KE STAŽENÍ

Přítomni:        

VV SH ČMS:     R. Dudek, L. Janeba, M. Němečková, J. Salivar, J. Bidmon, J. Brychcí, J. Henc, J. Karger, R. Kučera, O. Lacina, A. Maděra, B. Martínek, J. Pátek, A. Pazdera, L. Procházka, S. Pumprla, L. Zeman, J. Zips – 18 osob

Přizváni:          J. Bochňák, J. Aulický, M. Čížek, J. Netík, J. Kubeš, T. Vosyková, I. Špačková,

Omluveni:       J. Slámečka, V. Hulec, A. Minář, L. Kuběna, J. Orsák

Jednání zahájil a řídil 1. náměstek starosty SH ČMS Lubomír Janeba.

1) Zahájení, volba ověřovatelů, schválení programu jednání

Zapisovatel:                 Tereza Vosyková

Ověřovatelé:                Antonín Maděra

                                   Jiřina Brychcí

                                                                                                                                         

- L. Janeba přivítal přítomné členy VV SH ČMS, přizvané hosty a omluvil nepřítomné. Následně vyjmenoval seznam předložených materiálů a přednesl program dle pozvánky.

Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č. 159/24-7-2020:              VV SH ČMS schvaluje zapisovatelku, ověřovatele a program jednání.

                                                                       HLASOVÁNÍ: PRO 18

 

2) Kontrola plnění usnesení

Materiál byl přiložen písemně

 

- L. Janeba vyjmenoval body kontroly plnění usnesení a postupně se ke všem vyjádřil ve smyslu plnění.

Usnesení č. 160/24-7-2020:              VV SH ČMS bere informace o plnění usnesení na vědomí.

                                                           HLASOVÁNÍ: PRO 18

 

3) Informace z jednání Vedení SH ČMS

Materiál byl přiložen písemně

- L. Janeba přednesl zápis z jednání Vedení SH ČMS ze dne 9. 7. 2020. Dále upozornil na nutnost zápisu sportovců do rejstříku NSA. Informoval o mimořádném jednání Vedení SH ČMS před jednáním výkonného výboru. Na tomto jednání byla schválena smlouva mezi SH ČMS a Fire TV, schváleno „Hasičské čtení 2020“ pro tisk a projednán podnět Sdružení sportovních svazů u příležitosti 30. let od jeho vzniku. Vedení SH ČMS též rozsáhle jednalo ve věci bodu jednání VV SH ČMS „Zpráva o činnosti HVP a.s.“,

Usnesení č. 161/24-7-2020:              VV SH ČMS bere informace z jednání Vedení SH ČMS ze dne 9. a 24. 7. 2020 na vědomí.                                             HLASOVÁNÍ: PRO 18

4) Informace z jednání ÚKRR

- J. Bochňák informoval o činnosti ÚKRR za minulé období. Sdělil informace o proběhlé kontrole v ÚHŠ Bílé Poličany. Vyjmenoval body, kterými se ÚKRR bude zabývat na dnešním jednání. Informoval o úmrtí člena ÚKRR Antonína Vovsíka.

- O. Lacina informoval o návrhu doplnění ÚKRR za KSH Středočeského kraje pí. Růženu Maděrovou do VI. sjezdu SH ČMS.

- L. Janeba přednesl doporučení Vedení SH ČMS, ve kterém žádají, aby byla následná kontrola (náprava zjištěných nedostatků z první kontroly) v ÚHŠ Bílé Poličany provedena do 31. srpna 2020.

- J. Salivar poukázal na skutečnost, že jak bylo sděleno na Vedení, za ÚHŠ nezodpovídá ani Vedení SH ČMS ani Kancelář SH ČMS, pouze ředitel ÚHŠ

- L. Janeba doplnil, že je potřeba urychleně upravit Statut ÚHŠ.

- R. Dudek souhlasil, že je potřeba upravit Statut ÚHŠ za účasti právníků, kteří by dohlédli, aby byl statut v souladu s legislativou ČR.

Usnesení č. 162/24-7-2020:                         VV SH ČMS

 1. bere na vědomí informace o činnosti ÚKRR a doporučuje provést následnou kontrolu v ÚHŠ Bílé Poličany do 31. 8. 2020.
 2. ukládá řediteli Kanceláře SH ČMS ve spolupráci s ÚORVZ a ÚORVO upravit Statuty ÚHŠ z hlediska pracovněprávních vztahů do příštího jednání VV SH ČMS 7. listopadu 2020.

