KE STAŽENÍ

Záznam z jednání Vedení SH ČMS konaného dne 18. 10. 2018 v Praze.

Přítomni: 1.náměstek starosty SH ČMS Jaroslav Salivar, náměstkové starosty Monika Němečková, Lubomír Janeba, Jan Slámečka, předseda ÚKRR Jan Bochňák, ředitel Kanceláře Jan Aulický a poradce starosty Ivan Jirota.

Přizváni: ekonom SH ČMS Michal Sojka, předsedkyně představenstva HVP, a.s. Vladimíra Ondráková

Omluveni: náměstek starosty SH ČMS Richard Dudek.

1) Zahájení

Zahájil 1. náměstek starosty SH ČMS J. Salivar, přivítal přítomné na mimořádném jednání Vedení SH ČMS, které se dle plánu práce mělo konat 2.10, ale na žádost některých členů vedení bylo přesunuto na 18.10, omluvil R. Dudka z důvodu pracovních povinností, přednesl přítomným program dle pozvánky, představil předložené materiály, krátce je okomentoval s konstatováním, že je vidí prvně a nikdo je sním ani nekonzultoval a požádal o připomínky a náměty.

■ Vedení program schválilo.

2) Kontrola plnění usnesení

J. Salivar konstatoval, že je materiál předložen písemně a okomentoval jednotlivé body plnění usnesení.

J. Aulický přednesl všem plnění usnesení a doplnil, čeho se jaké usnesení týká. Jaké usnesení je splněno a které se ještě průběžně plní.

Usnesení č.37 k náhradě státního znaku za jiný znak se ještě řeší. Ústav státu a práva AVČR bude dle telefonického dotazu odpovídat příští týden.

Usnesení č. 55 k materiálu systematizujícího podporu reprezentantů členů SH ČMS v disciplínách CTIF a vyprošťování byl vypracován ÚORR. Nyní se kontroluje právnicky a obsahově v Kanceláři SH ČMS.

■  Vedení souhlasilo s jeho předložením VV SH ČMS

 

3) Příprava jednání VV SH ČMS

Na jednání byly připraveny pozvánky na jednání VV SH ČMS 22. 11. 2018 a 7. 12. 2018

Byly prodiskutovány některé body pozvánek na jednání VV SH ČMS a zároveň upraveny dle současných potřeb projednávaných problémů. Byl vyřazen bod „Předběžné hodnocení činnosti za rok 2018“ a zařazen bod „Příprava jednání SS a VV 7. a 8. 12. 2018“.  Na jednání 22. 11. 2018 žádá Vedení pozvat JUDr. Čížkovou.

J. Salivar vznesl dotaz, proč zpráva o činnosti, oproti všem zvyklostem, obsahuje poznámku přednášejí vedoucí ÚOR. Pokud jde o zjevnou snahu nenechat starostu, resp. 1. náměstka starosty na SS promluvit, i když tomu na všech SS i sjezdech bylo opačně, bere to na vědomí. Sám není zastáncem mnohahodinových zpráv, nicméně pochybuje, že vedoucí ÚOR seznámí přítomné starosty s tím skutečně nejdůležitějším, co se v uplynulém období v životě SH ČMS událo, případně co ho čeká.

Úkol pro členy Vedení k situaci v Dozorčí radě (DR) HVP je nutno hledat člověka k doplnění DR HVP. Tento člověk může být kooptován kdykoliv, schvalován bude nejbližší valnou hromadou HVP a.s.

Dále se vedla rozprava k situaci v HVP, a.s. a k problematice doplnění členů DR a představenstva společnosti, tak i k výběru jejich členů jako předsedů těchto orgánů.

Na jednání byla operativně pozvána předsedkyně představenstva Vladimíra Ondráková, která konstatovala, že dne 19. 10. 2018 v představenstvu končí, ale i tak byla u všech jednání, která doposud v HVP po odchodu předsedy DR proběhla. Obsazení volných míst v orgánech HVP a.s., dle jejího názoru není tak urgentní. 

Předpokládá, že se zásadní kroky k HVP, a.s.  budou provádět až po volbě nového starosty SH ČMS. DR a představenstvo HVP a.s. do té doby nebudou dělat zásadní kroky v personálních věcech. Bylo konstatováno, že vhodnou osobou pro funkci předsedy představenstva by byl někdo z členů představenstva, kdo není z poboček HVP, L. Janeba se vyjádřil, že to je názor pojišťovny,  že nic nebrání tomu, aby to byl někdo z poboček. Stejně tak nevidí důvod, proč by předsedou dozorčí rady neměl být starosta, tak, jak to navrhuje J. Slámečka, neboť jinak se ani nic nedozvíme. J Salivar, k dřívějšímu názoru  J. Slámečky, že by starosta v žádném případě neměl být předsedou dozorčí rady zopakoval, že si dovede představit, že to nebude starosta, ale opravdový odborník. Nicméně odmítá účelovou argumentaci, že není důvod věci měnit a zároveň činit v některých případech pravý opak. Stávající  starosta byl předsedou dozorčí rady 10 let. J. Slámečka upozornil na konkrétním případě, že si představenstvo stejně udělá co chce.

