KE STAŽENÍ

Záznam z  jednání Vedení SH ČMS konaného dne 4. 4. 2018 v Praze.

Přítomni:  starosta SH ČMS Karel Richter, 1.náměstek starosty SH ČMS Jaroslav Salivar, náměstkové starosty Monika Němečková, Lubomír Janeba, Jan Slámečka, Richard Dudek, předseda ÚKRR Jan Bochňák, ředitel Kanceláře Jan Aulický a poradce starosty Ivan Jirota.

Omluveni:

Přizváni: generální ředitel HZS ČR genmjr. Drahoslav Ryba, náměstkové generálního ředitele HZS ČR brig. gen. František Zadina, brig. gen. Slavomír Bell, plk. Daniel Miklós a plk. František Vavera,

1) Zahájení

Zahájil starosta K. Richter, přivítal přítomné na řádném jednání Vedení SH ČMS, přednesl přítomným program dle pozvánky, představil předložené materiály, krátce je okomentoval a požádal o připomínky a náměty.

■ Vedení program schválilo.

2) Kontrola plnění usnesení

Materiál předložen písemně. Starosta okomentoval jednotlivé body plnění usnesení.

■  Vedení po připomínkách a doplnění souhlasilo s jeho předložením VV SH ČMS

3) Příprava jednání VV SH ČMS a shromáždění starostů OSH

Byly prodiskutovány jednotlivé body pozvánky na jednání VV SH ČMS  20. 4. 2018. Pozvánka na jednání  shromáždění starostů 20. a 21. 4. 2018 byla opravena a odsouhlasena na jednání VV SH ČMS 22. 3. 2018.

■  Vedení rovněž opravilo a poté odsouhlasilo odsouhlasilo pozvánku na jednání VV SH ČMS 20. 4. 2018 od 11:00 hod v Hotelu Přibyslav.

V této souvislosti uložil starosta SH ČMS řediteli Kanceláře předat kárný dopis asistentce starosty Tereze Vosykové z důvodu nedbalosti.

 4)  Hodnocení plesu SH ČMS

XXIII. reprezentační ples SH ČMS se konal ve Starém Městě za pořadatelství OSH Uherské Hradiště a hlavního sponzora HVP, a.s. Ples se podařil a rozpočet byl dodržen. Poděkování patří hlavně pořadatelům OSH Uherské Hradiště v čele s jejich starostou a všem sponzorům.

■ Vedení vzalo informace na vědomí.

5) Výsledky hospodaření společností s vlastnickým podílem SH ČMS za rok 2017 (předkládají zástupci SH ČMS v orgánech společností)

Hospodaření Fire Edit bylo předloženo v písemné podobě. V roce 2017 skončilo hospodaření ziskem 56 tisíc Kč po zdanění.

Hospodaření HVP, a.s. bude prezentováno na VV SH ČMS 20. 4. 2018 po uzávěrce.

■ Vedení vzalo informace na vědomí.

6) Jednání vedení GŘ HZS a vedení SH ČMS

Jednání zahájil starosta SH ČMS Karel Richter, představil všechny přítomné členy za SH ČMS a nastínil problémy, které trápí SH ČMS.

Za GŘ HZS si vzal slovo Generální ředitel HZS ČR Drahoslav Ryba, který také představil přítomné členy vedení GŘ HZS a předal slovo p. Zadinovi, který svou prezentací zhodnotil uplynulý rok 2017 na úseku statistiky a různých společných problémů.

  • počet 177.889 výjezdů jednotek PO v r. 2017
  • 348 jednotek PO s 78.072 hasiči
  • zachráněno a evakuováno bylo 65.633 osob
  • dotace na dopravní automobily a požární zbrojnice, v roce 2017 bylo alokováno 310,- mil. Kč určených pro jednotky JPO II, JPO III i JPO V
  • informoval o nekalých praktikách firem dodávajících požární automobily na základě výběrových řízení a upozornil, aby si JPO dávaly při přebírání těchto vozidel velký pozor na závady
  • upozornil také na problém technických prohlídek hasičských vozidel vybavených nepoužívanými tachografy a instrukce pro STK č. 3/2018.