                                                                  HLASOVÁNÍ: PRO 18

5) Zajištění jednání SS OSH

- L. Janeba předložil mimo jiné návrh programu jednání SS OSH a požádal o vložení nového bodu Plán práce Vedení SH ČMS, VV SH ČMS, SS OSH na rok 2020 (do VI. Sjezdu SH ČMS). SS OSH bude řídit R. Dudek. Do návrhové komise je za VV SH ČMS navržena M. Němečková.

VV SH ČMS

pí. Němečková

Praha

p. Wagner

Středočeský

pí. Havlínová

Jihočeský

p. Pazdera

Plzeňský

p. Pechát

Karlovarský

p. Hubáček

Liberecký

pí. Brychcí

Královéhradecký

pí. Steinerová

Pardubický

p. Růžička

Vysočina

p. Ježek

Olomoucký

p. Hlavinka

Zlínský

p. Bernátík

Moravskoslezský

p. Kotrc

Ústecký

p. Šach

Jihomoravský

pí. Jandová

- L. Janeba požádal o schválení úpravy programu a Zprávy o činnosti SH ČMS od posledního SS OSH.

Usnesení č. 163/24-7-2020:                          VV SH ČMS schvaluje změnu programu SS OSH a Zprávu o činnosti SH ČMS za rok 2019.  

                                                                       HLASOVÁNÍ: PRO 18

- L. Janeba přednesl body dle pozvánky a vyjmenoval materiály, které budou předloženy na SS OSH.

Usnesení č. 164/24-7-2020:                          VV SH ČMS souhlasí s předložením vyjmenovaných materiálů na jednání SS OSH.  

                                                                       HLASOVÁNÍ: PRO 18

 

- I. Jirota požádal o schválení prodloužení paušálů pro členy VV SH ČMS a ÚKRR.

Usnesení č. 165/24-7-2020:                          VV SH ČMS schvaluje prodloužení paušálů pro členy VV SH ČMS a ÚKRR. 

                                                                       HLASOVÁNÍ: PRO 18

6) Stav přípravy VI. sjezdu SH ČMS

 

- L. Janeba informoval, že zítřejší SS OSH mimo jiné projedná Nový harmonogram přípravy a konání VI. sjezdu SH ČMS doplněný o schválené připomínky z minulého jednání VV SH ČMS.

- J. Aulický informoval stavu příprav VI. sjezdu SH ČMS.

7) Informace o hospodaření SH ČMS za 1. pololetí roku 2020

Materiál byl přiložen písemně

- I. Jirota přednesl informace o stavu hospodaření SH ČMS za 1. pololetí roku 2020. Vyjmenoval konkrétní body, ve kterých proběhly změny.

- J. Salivar vznesl připomínku, aby byl materiál podepsaný zpracovatelem. Dále požádal, aby byla na SS podána informace o příjmech a výdajích za 1. pololetí roku 2020 v písemné podobě.

- I. Jirota doplnil požadované informace a dále seznámil přítomné se aktuálním stavem závazků mezi SH ČMS a OSH

Usnesení č. 166/24-7-2020:                         VV SH ČMS bere na vědomí informace o hospodaření SH ČMS za 1. pololetí roku 2020 a ukládá řediteli Kanceláře SH ČMS přidat do materiálů na SS OSH písemné tabulky dokladující stav čerpání rozpočtu SH ČMS za I. pololetí roku 2020

                                                                       HLASOVÁNÍ: PRO 18

 

8) Informace o hospodářských výsledcích HVP, a. s.

-J. Kubeš informoval o zveřejněných hospodářských výsledcích HVP, a.s. za období roku 2019 a 1. pololetí roku 2020. Dále hovořil o termínu valné hromady HVP, a.s., který je stanovený na 17. 8. 2020 v Bílých Poličanech a částečně se zmínil i o obsahu některých projednávaných bodů programu VH. Obsáhle informoval o obsahu bodu 9 této VH, to je pověření představenstva HVP a.s. ke zvýšení základního kapitálu

- L. Janeba seznámil přítomné se zveřejněným programem jednání VH.

Následovala rozsáhlá diskuze, která se zejména vztahovala k bodu 9 a bodu 10 programu VH HVP, a.s.