V. Ondráková ujistila vedení, že žádné aktuální nebezpečí pojišťovně nehrozí.

■  Vedení doporučilo vyřadit z programu VV bod Předběžné hodnocení činnosti SH ČMS za rok 2018 a naopak zařadit absentující body Hodnocení MČR a zejména nezbytný bod Příprava jednání VV SH ČMS  a SS OSH 7. a 8. 12. 2018 a vzalo na vědomí informace V. Ondrákové.

 

4) Příprava jednání SS OSH

Pozvánka na jednání SS OSH 8. 12. 2018 byla předložena písemně. Pozvánku upravil dle potřeby projednávaných bodů p. Janeba, který také předložil k jednání vedení návrh volebního řádu pro volbu starosty SH ČMS, to vše bez jakékoliv konzultace s 1.náměstkem starosty. K volebnímu řádu proběhla rozsáhlá diskuse, která po vysvětlení jednotlivých volebních kol vyústila k zásadním úpravám návrhu. Na SS OSH je potřeba při volbě dodržet všechna ustanovení Stanov a vnitřních předpisů sdružení. Názor na provedení volby u jednotlivých členů vedení je zjevně rozdílný, jak vyplynulo z diskuse už na minulém vedení.  Volba, dle názoru předkladatele L. Janeby, má proběhnout tajným hlasováním hlasovacími lístky.   J. Salivar zopakoval, že základním požadavkem musí být nezpochybnitelnost volby a rovný přístup ke všem kandidátům. Z tohoto pohledu považuje předložený návrh za nerealizovatelný, byť bylo L. Janebou zkonstatováno, že byl projednán vnitroorganizační radou i s p. Deverovou.

 Upozornil na skutečnost, že možnost podání nominací kandidátů na funkci starosty (což mají být ti, které navrhne Shromáždění delegátů sborů v jednotlivých OSH a na jednáních Shromáždění delegátů OSH v jednotlivých KSH) se navrhuje dnem konání VV 22.11.2018. Zároveň se navrhuje, že tito kandidáti, kteří do té doby ani nemusí vědět, že jsou kandidáti (když připouštíme, že jednotliví kandidáti budou navrženi někým, kdo je fakticky nikdy neviděl, nic o jejich aktuálních názorech či dosavadní činnosti neví a dokonce ani žádnou možnost se o nich něco dozvědět nemá) musí do 21. 11. 2018 předložit čestné prohlášení, souhlas s volbou s úředně ověřeným podpisem a aktuální výpis z Rejstříku trestů.  Navíc stejní kandidáti, kteří ještě nebudou nutně vědět, že jsou kandidáty, budou mít vedle všech těchto povinností možnost zveřejnit jakýsi blíže nespecifikovaný „medailonek“ v HN (je navrhováno 1 strana), ovšem s uzávěrkou čísla 16.11. Už vůbec není jasné, co měl kdo na mysli pod pojmem charakteristiky kandidátů.

J. Salivar dále upozornil na skutečnost, že se navrhuje, aby v prvním kole byl zvolen ten kandidát, který obdrží nadpoloviční většinu hlasů přítomných starostů. Při volbě starosty SH ČMS však vždy šlo o hlasy delegátů. Je podstatný rozdíl, jestli starosta například z Klatov jedním aktem dává jeden hlas nebo deset hlasů, když jeho okres má přes deset tisíc členů. Do druhého kola mají postoupit kandidáti s prvním a druhým nejvyšším počtem hlasů. Z ničeho ovšem nevyplývá, co si kdo představuje pod pojmem hlas. Žádný smysl pak nedává ani navržená Alternativa 1, která říká, že bude zvolen ten kandidát, který obdrží nadpoloviční většinu hlasů. J Salivar dále upozornil na zcela nový přístup k třetímu kolu volby, kdy L. Janeba navrhuje při rovnosti počtu hlasů sčítat hlasy pro jednotlivé kandidáty ze všech třech kol hlasování

J. Salivar dále doporučil zabývat se otázkou, zda-li vycházet z prosté nebo absolutní většiny. Jedná se o analogii sjezdu a nelze připustit, že třeba vzhledem k počasí a termínu 7. 12. řada starostů OSH nedorazí a nový starosta SHČMS bude zvolen několika málo starosty z velkých okresů. J. Slámečka vyjádřil názor, že na počasí či přírodní katastrofy nelze brát dopředu ohled

