KE STAŽENÍ

Záznam z jednání vedení dne 12. února 2019

Přítomni: starosta SH ČMS Jan Slámečka, náměstkové starosty Lubomír Janeba, Jaroslav Salivar, Monika Němečková, Richard Dudek, ředitel Kanceláře SH ČMS Jan Aulický, předseda ÚKRR Jan Bochňák, poradce starosty Ivan Jirota, tisková mluvčí Jaroslava Čečrdlová

Jednání zahájil starosta J. Slámečka, přivítal přítomné, připomněl, že jednání Vedení SH ČMS se bude nadále zúčastňovat také tisková mluvčí J. Čečrdlová a bude dělat zápis. Dále představil materiály na jednání zaslané elektronicky a dané na místě.

 

1) Kontrola plnění usnesení

- J. Slámečka okomentoval jednotlivé body předloženého materiálu.

- J. Bochňák se vyjádřil k usnesení č. 40/14-6-2018 - začátkem března vydá ÚKRR jasné stanovisko.

- J. Slámečka k usnesení 3/24-1-2019 informoval, že na 19. 2. 2019 je svolána schůzka s heraldikem k dalšímu řešení symbolů SH ČMS.

Vedení bere informace o plnění usnesení na vědomí.

 

2) Vyhodnocení plnění grantů MV a projektu MŠMT za rok 2018

- J. Aulický přednesl informace od M. Sojky o čerpání finančních prostředků z grantů MV ČR v projektech - Spolupráce při odborné přípravě členů SH ČMS, Zajištění chodu ÚHŠ, Postupové soutěže hry Plamen a soutěží dorostu mladých hasičů SH ČMS,  Preventivně výchovná činnost obyvatelstva propagací a historií požární ochrany, Zajištění akceschopnosti psovodů SDH Hejnice v rámci IZS, Postupové soutěže SH ČMS v požárním sportu, Soutěže v disciplíně požárního sportu běh na 100 m s překážkami, Soutěže v klasických disciplínách CTIF, Soutěže v disciplínách TFA. Z částky bylo čerpáno 7 892 000,- Kč. Z důvodu nekonání plánované soutěže v běhu na 100m s překážkami a nemožnosti převedení prostředků na jiný projekt bylo vráceno 33 400,- Kč. MV ČR - GŘ HZS ČR odesláno vyúčtování i s komentářem.

- I. Jirota připomněl, že v letošním roce přibydou akce TFA a vyprošťování, ale prostředky na sport a mládež nebudou čerpány z MVČR, ale z MŠMT.

- M. Němečková přednesla závěrečnou zprávu o věcném plnění projektu Mladí hasiči 2018, v němž bylo přiděleno a vyčerpáno 22 milionů Kč. Z toho 4,5 mil. čerpáno na osobní náklady (OSH, KSH, Kancelář SH ČMS), cca 6,5 mil na volnočasové aktivity (převážně SDH), vzdělávání, mezinárodní spolupráci (OSH, KSH), 8,5 mil. na provozní činnost OSH, KSH včetně MTZ SDH a TZ, 2,5 mil. centrální akce a kurzy včetně provozu úseku mládeže Kanceláře SH ČMS. Připomněla, že mládežnická dotace je určena pouze na náklady spojené s volnočasovou a vzdělávací činností mládeže SH ČMS, nikoliv organizované sportovní akce.

- M. Němečková dále upozornila, že v roce 2020 končí smlouva s MŠMT a platnost titulu organizace uznané a od roku 2021 se předpokládá výzva na novou žádost o titul, která dle předpokladu bude zahrnovat požadavek na novou koncepci a strategický plán práce s mládeží.

Vedení bere na vědomí vyhodnocení plnění grantů Ministerstva vnitra a projektu MŠMT za rok 2018.

