KE STAŽENÍ

Záznam z jednání Vedení SH ČMS konaného dne 7. 11. 2018 v Praze.

Přítomni: 1.náměstek starosty SH ČMS Jaroslav Salivar, náměstkové starosty Monika Němečková, Lubomír Janeba, Richard Dudek, předseda ÚKRR Jan Bochňák, ředitel Kanceláře Jan Aulický a poradce starosty Ivan Jirota.

Omluveni: náměstek starosty SH ČMS Jan Slámečka

 

1) Zahájení

Zahájil I. náměstek starosty SH ČMS J. Salivar, přivítal přítomné na jednání Vedení SH ČMS, které se dle plánu práce mělo konat 6.11, ale na žádost některých členů vedení bylo přesunuto na 7.11, omluvil J. Slámečku z důvodu rodinných povinností, přednesl přítomným program dle pozvánky, představil předložené materiály a krátce je okomentoval a požádal o připomínky a náměty.

■ Vedení program schválilo s tím, že bude program řešen dle potřebnosti projednání materiálů.

 

2) Kontrola plnění usnesení

J. Aulický přednesl všem, že plnění usnesení se od minulého jednání neměnilo.

■  Vedení souhlasilo s jeho předložením VV SH ČMS

 

3) Seznam materiálů:

J. Salivar přednesl seznam materiálů, které je nutné projednat. Doporučil začít granty MV ČR.

Dále se Vedení zaobíralo dokumenty starými 3 roky k HVP, a.s. od ČNB, k předsedkyni představenstva. Vše vysvětlil I. Jirota, který docházel do DR HVP, a.s., slíbil dát dokumenty, které se kauzy týkají dohromady.

I. Jirota vysvětlil chronologicky vývoj kauzy vstupu strategického partnera. Při povodních 2013 byla velká ztráta (nebylo zajištění, platby šly z HVP, a.s., pojišťovna neměla kapitál). Proto se to vše dělalo, jak se to časem vyvíjelo, proč SH ČMS koupilo Hotel Přibyslav? V roce 2016 začala pojišťovna plnit solventnost a to právě za vedení p. Ondrákové.

J. Salivar se optal, kdo hlasoval na valné hromadě HVP, a.s.? Bylo vysvětleno, že SS OSH vždy na valnou hromadu HVP, a.s. byl delegován zástupce SH ČMS, který tam za SH ČMS hlasoval.

 

Dotace MV ČR grant č. 9. – mzdy pro aparát SH ČMS.

J. Salivar, nastínil Vedení schůzku s Dr. Hanuškou kde, bylo vysvětleno, jak nově o granty žádat. Musíme udělat kritéria na mzdy a na mzdové třídy.

M. Němečková předložila členům Vedení písemný návrh na strukturu žádosti o dotaci (Grant MV č. 9). Tento návrh byl členům Vedení zaslán i elektronicky. Dále vyjádřila názor, že v souvislosti s podáním žádosti v tomto grantu je nezbytná změna vnitřního dokumentu SH ČMS – Mzdový řád, který je z roku 2006, neodráží současné novelizované předpisy v této oblasti, ze kterých nezbytně musí vycházet.

Nad návrhem byla vedena diskuse, ze které vyplynulo, že struktura žádosti by měla mít podobu: 14 zaměstnanců KSH, dále zaměstnanci ÚHŠ a CHH, následně zaměstnanci Kanceláře SH ČMS, vše v max. povoleném počtu 36 zaměstnanců.

Bylo uložena Kanceláři SH ČMS zjistit skutečný stav zaměstnanců ÚHŠ a CHH, kteří by mohli být do žádosti začleněni.

R. Dudek, je zapotřebí zjistit skutečný stav na KSH co se týče zaměstnanců. Mělo by to být postaveno na rozdělení jakého zaměstnance na jaký post dát a jestli na KSH a nebo OSH zaměstnance připustit.

I. Jirota navrhl novelizovat Mzdový řád SH ČMS, který je již schválen.

M. Němečková navrhla oslovit kraje a členy VV s navrženou strukturou žádosti o dotace. Jsme sice v časové tísni při zpracování žádosti, ale je žádoucí dát prostor k vyjádření starostům KSH a členům VV.

  1. 11. 2018 porada Vedení, KSH a ředitelů ÚHŠ a CHH k pracovním místům z grantu 9
  2. 11. 2018 se p. Bochňák omlouvá z jednání VV SH ČMS.