L. Janeba přednesl návrh jmen do volební komise, včetně jejího předsedy a zodpověděl J. Salivarovi dotazy, jak dospěl k některým konkrétním jménům

J. Salivar zdůraznil, že nejen, že není jasný způsob volby ve třetím kole, ale je zároveň jasné, že bude třeba také mandátová komise, která před každou volbou zkonstatuje počet platných mandátů. Před každým kolem voleb musí být jasné jak se volí a kolik hlasů je třeba ke zvolení. Navrhuje se zřídit mandátovou komisi, návrhovou komisi a volební komisi a to každou v počtu 14 osob.

■  Vedení zkonstatovalo, že další řádné vedení je naplánováno na 6. 11. a na něm budou příslušné návrhy dopracovány.

 

5) Různé

J. Salivar informoval, že MV GŘ HZS vydalo výzvu pro podání dotací ze státního rozpočtu. Ve výzvách je i nová výzva „Podpora spolkové činnosti spolků působících na úseku požární ochrany, jejichž členové vyvíjejí činnost i v jednotkách SDH obcí“ Tento program je určen pro úhradu osobních nákladů na stabilní aparát spolku. Dle jednání by mělo být na tento grant alokováno 14 mil. Kč. Výzva umožňuje na 10 000 členů požadovat mzdu na jednoho zaměstnance. Pro SH ČMS se jedná až o 36 osob od února 2019. Jednalo by se o odborníky na ekonomiku, dotace, výkaznictví, evidenci, požární ochranu, sport, mládež atd. pro KSH a Kancelář SH ČMS. K této problematice se Vedení vrátí na svém dalším jednání (cestovní náhrady, možné 30% doplácení grantů atd.)

Výzva bohužel obsahuje i novou podmínku čerpání všech grantů a to, že žadatel tj. SH ČMS nesmí působit jako prostředník. V tuto chvíli to znamená, že by dotační prostředky nemohly být přeposlány na pobočné spolky.  K problematice grantů požádal J. Salivar o schůzku s Dr. Hanuškou na den 31. 10. 2018, za účasti někoho z ekonomů a náměstků starosty. Zároveň předpokládáme, dle sdělení J. Salivara, že budou navýšeny i ostatní granty, třeba pro ÚHŚ a další. Celková částka navýšení pro všechny žadatele grantů MV GŘ HZS má být 20 milionů Kč. K vyřešení této problematiky je svolaná schůzka s Dr. Hanuškou na den 31. 10. 2018.

M. Němečková předložila návrh na finanční odměny sportovcům a realizačním týmům, kteří reprezentovali na MS v PS v Bánské Bystrici a ve Varně.

MS Bánská Bystrica                                                            

Muži   1.místo - závodníci členové SH ČMS, 3x     20 000,-           60 000,- Kč    

Ženy    2.místo - závodnice                           10x     10 000,-          100 000,- Kč  

trenéři členové SH ČMS                                  2x      10 000,-           20 000,- Kč    

fyzioterapeutka                                                1x      10 000,-          10 000,- Kč    

mimořádná odměna - Šárka Jiroušová            1x      10 000,-          10 000,- Kč     světový rekord

                                                                         1x        3 000,-             3 000,- Kč    3.místo dvojboj

                                                             Celkem                        203 000,- Kč  

                                  

MS Varna                              

Dorostenci i dorostenky - 3.místo                  18x       5 000,-             90 000,- Kč    

trenéři                                                               6x       5 000,-             30 000,- Kč    

vedoucí družstev                                              2x        5 000,-             10 000,- Kč    

fyzioterapeuti                                                   2x        5 000,-             10 000,- Kč    

                                                                 Celkem                  140 000,- Kč  

                                                                 Celkem                  343 000,- Kč  

■  Vedení předložený návrh odsouhlasilo a pověřilo Kancelář SH ČMS vyplacením odměn.

 

J. Slámečka se omluvil z dalšího jednání

M. Němečková -otevřela úkol od VV SH ČMS řešení finanční odměny pro 1. náměstka starosty.

J. Salivar – informoval, že za posledních osm let sice absolvoval dobrovolně většinu zásadních jednání s různými orgány za starostu SHČMS, nicméně od poloviny srpna do dnešního dne se už jednalo o 370 hodin, což je s ohledem na řádné zaměstnání a nemožnost brát si trvale neplacené volno nebo dovolenou neúnosné. Vzhledem k tomu, že odměnu nelze vyplatit zpětně a odměna za čtyři měsíce (od poloviny srpna do poloviny prosince) se tedy musí promítnout v následujících třech měsících, navrhl odměnu ve výši poloviny dosavadní měsíční odměny starosty, tj 45 000 měsíčně za čtyři měsíce, po přepočtu na zbývající 3 měsíce 60 000 měsíčně od října do prosince.