Prezentací se představil i František Vavera, který tím zodpověděl otázky řešení některých problémů dobrovolných hasičů:

a) připravovaná dílčí novela Zákona o PO

b) připravovaný nový zákon o PO, plán legislativních prací vlády rok 2018 a výhled na léta 2019-2021

schválen usnesením vlády č. 91 ze dne 7. února 2018 a 1. čtvrtletí 2020 – předložit nový návrh zákona

c) Novela NV o jednorázovém mimořádném odškodnění, zvýšení v případě smrti na dvanáctinásobek průměrné mzdy

d) Materiál do vlády JSDH obce. Byl zpracován materiál a schválen vládou č. 506/2016. Projednána byla i informace ve vládě – 14. 6. 2017 - autoškoly se dělat budou, ale omezeně

                                   - dotace na DA a stavby budou i nadále

                                   - nemocenská se dokázala prosadit a od února je v účinnosti

                                   - zákoník práce pro uvolňování členů JPO se nepodařilo projednat 

Za SH ČMS vystoupil p. Salivar, který upozornil na nesoulad podvýborů výboru PSP ČR pro bezpečnost, kde je založen podvýbor pro HZS a ne pro hasiče jako celek. Dále hovořil o sportu a finančních prostředcích pro hasičský sport. Také se dotkl dotací pro spolky působící na úseku PO, které jsou nedostačující. Hovořil o reprezentaci požárního sportu muži, ženy a dorost.

Dále vystoupila p. Němečková, která nastínila problém hasičského sportu a zvláště o systému školení rozhodčích instruktorů požárního sportu, který dobrovolným hasičům nevyhovuje. Dle novely pravidel požárního sportu je možné, abychom si školili rozhodčí instruktory sami. Navrhujeme, že SH ČMS jmenuje tři školitele, kteří budou za tuto oblast zodpovídat a plně spolupracovat s ŠVZ Brno. Drahoslav Ryba vyjádřil iniciativu, že si řešení této problematiky bere osobně na starost. Dále informovala GŘ HZS, že SH ČMS bylo Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy zařazeno mezi spolky, které zajišťují státní sportovní reprezentaci a to v hasičském sportu. V této souvislosti připomněla, že SH ČMS je připraveno jednat s HZS ČR o novelizaci smluvního vztahu v oblasti spolupráce v hasičském sportu.

Slovo si vzal i p. Aulický, který poděkoval za spolupráci na společně připravované akci V. ročníku setkání požárních  automobilů, jejich řidičů, strojníků a osádek Pyrocar 2018. Požádal o záštitu a všechny přítomné jménem SH ČMS na akci pozval.

k. Richter, nastínil problém ochrany obyvatel, který se stále nedaří mezi dobrovolné hasiče rozšířit. Velice pomalu se připravují materiály a školení. Dále se také zmínil o problému, který rozpoutal ředitel HZS hl. m. Praha s dobrovolnými hasiči v Praze a starosty městských částí v Praze. Dle našich poznatků je to pomalá likvidace dobrovolných hasičů v hl. městě.

r. Dudek nastínil také problém nízkého dotačního financování našich Ústředních hasičských škol Bílé Poličany a Jánské Koupele. Školy jsou určeny jako vzdělávací zařízení a každoročně proškolí přes 2 500 hasičů. Ovšem dotace tomu neodpovídají.

7) Různé

- R. Dudek požádal o 20 000,- Kč na portál evidence kurzistů ÚHŠ JK, BP a CHH Přibyslav.

■ Vedení schválilo 20 000,- Kč

- J. Slámečka přednesl požadavek na zabezpečení akce s prapory na RE:publika v Brně. Bude potřeba min 200 000,- Kč a dále dle předloženého rozpočtu cca 80 000 Kč na akci „jízda“. Finanční náklady uvedené v předloženém rozpočtu akce na části : Den dětí a sportovní den by měly být pokryty dotačně.

■ Vedení schválilo uvolnit z rozpočtu na akci prapory 200 000,- Kč

 

Zapsal dne  4. 4. 2018   Jan Aulický