Usnesení soudu

Proběhlo jednání s JUDr. Deverovou kde se jí předaly další důkazní materiály ke kauze žaloby na  SH ČMS pro neplatnost SS OSH 22. 4. 2018 kde proběhla změna Stanov. Další setkání se uskuteční dne 12. 11. 2018, kde se bude připravovat odpověď k soudu.

 

SDH Chlumín

L. Janeba podrobně prošel celou stížnost. Stížností by se měla zaobírat ÚKRR. Chyba je jednoznačně na OSH Mělník, který pozdě přeposlal Rozhodnutí VV SH ČMS k volbě starosty SH ČMS. Musí se rozhodnout, co se stížností bude vedení dělat.

Vedení navrhuje stížnost postoupit JUDr. Deverové a odpověď vypracovat do 22. 11. 2018.

 

Odpověď na dopis Hospodářské kriminálky

V roce 2018 neeviduje Kancelář SH ČMS žádné popsané stížnosti. Podepsal ještě starosta Ing. Richter.

 

Zápis z jednání Vedení SH ČMS ze dne 18. 10. 2018

L. Janeba má připomínky k poslednímu zápisu z jednání Vedení, týkající se volebního řádu. Volební řád byl na minulém jednání již projednán a měli se doplnit pouze připomínky a dodatky. Žádám, aby byl do zápisu dán obsah vystoupení k záznamu jednání vedení SH ČMS konaného dne 18. 10. 2018

Věc: obsah vystoupení L. Janeby na jednání vedení SH ČMS dne 7. 11. 2018 k bodu Záznam z jednání vedení SH ČMS konaného dne 18. 10. 2018 v Praze

S odvoláním na platné stanovy SH ČMS čl 9 Zápis z jednání orgánů, odst. /3/, písm. e) žádám o změnu formulace „Záznamu z jednání vedení SH ČMS konaného dne 18. 10. 2018 v Praze „ v bodu 4) Příprava jednání SS OSH, uvedené ve větě „Z tohoto důvodu považuje (diskutující J. Salivar) předložený návrh za nerealizovatelný“. Toto konstatování je v rozporu se závěry k bodu 4) cituji: „Vedení odsouhlasilo návrh pozvánky na jednání SS OSH a Volební řád s navrženými změnami a doporučilo oba materiály předložit na jednání VV SH ČMS“ z jednání vedení SH ČMS konaného dne 18. 10. 2018 v Praze, který jsem dostal k vyjádření. Své připomínky k tomuto jsem odeslal 23. 10. 2018. Navíc je dále konstatování o nepoužitelnosti tohoto materiálu opět opakováno ve sdělení J. Salivara členům vedení SH ČMS ze dne 2. 11. 2018.

J. Salivar konstatoval, že volební řád k volbě starosty SH ČMS předložený na minulém jednání je nepoužitelný a v rozporu se Stanovami.

Dále se vedla diskuse k Volebnímu řádu na SS OSH k volbě starosty předloženému dnešnímu jednání Vedení.

 

Připomínky k Volebnímu řádu:

J. Salivar – navrhuje volbu aklamací

J. Bochňák – navrhuje volební řád doplnit také o volbu aklamací

L. Janeba – navrhuje připravit dva návrhy (aklamací a tajně)

Další připomínka byla k jednotlivým kolům pro volbu starosty.

Dohodlo se, že se před každým kolem sejde mandátní komise a rozdá nové hlasovací lístky.

Každý starosta OSH obdrží počet hlasovacích lístků dle mandátů, které má dle počtu členské základny na každých 1000 členů jeden hlas.

Dalším návrhem je, nechat na hlasovacím lístku napsané mandáty souhrnně.

 

J. Salivar přednesl otázku, kdo by v případě jeho nemoci, či případné smrti ho zastupoval.

■ úkol Kanceláři SH ČMS zjistit jak řešit tento problém.

 

Vedení projednalo a odsouhlasilo smlouvu o spolupráci a partnerství k MČR v PS Ústí nad Labem 2019.

 

15:10 se z jednání omluvila M. Němečková

15:30 se omluvil R. Dudek

Jednání bylo zrušeno.

Návrh pokračovat v jednání dne 21. 11. 2018 od 18:00 hod. případně jiný den před VV SH ČMS 22. 11. 2018.

Zapsal dne 7. 11. 2018  Jan Aulický