 

3) Školení funkcionářů - schválení návrhu programu

-L. Janeba informoval o připravovaném programu tohoto školení, který projednala

ÚORVO na svém jednání 6. 2. 2019. Školení se uskuteční 6. dubna 2019 v Přibyslavi a na programu budou tato témata: Stanovy SH ČMS, přípravy Valných hromad SDH 2019/2020, Příručka pro funkcionáře, harmonogram přípravy VI. sjezdu SH ČMS, hospodaření sborů, granty apod., webové stránky SH ČMS, komunikace a vystupování na veřejnosti.

-J. Aulický doplnil, že přítomen bude také p. Studnik k zodpovězení dotazů směřujících k elektronické evidenci.

Vedení souhlasí s navrženým programem.

 

4) Příprava jednání VV SH ČMS

-J. Slámečka se dotázal na připomínky  zápisu z jednání VV SHČ SM 24. 1. 2019

-J. Salivar  vznesl připomínku na větší konkretizaci zápisů obecně.

-I. Jirota  připomněl, že VV SH ČMS neprojednal změnu výše paušálu pro vedoucí ÚOR, kde Vedení SH ČMS navrhlo tuto částku sjednotit se ostatními členy VV SH ČMS na 5000 Kč.

Vedení doporučuje VV SH ČSM tento návrh projednat.

Vedení zápis  z jednání VV SH ČMS z 24. 1. 2019 schválilo.

-J. Slámečka představil návrh pozvánky na jednání VV SH ČMS dne 21. 3. 2019 a jednotlivé body programu jednání okomentoval.  

-L. Janeba navrhl, aby ÚHŠ a CHH, Nadace představily plán na rok 2019, protože zprávy za  2018 budou ve VZ 2018.

- J. Slámečka navrhl, aby vedoucí ÚOR stručně vyhodnotili plnění svých úkolů vyplývajících ze závěrů V. sjezdu. Toto vyhodnocení by měli předložit do 15. 3. 2018. Informace pak budou předloženy na jednání VV SH ČMS.

Vedení s návrhem souhlasí. Sdělení o tomto vedoucím odborných rad zajistí ředitel Kanceláře J. Aulický.

- J. Čečrdlová připomněla, že o vystoupení na jednání SS OSH v dubnu požádala marketingová agentura HS Media.

-J. Salivar připomněl, že by smlouva s HS Media měla být blíže představena, L. Janeba žádá, aby členům vedení byla smlouva zaslána k nahlédnutí, a navrhuje, aby zástupce HS Media byl pozván již na jednání VV SH ČMS 21. 3. 2019 (v bodu různé).

Vedení souhlasí s pozváním zástupce HS Media na VV SH ČMS 21. 3. 2019.

- J. Slámečka informoval o tom, že na VV SH ČMS budou opět  přizváni starostové KSH, především proto, aby mohlo být projednáno plnění Grantu MV ČR č. 9.

Vedení vedlo krátkou diskusi o smlouvách pro pracovníky KSH - o požadavcích na kvalifikaci atd. K tématu bylo připomenuto, že se stále čeká na doručení rozhodnutí z MV - GŘ HZS ČR.

Vedení souhlasí s přizváním starostů KSH na jednání VV SH ČMS a v souvislosti s tím ruší plánované setkání vedení a starostů KSH 9. 4. 2019.

 

5) Výroční zpráva SH ČMS za rok 2018

-J. Slámečka se dotázal J. Čečrdlové na přípravu Výroční zprávy za rok 2018

-J. Čečrdlová informovala o časovém harmonogramu přípravy - do konce února mají vedoucí ÚOR a starostové KSH poslat zprávy za rok 2018. V první polovině března bude dokument zpracován (ve dvou variantách - prezenční a podrobná), tak aby byl čas na korektury a na konci března se mohlo tisknout.

-L. Janeba se dotázal, zda jsme domluveni s tiskárnou, aby nedošlo ke stejné chybě v tisku jako v roce ve VZ 2017.

-J. Čečrdlová odpověděla, že je třeba dodržet onen časový harmonogram, aby byl čas na korekturu.

Vedení uložilo J. Čečrdlové zaslat nejpozději 15. 3. všem členům Vedení a VV SH ČMS připravenou Výroční zprávu 2018 k připomínkování.