Usnesení č. 167/24-7-2020:              VV SH ČMS

 1. bere na vědomí výsledky činnosti HVP za rok 2019 a za období měsíců leden – červen 2020
 2. schvaluje starostu SH ČMS Jana Slámečku k účasti na řádné valné hromadě HVP a.s. a jako náhradníky I. náměstka starosty SH ČMS Lubomíra Janebu a náměstka starosty SH ČMS Jaroslava Salivara (později změněno z důvodu dovolené pověřeného) na náměstka starosty SH ČMS Richarda Dudka, s tím, že bude hlasováno pouze a výhradně v zájmu SH ČMS a to zejména k bodu 9 pořadu jednání „PRO“ a k bodu 10 pořadu jednání „PROTI“.

HLASOVÁNÍ: PRO 17 (při hlasování nebyl přítomen R. Kučera)

9) Stav příprav schválených celostátních akcí (MČR TFA, CTIF, VE VÝSTUPU NA VĚŽ, POODM)

Materiál byl přiložen písemně

- J. Aulický informoval o změně termínu MČR v TFA ve Svitavách (10. 10. 2020), dále představil Propozice MČR TFA, které byly rozeslány na OSH. Informoval také, že je rozpracován rozpočet a bude hotový, až budou obdrženy všechny podklady.

- J. Bidmon upozornil, že kvůli stále se měnící situaci v souvislosti s koronavirem, může Vláda ČR nařídit omezení počtu osob a tím hrozí, že MČR v TFA může být omezeno, či zrušeno. Dále upozornil, že není hotový rozpočet na MČR TFA ze strany ředitele Kanceláře SH ČMS.

- J. Aulický sdělil, že OSH Svitavy zatím nezaslalo všechny podklady.

- J. Salivar podotkl, že nařízení vlády ČR o omezeném počtu osob, by mohlo ohrozit také VI. Sjezd SH ČMS.

- L. Janeba navrhl, aby byla složena komise, která bude mít právo stanovit omezení, nebo zrušení MČR v TFA, MČR CTIF a MČR Ve výstupu na věž. Složení komise: J. Salivar, J. Henc, R. Kučera, J. Bidmon, J. Orsák a J. Aulický.

Usnesení č. 168/24-7-2020:                         VV SH ČMS souhlasí s ustanovením komise pro řešení mimořádných opatření v souvislosti s přípravou a konáním MČR v TFA, MČR CTIF a MČR Ve výstupu na věž, vycházející z aktuálních nařízení Vlády ČR.

                                                           HLASOVÁNÍ: PRO 18

10) Činnost SH ČMS rozvolnění Opatření vedení SH ČMS k situaci v ČR

- L. Janeba informoval o nutnosti sledovat nařízení Vlády ČR, vzhledem ke konání akcí pořádaných SH ČMS.

11) Návrhy na vyznamenání

- L. Janeba předložil návrhy na vyznamenání, včetně předložených žádostí o výjimky a požádal o jejich schválení.

- J. Zips upozornil, že v některých návrzích na vyznamenání není uvedeno dostatečné zdůvodnění návrhu na vyznamenání.

- O. Lacina souhlasil, že návrhy, které nemají dostatečné zdůvodnění, se mají vracet k doplnění.

- M. Němečková poukázala na to, že by se tyto nedostatky měly řešit již VV OSH nebo VV KSH.

- A. Maděra navrhl usnesení, aby starostové KSH věnovali zvýšenou pozornost při schvalování návrhů na vyznamenání.

Usnesení č. 169/24-7-2020:              VV SH ČMS

 1. schvaluje předložené návrhy na vyznamenání.
 2. ukládá starostům KSH, aby věnovali zvýšenou pozornost při schvalování návrhů na vyznamenání.

                                                 HLASOVÁNÍ: PRO 17, ZDRŽEL SE 1

 

- L. Janeba upozornil členy VV SH ČMS, aby upřesnili původně určené termíny předávání ČP a HP v místech svého vlivu.

12) Různé

- L. Janeba předložil námět k projednání od OSH Česká Lípa, který se týká vlastnictví Historického praporu SDH. VV SH ČMS doporučil, aby se tímto problémem zabývala ÚORVO.

- J. Karger seznámil členy VV SH ČMS s doporučeními, ke kterým dospěla ÚORVZ.