M. Sojka informoval Vedení, že žádnou mzdu nelze vyplácet zpětně. Lze tedy možné provést výplatu říjen – prosinec 2018.

K této problematice se rozvinula diskuse, kde p. Janeba navrhl pro zbývající období měsíční odměnu          30 000,- Kč (tj. 22 500,- Kč měsíčně), p. Němečková 45 000,- Kč ( tj 33 750,- Kč měsíčně) a p. Bochňák    45 000,- Kč (tj. 33 750,- Kč měsíčně). L. Janeba dále zdůraznil, že také zastupoval starostu a dělal to zadarmo. J. Salivar poděkoval všem přítomným za vstřícnost.

■ Vedení odsouhlasilo částku 50 000,- Kč vyplacenou od října do prosince 2018. (což pro řešené čtyřměsíční období činí částku v průměru 37 500,- hrubého měsíčně.)

 

L. Janeba předložil Vedení materiál, zpracovaný p. Čečrdlovou k řešení problematiky Hasičských novin.

Redakční rada navrhla, aby Hasičské noviny dále pokračovaly i v roce 2019 s tím, že se dále bude řešit situace v HN.

■ Vedení souhlasí s předloženým návrhem na vydávání HN pro rok 2019. Návrh bude předložen VV SH ČMS.

 

M. Němečková navrhla aby SH ČMS předložilo ČNV CTIF návrh na nominaci Ing. Zdeňka Nytry na víceprezidenta CTIF.

■ Vedení souhlasí s nominací.

 

I. Jirota předložil vedení návrh na zbudování workautového hřiště v ÚHŠ JK. Momentálně se připravuje projekt od ČEZ a k tomu je zapotřebí potvrdit souhlas vlastníka nemovitosti se záměrem.

■ Vedení souhlasí se záměrem.

 

M. Němečková informovala, že se uskuteční dne 9. 11. 2018 v Nevřeni poděkování organizátorům MČR dětí a dorostu.

■ Vedení souhlasí s konáním akce na náklady SH ČMS.

 

J. Aulický přednesl žádost o uspořádání poděkování všem, kteří se dobrovolně zúčastnili na přípravách a samotné akci Pyrocar 2018. Poděkování se uskuteční dne 12. 1. 2019 v Hotelu Přibyslav.

■ Vedení souhlasí s uspořádáním poděkování na náklady SH ČMS.

 

L. Janeba informoval, že se 27. 10. 2018 zúčastní jednání Podunajské komise CTIF ve Vídni. Téma jednání je GDPR. Přednášku připravil J. Aulický a byla přeložena do NJ. L. Janeba požádal o možnost využití služebního vozidla SH ČMS a tlumočníka Z. Šacha.

■ Vedení souhlasí s výjezdem s použitím služebního vozidla. 

 

M. Němečková informovala, že se ve dnech 1. – 3. 11. 2018 uskuteční komise CTIF mládeže ve Pardubicích. Vše je zabezpečeno. Ubytování a část stravy si hradí sami účastníci. My budeme hradit pouze jednu večeři při návštěvě Prahy a část stravy při jednání v Pardubicích.

■ Vedení souhlasí s úhradou nákladů.

 

M. Němečková informovala, že SH ČMS jako autonomnímu zástupci ČR v MSFHZ byla doručena pozvánka na konferenci MSFHZ. Bude se konat ve dnech od 21. – 24. 11. 2018 v dějišti příštího Mistrovství světa v PS v ruském Saratově Za ČR byli pozváni Ing. Nytra jako viceprezident a Ing. Lefner jako člen STK. Dále bylo pozvání po dohodě s GŘ HZS nabídnuto F. Zadinovi za GŘ HZS.

■ Vedení souhlasí s výjezdem Ing. Nytry a Ing. Lefnera.

 

M. Němečková informovala, o spuštění rejstříku sportu. Do 30. 6. 2019 se do něj musí dát sportovní subjekty a i sportovci. Na základě tohoto je zapotřebí, aby byl upraven evidenční program SH ČMS dle požadavků rejstříku sportu, tak aby se informace mohly sdílet z našeho programu do rejstříku sportu. Rovněž je nutné aby ÚORHS na jednání VV SH ČMS předložila Směrnici sportovních klubů SH ČMS.

■ Vedení souhlasí s úpravou evidenčního programu.

 

Zapsal dne 18. 10. 2018  Jan Aulický