 

6) Příprava MČR Plamen, MČR dorostu, MČR v PS, MČR v klasických disciplínách a MČR ve vyprošťování

-M. Němečková informovala o čerpání rozpočtu a vyúčtování finančních prostředků MČR v PS 2018 a dále připomněla, že v roce 2019 se poprvé uskuteční dvě mládežnická mistrovství republiky - Plamen ve Vlašimi a dorost ve Svitavách.  Rozpočet obou akcí je v tuto chvíli nastaven na 1 700 000,- Kč.

Vedení rozpočet schválilo.

-J. Aulický informoval že MČR ve vyprošťování se připravuje a rozpočet ještě není připraven. Dne 20. 2. 2019 proběhne první schůzka s pořadateli na HZS Olomouc.

Vedení bere informace na vědomí.

 

7) Projednání harmonogramu přípravy VI. sjezdu SH ČMS

-L. Janeba okomentoval písemně předložený materiál Harmonogram přípravy sjezdu.

-Informoval o tom, že je třeba rozhodnout, zda bude akceptována nabídka KSH Jihomoravského kraje na místo konání sjezdu - Brno. A dále je třeba rozhodnout o termínu konání VI. sjezdu (11. - 12. 7. nebo 20. - 21. 6. 2020).

Po krátké diskusi o možnostech termínu, místa a počtu dní konání VI. sjezdu Vedení SH ČMS pověřilo J. Slámečku a J. Aulického, aby co nejdříve dojeli do Brna na obhlídku. Zároveň se Vedení přiklonilo k červnovému termínu konání VI. sjezdu.

 

8) Různé

-J. Slámečka informoval o přípravě společného jednání Vedení SH ČMS a Vedení Dobrovolné požiarnej ochrany Slovenské republiky (DPO SR), které bylo domluveno na 26. - 27. února 2019 v Galantě. Představil plánovaný program - slavnostní oběd, představení obou sdružení a výměna zkušeností. Druhý den přijede prezident maďarského sdružení k podpisu smlouvy o spolupráci.

Vedení konstatovalo, že jednání se zúčastní celé Vedení SH ČMS  a ředitel Kanceláře SH ČMS. Dále pověřilo J. Čečrdlovou připravení prezentace o SH ČMS, kterou na místě přednesou M. Němečková a J. Aulický. Kanceláři SH ČMS uložilo připravit dárkové tašky.

- R. Dudek se dotázal na účast na Pyrosu 29. 5 . - 1. 6.2019 a J. Aulický dopověděl, že o účasti SH ČMS se jedná, především o podmínkách - stánek, vjezdy vozidel apod.

- R. Dudek předal informace J. Kargera o přípravě rekonstrukce 2. patra budovy ÚHŠ a požádal o plnou moc k přípravě stavebního povolení.

 

-M. Němečková informovala o vyhlášení dotačního programu MŠMT Investice mládež 2019, do nějž byl za SH ČMS podán projekt na kompletní rekonstrukci nádvoří ÚHŠ Jánské Koupele.

 

-J. Aulický informoval o připravovaném Semináři represe (23. 2. 2019). Předcházející den se uskuteční jednání ÚORR a zkoušky Hasič I. (zde konstatoval potěšitelný nárůst přihlášených zájemců.). Z Vedení SH ČMS se zúčastní J. Slámečka a J. Salivar.

 

- J. Slámečka s M. Němečkovou předložili návrh na zastoupení SH ČMS na XXX. ročníku Havířovské haly. Delegováni byli náměstek starosty SH ČMS R. Dudek a členové ÚORM T. Zdražila a M. Sobotková.

 

- J. Aulický předložil Metodický pokyn starosty k poskytování příspěvků na reprezentaci jednotlivců a družstev k reprezentaci, který bude předložen na jednání VV SH ČMS 21. 3. 2019.

-M. Němečková v souvislosti s tímto tématem opakovaně apelovala na vznik dlouhodobé koncepce sportu včetně reprezentace, která stále není zpracována.

