Záznam z mimořádného jednání Vedení SH ČMS konaného dne 6. 9. 2018 v Praze.

Přítomni: 1.náměstek starosty SH ČMS Jaroslav Salivar, náměstkové starosty Monika Němečková, Lubomír Janeba, Jan Slámečka, Richard Dudek, ředitel Kanceláře Jan Aulický a poradce starosty Ivan Jirota.

Přizváni: členové DR HVP, a.s. Jarmila Kopáčová, Ladislav Slabý, Josef Jermář, Václav Křivohlávek, Zdena Čížková a sekretář DR L. Tománek.  

Omluveni: předseda ÚKRR Jan Bochňák.

Vedení SH ČMS se mimořádně sešlo k řešení dalšího postupu k vedení SH ČMS.

1) Zahájení

Zahájil I. náměstek starosty SH ČMS J. Salivar, který hned v počátku zahájení kritizoval nekumunikaci členů vedení. Požádal členy o schválení programu. Dále řekl, že byli pozváni členové DR HVP, a.s. a je zapotřebí s nimi projednat jejich loajalitu s rozhodnutím SH ČMS. Členové DR budou zavázáni, aby nedělali nezvratné kroky v jednání do doplnění stavu. I. Jirota navrhl aby, byl také pozván sekretář DR HVP, a.s. p. Tománek.

I. Jirota vysvětlil řízení DR a obsazení členů DR, z hlediska rozhodování je důležité, aby v DR byli zástupci SH ČMS a rozhodovali za SH ČMS.

J. Slámečka – zhodnotil, co bude programem jednání: představení členů DR, informace o chodu DR, otázka doplnění DR

 

Jednání Vedení SH ČMS s dozorčí radou HVP, a.s.

Pozvánka byla zaslána všem členům DR, HVP, a.s. a zúčastnili se v plném počtu.

Představení členů DR HVP, a.s. – jednotliví členové se představili, všichni jsou členy SH ČMS.

2) Kontrola plnění usnesení

J. Salivar požádal o názory k jednotlivým bodům plnění usnesení.

J. Aulický přednesl všem plnění usnesení a doplnil, čeho se jaké usnesení týká. Jaké usnesení je splněno a které se ještě průběžně plní. Materiál k GDPR připravit do konce listopadu.

Usnesení připravit na VV SH ČMS                                    

3) Příprava jednání VV SH ČMS

J. Salivar je toho názory, že spolek tohoto typu nemůže fungovat bez starosty. Je tady velké členská základna, finanční zajištění a další odpovědnost. Ve všech ekonomických věcech musí vystupovat starosta. Jménem VV jedná starosta a podepisuje závazkové vztahy.

Žádám o názor, zda je nutno urychleně řešit volbu starosty. Já říkám, že ano.

Na nejbližším jednání SS OSH je nutno zvolit starostu.

L. Janeba každý z nás se posunul někam dál. A jsem toho názoru připravit volbu starosty na letošní rok. Případně posunout jednání SS OSH.

Bod 4. pozvánky VV SH ČMS, příprava jednání SS OSH. Přechodnou dobu uřídí jednání vedení.

L. Janeba předložil Vedení návrh na řešení situace volby nového starosty na SS OSH. Materiál byl předložen písemně.

Vedení souhlasí s návrhem a případné připomínky zasílat p. Janebovi do neděle 9. 9. 2018

R. Dudek plně souhlasí, táže se zda je opravdu nutné svolávat Shromáždění delegátů SDH

L. Janeba - je to nutné. Kandidáti na starostu dostanou prostor na SS OSH v časovém rozsahu 5 min.

Důraz se klade na to, aby všichni měli stejné možnosti v kampani.

Vedení se dohodlo přizvat na jednání VV SH ČMS Mgr. Březinovou a na SS OSH Mgr. Březinovou i JUDr. Deverovou z důvodů volby dle Stanov SH ČMS a Občanského zákoníku, notářská úschova volebních lístků a právní pomoci při volbě.

3) Zaměření činnosti na rok 2019

Plán práce – návrh vyjmou všechny akce mimo VV a Vedení.

Další návrh je doplnit plán o všechny další akce.

4) Návrh rozpočtu na rok 2019

I. Jirota – přednesl návrh rozpočtu a okomentoval ho.

R. Dudek – navrhl přidat příspěvek do rozpočtu na krajská kola TFA a vyprošťování 20 000,- Kč na kraj. Návrh rozpočtu bude v tomto smyslu upraven.

5) Hasičské noviny

L. Janeba – osvětlil vývoj Hasičských novin do konce roku 2018, kde p. Přibyl končí s prací na novinách. Byl nám zaslán materiál p. Bráta k posouzení jakou práci dělal.

Je cca. 2 500 předplatitelů, a více členů asi noviny odebírat nebude. V případě že se rozhodne pokračovat je nasnadě to dělat elektronicky. Není asi dobře, že to papírově nebude, je hodně lidí, kteří elektroniku nemají jako své hobby. 

J. Slámečka navrhuje elektronickou verzi.

Na VV SH ČMS v říjnu připravit organizační a nákladovou rozvahu elektronické verze Hasičských novin.

Vedení navrhuje elektronickou verzi.

6) Ples

R. Dudek požádal o zálohu 150 000,- Kč, ples se bude konat v Kongres centrum Clarion v Ostravě. Organizační výbor se schází pravidelně.

7) Různé

M. Němečková – předložila návrh na uskutečnění kvalifikace na XXII. mezinárodní soutěž mladých hasičů CTIF. Vedení jej schvaluje

J. Salivar – všechna zmocnění a plné moci jsou dnešním dnem zrušeny. Veškeré úkony v pracovněprávních vztazích podepisuje I. náměstek starosty SH ČMS. Jinak platí vše, co bylo v předchozím období zaběhlé.

M. Němečková – informovala, že má právo podpisů v České spořitelně.

J. Salivar – pozvánky od ministra k setkání by měly dnes odejít na 18. 9. 2018 od 18:00 hod.

J. Salivar – zhodnotil finanční náklady na pohřeb. Vedení souhlasí s náklady.

J. Salivar předložil Vedení Usnesení Vrchního soudu ve věci žaloby o neplatnosti rozhodnutí SS OSH o změně Stanov ze dne 22. dubna 2017 s tím, že se řízení nezastavuje.

SH ČMS obdrželo 28.8.2018 Usnesení Vrchního soudu v Praze ve věci žaloby  na neplatnost rozhodnutí změny stanov ze dne 22.4.2017. Žalobu podaly OSH Jeseník, MSH Plzeň. SDH Plzeň–Skvrňany, SDH Plzeň-Koterov a Komora velitelů jednotek sborů dobrovolných hasičů. Prvoinstanční soud – Městský soud v Praze, žalobu OSH Jeseník zamítl a ostatní žaloby neprojednával, neboť podpisy na plné moci pro advokáta JUDr. Koschina byly naskenované. Vrchní soud odmítl odvolání pro OSH Jeseník, ale  ostatní žaloby vrátil Městskému soudu, neboť plné moci byly zaslány z datové schránky JUDr.Koschina a to je přípustné.

I. Jirota – navrhl udělit Janu Graubnerovi arcibiskupu olomouckému ocenění k 70. narozeninám dopisem a dřevěným křížem (autorem je řezbář Jan Vitásek) a pozvat ho na žehnání sochy Sv. Floriána na zámek Přibyslav.

Zapsal dne 6. 9. 2018  Jan Aulický