KE STAŽENÍ

Záznam z jednání Vedení SH ČMS konaného dne 22. 11. 2018 v Přibyslavi.

Přítomni: 1.náměstek starosty SH ČMS Jaroslav Salivar, náměstkové starosty Monika Němečková, Lubomír Janeba, Jan Slámečka,  Richard Dudek, ředitel Kanceláře Jan Aulický a poradce starosty Ivan Jirota.

Omluveni: předseda ÚKRR Jan Bochňák

1) Zahájení

Zahájil I. náměstek starosty SH ČMS J. Salivar, přivítal přítomné na pokračování jednání  Vedení SH ČMS ze dne 7. 11. 2018 omluvil předsedu ÚKRR Jana Bochňáka, přednesl přítomným program jednání VV SH ČMS dne 22.11. dle pozvánky, představil předložené materiály a krátce je okomentoval a požádal o připomínky a náměty.

■ Vedení program schválilo s tím, že bude program řešen dle potřebnosti projednání materiálů.

2) Kontrola plnění usnesení

J. Aulický přednesl všem, že plnění usnesení se od minulého jednání neměnilo.

■  Vedení souhlasilo s jeho předložením VV SH ČMS

3) Příprava jednání Shromáždění starostů OSH dne 8. 12. 2018

L. Janeba přednesl Vedení SH ČMS pozvánku na jednání SS OSH dne 8. 12. 2018. K pozvánce proběhla diskuse, která vedla k drobným úpravám.

■ Vedení se usneslo že bod č. 4 bude upraven: „Vystoupení kandidátů ucházejících se o funkci nového starosty SH ČMS (á 10 minut)“. Dále bude přidán bod 5: „Diskuze k vystoupení kandidátů na nového starostu SH ČMS“. Dále byl upraven bod č. 8. Zpráva o činnosti ÚOR represe, sportovních soutěží, prevence a mládeže.

L. Janeba předložil Vedení volební řád pro veřejnou volbu a volební řád pro tajnou volbu starosty SH ČMS. Oba řády budou předloženy na SS OSH.

K volebnímu řádu pro veřejnou volbu nebyli připomínky a k volebnímu řádu pro tajnou volbu Vedení SH ČMS vedlo rozsáhlou diskusi a doporučilo alternativu č. 2 Volebního řádu – tajná volba. tzn. že Hlasovací lístky budou tvořeny třemi sadami (vždy jedna sada pro jedno kolo voleb, bílá, modrá, červená) v počtu mandátních hlasů, kterými hlasující disponuje podle velikosti svého OSH. (např. OSH Litoměřice 2 367 členů, to jsou tři mandátní hlasy, tzn. tři sady po třech hlasovacích lístcích).

 

4) Různé

I. Jirota představil předložený materiál Mzdový řád, který bylo nutné novelizovat vzhledem k aktuální minimální mzdě a dalším pracovněprávním dokumentům. K řádu se vznesla diskuse ze které vzešly drobné změny, které byly zaznamenány a budou do mzdového řádu dopracovány.

J. Salivar informoval Vedení SH ČMS že žádosti na projekty MV ČR nezahrnují požadavek na čerpání dotace na postupová kola Hry Plamen a požárního sportu, protože tento účel čerpání dotace bude žádán z programů Sport – MŠMT. V oblasti mládeže byly nově do projektů MV zařazeny Rescue campy a TFA mladého hasiče.

Vedení se dále zaobíralo rozvržení úvazků pro žádost o dotaci MV – mzdy a navrhlo řešení KSH Středočeského kraje – 2 úvazky; MSH Praha, KSH Karlovarského kraje - 0,5 úvazku; ostatní KSH - 1 úvazek.

Na toto téma probíhala mezi přítomnými diskuze.

 

Vedení bylo v 9:45 ukončeno.

Zapsal dne 22. 11. 2018  Jan Aulický