 

- J. Aulický krátce okomentoval přípravy na XXIV. celorepublikový ples SH ČMS

 

-J. Aulický informoval o došlém předvolání v záležitosti soudního sporu o neplatnosti Stanov SH ČMS dne 28. 3. 2019. V tomto sporu SH ČMS zastupuje JUDr. Deverová.

 

-J. Aulický informoval o tom, že GŘ HZS ČR souhlasí s tím, že předseda zkušební komise na kurzech pro rozhodčí požárního sportu I. KS nemusí být z Vzdělávacího zařízení HZS ČR Brno

 

- J. Aulický dále informoval o konání obnovy kvalifikace rozhodčí TFA ve dnech 13. - 14. 4. 2019.

 

- T. Pořízek, jednatel FireTV prezentoval činnost FireTV za rok 2018, statistiky sledovanosti obecně a jednotlivé akce, včetně spolupráce s Litovlí

-M. Němečková v souvislosti s diskusí o nedostatku komentátorů vznesla námět uspořádání kurzu rétoriky, resp. kurzu pro komentátory s cílem vyškolit si vlastní moderátory/komentátory.

Vedení se shodlo, že k tématu se vrátí na příštím jednání Vedení SH ČMS.

-M. Němečková dále požádala o podobné statistiky sledovanosti i za Českou televizi. J. Čečrdlová osloví marketingovou agenturu HS Media.

-J. Salivar k tématu připomněl,  aby v rozhovorech byla loga MŠMT, SSS ČR a dalších spolupracujících organizací a zároveň, aby bylo důsledně dbáno správné prezentace partnerství Litovel např. na sportovních akcích.

-L. Janeba se zeptal na sledovanost a pokračování pořadu na Youtube kanálu SH ČMS Na Kafíčko. Navrhl, že by dalšími pozvanými osobnostmi mohli být vedoucí ústředních odborných rad.

-J. Čečrdlová shrnula o počtu natočených pořadů Na Kafíčko a jejich sledovanost.

-J. Čečrdlová dále informovala o připravované smlouvě s FireTV. Tuto poskytne členům Vedení SH ČMS.

 

-J. Salivar dále okomentoval Gala odpoledne hasičského sportu 2019. Zamýšlel se nad určením charakteru akce a cílové skupiny akce.

-J. Slámečka zhodnotil Gala odpoledne hasičského sportu 2019 jako velmi povedené.

 

- M. Němečková kladně hodnotila vztahy s Opravárenským zařízením HZS ČR. To požádalo SH ČMS o zaslání požadavků na materiál pro rok 2019. Požadavky na materiál na MČR Plamen a MČR dorostu byly tedy odeslány. Vedení tuto spolupráci hodnotilo velmi pozitivně.

 

-M. Němečková informovala o tom, že se množí dotazy ohledně účasti cizích státních příslušníků na našich, především sportovních, akcích. Proběhla krátká diskuse a z ní vzešel závěr, že je třeba situaci ukotvit v našich dokumentech, zejména ve všech směrnicích, které řeší problematiku sportu při jejich úpravě.

V tuto chvíli Vedení doporučuje doplnit do organizačních zabezpečení pro postupové soutěže roku 2019 podmínku, že sportovec, který je cizím státním příslušníkem musí mít povolení k trvalému pobytu v ČR (viz. např. Směrnice o registrovaných sportovcích (Sbírka předpisů Českého atletického svazu - část první, čl. 1).

 

 

-L. Janeba vznesl podnět pro dodržování dříve domluvených jednání se starosty KSH. K tématu se rozvinula diskuse na téma postavení a pravomocí starostů KSH ve Stanovách SH ČMS.

 

- R. Dudek vznesl dotaz, jak pokračují jednání s firmou Blažek ohledně šití uniforem touto firmou.

- J. Čečrdlová odpověděla, že jednání se zastavila po úmrtí K. Richtera a aktuálně je prostřednictvím marketingové agentury plánována schůzka zástupce firmy se starostou J. Slámečkou.

 

-J. Čečrdlová informovala o zřízení Instagramového profilu SH ČMS jako sdruzeni_hasicu

 

Zapsala: Jaroslava Čečrdlová