzalo informace z jednání KSH na vědomí.

Dopis – OSH Česká Lípa

Do kanceláře byl doručen dopis od OSH Česká Lípa s komentářem ke vzniku prvního českého sboru dobrovolných hasičů. Žádají o přehodnocení historických skutečností, nové sepsání historických faktů a ustanovení prvního českého sboru dobrovolných hasičů SDH Zákupy.

Vedení navrhne VV SH ČMS pověřit CHH Přibyslav zpracováním odborné studie k tomuto tématu.

Výběrové řízení na dodavatele systémového webového systému dh.cz

I. Špačková informovala vedení o výsledcích výběrového řízení.

Bylo osloveno 7 dodavatelů. Na základě předložených nabídek a osobních konzultací se všemi oslovenými subjekty, se hodnotitelé shodli, že aktuálním potřebám sdružení s ohledem na náročnost a specifičnost jeho požadavků, nejlépe odpovídá nabídka společnosti WDF, s.r.o., Lazarská 13/8, 120 00 Praha 2, IČO: 24836974.

Nabídky obsahovaly i doporučení veřejných institucí či komerčních subjektů, pro které daná firma v minulosti realizovala zakázky. 

Vedení schválilo výsledek výběrového řízení a pověřuje starostku podpisem smlouvy o dílo.

Stejnokrojový předpis – ÚORVO

Náměstkyně Dana Vilímková na základě jednání ÚORVO vznesla dotaz na specifikaci dodavatelů k novým položkám stejnokrojového předpisu. Návrh ÚORVO obsahoval uvedení konkrétních dodavatelů, od kterých by se položky mohly objednávat.

Dále Dana Vilímková uvedla, že nezbytné dokončit vzor dámského saka na šaty.

Vedení se shodlo, že je vhodnější stanovit přesnou specifikaci materiálového složení včetně gramáže, čísla barevnost, vazby, atd. a střihu (vzoru) nikoliv konkrétního dodavatele.

Vedení pověřuje Danu Vilímkovou dokončením vzoru dámského saka SH ČMS na šaty.

Vedení ukládá ÚORVO vytvořit fotodokumentaci stejnokrojových součástí.

Rekonstrukce toalet v CHH Přibyslav

Náměstek J. Bidmon představil vedení projektovou dokumentaci k rekonstrukci toalet v CHH – u slavnostního sálu.

Vedení vzalo informace na vědomí a děkuje J. Bidmonovi za zajištění projektové dokumentace.

Pozvánky na akce 

datum 

akce 

účast za Vedení SH ČMS 

20. 6.  

MČR v disciplínách TFA, SOŠ, SOU, Dubno

D. Vilímková

27. 6.

Koncert GŘ HZS, kostel sv. Mikuláše, Praha

M. Němečková

5. –7. 7.  

XIV. celostátní kolo hra Plamen, Povážská Bystrice

D. Vilímková

Zapsala: Mgr. Irena Špačková