Požádal o schválení pokračování studia UDH na období 2021-2023, dále požádal, aby realizace studia byla rozšířena i do Českých Budějovic a aby rozpočet SH ČMS řešil náklady na toto vzdělávání. Také požádal, aby bylo schváleno, že OSH a KSH bude vyhledávat studenty UDH pro období 2021 – 2023.

- A. Maděra vznesl dotaz, jestli počet studentů převyšuje stávající kapacitu ÚHŠ a CHH, aby musel být navýšen počet míst pro realizaci studia.

- J. Karger vysvětlil, že studium bude takto dostupnější pro studenty z Jihočeského a Plzeňského kraje, pro které nebylo v ÚHŠ a CHH místo, nebo pro ně byla dojezdová doba příliš dlouhá.

- J. Salivar vznesl dotaz, jaká je přesná částka na 1 studenta, kterou hradí SH ČMS.

- J. Karger odpověděl, že je to částka 6 000,- Kč ročně.

Na toto téma se mezi členy rozvinula diskuze.

- J. Brychcí upozornila na situaci, na kterou byla upozorněna účastníky UDH v Bílých Poličanech z KSH Libereckého kraje, kdy někteří studenti nebyli na většině přednášek v Bílých Poličanech, a přesto obdrželi osvědčení o dokončení studia, a na stále trvající nevyhovující komunikaci mezi frekventanty a školou (řešilo se již při minulém běhu).

- Ředitelé ÚHŠ požádali, aby byly k situaci doplněny podrobnosti, aby mohla být řešena.

Usnesení č. 170/24-7-2020               VV SH ČMS

 1. schvaluje pokračování studia Univerzity dobrovolného hasiče v období 2021 – 2023.
 2. schvaluje realizaci studia UDH v Ústředních hasičských školách Bílé Poličany a Jánské Koupele, CHH Přibyslav a v případě zájmu i na jiných místech ČR (po naplnění kapacity ÚHŠ a CHH) např. v Českých Budějovicích (garant KSH Jihočeského kraje).
 3. ukládá KSH a OSH vyhledávat a získávat studenty UDH pro období 2021 - 2023.

HLASOVÁNÍ: PRO 18

- R. Kučera přednesl zápis z jednání ÚORR. Informoval také, o žádosti GŘ HZS ČR o možnost organizace MČR záchranných týmů psovodů v roce 2021.

Usnesení č. 171/24-7-2020:                         VV SH ČMS

 1. bere na vědomí informace z jednání ÚKRR.
 2. přijímá žádost GŘ HZS ČR o pořadatelství MČR záchranných týmů psovodů v roce 2021.

HLASOVÁNÍ: PRO 18

- J. Salivar upozornil, že převod majetku, z vlastnictví SH ČMS na jiný spolek nebo subjekt, by neměl být bezúplatný. Před schválením by měla být uvedena v materiálu hodnota převáděného majetku.

Na toto téma se mezi členy VV SH ČMS rozvinula diskuze.

Usnesení č. 172/24-7-2020:                         VV SH ČMS

 1. schvaluje materiál převody nemovitého majetku v rámci SH ČMS k předložení SS OSH, které se koná dne 25. 7. 2020.
 2. ukládá Vedení SH ČMS stanovit zásady převodu nemovitého majetku SH ČMS na jiné spolky nebo subjekty.

HLASOVÁNÍ: PRO 18

- J. Aulický informoval o žádosti MSH Praha na výklad Stanov SH ČMS v souvislosti s volbou člena do VV MSH, kterému je 20 let. Přednesl výsledek rozboru Stanov SH ČMS – člen SH ČMS může být zvolen do orgánu MSH od 18- ti let.

Na toto se rozvinula diskuze.

Usnesení č. 173/24-7-2020:                         VV SH ČMS souhlasí s výkladem Stanov SH ČMS, že člen SH ČMS může být zvolen do orgánu MSH  od 18- ti let.

                                                           HLASOVÁNÍ: PRO 18

13) Závěr jednání

- L. Janeba poděkoval na závěr všem zúčastněným za práci a aktivní přístup při jednání.

Předsedající:               Lubomír Janeba          ___________________

Zapisovatelka:            Tereza Vosyková        ___________________

Ověřovatelé:              Antonín Maděra         ___________________

Jiřina Brychcí              ___________________